پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانلود پاورپوینت با موضوع زیست شناسی سلولی و مولکولی، در قالب ppt و در ۳۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل واکوئول ها، آلورون، راه های به دام انداختن مواد در واکوئول، سیستم انتقال در تونوپلاست، منشا واکوئول، تاریخچه میتوکندری، راه های تولید انرژی و ATP، آنزیم های میتوکندری، وراثت میتوکندریایی

پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی

پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۷۳۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع زیست شناسی سلولی و مولکولی، در قالب ppt و در ۳۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

واکوئول ها

آلورون Aeulorone

راه های به دام انداختن مواد در واکوئول

سیستم انتقال در تونوپلاست

منشا واکوئول

تاریخچه میتوکندری

راه های تولید انرژی و ATP

آنزیم های میتوکندری

وراثت میتوکندریایی

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” زیست شناسی سلولی و مولکولی” می باشد که در حجم ۳۸ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای ۲۶ صفحه قابل ویرایش در قالب Word

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای ۲۶ صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

چكیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۶۱ وماده ق.ت.د.ك مصوب ۱۳۶۱و ماده ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول ۳۶ و ۳۷ و۲۶۹ قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یك جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی كه به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است كه بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امكان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تكالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی كه اگرحكومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نكندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است كه زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یكدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی كه برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متكفل بیان چارچوب واصول كلی حقوق وتكالیف متقابل حكومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیك قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحكومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تكالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان كند.تكلیف حكومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحكیم مودت بین ملت وحكومت می شودكه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی كه آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریك جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حكومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است كه اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یك جامعه كه جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یك نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امكان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شكوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریك نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دریك نظام حقوقی منسجم امكان وقوع چنین حالتی كم است ویابه طوركلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان كردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای كسانی كه به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزكنند، ضمانت اجرای كیفری درنظرگرفته است كه تأ كیدبراین معنا است كه تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق كیفری كه درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای كیفری است .

و…

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در ۳۰ قابل ویرایش

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

تحقیق درباره آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده در قالب Word در ۳۰ قابل ویرایش.

بخشی از متن :

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح كننده

براى این كه روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح كننده به میان آمده است یا نه باید آیاتى را كه در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث كرده اند یاد كنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى كنیم.

به طور اجمال باید دانست كه این آیات بعضى در مكّه نازل شده اند و بعضى در مدینه بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اكرم(ص) ولى با این حال لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد كه حكم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اكرم(ص) تغییر نكرده است.

سوره هایى كه در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل كه در مكه مكرمه نازل شده است.

* سوره انعام كه در مكه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره كه در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده كه در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اكرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى كه این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى كنیم:

بررسى آیات سوره هاى مكى

* ( فكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طیبا و اشكروا نعمت اللّه ان كنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)۵۷

از آنچه خدا روزیتان كرده است حلال و پاكیزه بخورید و شكر نعمت خدا را به جاى آورید اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم كرده است اما كسانى كه ناگزیر شوند در حالى كه تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات حرامها را در چهار چیز محصور كرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اكنون ما كارى نداریم كه فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذكر شده اند بلكه نكته ٌ مورد نظر ما شرایط ذبح است كه آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است نخورید; امّا ذبح كننده مسلمان باشد یا كافر بحثى نكرده همان گونه كه درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نكرده است.

* ( ان ربك هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه ان كنتم بایاته مومنین* و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم اللّه علیه و قد فصّل لكم ما حرم علیكم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاكلوا مما لم یذكر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به كسانى كه از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به كسانى كه هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید كه اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى كه[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان كرده است مگر این كه ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این كار گناه است …

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه ۲۰

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب Word تعداد صفحه ۲۰

بخشی از متن :

یك اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی كه : اعمال هیچ كیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد كه می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینكه ( قانوناً ) كیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق كنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلكه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مكافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه ۱۰۴ از سوره مباركه انعام می فرماید :

(قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( كتب آسمانی ) كه سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زیان افتاد . یا در آیه ۲ از سوره مباركه اعراف فرموده است :

( كتاب انزل الیك فلا یكن فی صدرك حرج منه لتنذر به و ذكری للمومنین ) ای رسول گرامی كتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه كریمه ۱۵ از سوره مباركه اسرا می فرماید :

( و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نكنیم ) هرگز كسی را عذاب نخواهیم كرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یكی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود كه بر اساس آن هیچكس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های كیفری دیگری نیز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق كیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) كه در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۱۹ به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانین كیفری همان كشور مصوب سال ۱۹۲۶ آمده است ( اگر عملی كه از نظر اجتماعی مضر و خطرناك است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی كه ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیك است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبین بعض ازجرایم ممكن است برای ارتكاب بزه به وسایلی متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمین عاجز می ماند .

و…

پاورپوینت عایق کاری در ۳۴ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر

در این پروژه پاورپوینت عایق کاری در ۳۴ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مطابق با موارد زیر بیان شده است ۱ انواع عایق کاری ۲ عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟ ۳ چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟ ۴ چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها ۵ تصویر اول تلفات حرارتی در تابستان ۶ تصویر دوم تلفات حرارتی در زمستان ۷ درزگیری به ه

پاورپوینت عایق کاری در ۳۴ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر

پاورپوینت عایق کاری در 34 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر

دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۴۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

در این پروژهپاورپوینت عایق کاری در ۳۴ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویرمطابق با موارد زیر بیان شده است:

۱- انواع عایق کاری

۲- عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

۳-چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟

۴-چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها

۵- تصویر اول تلفات حرارتی در تابستان

۶- تصویر دوم تلفات حرارتی در زمستان

۷- درزگیری : به همراه تصاویر

۸- بلوك شیشه ای

۹- مشجرکردن شیشه ها

۱۰- طریقه نصب ورق مات کن روی شیشه

۱۱- پشم سنگ

۱۲-آنالیز شیمیایی و مواد تشكیل دهنده آن عبارتند از

۱۳- عایقهای سیلیكات

۱۴- عایقهای مركب یا چند لایه

۱۵- عایق های سپر تابشی

۱۶- عایق های منعكس كننده

۱۷- عایق های شیشه

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه دارای ۱۹ صفحه در قالب Word

مقاله روانشناختی انگیزه

مقاله روانشناختی انگیزه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

مقاله روانشناختی انگیزه دارای ۱۹ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندك نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تكوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می كنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشكیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(۱) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی كه از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود كه فقط یكی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتكب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد كه به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفكیك نمود. اصولی ترین طریقی كه برای تفكیك پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن كه در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است كه: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». كه به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی كافی نیست كه كسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب باید عملاً كاری را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود كه كسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتكاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(۳) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی كافی نیست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط دیگری هم ضروری است و آن این كه مرتكب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(۴)

و…

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای ۲۱ صفحه در قالب Word

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق درباره پیوند عضو پس از قصاص دارای ۲۱ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

مساله‏ء پیوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده كه اگر كسى گوش دیگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه یكى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى كه در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

این عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و این حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شكستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ كدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یكى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا كند، قصاص درمورد دیگرى تكرار مى شود. این در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حكم جارى است. دركتاب خلاف نیز آمده است: اگركسى گوش دیگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این كار را انجام دهد ولى حاكم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده كند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

و…

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه ۲۸

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع در قالب Word تعداد صفحه ۲۸٫

بخشی از متن :

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالی را كه در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی دفاع كننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و یا انجام یك تكلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است كه دفاع مشروع اعمال یك حق و حتی انجام یك تكلیف است در مواقعی كه خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست بایستی افراد امكان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یك حق یا وظیفه اساس این نظریه را تشكیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یكی از علل مشروعیت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افكار مسیحیت تغییر كرد و طبق آن كسی كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با كردار نیك تلقی می كردند و دفاع كننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات مستلزم تقاضای عفو را از حاكم بود و اصولاً در موارد دفاع از نفس تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

۱ . دفاع مشروع كه نوعی دفاع فردی است

۲ . امر به معروف و نهی از منكر كه نوعی دفاع اجتماعی است .

۳ . جهاد كه دفاع از كیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی كه علیه فردی به عمل می آید و دفاع كننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم رفتار مجرمانه ای كه در مقام دفاع به عمل آمده است به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب كیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوی است كه مبین قصد و اراده و درك واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یكی از دو نظریه بالا موجب می شود كه در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یك حق و انجام یك تكلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی كه در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت كیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است زیرا با اجتماع شرایطی عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد ۳۳ به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد ۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب ۱۳۶۳ معین شده است كه علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقی می شود.

و…

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای ۵۴ صفحه قابل ویرایش فایل ورد

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه در باره حقوق كیفری دارای ۵۴ صفحه قابل ویرایش فایل ورد.

بخشی از متن :

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنكه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه كالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق كیفری هدفی جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق كیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، كیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به كار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتكاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتكار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه كه در جهان پزشكی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یكی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشكی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در ۱۹۰۳ برای كنگره بین المللی پزشكی در مادرید گزارشی نوشت كه این گزارش به صورت كتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این كتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرك روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد كه با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق كردن خود با محیط به كار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشكی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم كلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می كرد در فرضیه پاولوف مبنایی كلی و علمی می یابد كه می تواند برای حقوق كیفری و جرم شناسی و سیاست كیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق كیفری كه مكتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست كه وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است كه هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متكلمان اسلامی بی آنكه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انكار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز كرده اند.

امام محمد غزالی در كتاب «المستصفی» كه یكی از كتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انكار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند كه اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراك میشود، مانند رهانیدن غریق و شكر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح كفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است كه معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نكرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی كه با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست كه با لذت شایسته باشد . قتل و كفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد كه از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است كه انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را كه از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنكه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به كسی كه در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنكه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور كند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی كه گفتیم نباشد علتی دیگر دارد كه آن امید به پاداش و نام نیك است كه آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد كه بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مكان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلك المكان و غیره و لذ لك قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلك الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیا را

امام فخر رازی نیز در كتاب «براهین البهائیه» كه در علم كلام و به فارسی است بر این عقیده است كه حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانكه می بینیم متلكمان اسلامی، یعنی آن دسته كه به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند كه بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، و…

و…

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق حمایت كیفری محیط زیست دارای ۲۷ صفحه در قالب Word قابل ویرایش نوشته ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو ترجمه دكتر هادی خراسانی

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

تحقیق حمایت کیفری محیط زیست

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق حمایت كیفری محیط زیست دارای ۲۷ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

حمایت كیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توكیو

ترجمه: دكتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش كلی ارائه شده به همین كنگره بین المللی حقوق تطبیقی

۱- محیط زیست.

حتی یك نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای كه از كشورها رسیده است نشان میدهد كه تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این كشورها گردیده است. معذلك می توان بین این كشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این كشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه كشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی كه محیط زیست در این كشورها دارد و برداشتی كه از این مفاهیم می شود منعكس میگردد. شاید بتوان این كشورها را به دو گروه تقسیم كرد: اول كشورهائیكه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست كه باید مورد حمایت قرار گیرند تاكید میكنند. دوم كشورهائیكه محیط زیست را بجای اینكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یكطرف كشورهائی را می یابیم كه محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا آب و زمین مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاكید میكنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر كشورهای گروه دوم قرار دارند كه محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاكید میكنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت كه برای این كشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه كه آن را می توان محیط زیست انسانی نامید اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیكه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی مفید و موثر می باشد مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست كه تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلكه فقط آنچه را كه برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود منجمله ارزش های طبیعی اقتصادی فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری كه بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است برای توصیف مفهومی كه این گروه دوم از كشورها از محیط زیست درك میكند اصطلاح مناسبی باشد. این كشورها روی حفاظت یك سیستم اقلیمی و بشری تاكید میكنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

۲- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریكه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است تفاوت در نحوه درك مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه كشورهای فوق الذكر در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعكس می باشد. بدین معنی كه اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاكید شود سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراكنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعكس اگر محیط زیست بطور كامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود سیاست قانونگذاری مربوط به آن فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست نسبت به یك برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یك قانون پایه منعكس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور كلی كشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی كه آنها میكوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ كرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود كه قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است كه مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی كشورهای اتحاد جماهیر شوروی بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان باید خاطر نشان ساخت كه بر مبانای قانونی اساسی آن كشور شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب كمونیست آن كشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین كرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال ۱۹۷۳ بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموكراتیك آلمان قانون سیاست محیط زیست مصوب ۱۹۷۰ وجود دارد كه بنا به گفته اوهلر oehler یك كد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعكس كشورهای فوق الذكر در كشورهائیكه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یك اصل اساسی شناخته شده است بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی كه این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً كنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید كه در بلژیك متاسفانه این حربه ها بصورت یك مجموعه قانونی كه بتواند مبنای مجازاتهای كیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار كار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراكنده ای كه هر كدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند انجام دادخ است.

و…

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تحقیق حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای (دکتر جلیل امیدی) دارای ۳۱ صفحه قابل ویرایش ، فایل WORD

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تحقیق حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای (دکتر جلیل امیدی) دارای ۳۱ صفحه قابل ویرایش ، فایل WORD

بخشی از متن :

حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

دكتر جلیل امیدی

چكیده :یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محكومان بی گناه و منع تجدید محاكمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشكار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یك توافق عمومی بر سر كمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شكل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها كوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای كه به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی كه این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یكی از اصول آن ارتباط پیدا كرده است ))

حقوق بشر كه مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است كه ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند كه حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتی ، مكتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است كه ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندكی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مكتب بشری یا مذهب آسمانی كه در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

فایل تحقیق جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كیفری ایران در قالب Word دارای ۳۱ صفحه

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

تحقیق جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كیفری ایران در قالب Word دارای ۳۱ صفحه.

بخشی از متن :

كلیات

مفهوم زندان كوتاه مدت به درستی روشن نیست و تا كنون كیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است كه كیفر سالب آزادی مشمول عنوان كوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای كیفری به اختلاف این مدت را شش ماه نه ماه و یك سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نكته پایان نمی یابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود كه در مجمع محكومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای كیفری محكومیت به زندانهای كوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است كه آیا زندانهای كوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترین وظایف كیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نكته تردید است. بنابرانی چنین می نماید كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است بلكه نقش ان به دلیل تنوع كاركرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست كیفری دقیقاً آشكار نیست.

با این همه آمار نشان می دهد كه محكومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای كیفری در مجموع كیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است كه میان قوانین كیفری و كار فضا از یك سو ونظریه كیفرشناسان كه می كوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اكثر كیفرشناسان زندانهای كوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند كه آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند كه زندانهای كوتاه مدت محكوم علیه را در معرض فساد بزهكار او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان حتی به مدت كوتاه آینده و سرشت بزهكار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی كه زندان بر افراد به جا می گذارد خصوصاً كسانی كه بر اثر یك خطای كوچك برای نخستین بار به زندان محكوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی كه این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهكاران سركش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری گرچه عیوبی كه بر شمردیم تماماً خاص زندانهای كوتاه مدت نیست ولی در وقاع از این نكته نباید غافل ماند كه عموماً در زمانی كوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور كلی همه دشواریهای ذاتی كیفرهای سالب آزادی ناممكن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محكوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو برای پرهیز از دشواریهای این گونه كیفرها راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای كوتاه مدت در بعضی از نظامهای كیفری پیشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتنی بر حذف تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام كیفری كشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه كیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین كیفری سعی بر آن بوده است كه حتی المقدور از زندانهای كوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یكسان نبوده است. به بیان دیگر قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانینی وضع كرده اند كه از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است كه ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم كرده ایم:

و…

تحقیق توصیف جرم

تحقیق توصیف جرم فایل در قالب Word وقابل ویرایش و در ۲۹ صفحه می باشد

تحقیق توصیف جرم

تحقیق توصیف جرم

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق توصیف جرم

فایل در قالب Word وقابل ویرایش و در ۲۹ صفحه می باشد.

بخشی از متن :

چكیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یكی از مولفه‌های آیین‌دادرسی كیفری توسعه یافته است كه حكایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تكامل آیین‌دادرسی كیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی كه عهده‌دار تنبیه تبهكاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حكمی گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تكیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای كشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احكام و اصول حاكم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی كه برای ارتكاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن كس كه پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتكب عمل واحدی می‌شود كه واجد عنوان واحد كیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است كه می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشكیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان كیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیكن این سخن باقی می‌ماند كه متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آیا برای شكات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینكه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریكی وجود دارد كه باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید كه ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراكم گم شود.

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یك عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه كه سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یك ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای كیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است كه سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یك سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌كند كه جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

و…

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

فایل تحقیق درباره قسامه در قالب Word دارای ۲۹ صفحه

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

تحقیق درباره قسامه (بحثی در قسامه)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق درباره قسامه در قالب Word دارای ۲۹ صفحه

بخشی از متن :

پیشگفتار:

امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبیله اى حاكم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى كنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس((۱)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است كه بر چیزى قسم یاد كنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.

همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است كه به گروهى تقسیم مى شود كه هریك جداگانه قسم یاد كنند» ((2)).

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم یاد كنند نیز مى باشد. به این صورت كه پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد كنند. در صورتى كه او را بین قبیله اى، كشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى كنند. افرادى كه قسم یاد مى كنند، نباید كودك، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.

پس اگر مدعیان قسم یاد كنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد كنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.

همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ یعنى حكم به قسم كرد.

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى كه قسم یاد مى كنند بر ادعاى خون((۳))، ولى ما در كلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل دركلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید كه جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم كردن و تجزیه كردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى كه مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.

پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.

و…

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی در قالب Word دارای ۳۲ صفحه

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی

تحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی در قالب Word دارای ۳۲ صفحه

بخشی از متن :

چكیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: ۱٫ مرحله آموزشی، ۲٫ مرحله پیش كیفری، ۳٫ مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، ۳٫ مرحله مسئولیت كیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، ۱۹۹۴، ص۴) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،۱۹۶۷، ص۴۵)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۲) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۵) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویكرد فوق در تعامل با قوانین كیفری، تنها به افرادی كه قابل كیفرند توجه نمی كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را كه می توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمی شده یا حتی قابل كیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می كند.

۱٫ سیر تكاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی كاركردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است كه آیا قاعده جنائی تنها كسانی را كه اهلیت تحمل ‏كیفر دارند، از ارتكاب جرم نهی می كند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا كاركرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است كه نظام واكنش می تواند بر آنان اعمال كیفر كند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط كیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تكاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شك دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تكامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاك های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی كرد.

پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی

پاورپوینت درباره میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی در ۲۶ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی

پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۹۹۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

پاورپوینت درباره میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی در ۲۶ اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه
به خاطر اینکه مچ پا یکی از بزرگترین مفاصل تحمل کننده ورزن بدن می باشد آسیبهای حاد و مزمن می تواند ناتوانی در آن ایجاد کند.مچ پا به دلیل نقش محوری در فعالیتهای بدنی مانند دویدن ، پریدن، جهش همراه با تغییر مسیر ناگهانی و غیره در معرض آسیبهای بسیاری می باشد.
آسیبهای مچ پا یکی از شایعترین آسیبهای اسکلتی عضلانی در فعالیت ورزشی به شمار می رود که به طور کلی ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل آسیبها را شامل می شود. روزانه ۱۰ هزار نفر دچار پیچ خوردگی مچ پا می شوند که ۷۵ درصد کل آسیبهای مچ پا را تشکیل می دهدو سالیانه یک میلیون نفر با شکایت از آسیب حاد مچ پا به پزشک مراجعه می کنند

و…

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • آناتومی مچ پا
 • آسیبهای مچ پا
 • انواع پیچ خوردگی های مچ
 • درجه بندی آسیب پیچ خوردگی مچ پا بر اساس معاینه بالینی
 • شکستگی مچ پا
 • در رفتگی:
 • بیومکانیک آسیب
 • مروری بر تحقیقات انجام شده
 • میزان آسیب دیدگی مچ پا در انواع آسیبها نسبت به اندام دیگر بدن
 • صدمات ورزشی والیبالیستهای مرد لیگ برتر باشگاههای ایران
 • نتیجه گیری کلی:
 • پیشنهادات:
 • منابع:

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن ۱۲ اسلاید در قالب پاورپوینت قابل ویرایش

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن 12 اسلاید

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن ۱۲ اسلاید در قالب پاورپوینت قابل ویرایش.

بخشی از متن :

•نادرست ایستادن سبب می شود که سر آویزان شده و بدن منقبض گردد . انسان در چنین شرایطی ازاعتماد به نفس کمتری برخوردار می باشد و در زندگی احساس نا امنی وحقارت می کند. حال آنکه اگر صاف بایستیم اعتماد به نفس را در سراسر زند گی به همراه خواهیم داشت.

و…

تحقیق هیسوسول ها، مفهوم ها و تعریف های خاک

دانلود فایل تحقیق هیسوسول ها،مفهوم‌ها و تعریف‌های خاك ۲۸ ص در قالب Word

تحقیق هیسوسول ها، مفهوم ها و تعریف های خاک

تحقیق هیسوسول ها، مفهوم ها و تعریف های خاک

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳٫۲۰۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :
دانلود فایل تحقیق هیسوسول ها،مفهوم‌ها و تعریف‌های خاك ۲۸ ص در قالب Word

بخشی از متن :
مقدمه
مفهوم‌ها و تعریف‌های خاك
ما باید راههاى گوناگون تفكر درباره خاكها را در نظر بگیریم. براى مثال، خاك به عنوان محیطى براى رشد گیاهان زمینى تعریف شده است. یك چنین تعریفى براى هدف‌هاى ما رضایت‌بخش است، زیرا به چیز دیگرى غیر از خاك وابسته است. دریاچه‌ها، اقیانوسها، خزه اسفاگنوم، یخچال‌ها و حتى پوست انسان نیز محیط‌هاى براى رشد كپك‌ها، جلبك‌ها، گلسنك‌ها، خزه‌ها و برخى گیاهان عالى به شمار مى‌روند. نیكى فراف (۱۹۹۹) خاك را به عنوان پوست تحریك شده پوست زمین تعریف مى‌كند. خاك موجودیى ناپایدار است. گردابى است از ماده آلى و معدنى با حركت كند.
زمین‌شناسان ممكن است خاك را به صورت واحد پوستی از پیكره زمین شناختى مواد بپندارند كه از آن راه همه ماده‌ها مى‌باید در چرخه فرسایش از سنگ به ته‌نشست‌ها گذر كنند. شیمیدان‌ها ممكن است خاك را به صورت شیشه یا لوله آزمایشى بنگرند كه ماده‌هاى كانى به وسیله نیروها و عامل‌هاى طبیعی در آن قرار داده شده و براى تامین عنصرهاى غذاى مورد نیاز گیاه، كود به آن افزوده شده است. از دید بوم‌شناسان خاك بخشى از محیط است كه زیر تاثیز جانداران قراردارد و به نوبه خود بر جانداران اثر مى‌گذارد. براى دیرین شناسان یا انسان شناسان، خاك یكى از چندین مدرك گذشته است. هنرمندان و فیلسوفان در خاك آمیخته زیباى از نیروهاى زندگی و مرگ را می‌بینند. با اینكه خاك به عنوان جزء اصلی «مادر زمین» می‌نگرد، ما برای هدف‌های خود خاك را به صورت پیكره طبیعی درنظر می‌گیریم كه در واكنش با آب و هوا و جانداران تغییر می‌كند. ما به این دگرگونی‌ها پیدایش خاك می‌گوییم.
هیستوسول در رده‌بندی خاك به خاك‌هایی كه از مواد آلی تشكیل شده‌اند و از ۱۲ تا ۱۸ درصد وزنی كربن عالی دارد، گفته می شود. (histos به معنی بافت و solum به معنی خاك) مواد آلی یاد شده از بافت‌های گیاهی و جانوری و مواد به دست آمده از تجزیه آنها به وجود آمده است. عامل اصلی پایداری این گونه مواد به مدت طولانی تا عمق بیش از ۴۰ سانتیمتر، وجود وضعیت بی‌هوازی در حالت اشباع یا آب پیش از عملیات زهكشی است. در هر كجا كه آب به اندازه كافی فراهم بوده و اساساً چه در مناطق معتدل و چه در درون مناطق قاره‌ای و یا ساحلی و یا حتی در صحاری و مناطق استوایی و قطبی، هیستوسول‌ها در طی دوران هلوسن (ده هزار سال گذشته) تشكیل شده‌اند.
هیستوسول‌هایی كه در مناطق گود زمین تشكیل می‌شوند به اقلیم وابسته نمی‌باشند. در حالی كه دیگر هیستوسول‌ها وابسته به اقلیم و بارندگی‌ هستند و برای تامین آب و عناصر غذایی به جریان رودخانه‌ها وابسته‌اند نه تراوشهای زیرزمینی. هیستوسول‌هایی كه در مناطق كوهستانی وجود دارند. بجز چند روز بعد از بارندگی سنگین هیچگاه از آب اشباع نیستند. آنها یا كم عمق‌اند یا كاملا سنگلاخی، ‌و ریشه گیاه تنها در ماده آلی رشد می‌كند.
و…
فهرست مطالب
مقدمه ۱
مفهوم‌ها و تعریف‌های خاك ۱
فرآیندهای تشكیل خاك‌های هیستوسول‌ 5
شرح هیستوسول‌ها ۹
كاربرد هیستوسول‌ها ۱۱
طبقه‌بندی هیستوسول‌ها ۱۲
خاك‌های آلی (هیستوسول‌ها) ۱۶
مواد آلی برای محیط‌های گلدانی ۱۸
ماده آلی خاك ۲۰
ته نشست‌های آلی ۲۲
توزیع و تجمع پیت‌ها ۲۳
انواع پیت‌ها ۲۳
حفظ اراضی مرطوب ۲۴
نتیجه‌گیری نهایی ۲۵
منابع ۲۷

آموزش صفر تا ۱۰۰ بورس

در مورد این کتاب لطفا به توضیحات زیر دقت کنید *درس ها به گونه ای نوشته شده که معمولا هر درس، پیشنیاز درس بعدی خودشه،لطفا درس ها رو به ترتیب مطالعه کنید *تو برخی از درس ها، سایت هایی معرفی شدن، لینک سایت ها در متن زیر عکس ها نوشته شده و با کلیک روی اون، میتونید به سایت مورد نظر وارد بشید

آموزش صفر تا ۱۰۰ بورس

آموزش صفر تا 100 بورس

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۶۰٫۷۲۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۹۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
لطفا برای استفاده ی بیشتر از مطالب این کتاب و یادگیری بهتر، لطفا به موارد زیر در هنگام مطالعه دقت کنید: درس های این مجموعه شامل سه دسته ی کلی میشه مانند درس های اولیه که ، درس های صرفا تئوری هستند ،دسته ی اول درس ها راجع به کلیت بورس و بعضی از مفاهیم بورسی اشاره میکنه. این درس ها رو اگر با یک بار خوندن یاد گرفتید، کافیه و نیازی به تکرار مجدد و تمرین آنچنانی نداره، اما اگر در درک مفاهیم درس ها مشکل داشتید، بهتره یک دور کامل درس رو مطالعه کنید، و بعد از یکی دو روز، دوباره همین درس رو بخونید درس هایی هست که شما نیازه با سایت ها و برنامه ها کار ، دسته ی دوم درس ها این درس ها هم ،… کنید، مثل سایت سازمان بورس، سایت کدال، سایت صد تحلیل و به صورت آموزش تصویری و کاربردی هست، پس باید همزمان با مطالعه ی درس، سایت رو هم جلوی خودتون باز کنید و به صورت کامل گام به گام جلو برید تا بتونید درس ها رو به خوبی یاد بگیرید. درس های تحلیل تکنیکال (حمایت و مقاومت ها، کانال ، دسته ی سوم درس ها تابلو خوانی، معامله ی مجازی و …هست که باید بعد از خوندن هر ،)… ها، روند ها و روز وقت بذارید و مطالبی که توی این درس ها یاد گرفتید رو به صورت ۲ درس، حداقل کامل در نماد های مختلف بررسی کنید.
تا نمودار نماد های ۲۰ تا، ۱۰ به عنوان مثال اگر درس حمایت ها رو مطالعه کردید، مختلف رو باز کنید و حمایت ها و مقاومت های اونها رو در تایم های مختلف رسم و بررسی کنید. اینجوری خیلی بهتر میتونید درس ها رو یاد بگیرید. در ضمن، زمانی که یک درس جدید رو مطالعه می کنید، سعی کنید مفاهیم قبلی تحلیل تکنیکال هم کامل در درس جدید و در نمودار های جدیدی که بررسی می کنید، تکرار کنید.

لطفا برای استفاده ی بیشتر از مطالب این کتاب و یادگیری بهتر، لطفا به موارد زیر در هنگام مطالعه دقت کنید:

درس های این مجموعه شامل سه دسته ی کلی میشه مانند درس های اولیه که ، درس های صرفا تئوری هستند

دسته ی اول درس ها راجع به کلیت بورس و بعضی از مفاهیم بورسی اشاره میکنه. این درس ها رو اگر با یک بار خوندن یاد گرفتید، کافیه و نیازی به تکرار مجدد و تمرین آنچنانی نداره، اما اگر در درک مفاهیم درس ها مشکل داشتید، بهتره یک دور کامل درس رو مطالعه کنید، و بعد از یکی دو روز، دوباره همین درس رو بخونید درس هایی هست که شما نیازه با سایت ها و برنامه ها کار

دسته ی دوم درس ها این درس ها هم ،… کنید، مثل سایت سازمان بورس، سایت کدال، سایت صد تحلیل و به صورت آموزش تصویری و کاربردی هست، پس باید همزمان با مطالعه ی درس، سایت رو هم جلوی خودتون باز کنید و به صورت کامل گام به گام جلو برید تا بتونید درس ها رو به خوبی یاد بگیرید. درس های تحلیل تکنیکال (حمایت و مقاومت ها، کانال ،

دسته ی سوم درس ها تابلو خوانی، معامله ی مجازی و …هست که باید بعد از خوندن هر ،)… ها، روند ها و روز وقت بذارید و مطالبی که توی این درس ها یاد گرفتید رو به صورت ۲ درس، حداقل کامل در نماد های مختلف بررسی کنید. تا نمودار نماد های ۲۰ تا، ۱۰ به عنوان مثال اگر درس حمایت ها رو مطالعه کردید، مختلف رو باز کنید و حمایت ها و مقاومت های اونها رو در تایم های مختلف رسم و بررسی کنید. اینجوری خیلی بهتر میتونید درس ها رو یاد بگیرید. در ضمن، زمانی که یک درس جدید رو مطالعه می کنید، سعی کنید مفاهیم قبلی تحلیل تکنیکال هم کامل در درس جدید و در نمودار های جدیدی که بررسی می کنید، تکرار کنید.

تحقیق امام صادق (ع) و پزشکی

تحقیق پزشكی دانلود تحقیق كار تحقیقی پزشكی امام صادق امام صادق و پزشكی علوم پزشكی طب امام صادق

تحقیق امام صادق (ع) و پزشکی

تحقیق امام صادق (ع) و پزشکی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

موضوع : امام صادق (ع) و پزشکی

دسته بندی فایل Word و فرمت Doc قابل ویرایش

تعداد صفحه :۲۱

بخشی از متن فایل :

دانش پزشكى امام صادق علیه السلام و طبیب هندی

بدون تردید، علوم حضرات معصومین علیهم السلام اكتسابى نیست و آنچه از ذهن شفاف و نورانى آن بزرگواران انعكاس مى‏یابد، اشعه‏هایى از انوار الهى است كه از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله تا معصوم ‏چهاردهم امام زمان(عج) نسلى بعد از نسل، به یادگار مانده و زمینیان را بهره‏مند ساخته است. اگر غیر از این بود، مى‏بایست علوم آنها مقطعى و زودگذر باشد و جز در عصر خویش، كاربردى آن هم در همه ‏زمینه‏ها، بدون كمترین تخلف نداشته باشد و در برخورد با شخصیت‏هاى علمى هم عصر خود و عالمان قرون بعد، منفعل گردد.

جستجوى مفصل این نكته را به عهده خوانندگان محترم گذاشته و تنها مناظره زیر را كه به علم پزشكى امام صادق علیه السلام اشاره‏ دارد. نقل به مضمون مى‏كنیم.

روزى امام صادق علیه السلام به مجلس منصور دوانیقى وارد شد. طبیب هندى ‏كنار خلیفه نشسته بود. او كتاب‎هایى كه در موضوع «علم طب‏» نگاشته شده بود را براى خلیفه مى‏خواند تا ضمن سرگرم ساختن او بر معلومات خلیفه بیفزاید.

امام صادق علیه السلام در گوشه‏ى مجلس نشست. بارانى از هیبت و ابهت از چهره حضرت مى‏بارید. مدتى گذشت. هنگامى كه طبیب از خواندن كتاب‎ها فارغ شد، نگاه‏اش به امام صادق علیه السلام دوخته شد. لحظاتى مشغول‏ تماشاى سیماى حضرت شد. ابهت و صلابت امام تنش را لرزاند. نگاه‏اش‏ را به سوى خلیفه برگرداند و با این سؤال سكوت را شكست:

– این مرد كیست؟

– او عالم آل محمد(صلی الله علیه و آله) است.

– آیا میل دارد از اندوخته‏هاى علمى من بهره‏مند گردد؟

– نگاه خلیفه روى امام قرار گرفت. قبل از این كه چیزى بگوید،امام لب به سخن گشود:

– نه!

– طبیب كه از پاسخ امام شگفتش زده بود، پرسید:

– چرا؟

– چون بهتر از آنچه تو دارى، در اختیار دارم.

– چه چیز در اختیار دارى؟

– گرمى را با سردى معالجه مى‏كنم و سردى را با گرمى، رطوبت را با خشكى درمان مى‏كنم و خشكى را با رطوبت و آنچه را كه پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) فرموده به كار مى‏بندم و نتیجه كار را به خداوند وامى‏گذارم.

سپس به سخن جدش رسول الله اشاره كرده، افزود: «معده خانه ‏هر بیمارى و پرهیز، سر هر درمان است.»

طبیب هندى براى این كه سخنان امام را سبك جلوه دهد، پرسید:

– مگر طب غیر از این‏ها است كه گفتى؟!

– امام فرمود:

– گمان مى‏كنى من مثل تو این‏ها را از كتاب‎هاى طبى آموخته‏ام؟!

– حتما، غیر از این، راهى براى فراگیرى علم طب وجود ندارد.

– نه، به خدا سوگند، جز از خداوند، از دیگرى نیاموخته‏ام. اكنون ‏بگو كدام یك از من و تو در علم طب داناتریم؟

– كار من طبابت است و حتما در طب از شما عالم‏ترم.

– پس لطفا به سوال‎هایم پاسخ گویید.

– بپرسید.

– چرا سر آدمى یك پارچه نیست و از قطعات مختلف به وجود آمده ‏است؟

– نمى‏دانم.

و…

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در ۹۲ اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در ۹۲ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فلوچارت طبق موارد زیر بیان شده است ۱ منابع ۲ تعریف علم زمین شناشی مهندسی ۳ هدف از این علم ۴ تاریخچه زمین شناسی مهندسی ۵ فلوچارت ژئوتکنیک ۶ ژئو تکنیک به دو قلمرو جداگانه تقسیم می شود ۷ تقسِیم کارهای ساختمانی از نقطه نظر زمین شناسی م

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در ۹۲ اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎

دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۳٫۰۷۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی مهندسی در ۹۲ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فلوچارتطبق موارد زیر بیان شده است:

۱- منابع

۲- تعریف علم زمین شناشی مهندسی

۳- هدف از این علم

۴- تاریخچه زمین شناسی مهندسی

۵- فلوچارت ژئوتکنیک

۶- ژئو تکنیک به دو قلمرو جداگانه تقسیم می شود:

۷- تقسِیم کارهای ساختمانی از نقطه نظر زمین شناسی مهندسی

۸- گردآوری داده ها

۹- اهداف اکتشافات ژئوتکنیکی

۱۰- علل رایج تخریب برخی سازه های مهندسی

۱۱- تعریف زمین شناسی

۱۲- تقسیمات علم زمین شناسی:

۱۳- ویژگیهای دانش زمِین شناسی

۱۴- به طور کلی می توان گفت، زمین از سه قسمت اصلی تشکیل شده است

۱۵- ساختمان درون زمین

۱۶- پوسته

۱۷- گوشته

۱۸- هسته

۱۹- فرایندهای تغییردهنده پوسته

۲۰- فرایندهای بیرونی تغییردهنده سطح زمین

۲۱- جایگاه انسان در تغییرات زمین

۲۲- سوال: آیا انسان می تواند مشکلاتی که خود بوجود آورده را حل کند؟

۲۳- جابجا نمودن مواد

۲۴- لغزش و ریزش

۲۵- نشست زمین

۲۶- زمین لرزه های مصنوعی

۲۷- تسریع فرسایش طبیعی

۲۸- افزایش سیل

۲۹- افزایش رسوبگذاری

۳۰- تأثیر منفی بر دریاچه ها

۳۱- آلودگی آبها

۳۲- تخریب سفره آبها

۳۳- آلودگی هوا

۳۴- افزایش اثر گلخانه ای

۳۵- از بین رفتن لایه ازون

۳۶- تعریف کانی

۳۷- طبقه بندی کانیهای سازنده پوسته زمین

۳۸- عناصر

۳۹- سولفیدها

۴۰- اکسیدها

۴۱- هالیدها

۴۲- سولفاتها

۴۳- کربناتها

۴۴- فسفاتها

۴۵- سیلیکاتها

۴۶- کانیهای رسی

۴۷- شناسایی کانیها

۴۸- کاربرد کانیها

۴۹- ویژگی برخی کانیها به همراه جدول مربوطه

۵۰- انواع سنگ ها

۵۱- سنگهای آذرین

۵۲- آذرین درونی آذرین بیرونی تقسیم بندی بر اساس کانیها تقسیم بندی بر اساس میزان SiO2 بافت سنگهای آذرین §بافت آشکار بلورین §بافت نهان بلورین §بافت شیشه ای §پر فیریتیک §آذرآواری

۵۳- ساخت سنگهای آذرین

۵۴- برخی از سنگهای آذرین و جدول مربوطه

۵۵- سنگهای دگرگونی

۵۶- انواع سنگهای دگرگونی

۵۷- ویژگیهای مهندسی

۵۸- سنگ رسوبی

۵۹- بافت سنگهای رسوبی و اندازه و جدول مربوطه

۶۰- و بسیاری از مطالب دیگر……………..

تحقیق در مورد چرا تاریخ (ضرورت تاریخ)

تحقیق در مورد چرا تاریخ (ضرورت تاریخ) ۴۱ صچرا تاریخ (ضرورت تاریخ) ۴۱ صدانلود تحقیق در مورد چرا تاریخ (ضرورت تاریخ) ۴چراتاریخ(ضرورتتاریخ)تحقیقموردتاریخ(ضرورتتاریخ)

تحقیق در مورد چرا تاریخ (ضرورت تاریخ)

تحقیق در مورد چرا تاریخ (ضرورت تاریخ)

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : ورد
نوع فایل : word .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۱ صفحه

بخشی از متن :

چرا تاریخ؟ (ضرورت تاریخ)
تاریخ چون نشان می‌دهد که مردم پیش از ما چگونه زندگی می‌کرده‌اند این فایده را دارد که ما را در زندگی کمک می‌کند و راهنمایی. از جمله مخصوصاً برای جوانان این فایده را دارد که آن‌ها را زودتر از معمول به سطح عصر خویش می‌رساند، پنجره‌ها را بر روی آن‌ها می‌گشاید، و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا عواملی را که در جهان آن‌ها حاکم بوده است و هنوز هست بهتر بشناسند؛ آن‌چه را در خور ترک و طرد است از آن‌چه شایسته‌ی حفظ و نگهداری است تمیز دهند. یک فایده‌ی عمده‌ی تاریخ بی‌شک همین است که به انسان کمک می‌کند تا خود را بشناسد، خود را از دیگران تمیز دهد و با مقایسه با احوال دیگران انگیزه‌ها و اسرار نهفته‌ی رفتار خویش را، چنان‌که هست و چنان‌که باید باشد- دریابد. انسان، خواه وجود وی عبارت باشد از آن‌چه می‌اندیشد و خواه عبارت باشد از آن‌چه انجام می‌دهد، در ضمن مطالعه‌ی تاریخ و در طی بررسی احوال کسانی که اهل‌نظر یا اهل‌عمل بوده‌اند، بهتر می‌تواند رسالت خود را ارزیابی کند و در ارتباط با دیگران حق خویش و مسئولیت خویش را بشناسد.
توجه به تاریخ و دگرگونی‌های آن، این فرصت را به انسان عرضه می‌کند که از آن‌چه دیگران انجام داده‌اند درس بگیرد و عبرت. این عبرت که قرآن هم در دنبال بعضی قصه‌ها، انسان را بدان دعوت می‌کند، و پیغمبر به موجب روایت مؤلف مروج‌الذهب صحف موسی را که تاریخ گذشته‌ی یهود است، عبارت از آن می‌داند، در نزد مسلمین از قدیم فایده‌ی عمده‌ی تاریخ محسوب بوده است و از این‌که ابن‌خلدون تاریخ خود را کتاب‌العبر نام می‌نهد پیداست که تا چه حد به تجربه‌ی تاریخ اهمیت می‌دهد. ظاهر آن است که اهمیت تجربه در نزد مسلمین مبنی بر این تصور باشد که رویدادهای تاریخ اگر در جزئیات هم با یکدیگر اختلاف دارند، اسباب و موجبات آن‌ها و تدابیری که برای برخورد با آن‌ها می‌توان اتخاذ کرد تفاوت چندانی ندارد و گذشته‌ی یک قوم و یک فرد برای قوم دیگر و فرد دیگر می‌تواند تجربه‌ای سودمند باشد. در واقع تاریخ تجربه‌ی گذشته را به تجربه‌ی کنونی ما می‌افزاید و زندگی ما را پرمایه‌تر می‌کند. اتکاء بر تجارب گذشته غالباً اخذ تصمیم را در زندگی روزانه آسان می‌کند.
در واقع آشنایی با تاریخ انسان را از بسیاری فریب‌های حقارت‌آمیز، از بسیاری دلخوشی‌های بی‌حاصل نگه می‌دارد، و نگاه انسان را، آن مایه قدرت تعمق می‌بخشد که در ورای حوادث، آن‌جا که چشم عادی چیزی نمی‌بیند، نفوذ کند و زندگی محدود و کوتاه خویش را- از طریق تاریخ- با زندگی گذشتگان، با زندگی دراز گذشته‌ی انسانیت پیوند دهد و آن را عمیق‌تر و پرمعنی‌تر کند. بدین‌گونه، با یادآوری اشتباه‌های بزرگ گذشته، با تذکار جنایت‌ها و بدبختی‌های گذشتگان، تاریخ می‌تواند انسانیت را از تکرار آن‌ها و لااقل از این‌که با عمد و اختیار خویش به نظایر آن‌ها دچار آید باز دارد. به‌علاوه، هر کس- هر حرفه‌ای که دارد- می‌تواند از تاریخ برای توسعه و تکمیل کار خویش استفاده کند…
تاریخ در ترازو از مرحوم دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

عقلانیت rationality
یکی از خدمات ماکس وبر به جهان جامعه‌شناسی، ارائه نظریه‌ای درباره‌ی تغییرات اجتماعی است که بنیان و اساسش بر ایده‌ها استوار است. وبر بر این باور بود که نوعی عقلانیت ویژه و منحصر بفرد، در اندیشه‌ی مغرب زمین، باعث ظهور و رشد نظام سرمایه‌داری شد. ماکس وبر، برای درک دگرگونی و تغییر جوامع غربی از فئودالیسم به سرمایه‌داری، متوسل به مطالعات خود درباره‌ی جوامع شرق شد. او در مطالعات خود، درباره‌ی شرق، به این نتیجه رسید که عقلانیت جوامع آسیایی از عقلانیت جوامع غربی متفاوت است. همان‌طور که تاریخ‌نگار آلمانی ولفگانگ مومسن اشاره می‌کند، وبر به این نتیجه رسید که این شیوه‌ی عقلانیت، برای تمدن‌های آسیایی، به هیچ‌وجه بی‌اهمیت و به معنی عدم عقلانیت نیست؛ بلکه این عقلانیت با فرضیات و مقدماتی کاملاً متفاوت از عقلانیت مغرب زمین مدرن آغاز می‌شود و بر این اساس، تأثیر کاملاً متفاوتی بر ساختار اجتماعی آن‌ها می‌گذارد. (Mommsen W. 1989:161).

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان مقاله علل پیشروی مسلمانان در ایران شکست ساسانیان

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان در قالب Word در ۲۹ صفحه.

بخشی از متن :

• مقدمه

• همانگونه که بنای یک ساختمان عظیم مستلزم پایه های سترگ و ستون های محکمی است بنای هر شاهنشاهی و حکومتی بر ستون-های قابل اتکایی استوار است. در بررسی علل انقراض سلسله ساسانی ابتدا باید معین گرداند که پایه¬های شکل¬گیری این نظام سیاسی چه بود و این پایه¬ها و مایه¬ها در طول سالیان چه مسیری را گذرانده و چه آسیب¬هایی را پشت سر گذاشته که سرانجام سنگینی تنه عظیم خود را تاب نیاورده و به سراشیبی سقوط افتاده است.

• در خصