فون لایه باز چند تکه کودک

فون لایه باز چند تکه کودک

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل rar
حجم فایل ۹٫۰۱۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فون لایه باز با قابلیت نصب چندین عکس . مخصوص کودکان

کیفیت بسیار بالا

قیمت مناسب

مخصوص طراحی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قواعد عربی (۱) و (۲)

قواعد عربی (1) و (2)

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قواعد عربی (۱) و (۲)

كلمه در زبان عربی به سه نوع تقسیم می شود : ۱- اسم ۲- فعل ۳- حرف

۱ـ اسم : كلمه ایست كه دارای معنی می باشد اما زمان ندارد .

۲ـ فعل : كلمه ایست كه دارای معنی و زمان می باشد .

۳ـ حرف : كلمه ایست كه نه معنی دارد و نه زمان بلكه برای مقاصد مختلف در بین اسم و فعل به كار می رود.

« اسم »

اسم در عربی از نظر جنس و عدد تقسیماتی دارد .

۱ـ مذكر : بر جنس نر دلالت می كند .

اسم از نظر جنس :

۲ـ مونث : برجنس ماده یا هر كلمه ای كه علامت مونث را داشته باشد .

۱)ه : التلمیذه ، المعلمه ، المدرسه

علائم مونث : ۲)الف مقصوره ( ا – ی ) : كبری ، لیلی ، دنیا ، علیا

۳) الف ممدوده : ( اء ) زهراء ، حمراء ، سوداء

نكته : در زبان عربی بعضی كلمات با وجود نداشتن علائم مونث ، مونث فرض می شوند ، و به این گونه كلمات « مونث معنوی » می گویند كه عبارتند از :

ارض ، شمس ، نفس ، حرب ، بئر ، نار ، دار ، اسامی شهرها و كشورها و

اجزای زوج بدن مانند عین ، ید ،‌رِجل ، اُذن و …

نكته : برای اسم های بالا فعل و ضمیر ، اسم موصول و اسم اشاره و … بصورت « مفرد مونث » می‌آید.

۱ـ مفرد

۱ـ انِ : والدان ، جنتان ، بحران

اسم از نظر عدد ۲ـ مثنی

۲ـ ینِ : والدین ،‌جنتین ،‌بحرین

۱ـ مذكر سالم

۳ـ جمع ۲ـ مونث سالم

۳ـ مكسّر ( تكسیر )

۱ـ ونَ : معلمون ، ظالمون ، صادقون ، منتصرون

جمع مذكر سالم :

۲ـ ینَ : معلمینَ ، ظالمینَ ، صادقینَ ، منتصرینَ

جمع مونث سالم : «‌ ات » : تلمیذات ،‌معلمات ، جنّات ،‌آیات

جمع مكسر ( تكسیر ) : جمعی است كه علامت های مرسوم جمع را ندارد و به عبارتی جمع های بی قاعده هستند و راه یادگیری آن حفظ كردن آنها می باشد : تجارب ، مدارس ، ابرار ، اصوات ، كُفّار ، سنین ، قرون .

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند كه ما در پایان جزوه جمع های مكسر موجود در كتابهای درسی را خواهیم آورد و می توانند از آن استفاده كنند .

نكته : بعضی از اسم ها در آخرشان علائمی نظیر ان ، ین و ات دارند اما مثنی یا جمع مذكر یا مونث نیستند بلكه جمع مكسر می باشند مانند :

ابدان ، ادیان ، مساكین ، جُدران ، اموات ، اصوات ، اوقات و ابیات

«‌مبحث فعل »

فعل : كلمه ای است كه بر انجام گرفتن كاری یا حالتی در زمانی مشخص مانند : گذشته ، حال ، آینده دلالت می‌كند .

انواع فعل : ۱ـ ماضی ۲ـ مضارع

۱ـ فعل ماضی : فعلی است كه بر زمان گذشته دلالت می كند و دارای ۱۴ صیغه می باشد . كه ۶ صیغه آن غائب و ۶ صیغه آن مخاطب و ۲ صیغه آن متكلم می باشد . مانند :

نمونة صرف فعل ماضی :

۱ـ كَتَبَ ۷ـ كَتَبْتَ

مذكر ۲ـ كتبا مذكر ۸ـ كَتبتما

۳ـ كتبوا ۹ـ كتبتم ۱۳ـ كتْبتُ

غائب ۴ـ كَتَبَتْ مخاطب ۱۰ـ كتبتِ متكلم

مؤنث ۵ـ كتبتا مؤنث ۱۱ـ كتبتما ۱۴ـ كتبنا

۶ـ كتبْنَ ۱۲ـ كتبتن

علائم فعل ماضی را می توان بدین صورت آموخت :

۱ـ ـ ۴ـ تْ ۷ـ تَ ۱۰ـ تِ ۱۳ـ تُ

۲ـ ا ۵ـ تا ۸ـ تما ۱۱ـ تما ۱۴ـ نا

۳ـ وا ۶ـ نَ ۹ـ تُمْ ۱۲ـ تُنَّ

نكته : فعل ماضی همیشه با حرف (ما ) منفی می شود اما فعل مضارع معمولا با (لا ) منفی می‌شود.

۲)فعل مضارع : كه بر زمان حال یا آینده دلالت می كند و دارای ۱۴ صیغه است . مانند :

۱ـ یَكتُبُ ۷ـ تَكتُبُ

مذكر ۲ـ یكتبان مذكر ۸ـ تكتبان

۳ـ یكتبون ۹ـ تكتبون ۱۳ـ اَكتُبُ

غائب ۴ـ تَكتُبُ مخاطب ۱۰ـ تكتبینَ متكلم

مؤنث ۵ـ تكتبان مؤنث ۱۱ـ تكتبان ۱۴ـ تَكتُبُ

۶ـ یَكتُبْنَ ۱۲ـ تكتبن

علائم فعل مضارع را می توان بدین صورت آموخت :

۱ـ یـ (ـُـ) ۴ـ ت (ـُـ) ۷ـ ت (ـُـ) ۱۰ـ ت ین ۱۳ـ ا (ـُـ)

۲ـ یـ ان ۵ـ ت ان ۸ـ ت ان ۱۱ـ ت ان ۱۴ـ ن (ـُـ)

۳ـ یـ ون ۶ـ یـ ن ۹ـ ت ون ۱۲ـ ت ن

برای یادگیری صرف فعل های ماضی و مضارع می توان فعل های زیر را صرف كرد

جَلَسَ ، یَجْلِسُ / خَرَجَ ، یَخْرُجُ / نَصَرَ ، یَنصُرُ / عَلِمَ ، یَعلَمُ

نكته : از فعل مضارع می توان فعل های امر ، نهی ، نفی و مستقبل را ساخت .

۱)طریقه ساختن فعل امر مخاطب :

فعل امر مخاطب از ۶ صیغه مضارع مخاطب ساخته می شود بدین صورت كه :

۱ـ حرف ( ت ) از اول مضارع حذف می شود .

۲ـ آخر مضارع مجزوم می شود یعنی ضمه آخر (ـُـ) ساكن و اگر نون داشته باشد حذف می شود (بحز صیغه‌12‌) .

۳ـ حال اگر اولین حرف باقی مانده ساكن باشد به اول فعل همزه ( ا ) اضافه می كنیم و حركت همزه بر اساس حرف عین الفعل ( دومین حرف اصلی ) معین می شود كه اگر عین الفعل « فتحه یا كسره » باشد به همزه « «كسره» می دهیم و اگر ضمه باشد به همزه « ضمه » می دهیم . مانند:

تَكْتُبُ اُكتُبْ تَجْعَلُ اِجعَلْ تَضْرِبُ اِضرِبْ

تَكْتُبان اُكتبا تَجْعَلان اِجعَلا تَضرِبان اِضرَبا

تَكتُبون اُكْتبوا تَجْعَلونَ اِجعَلوا تَضرِبون اِضرِبوا

تَكتُبین اُكتبی تَجعَلین اِجعلی تضربین اِضربی

تَكتُبان اُكتبا تَجعلان اِجعلا تضربان اِضربا

تكتبن اُكتبن تَجْعَلْنَ اِجعلن تضربن اِضربن

طریقه ساختن فعل نهی :

علامت فعل نهی ( لا ) می باشد كه بر سر فعل می آید و آخر آن را مجزوم می كند . یعنی ضمه را ساكن و نون را حذف می كند ( به جز صیغه ۶ و ۱۲ ) مانند :

تَكتَبُ لا تكتُبْ تكتبین لا تكتبی

تكتبان لا تكتبا تكتبان لا تكتبا

تكتبون لا تكتبوا تكتبن لا تكتبن

طریقه ساختن فعل نفی :

علامت فعل نفی نیز ( لا ) می باشد اما در اینجا ( لا ) آخر فعل را مجزوم نمی كند بلكه فقط معنای مضارع را منفی می كند .

یكتبُ لا یكتبُ تكتُبُ لا تكتُبُ

یكتبانِ لا یكتبانِ تكتبان لا تكتبا

یكتبون لا یكتبونَ یكتبن لا یكتبن

طریقه ساختن فعل مستقبل :

هرگاه دو حرف ( س و سوف ) را بر سر فعل مضارع بیاوریم فعل مستقبل ساخته می شود .

یكتب سیكتب ( خواهد نوشت ) سوف اكتب (خواهم نوشت)

تكتب ستكتب( خواهی نوشت ) سوف نكتب ( خواهیم نوشت )

۱ـ امر اُكتبْ بنویس

تكتُبُ ( می نویسی ) : ۲ـ نهی لا تكتبْ ننویس

۳ـ نفی لا تكتبُ نمی نویسی

۴ـ مستقبل ستكُتبُ خواهی نوشت

صرف صیغه افعال با اصطلاح عربی آنها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فون لایه باز عاشقانه ۲

دانلود فون لایه باز عاشقانه 2

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۱٫۶۸۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

یک فون عاشقانه لایه باز شیک و زیبا

کیفیت بسیار بالا

قیمت مناسب

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق تبخیر

تحقیق تبخیر

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد تبخیر دارای ۶۰ صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقدمه

تبخیر جریانی است كه بوسیله آن آب یا یخ تبدیل به گازمی شود. در فیزیك فرایند تبدیل یخ به بخار را تصعید می نامند.

با توسعه جوامع بشری یكی از مسائل مهم در پیشرفت هرجامعه ، دسترسی به آب با كیفیت مناسب در محل و زمان مورد نظر می باشد ، به طوریكه یكی از مهمترین عوامل محدودكننده توسعه اقتصادی ، می تواند كمبود آب و یا كیفیت نامناسب آن می باشد.

موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص ، كشور ما را در ردة مناطق كم باران كرة زمین قرار داده است . زیرا صرف نظر از صفحات شمالی البرز و بخشی قسمت های غربی زاگرس قسمت اعظم كشور ما از نزولات جوی كافی بی بهره می باشد.

از آنجایی كه تبخیر می تواند از سطوح مختلف از جمله : رطوبت موجود درپوشش گیاهی ، سطح خاك وسطوح آزاد آب مثل اقیانوس ها ، دریاها ، نهرها و حتی سفره‌های آب زیرزمینی و … صورت می گیرد. پس این امر باعث می شود كه مقدار بسیار زیادی از آب از دسترسی ما خارج شود پس درنظر گرفتن نقش تبخیر برای برنامه ریزی و مدیریت میزان آب مصرفی در كشاورزی و طرح‌های عمرانی مانند مهندسی ساختمان ، ایجاد سدهای مختلف ، بیلان جرم دریاچه‌ها ‌، حوضچه های تبخیری مورد استفاده در دفع فاضلاب های آلوده كننده بسیار مهم است. البته بایداین نكته را در نظر داشت كه در بین پدیده های مختلف هواشناسی ، اندازه‌گیری میزان تبخیر واقعی مشكل‌ترین كارهاست.

پس به طور خلاصه می توان گفت كه اهداف این تحقیق و پژوهش عبارتند از :

– شناسایی عوامل مؤثر بر تبخیر سطحی

– آشنایی با روشهای اندازه گیری تبخیر

– نقش تبخیر در برنامه ریزی و احداث پروژه های سد و مخازن آب

– استفاده بهینه در مصرف آب و برآورد نیاز آبی گیاهان

– استفاده بهینه از زمینهای قابل كشت كشاورزی و حاصلخیزی زمینهای زراعتی

– شناسایی عوامل تبخیر در كمیت و كیفیت محصولات غذایی و كشاورزی

تبخیر

عمل تبخیر یك فرایند كاملا فیزیكی بوده كه در آن انرژی حرارتی باعث تغییر حالت آب از مایع به گاز می گردد.

در هواشناسی به فرایندی تبخیر می گویندكه نتیجه آن آزاد شدن مولكولهای آب و وارد شدن آنها در اتمسفر می باشد. به عبارت دیگر تبخیر در طبیعت همان انتشار بخار آب از یك سطح مرطوب ، سطح آزاد آب و اعم از حالت مایع یا جامد را در درجه حرارتی پایین تر از نقطه جوش آب می توان تعریف كردكه به آن تبخیر سطحی اطلاق می شود.

لذا تبخیر نقش مهمی در میزان آب قابل دسترس در یك منطقه دارد . بااهمیت‌ترین شكل تبخیر ، تبخیری است كه از روی اقیانوس هاو دریاهای آزاد انجام می پذیرد و از آنجایی كه این آبها از منابع اصلی مجموعه‌ی آب در سطح زمین می باشد ، عامل اصلی انتقال آب و بخار آن در حجم بالا بین اقیانوس ها و خشكی ها محسوب می شود.

از دیگر شكل های بااهمیت تبخیر ، تبخیر از رطوبت موجود در پوشش گیاهی ، سطح خاك و سطوح آزاد كوچك آب مثل دریاچه‌ها ، رودخانه ها و نهرهاست . ریشه‌ی گیاهان رطوبت موجود در خاك را جذب و بخشی از آن را توسط اندام‌های خود ترجیحا برگها به اتمسفر زمین وارد می كند ، به این فرم از تبخیر ، تعرق می گویند . چون تعرق گیاهان را نمی توان از تبخیر سطح خاك مجزا كرد ، كل پدیده را تبخیر و تعرق نامند كه غالباً آب مصرفی گیاه گفته می شود. لذا برآورد میزان آبی كه در اثر آبیاری به مصرف تعرق زراعت و درختان می‌رسد ، بر اساس تبخیر و تعرق است . ابعاد و اندازه‌ی شبكه های آبیاری نیز تابع مستقیمی از مقدار و زمان آب مصرفی است كه به صورت تبخیر و تعرق وارد جو می شود . مسلماً تبخیرو تعرق جزء اصلی چرخه‌ی هیدرولوژی برای تشكیل صددرصد بارش در مناطق كویری ، ۷۵ درصد در مناطق مرطوب و صددرصد در مجموع كره‌ی زمین محسوب می‌شود.

در فعالیت‌های عمرانی تبخیر از دو نظر حائز اهمیت است :اولاً تبخیر مستقیم از سطح رودخانه‌ها دریاچه ها و مخازن سدها باعث تلفات آب می شود . ثانیاً تبخیر و تعرق از سطح پوشش گیاهی داخل حوضه های آبریز نیز جزء تلفات به حساب می آید.

تلفات آب بر اثر تبخیر در آب و هوای معتدل مرطوب سالانه در حدود ۶۰۰ میلی‌متر از سطح آزاد آب و در حدود ۴۵۰ میلی متر از سطح زمین می باشد . حال آنکه در یک آب و هوای خشک این ارقام می تواند به ترتیب ۲۰۰۰ و ۱۰۰ میلی متر باشد .

ملاحظه می شود که تبخیر از سطح آزاد آب افزایش و تبخیر واقعی کاهش می یابد . پایین بودن رقم تبخیر از سطح خشکی به دلیل عدم وجود بارندگی و موجودیت آب برای تبخیر است . بنابراین در اقلیم های خشک و نیمه خشک تبخیر از اهمیت زیادی برخوردار است . تخمین آن در طرح‌های عمرانی نیز به همان ترتیب حایز اهمیت است.

شکل زیر توزیع جغرافیایی میانگین تبخیر سالانه از اقیانوس ها و خشکی ها را مورد بررسی قرار می دهد.

به طوریکه در شکل مشاهده می کنید از نظر جغرافیایی حداکثر میانگین تبخیر و تعرق در اطراف خط استوا است که مقدار آن در نزدیک قطبین به صفر می رسد . توزیع جغرافیایی تبخیر و تعرق همچنین تحت تاثیر توزیع جغرافیایی خشکی ها ، اقیانوس ها و بارش بر روی خشکی ها می‌باشد . همانطور که در شکل مشاهده می شود از عرض های جغرافیایی پایین تا متوسط تبخیر بیشتری در اقیانوس‌ها نسبت به خشکی هاست. همچنین افت جزئی را که میزان تبخیر از اقیانوس ها نسبت به خشکی‌ها در استوا در شکل دارد میتوان ناشی از پایین بودن میزان باد و فراوانی میزان رطوبت در سطح همجوار اقیانوس ها دانست.

همچنین که اوج‌های جزئی تبخیر در عرض‌های متوسط زمین منعکس کننده تسلط بادهای غربی و بارفتن دسترسی به آب است و کاهش جزئی در نزدیک عرض ۳۰ درجه در اثر کمبود آب در نوار‌های بیابانی است . در اقیانوس ها الگوی اساسی توزیع تبخیر به طور وسیعی تحت تاثیرجریانهای سطحی آن قرار می گیرد.

جریان تبخیر

مولکولهای آب در شرایط معمولی ، چه در دریاچه های بزرگ و چه به صورت لایه های نازک که ذرات خاک را در بر گرفته اند و چند میلی متر بیشتر آب ندارند دارای جرم مشخصی بوده و در یک حرکت ثابت می باشند اضافه شدن گرما به آب سبب افزایش انرژی مولکول های آب و حرکت سریع آنها می شود ، نتیجه اش افزایش فاصله همراه با کاهش نیروی چسبندگی بین مولکول ها را به دنبال خواهد داشت . در درجه حرارت‌های بالا مولکول‌های بیشتری در سطح آب تمایل به آزاد شدن و وارد شدن به لایه های هوای همجوار سطح آب دارند . همزمان مولکول های بخار آب تمایل به‌ آزاد شدن و وارد شدن به لایه های همجوار سطح آب دارند . مولكولهای لخار در این لایه در یک حرکت مداوم به سرمی برند و بعضی از آنها به سطح آب زیرین خود نفوذ می کنند. بنابراین میزان تبخیر در یک زمان معین بستگی به اختلاف تعداد مولکول هایی که از سطح آب خارج می‌شود و تعداد مولکول هایی که بر می گردند ، دارد.

عوامل موثر درتبخیر

اصولاً تبخیر از سطح آب یک عمل پیوسته و مداوم است که دو عامل اصلی جریان تبخیر را تحت تاثیر قرار می دهد:

۱- در دسترس بودن انرژی برای ایجاد گرمای نهان تبخیر که این انرژی مورد نیاز جهت شکستن پیوند هیدروژنی آب است .

۲- توان انتقال وانتشار بخار آب از سطح تبخیر می باشد که بستگی به گرادیان سرعت باد و رطوبت ویژه در هوای بالای آن است . علاوه برآن ، عوامل فیزیکی و محیطی نیز در میزان تبخیر موثر هستند .

تابش خورشید(انرژی خورشیدی)

تغییر حالت آب به گاز دردمای ده درجه سانتی گراد نیاز به انرژی دارد . بنابراین تبخیر می تواند در طول روز و حتی در شب چنانچه انرژی در اختیار باشد ، صورت گیرد . اصولاً مقدار انرژی که بتواند عمل تبخیر را انجام دهد در روز بیشتر از شب و در تابستان بیش از زمستان است . بنابراین انرژی خورشیدی در تغییرات میران تبخیر تاثیر تعیین كننده ای دارد . به طوریكه لینسلی و همكارانش (۱۹۸۵) پیشنهاد كردند كه تلفات آب در اثر تبخیر از سطوح آزاد آب اساساً به نام تبخیر خورشیدی بیان می شود . این موضوع در شكل زیر نشان می دهد كه چگونه انرژی خورشیدی و تبخیر رابطه ی نزدیكتری نسبت به درجه حرارت و تبخیر دارند . عرض جغرافیایی محل نیز که انرژی دریافت شده از خورشید به آن بستگی دارد در این امر دخالت دارد . به عبارت دیگر تبخیر بستگی به موقعیت جغرافیایی محل دارد و دارای تغییرات روزانه ، ماهانه و فصلی است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فون لایه باز کودک بسیار زیبا

فون لایه باز کودک بسیار زیبا

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۹٫۹۸۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

یک فون کودک بسیار زیبا
لایه باز و قابل طراحی
کیفیت بسیار بالا
قیمت بسیار مناسب

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود یک فون زیبای با کیفیت

دانلود یک فون زیبای با کیفیت

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل rar
حجم فایل ۸٫۸۳۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود یک فون لایه باز بسیار شیک
کیفیت بسیار بالا
قیمت بسیار مناسب

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تخلیه عرضی

مقاله تخلیه عرضی

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله در مورد تخلیه عرضی

« تخلیه عرضی » موضوع ۸۲۱ – كلیات

شاخص ۸۲۱٫۱ – مقدمه :

تخلیه عرضی شامل انتقال جریان آب سطحی و نهر در عرض یك بزرگراه می باشد . این امر توسط فراهم كردن یك نهر سرپوشیده بایك پل برای انتقال جریان از یك طرف جاده به طرف دیگر یا عبور از نوع دیگری از مانع جریان انجام می شود . علاوه بر عمل هیدرولیك یك نهر سرپوشیده باید بارهای سازه و ترافیك بزرگراه و زمینی را منتقل نماید . طراحی نهر سرپوشیده ، شامل طراحی هیدرولیك و سازه هر دو می باشد . این بخش از راهنما به بررسی طرح هیدرولیك نهرهای سرپوشیده می پردازد . طدح های هیدرولیك و سازه هر دو باید با مهندسی خوب و اقتصاد سازگار باشد . یك فهرست اقلام موارد طراحی تخلیه خوب و عوامل اقتصادی مورد نظر در شاخص ۸۰۱٫۴ در نظر گرفته می شوند . اطلاعات درباره مقررات نیازمندیهای استحكام ، ارتقاع سفره های سیری Fill Table رو سایر خصوصیات فیزیكی شكلهای نهر سـرپـوشیده دیگر و موارد ممـكن اسـت در فصـل ۸۵۰، استـانداردهای فیزیكی یافت شود .

اطلاعات كامل تر در خصوص قوانین هیدرولیك و روش های مهندسی طراحی نهر سر پوشیده ممكن است در سری طراحی هیدرولیك شماره ۵ ، ‏” طراحی هیدرولیك نهرهای سرپوشیدة بزرگراه ” یافت شود . ویژگیهای اصلی طرح نهر سرپوشیده و یك بازنگری خوب از موضوع در خطوط راهنمایی زهكشی بزرگراه AASIITO بحث شوند . سازه های با اندازة ۶٫۱ متر در امتداد خط مركزی جاده بصورت پل ها طبقه بندی می شوند و یك شمارة پل تخصیص داده شده و توسط بخش سازه ها نگهداری و بازرسی می گردد . با این حال بعضی سازه های طبقه بندی شده به صورت پل ها به صورت هیدرولیك طراحی می گردند و از لحاظ سازه بصورت نهرهای سرپوشیده می باشند .

بعضی مثالها عبارت اند از نهرهای سرپوشیدة جعبة چند مانعی و نهرهای سرپوشیدة قوس مانند می باشد . نهرهای سرپوشیده ، همانطور كه از پل ها متمایز میشوند ، معمولاً با خاكریزی پوشیده می شوند و دارای مادة ساختمانی در اطراف كل محیط مرئی هستند ، اگر چه بعضی ها بر روی جا پاهای Footingsپهن با بستر نهر پشتیبانی میشوند كه به صورت كف نهر سرپوشیده عمل می نماید . پل ها برای بهره گیری از مزیت غرقه شدن تحت جریانهای سیلاب طراحی می گردند . در بسیاری از محلها ، یك پل یا یك نهرسرپوشیده هر دو نیازهای ساختمانی و هیدرولیكی عبور از نهر را ارضاء خواهند كرد . انتخاب سازه در این محلها باید بر پایة هزینه های ساخت و نگهداری ، احتمال خطر فروریزش failare ، احتمال خطر آسیب به اموال ، ایمنی ترافیك و ملاحظات محیط زیست و زیبایی شناسی باشد . نهر های سرپوشیده معمولاً سازه هایی كوچك هستند اما برای زهكشی كافی و یكپارچگی تأسیسات بزرگراه دارای اهمیت زیادی می باشند . اگر چه هزینة نهرهای سرپوشیدة مجزا نسبتاً كم است، هزینة انباشتة ساختمان نهر سرپوشیده یك بخش ضروری از هزینة كل ساختمان بزرگراه را ایجاد می نماید . بطور مشابه هزینة فقط مشابه ویژگیهای زهكشی بزرگراه ضروری است و نگهداری نهر سرپوشیده یك بخش بزرگی از این هزینه ها است . سرویس بهبود یافته برای مردم و یك كاهش در هزینة كل ساخت بزرگراه و نگهداری میتواند توسط انتخاب درست معیارهای طراحی و توجه دقیق به طراحی هیدرولیك هر نهر سرپوشیده بدست می آید .

۸۲۱٫۲ – ملاحظات طراحی : قبل از اینكه طراحی هیدرولیك یك نهر سرپوشیده یا پل بتواند آغاز شود ، تخلیة طراحی ، مقدار (Q ) آب بر حسب مترمكعب در ثانیه ، كه در تاسیسات ممكن است برای انتقال پیش بینی شود باید برآورد گردد . مهمترین مرحله عبارت اند از ایجاد طغیان و یا تعداد دفعات سیلاب برای محل خاص و شرایط رایج می باشد ، به فصل ۸۱۰ آب شناسی ( هیدرولوژی ) و به ویژه موضوعات ۸۱۸ و ۸۱۹ برای اطلاعات مفید دربارة روش های تحلیل هیدرولیك و ملاحظات مراجعه فرمایید . هنگامی كه روش های تجربی برای بر آورد كردن نرخ اوج تخلیه ، Q طراحی ، برای نهرهای سرپوشیدة مهم استفاده می شوند ، توصیه می شود كه حداقل دو روش امتحان گردد . با مقایسة نتایج برآورد تخلیة قابل اطمینان تر برای حوزة تخلیه ممكن است بدست آید . این امر برای حوزهای رود بزرگتر ، مهمتر می باشد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

محیط مسكونی ۳۳ ص

محیط مسكونی 33 ص

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق محیط مسكونی ۳۳ ص

نشده است بلكه بنای مبتنی بر ساخت ثابت ، به نحوی طراحی می شود كه بتواند قابلیت گوناگونی یافتن و متنوع بودن پلان طبقات در هر زمان را فراهم آورد . تطبیق پذیری و قابلیت تنوع پذیری باید بدون آن كه نیاز به كوشش خیلی زیاد یا تجربه فنی ساكن خانه باشد . بیشترین حق انتخاب را در اختیار كسانی بگذارد كه درنهایت در بناهای مبتنی بر ساخت ثابت ، سكونت می گزینند .
در تصمیم گیری ساخت ثابت ، حداقل دو شركت كننده وجود دارد كه مستقلاً و یكی پس از دیگری عمل می كنند . اولین شركت كننده طراح ساخت ثابت است كه زیربنای اصلی را تهیه
می كند و سپس ساكن خانه است كه در یك روند مستقل ، واحد مسكونی را به وجود می آورد .

طراح ساخت ثابت در یك چارچوب اجتماعی عمل می كند كه در آن ، كار او از چندین لحاظ ارزیابی می شود .

۱)ضوابط مورد قبول عمومی در مورد یك واحد مسكونی مناسب .

۲)ضوابط خاص مشتری كه روی ساختار خانه سرمایه گذاری می كند یا آن را كامل
می سازد تا برای فروش یا اجاره در اختیار افرادی دیگر قرار دهد .

پس حداقل سه دست اندركار در این زمینه وجود دارد :

الف ) طراح

ب ) دولت

ج ) مشتری

البته اگر فقط مسائل فنی مطرح باشد ، این روش موفقیت آمیز خواهد بود ، ولی باید به این نكته نیز توجه داشت كه در صورتی كه جوابگویی به نیازهای اجتماعی و روانی آدمی بیش از حد ساده گردد ، كیفیت زیست وی كاهش خواهد یافت و این روندی است كه در انبوه سازی مسكن اتفاق افتاد ، یعنی با حذف فردیت از خانه ، نقش مصرف كننده به عنوان یك شركت كننده فعال از بین رفت . این مسأله باعث بر هم زدن تعادل حوزه عمل محیط مسكونی می شود ، تعادلی كه در طول حوزه های عمل در شهر را كه تراكم بیشتر در آن الزامی است حفظ می كند و درعین حال برخصوصیات زندگی فردی و جمعی تأكید می نماید . چرا كه شاید لازم باشد كه افراد مهر خود را بر خانه خویش حك كنند .

ساخت ثابت و واحد آزاد

تا زمانی كه افراد نتوانند در مورد چگونگی واحد مسكونی خود و نیز نحوه چیدن وسایل آن نظر بدهند نمی توان گفت كه خانه جوابگوی نیازهای شخصی افراد است و تا هنگامی كه تولید به نحوی سازمان داده نشود كه شخص ساكن خانه نتواند در روند تولید مشاركت كند ، از تكنولوژی به نحو احسن استفاده نشده است .

اصطلاحات ساخت ثابت و واحد آزاد برای دستیابی به اهداف فوق ، یعنی مشاركت ساكنان خانه در روند طراحی و تولید وضع شده است . این اصطلاحات مبین روشنی می باشند كه براساس آن ، تعیین چگونگی ساخت ثابت به عهده جامعه قرار می گیرد و تصمیم گیری در مورد واحدهای آزاد بر عهده فرد گذاشته می شود . یك جامعه با بنا كردن ساخت ثابت ، برای افراد خود مسكن فراهم می كند ، اما خانه وقتی به وجود می آید كه فرد ، یك واحد آزاد را در ساخت ثابت برپا كند به عبارتی دیگر ، خانه محصول تلاش اجتماع و فرد است .

هم اكنون در صنعت ساخت مسكن ، بین چهارچوب سازه و آن عناصری كه در این چارچوب قرار می گیرند تفاوتی وجود دارد كه ما با آن آشنایی داریم ، ولی تفاوت ساخت ثابت و واحد آزاد از نوع دیگری است تفاوت اول صرفاً در زمینه فنی است ، در حالی كه تفاوت دوم مربوط به نحوه نظارت و قدرت تصمیم گیری است . البته معمولاً یك واحد آزاد، یك عنصر سازه ای نیست بنابراین ساكن خانه می تواند خود تصمیم بگیرد كه كی و كجا باید چنین عضوی را بكار برد ، اگر وی تصمیم بگیرد كه این عنصر را جابجا كند ، سازه نباید فرو ریزد .

به عبارت دیگر ، هر عنصری درواحد مسكونی كه شخص ساكن خانه بر چگونگی آن نظارت داشته باشد جزئی از مجموعه واحدهای آزاد است . واحدهای آزاد الزاماً عناصری پیش ساخته نیستند . یك دیوار آجری می تواند یك واحد آزاد باشد ، مشروط بر این كه ساكنان خانه ، تعیین كننده محل جای گیری آن باشند . البته در صورتی كه دیوار به راحتی جابجا شود ،
تصمیم گیری در مورد محل قرارگیری آن نیز سریع تر صورت می گیرد . از طرف دیگر اگر در قرارداد خرید ، تغییر دادن محل یك قفسه ولو جاسازی نشده ، ممنوع اعلام شود ، آن قفسه بخشی از ساخت ثابت به شمار می رود . بنابراین ضوابط اجتماعی كه برای تشخیص میزان نظارت شخصی ساكن به كار می رود ، تأثیری بسزا بر تعیین واحدهای آزاد دارد . پس ، منطقاً واحدهای آزاد باید مؤلفه هایی غیرباربر باشند كه در داخل « ساخت ثابت » كار گذاشته می شود ساخت ثابت نیز به خودی خود سازه ای كامل است ولی خانه فقط وقتی تكمیل می شود كه « واحد آزاد » در داخل ساخت ثابت كار گذاشته شود . در این زمینه توجه به نكات زیر لازم می باشد :

الف ) معیارهای اجتماعی

صرف نظر از مسائل فنی ، این مسأله كه واحد آزاد كجا آغاز می شود و ساخت ثابت كجا پایان می یابد برحسب اوضاع اجتماعی و نیز اقلیمی متفاوت ، جواب های مختلفی خواهد داشت . این كه ساخت ثابت و واحد آزاد از چه چیز تشكیل شده است بستگی دارد به شرایط یكسان ، تصور مردم از خود و جامعه شان ، میزان دگرگونی در رفتار سكونتی و نیز نحوه استفاده از مسكن در طول زمان ، كه البته امكانات تكنولوژیك نیز در اینجا می توانند مؤثر واقع شوند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان ۱۲۵ ص

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲٫۹۸۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۶۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………. ۱

فصل ۱- شناخت زمین – گودبرداری نگهبان سازی و سازه‌های نگهبان

۱-۱) انواع زمین برای گودبرداری …………….. ۳

۱-۱-۱) زمین‌های مرغوب ………………………………. ۳

۱-۱-۱-۱) زمین‌های سنگی ………………………………….. ۳

۱-۱-۱-۲) زمین‌های دج………………………………….. ۴

۱-۱-۱-۳) زمین‌های سخت مخلوط …………………………….. ۵

۱-۱-۱-۴) زمین‌های مخلوط متوسط ……………………….. ۶

۱-۱-۲) زمین‌های نامرغوب……………………………… ۶

۱-۱-۲-۱) زمین‌های شنی …………………….. ۶

۱-۱-۲-۲) زمین‌های ماسه‌ای ………………….. ۶

۱-۱-۲-۳) زمین‌های رسی……………………… ۷

۱-۱-۲-۴) زمین‌های خاك دستی ………………… ۷

۱-۱-۲-۵) زمین‌های با خاك نباتی……………… ۸

۱-۱-۲-۶) زمین‌های باتلاقی ………………….. ۸

۱-۲) علائم اختصاری ………………………. ۱۱

۱-۳) تسطیح زمین زیر بنا …………………. ۱۱

۱-۴) تراشه برداری ………………………. ۱۲

۱-۵) تنگ بستن پشت خاكریز (دیوار نگهبان) …… ۱۲

۱-۶) زاویه گودبرداری ……………………. ۱۴

۱-۶-۱) زاویه گودبرداری در زمین‌های سنگی و صخره‌ای ۱۹

۱-۶-۲) زاویه گودبرداری در زمین‌های دج ……… ۱۹

۱-۶-۳) زاویه گودبرداری در زمین‌های سقف مخلوط .. ۱۹

۱-۶-۴) زاویه گودبرداری در زمین‌های مخلوط متوسط ۱۹

۱-۶-۵) زاویه گودبرداری در زمین‌های رسی …….. ۱۹

۱-۶-۶) زاویه گودبرداری در زمین‌های نامرغوب شنی و ماسه‌ای ۲۰

۱-۷) گودبرداری مرحله‌ای ………………….. ۲۰

۱-۸) ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری … ۲۲

۱-۸-۱) سپركوبی توسط تداورس چوپ …………… ۲۲

۱-۸-۲) سپركوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته ……. ۲۳

۱-۸-۳) سپركوبی در زمین‌های تا حدی مرطوب و آبدار ۲۴

۱-۹) مهارسازی شیب و گودبرداری برای پی سازی … ۲۶

۱-۹-۱) قالب سازی آجری درپی ………………. ۲۷

۱-۱۰) گودبرداری قائم در زمین‌های سست ………. ۲۸

۱-۱۱) گودبرداری و سازه‌های نگهبان …………. ۲۹

۱-۱۲) انواع روشهای پایدار سازی گود ……….. ۳۰

۱-۱۲-۱) روش مهارسازی ……………………. ۳۰

۱-۱۲-۱-۱) مزایای روش مهار سازی …………… ۳۲

۱-۱۲-۱-۲) معایب روش مهارسازی …………….. ۳۲

۱-۱۲-۲) روش دوخت به پشت …………………. ۳۳

۱-۱۲-۲-۱) مزایای روش دوخت به پشت …………. ۳۳

۱-۱۲-۲-۲) معایب روش دوخت به پشت ………….. ۳۴

۱-۱۲-۳) روش دیواره‌ی دیافراگمی ……………. ۳۵

۱-۱۲-۳-۱) مزایای روش دیواره‌ی دیافراگمی ……. ۳۵

۱-۱۲-۳-۲) معایب روش دیواره‌ی دیافراگمی …….. ۳۵

۱-۱۲-۴) روش مهار مقابل ………………….. ۳۵

۱-۱۲-۴-۱) مزایای روش مهار مقابل ………….. ۳۶

۱-۱۲-۴-۲) معایب روش مهار مقابل …………… ۳۷

۱-۱۲-۵) روش اجرای شمع …………………… ۳۷

۱-۱۲-۵-۱) مزایای روش اجرای شمع …………… ۳۷

۱-۱۲-۵-۲) معایب روش اجرای شمع…………….. ۳۸

۱-۱۲-۶) روش سپركوبی …………………….. ۳۸

۱-۱۲-۶-۱) مزایای روش سپركوبی …………….. ۳۸

۱-۱۲-۶-۲) معایب وش سپركوبی………………. ۳۸

۱-۱۲-۷) روش خرپایی ……………………… ۳۹

۱-۱۲-۷-۱) مزایای روش خرپایی ……………… ۴۳

۱-۱۲-۷-۲) معایب روش خرپایی……………….. ۴۳

۱-۱۳) جمع آوری تیر و تخته و سنگ ………….. ۴۸

۱-۱۴) گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار . ۴۹

۱-۱۴-۱) تنگ بستن پشت دیوار همجوار ………… ۴۹

۱-۱۴-۲) تنگ بستن مایل پشت دیوار همجوار توسط تیر و تخته ۵۱

۱-۱۴-۳) تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار ۵۲

۱-۱۴-۴) تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار ۵۳

۱-۱۴-۵) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار توسط تیر مركب چوبی ۵۵

۱-۱۴-۶) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مركب چوبی ………………………………. ۵۶

۱-۱۴-۷) تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیرآهن ……………………………………….. ۵۶

۱-۱۴-۸) تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمركب ……………………………………….. ۶۲

۱-۱۴-۹) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاكی در گودبرداری ……………………………………….. ۶۵

۱-۱۴-۱۰) تنگ آجری در كناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار …………………………………. ۶۷

۱-۱۴-۱۱) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیر مركب بیروفیل و تنگ آجری در
گودبرداری ………………………………. ۷۰

۱-۱۴-۱۲) تنگ بندی آجری در پای گودبرداری …… ۷۰

۱-۱۴-۱۳) نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق …………………………………… ۷۴

۱-۱۴-۱۴) اجرای پی سازی در عمق چاه…………. ۷۵

فصل دوم : ضوابط و دستورالعملهای گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان

۲-۱) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، ۱۳۸۰ ۸۳

۲-۲) مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی (نشریة ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور)، تجدید نظر دوم، ۱۳۸۳ ….. ۸۷

۲-۳) مشخصات فنی عمومی راه (نشریة ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور )، تجدید نظر اول، ۱۳۸۲ …………. ۹۳

۲-۴) آیین نامة حفاظتی كارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ………………… ۹۵

۲-۵) منتخبی از آیین نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ……………. ۱۰۱

۲-۶) توصیه‌های سازمان آتش نشانی تهران

فصل سوم : فرم‌های بازبینی (چك لیستهای) گودبرداری و سازه‌های نگهبان ………………………………………. ۱۰۷

فرم شمارة ۱ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات گود

فرم شمارة ۲ – الف گود برداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات سازة نگهبان

فرم شمارة ۲ – ب گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات سازة نگهبان

فرم شماره ۳ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : تعهد نامة ایمن سازی گود و اجرای سازة نگهبان

فرم شمارة ۴ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : گزارش گودبرداری و اجرای سازة نگهبان

فهرست موضوعی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق تصفیه فاضلابهاو پسابهای صنعتی

-تعریف

پساب یا فاضلاب آب كثیف یاآلوده مایعی آغشته به انواع موادآلی ومعدنی وسازوارههای ریز بیماری زااست كه ازكارخانه های صنعتی بیمارستانها محلهای مسكونی یااداری… تخلیه می شوندویكی ازعاملهای عمده آلودگی محیط زیست است.

پساب رامی توان به طوركلی به سه دسته بخش كرد:

۱)فاضلابهای خانگی یاشهری كه ازبهداشت فردی شستشودرمنزل ومحل كاربه وجودمی اید.

۲)پسابهای صنعتی كه ازشستسوی ماشین آلات بهداشت فردی افرادكارخانه وفرآیندهای شیمیائی برای تولیدفرآوردهای صنعتی ناشی می شود.

۳)نشست آب یازه آب هاكه ازنفوذوورودآب های زیرزمینی ازمحل اتصال لوله های انتقال فاضلاب به تصفیه خانه درفاضلاب هاراه می یابند.

-ملاكهای میزان آلودگی پساب هاوفاضلاب ها

مهمترین ملاكهائی كه ازروی آنهامی توان به میزان آلودگی پساب هاوفاضلاب هاپی بردعبارتنداز:

الف)BOD (اكسیژن موردنیاززیست شیمیائی )

كه مقداراكسیژن موردنیازباكتریهای هوازی درون فاضلاب رابرای اكسیدكردن مواد

آلی موجوددرفاضلاب معین می كندوملاكی ازمقدارموادآلی وسرعت تجزیه بیوشیمیائی آنهاست.چون اندازه گیری BOD درآزمایشگاه حدود۵روزبه طول می انجامدوبیشترآن رابانماد BOD5نشان میدهند.

ب)COD (اكسیژن موردنیازشیمیائی )

مقداراكسیژن موردنیازبرای تجزیه شیمیائی موادآلی موجود درفاضلابهائی است كه به وسیله باكتری هاتجزیه نمی شوند بلكه بایدآن رابه روش شیمیائی برای نمونه درگرمابه وسیله اسیدسولفوریك ویاپرمنگنات پتاسیم تجزیه كرد.

پ)TOC (كل كربن آلی )

ملاك دیگربرای تعیین آلودگی آب است وبادستگاههای خودكاراندازه گیری شود.

لازم به یادآوری است كه برای تعیین مقدار آلودگی پسابها و فاضلاب ها اندازه گیریCOD به تنهایی می تواند كفایت كند.زیرا در مورد فاضلاب های شهری و بخش عمده ای از شساب های صنعتی مقدار COD است.از این رو با اندازه گیری COD كه بسیار آسانتر است می توان به مقدار تقریبی BODدست یافت.

-تركیب فاضلاب های شهری

تركیب فاضلاب های شهر ها و حتی منطقه های مختلف یك شهر ممكن است با هم تفاوت داشته باشد.به طور كلی فاضلاب ها را بر اساس محتوا و شدت میزان مواد زاید و الوده كننده موجود در آنها می توان به سهدسته قوی متوسط و ضعیف بخش كرد .مقدار متوسط و تقریبی مواد گوناگون موجود در این سه دسته از فاضلاب های شهری در جداولی موجود می باشد.

شدت آلودگی (PI) فاضلاب ها را از رابطه زیر كه به فرمول مك گوون معروف است می توان بدست آورد.

PI=4.5N+6.5P

در این رابطه N برابر مجموع مقدار نیتروژن آمونیاكی و آلی بر حسب میلی گرم بر لیتر وp مقدار محلولنرمال پرمنگات پتاسیم بر حسب میلی لیتر به ازای هر لیتر آب در محیط اسیدی و دمای c27 برای اكسایش مواد آلی است.ضریب ۴٫۵ مقدار اكسیژن مصرفی برای تبدیل نیتریك و ۶٫۵ ضریب تصیحیح مربوط به كلرید ها سولفات ها وكاتیون ها ی كلسیم و منیزیم می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فون پاییزی و عاشقانه لایه باز

فون پاییزی و عاشقانه لایه باز

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۰٫۲۵۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

یک فون لایه بازی عاشقانه و پاییزی
بسیار پر طرفدار و پر فروش در آتلیه ها

کیفیت بسیار بالا

قیمت اصلی این فایل هفتاد هزار تومان می باشد که ما آن را با قیمتی کاملا باور نکردنی به شما عزیزان معرفی کرده ایم

من الله توفیق

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارزیابی و شبیه سازی عملكرد شبكه آبرسانی شهر فریمان (تحقیق آزمایشگاه هیدرولیک۱)

ارزیابی و شبیه سازی عملكرد شبكه آبرسانی شهر فریمان (تحقیق آزمایشگاه هیدرولیک1)

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارزیابی و شبیه سازی عملكرد شبكه آبرسانی شهر فریمان(تحقیق آزمایشگاه هیدرولیك۱)

چكیده

مصرف روز افزون منابع محدود آب به دلیل رشد جمعیت شهرها پیشرفت صنایع و رشد سطح فرهنگ مردم بررسی دقیق و همه جانبه شبكه ها و تاسیسات توزیع آب را ضروری می سازد . فقدان منابع آب سطحی دائمی در بسیاری از حوزه های آبریز ایران و نیز هزینه نسبتاً بالای تصفیه آن برای مصارف شرب استفاده از منابع زیرزمینی را به صورت امری اجتناب ناپذیر در آورده است . این منابع به دلیل برداشت بیش از اندازه به منابع جبران ناپذیر تبدیل شده و در برخی مناطق مانند استان های تهران خراسان و كرمان وضعیت نگران كننده ای پیدا كرده اند. لذا بررسی وضعیت شبكه های آبرسانی تمام استانها به خصوص استانهای مذكور كه در آینده با مشكل تامین اب مواجه خواهند شد به ویژه برای برآورده ساختن انتظارات مشتركین شركت های آب و فاظلاب امری ضروری به نظرمیرسد . با توجه به ضرورت اشاره شده برای بررسی شبكه آبرسانی شهرهای استان خراسان شهر فریمان به عنوان نمونه انتخاب و مسائل موجود در ان از قبیل میزان مصرف و نحوه تغییرات آن وضعیت شبكه موجود میزان آب به حساب نیامده و اتفاقات شبكه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. متوسط مصرف سرانه ضرایب حداكثر روزانه و ساعتی مصرف و نیز مقدار نشت برای شهر مورد نظر اندازهگیری شده و با استانداردهای موجود در ایران مقایسه شده اند. سپس به كمك روش اعمال دبی مصرفی پیشنهادی در این تحقیق كالیبراسیون شبكه صورت پذیرفته كه كشف دوشیربسته در مسیر اصلی لوله های شهر از نتایج قابل توجه آن می باشد. هم چنین بررسی حوادث و اتفاقات در شبكه ابرسانی شهر مذكور نیز نشان داد كه بیشترین تعداد حوادث مربوط به لوله های از جنس پلی اتیلن می باشد.

واژه های كلیدی : شبكه آبرسانی آب به حساب نیامده فریمان فشار مصرف سرانه آب

Assessment and Simulatoin of Fariman

Water Distribution System

Navayineya B.(Ph.D) Sharifi M.B.(Ph.D) Salemi A. (M.Sc.)

Abstract Growing population and improvementof living standard on one hand limited drinking water sources on the other have forced the related authorities to optimize and normally extensive and upgrade the existing water distribution systems. These networks are normally extensive and costly in which a correct methodology to keep its performance at acceptable level in needed. In this article the city of Fariman in the province of khorassan was selected to carry out the above studies . In this research the design parameters such as average per capita water consumption daily water consumption pick hourly and daily consumption percentage of leakage and water meter calibration water experimentally investigated. Also the information on the physical condition of exiting water distribution system and implemented and compared with recommended Iranian code of practice and showed good agreement.

مقدمه

درحال حاضر تمامی شهرهای ایران دارای شبكه بهداشتی تو زیع آب می باشند .ولی این شبكه ها كه قدمت بسیاری از انها از ۴۰ سال نیز تجاوز می كند نیاز به بررسی و رسیدگی گسترده دارند . تعیین نقاط قوت و ضعف شبكه ها امری است كه با انجام تحقیقات اصولی مدون و برنامه ریزی شده به نتیجه خواهد رسید . بازسازی با كالیبراسیون نقشه شبكه های موجود ارزیابی میزان مصرف و تغییرات آن تعیین مناطق ضعیف شبكه از لحاظ فشار (در زمان پیك مصرف یا در صورت بهره برداری از شیرهای آتش نشانی ) تلفات و اتفاقات و امثال آن از نمونه فعالیتهای لازم برای این منظور می باشند . از طرفی اطلاعات اساسی مورد نیاز برای طراحی شبكه های آبرسانی مانند متوسط مصرف سرانه و ضرایب حداكثر روزانه وساعتی در كشور ما عمدتاً از منابع خارجی اقتباس می شود . این اطلاعات ممكن است برای تمام مناطق كشور ما صد در صد قابل تعمیم نباشد . لذا بازنگری با اندازه گیری مستقیم برای مناطق مختلف كشور در بعضی موارد به شدت احساس می شود . به همین منظور مطالعاتی برای بعضی از شبكه های آبرسانی شهرهای مختلف كه در سال های اخیر بیشتر شامل وضعیت آب به حساب نیامده می باشد صورت پذیرفته است]۱[. در این مقاله اندره گیریهای صورت گرفته برای شبكه آبرسانی شهر فریمان ارائه و نتایج آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

شبكه آبرسانی شهر فریمان

شهرستان فریمان در شمال شرقی شهر مشهد واقع شده و از جنوب غربی به سمت شمال شرقی دارای شیب نسبتاً ملایم یك درصدی می باشد . شبكه آبرسانی شهر فریمان كه حدود ۴۰سال پیش با استفاده از قنات فعالیت خود را آغاز كرده اكنون با ۸ حلقه چاه ۶۰ كیلومتر طول شبكه و یك مخزن ذخیره۵۰۰۰ متر مكعبی دارای ۶۵۰۰ مشترك می باشد كهشركت آب و فاضلاب فریمان آن را به ۶ منطقه تقسیم نموده است. در سال ۱۳۷۵ جمعیت این شهر ۲۶۹۶۶ نفر بوده است. محاسبات جمعیتی برای سال ۱۳۸۰ جمعیت شهر را ۲۹۴۰۰ نفر نشان می دهد]۲[.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فون لایه باز عاشقانه

فون لایه باز عاشقانه

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۰٫۵۳۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فون عاشقانه لایه باز
کیفیت بالا
مخصوص طراحی
قیمت ارزان

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدرسه (واحد آموزشی) ۶۵ ص

مدرسه (واحد آموزشی) 65 ص

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد مدرسه (واحد آموزشی)

چكیده

بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی آموزش همگانی وزارت آموزش و پرورش «مدرسه سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد.» در این آیین نامه مدرسه هر یک از مکانهایی را که تحت عنوان دبستان، راهنمایی و آموزش عمومی بزرگسالان برای اجرای برنامه های آموزش همگانی تأسیس می شود، در بر می گیرد.

۱-تعیین نیازمندیهای ساختمانی موسسات آموزشی

محاسبه جمعیت مجتمع زیستی

برای تعیین تعداد دانش آموزان هر یک از مقاطع تحصیلی، در یک مجتمع زیستی ، ابتدا بایستی جمعیت را بر اساس «بعد خانوار» و تعداد واحدهای مسکونی تعیین نمود. فرمول شماره ۱

P=Nu.Fs

جمعیت کل مجتمع مسکونی p

تعداد واحدهای مسکونی Nu

بعد خانوار Fs

۲-تعیین تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی

تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس سه عامل هرم سنی جمعیت، هدفهای دولت (وزارت آموزش و پرورش برای جمعیت تحت تعلیم) و افت تحصیلی (مردودین) و بوسیله فرمول شماره ۲ محاسبه می گردد.

فرمول شماره ۲Np= k.p (r+1)

تعداد دانش آموز kp

جمعت کل مجتمع مسکونی p

ضرایب مربوط به درصد جمعیت تحت تعلیم نسبت به کل جمعیت k

درصد افت تحصیلی r

۳-تعیین تعداد کلاسها و مدارس

تعداد کلاسهای مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی ، بر اساس حداکثر تعداد دانش آ»وز در هر کلاس (ظرفیت مجاز کلاس) تعیین می گردد. (فرمول شماره ۳)

فرمول شماره ۳

تعداد مدارس مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس حداقل تعداد کلاس (ظرفیت مجاز مدرسه) و شعاع دسترسی معین می گردد.

حداقل ، حداکثر و میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس برای تاسیس مدارس ابتدایی به شرح جدول زیر تعیین شده است.

شرح

مناطق روستایی محروم

مناطق روستایی عادی

مناطق شهری

تراکم

پایه تحصیلی

تک پایه

۲و۳ پایه

۴و۵پایه

تک پایه

۲و۳ پایه

۴و۵ پایه

کلیه کلاسهای شهری

حداقل (نفر)

۱۵

۱۸

۳۰ نفر

حداکثر (نفر)

۳۰

۲۴

۲۴

۳۶

۳۰

۲۴

۳۶ نفر

میانگین (نفر)

برای هر استان عدد جداگانه ای تعیین شده است.

معیارهای ظرفیت

مهمترین معیارهای ظرفیت عبارتند از ظرفیت کلاس و ظرفیت واحد آموزشی

میزان تراکم دانش آموز در کلاس با توجه به شاخص های نیروی انسانی، مصوب هیأت دولت و ظرفیت های تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش که در ابعاد کلاس موثر می باشد، طبق جدول زیر تعیین می شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدارس دوره صفویه ۱۸ ص

مدارس دوره صفویه 18 ص

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق مدارس دوره صفویه

مدرسه ملاعبدالله

در ابتدای بازار قیصریه و در زیر چهارسوی زیبایی كه در دوران صفویه چهارسوی شاه نامیده می شد مدرسه ملاعبدالله قرار دارد. این مدرسه به دستور شاه عباس اول صفوی ساخته شد و به تدریس حاج ملا عبدالله شوشتری كه یكی از روحانیون برجسته آن عهد بود اختصاص یافت.

مدرسه ملاعبدالله در دو طبقه ساخته شده كه در هر دو طبقه حجره های طلاب واقع شده اند. پشت بغل های بالا و پایین مدرسه با تزئینات كاشیكاری معّرق آراسته شده اند. مدرسه ملاعبدالله تاریخ ساخت مشخص ندارد،‌ اما با توجه به نحوه كاشیكاری معرق و منابع و مآخذ موجود قطعاً در زمان شاه عباس اول ساخته شده است.

در ایوان جنوبی مدرسه لوحی از سنگ پارسی نصب شده كه به خط نستعلیق برجسته به تاریخ ۱۰۸۸ هجری قمری نوشته شده است. مفاد این كتیبه حاكی از این است كه شخص نیكوكاری موقوفاتی برای مدرسه تعیین كرده است. كتیبه سر در مدرسه ملاعبدالله نیز به خط ثلث سفید بر كاشی خشت لاجوردی مورخ به سال ۱۲۱۸ هجری قمری است.

در این كتیبه به تعمیراتی اشاره شده است كه در زمان حكمرانی محمدحسین خان صدر اصفهانی بر اصفهان در این مدرسه انجام گرفته است. مدرسه ملاعبدالله درزمان حیات ملاعبدالله از مدارس پر رونق و باشكوه اصفهان بوده كه بسیاری از دانشمندان و روحانیون برجسته اصفهان از آن فارغ التحصیل شده اند.

مدرسه جده بزرگ

در بازار بزرگ اصفهان و در نزدیكی بازار زرگرها دو مدرسه از زمان شاه عباس دوم باقی مانده كه از مدارس بزرگ و باشكوه دوران صفوی است. این دو مدرسه در طول دهها سال حیات خود، دانشمندان و روحانیون برجسته ای را در خود پرورش داده اند. این دو مدرسه به جده بزرگ و جده كوچك معروف هستند.

مدرسه جده بزرگ كه در دو طبقه ساخته شده در بازار اصلی اصفهان واقع است و نهر آبی از میان آن می گذرد. وجه تسمیه آن به این علت است كه جده بزرگ شاه عباس آن را ساخته است. كتیبه ای كه در سر در مدرسه است با خط ثلث با كاشی معرق بر زمینه كاشی لاجوردی است. تاریخ از ۱۰۵۸ هجری قمری و خطاط آن محمدرضا امامی است.

در این كتیبه به نام شاه عباس دوم و جده او اشاره شده است. تزئینات داخل مدرسه جده بزرگ كاشیكاری است. در ضلع شرقی صحن مدرسه لوحه كوچكی است كه با خط نستعلیق مشكی تاریخ تعمیر مدرسه را به سال ۱۳۳۴ ذكر كرده است.

مدرسه جده كوچك

مدرسه جده كوچك در بازار بزرگ اصفهان واقع شده است. این محل به نام (بازار قهوه كاشی‌ها) معروف است. همانگونه كه از نام این مدرسه مشخص می شود جده كوچك شاه عباس دوم بانی آن بوده است. كتیبه بزرگی كه بر یك لوح سنگ مرمر بر دیوار یكی از غرفه های شمالی مدرسه نصب شده است و با خط ثلث برجسته تاریخ ۱۰۵۷ هجری قمری را نشان می دهد بیانگر این مطلب است كه جده شاه عباس دوم به نام (دلارام خانم) بانی ساختمان این مدرسه بوده است. عمارت مدرسه جده كوچك دو طبقه است و حجره ها مخصوص اقامت طلاب علوم دینی است.

پشت بغل های نمای اطراف سر در این ساختمان تزئینات كاشیكاری دارد. كتیبه ای كه به خط ثلث سفید معرق بر زمینه كاشیكاری لاجوردی رنگ به تاریخ ۱۰۵۶ هجری قمری نوشته شده به نام شاه عباس دوم و پدر او شاه صفی اشاره كرده است. این كتیبه را محمدرضا امامی خوشنویس مشهور عصر صفوی نوشته است. مدرسه جده كوچك از مدارس بسیار نفیس اصفهان است كه از مدرسه جده بزرگ مساحت بیشتری دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق آبرسانی شهری

تحقیق آبرسانی شهری

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد آبرسانی شهری

-خواص آب

آب حالت محلول تركیب می باشد. یازده درصد وزنی آب را هیدروژن و ۸۹ درصد آنرا اكسیژن تشكیل می دهد. آب خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه با مقداری مواد خارجی همراه است.

۱-۲-خواص فیزیكی آب های آشامیدنی

الف-درجه گرمای آب آشامیدنی-آب بسیار یرد اثرهای بدی بر دستگاه گوارش انسان دارد و آب با درجه گرمای بسیار، حالت بی مزگی داشته و گوارا نیست. درجه گرمای آب آشامیدنی باید میان ۵ تا ۱۵ درجه باشد.مناسبترین درجه گرمای آب آشامیدنی ۸ تا ۱۲ درحه سانتیگراد است.

درجه گرمای آب های زیر زمینی در گودی های ۱۰ متر از سطح زمین نزدیك به ۱۰ درجه است و به ازای هر ۳۳ متر افزایش گودی تقریبا یك درجه به گرمی آب های زیر زمینی افزود می شود. درجه گرمی آب های روی زمینی متفاوت است. در رودخانه ها و دریاچه های كم عمق درجه گرمای آب تابع درجه گرمای محیط است. در دریاچه های گود آب های زیرین تقریبا دارای درجه گرمای ثابتی هستند و معمولا در تابستان ها خنك تر از آب های روئین و در زمستان ها گرم تر می باشند.

ب-رنگ آب آشامیدنی[۱]-آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و در ضخامت های زیاد رنگ آبی مایل به سبز زلالی را داشته باشد. كدری[۲] آب بواسطه ی وجود مواد معلق و كلوئیدی در آب است. درجه كدری آب را در اروپا بدین روش تعیین می كنند كه در كف استوانه ای به قطر ۲۵ میلیمتر حروف استاندارد شده ای قرار می دهند و سپس در آن آب مورد آزمایش را تا ارتفاعی می ریزند كه دیگر خط نامبرده خوانا نباشد. در اینحال درجه كدری آبرا بر حسب ارتفاع مزبور معین می كنند. حداكثر كدری مجاز آب آشامیدنی در استانداردهای اروپای شرقی اینست كه نوشته ی تایپ شده در گودی ۳۰ سانتیمتر زیر آب خوانده شود.

در استاندارهای آمریكایی از راه مقایسه درجه كدری آبرا مشخص می كنند. بدین شكل كه كدری آب مقطری را كه یك میلی گرم در لیتر گرد سیلیس[۳] وارد آن گردیده و كاملا مخلوط شده باشد را واحد كدری فرض می كنند([۴]NTU). در عمل بوسیله ی تابش یك اشعه ی نورانی در نمونه ی آب مورد آزمایش و اندازه گیری شدت نوری كه از آب گذشته است درجه كدری آنرا تعیین می كنند. در استاندارد آمریكا[۵] حداكثر كدری اب برابر ۱۰ میلی گرم در لیتر سیلیس می باشد. كدری اب ممكن است موقتی هم باشد مانند كدری شیری رنگی كه در نتیجه ورود بیش از حد اشباع ملكولهای هوا در آب به وجود می آید و پس از مدتی با بیرون رفتن ذرات هوا، آب حالت زلالی خود را دویاره بدست می آورد. رنگ آب مربوط به مواردی است كه در آن نمك هایی به صورت حل شده و یا كلوئیدی یافت می شوند. مثلا نمكهای آهن به ان رنگ متمایل به قرمز و نمك های منكنز زنگ قهوه ای متمایل به سیاه می دهند. زردی رنگ آب نشانه ی وجود تركیب های گیاهی و اسیدهای آلی ناشی از فساد آنها با وجود خاك رس می باشد. در حالی كهس بزی اب نشانه ی وجود گیاهانی چون آلك ها و جلبك ها در آن می باشد.

ج-بوی آب آشامیدنی[۶] –آب آشامیدنی باید بی بو باشد. وجود اسید سولفیدریك، كلر، فنول و آمونیاك به آب بوی ناخوشایند می دهند. با ۵۰ تا ۶۰ درجه گرم كردن آب بوی آن بیشتر نمودار می گردد. آزمایش تعیین بو بهتراست در محل برداشت آب انجام گیرد تا اینكه پیش از آزمایش گازهای بودار از آب بیرون نروند.

د-مزه ی آب آشامیدنی[۷]-مزه آب باید گوارا باشد. آب با درجه سختی خیلی كم حالت بی مزگی ناخوشایندی را می دهد. شوری آب نشانه ی وجود نمك خوراكی و تلخی آن دلیل زیادی منیزیم می باشد. آب های قلیایی (۹PH>) مزه آب صابون را دارند در حالی كه آب های اسیدی (۶(PH< ترش مزه هستند. وجود زیاد نمك های آهن و آلومینیوم مزه آب را گس می كند، در حالی كه مزه گندیدگی آب به علت آلودگی های آلی آنست كه ممكن است همراه با میكروب های بیماری زا نیز باشد.


[۱] -color of water

[۲] -turbidity of water

[۳] -silica

-[۴] Nephelometric tubidity units

[۵] -.S.public health

[۶] -water odor

-[۷] Taste of water

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد مدرسه ۳۷ ص

تحقیق در مورد مدرسه 37 ص

دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۶٫۹۱۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق و بررسی در مورد مدرسه ۳۷ ص

تاریخ نخستین گونه

مدرسه را به طور خلاصه می‌توان: مؤسسه‌ای برای آموزش عالی تعریف كرد كه در آن علوم سنتی اسلامی- حدیث، تفسیر، فقه و جز آن – آموزش داده می‌شود. این نوع مؤسسات آموزشی به طور مرسوم مسكونی هستند. مدرسه، بر خلاف انواع عمده بناهای اسلامی، حاصل دست و پنجه نرم كردن فرهنگ نوپای اسلامی با تمدن‌های همجوار در آن قرن (قرن اول هجری) نیست. آنگونه كه سنت‌های هزار ساله دنیاهای كلاسیك و خاور نزدیك كهن از طریق امپراطوری‌های بیزانس و به روی معماری مسجد، مناره و مقبره بر جا گذارده بودند. ولی مدرسه، پاسخی به نیازهای معینی از جامعة اسلامی بود؛ مدرسه طراحی شده بود تا در خدمت یك نهاد كاملا ابداعی قرار گیرد. افزون بر آن، مدرسه مخلوق تمدنی خودباور، شكل یافته و نزدیك به اوج توفیق خود بود: نخستین مدارسی كه از آنها در متون یاد می‌شود مدارس قرن دهمی خاور ایران است. در این زمان معماری اسلامی سبك‌های خود را توسعه داده و فكر تبدیل‌پذیری انواع بنا به یكدیگر نیز – با همین درجه اهمیت امری شناخته شده بود كه رباط‌های تونسی نشانگر آن است. از این رو معماران قرن دهم برای الهام، اختیار جستجو در معماری خود را داشتند. ممكن است این تبدیل‌پذیری، همانگونه كه می‌توان از حدیث منقول از ابوهریره استنباط كرد، در اعتقاد فرد مسلمان ریشه دوانده باشد: «هر كس به قصد تعلیم و تعلم نیكیها به مساجد ما گام نهد بسان مجاهدان فی سبیل‌الله است». بدین طریق فعالیتهای آموزشی، عبادی و به خصوص جهادی به یكدیگر پیوسته‌اند. عملا، بعضی از ریشه‌های مبهم مدرسه چنین به ذهن متبادر می‌سازد كه نمونه‌های اولیه این مدارس چیزی جز نهادهای دولتی نبوده‌اند، كه برای این امر خاص طراحی شده و در همین جهت عمل می‌كردند.

این نهاد به آرامی و با گامهایی طبیعی رشد كرد، و احتمالا متداول شدن آن به واسطة تغییر عمده‌ای بود كه در شیوة آموزش به وجود آمد. در سده‌های نخستین اسلام اطلاعات صرفاً به طریق دیكته به شاگردان منتقل می‌شد. از قرن دهم، اگر پیش از آن نباشد، این شیوه آموزش همراه با تشریح و تفسیر «تدریس» شد كه به نوبة خود با مباحثه و مناظره توأم بود. بدیهی است كه مسجد برای چنین امری، فضایی مناسب نبود و این هم درست نبود كه طلاب فقیر در مناره مسجدی بخوابند كه در آن درس می‌خواندند. در آغاز، مدرسه اطاقی در خانه خود مدرس بود و طبعا مراد از آن صرفا فراهم آوردن فضایی برای درس خواندن طلاب بود نه اینكه در آن بخوابند. نمی‌توان به دقت گفت كه چند سال طول كشید تا این حالت منتهی به تدبیری تا حدی رسمی و دائمی گردید. ولی شواهد بدست آمده از كاوشهای مورخین امروزی كه بر روی دوره‌های پیش از عهد سلجوقی كار می‌كنند، دلالت بر این امر دارد كه دورة حیات «پیش ازتاریخ» مدرسه حداقل به یك قرن و نیم پیش از زمانی برمی‌گردد كه سلاجقه به مدرسه شكل یك نهادی رسمی دادند. به هر حال، بسیار بعید به نظر می‌رسد كه این مدارس اولیه اساساً بناهایی عمومی بوده باشند. تعداد آنها خود دلالت بر این واقعیت دار. به سال ۴۱۶/۶-۱۰۲۵ بیش از بیست مدرسه در شهر كوچك ایالتی ختال گزارش داده شده كه هر كدام از آنها دارای موقوفاتی نیز بوده‌اند. حركت تبلیغی كرمیه، كه در سدة دهم و یازدهم در بخش خاوری ایران از قدرت زیادی برخوردار بود، تمایلات سیاسی و مذهبی مشخصی داشت و مدارس و خانقاههای متعددی از سوی پیروان آن فرقه ساخته شد. غزنویان نیز موقوفاتی را به مدارس اختصاص می‌دادند تا اسلام را در سرزمین معاندین كافر غور، احتمالا از طریق اعزام هیئت‌هایی از سوی كرمیه، انتشار دهند.

این گونه بنیادها، بیش از همه باید در بستر سنت پایدار شده مدرسه‌سازی در شهرهای بزرگ ایران شرقی دیده شود. بهترین مورد مستندسازی شده آن نیشابور است كه در آنجا حدود سی و هشت مدرسه پیش از تأسیس نظامیه بزرگ آن شهر (حدود ۴۵۰/۱۰۶۸) گزارش شده است. ظاهرا قدیمی‌ترین آنها، كه در منابع از آن یاد شده، مدرسه میان داهیه است. این مدرسه احتمالا در پایان قرن نهم بنیان گذارده شده و بولیه (Bulliet) دلایل قانع‌كننده‌ای آورده تا ثابت كند كه آن نخستین مدرسه نبوده است. بعضی از این بناها یا توسط معلمینی بر پا شده كه در آن آموزش می‌داده‌اند، یا توسط اهل تصوف، یا توسط ثروتمندان برجسته‌ای كه گاه تولیت مدرسه را در طول قرنها به اعضای خاندان خود می‌سپردند. اتصال مدرسه به خانة بانی آن امری معمول بود و گاه خود خانه تبدیل به مدرسه می‌شد. غالبا مدرسه در جوار و یا درون مسجدی قرار می‌گرفت و بانی و یا مدیر آن می‌توانست در آن دفن شود. برخی از مدارس نیشابور چون تحت توجهات حاكم وقت بوده‌اند، لذا دارای اهمیت خاصی هستند. مثلا پیش از سال ۳۷۲/۳-۹۸۲، مدرسه این فورك را حاكم سیمجوری ایجاد كرد؛ برادر محمود غزنوی مدرسه السعیدی/ سعدیه را به سال ۳۹۰/۱۰۰۰-۹۹۹ بنیان گذارد؛ طغرل بیگ، سلطانی سلجوقی، مدرسه سلطانیه را به سال ۴۳۷/۶-۱۰۴۵ ساخت. در قرن بعد نیز می‌باید دیگر شاهزادگان سلجوقی مدارسی را در مرو، بغداد، اصفهان و همدان ساخته باشند. بدین ترتیب بنظر می‌رسد كه مقدم بر سرمایه‌گذاری حكومت، این نوع بناها دارای سابقه‌ای قابل توجه بوده‌اند و نمونه‌هایی كه شاید قدیمی‌ترین مدارس باقیمانده از گذشته باشند- نظیر بنای سمرقند منتسب به ۳/۴ ابراهیم اول قره‌خانی (۶۰-۴۴۴/۶۸- ۱۰۵۲)، مدرسه معروف خواجه مشهد در تاجیكستان كه مشابه و شاید هم عصر بنای قبلی است- نمایانگر این نكته هستند، ولی برنامه ساختمانی در مقیاس عظیم و با اهداف سیاسی مشخص، كه توسط نظام‌الملك آغاز شد، اساسا پدیده‌ای نو بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سوالات دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۸۲ – ۸۷ مهندسی عمران

سوالات دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 82 - 87 مهندسی عمران

دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸٫۳۲۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۷۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سوالات دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران داخل سال ۸۲ – ۸۷ دارای ۹تا نمونه سوال و جواب کامل سه تا از نمونه سوال ها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فون لایه باز منظره و شکار

فون لایه باز منظره و شکار

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل rar
حجم فایل ۲۰٫۷۰۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

یک فون بسیار زیبای لایه باز با عنوان منظره و شکار

کیفیت بالا

قیمت مناسب

مخصوص طراحان

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل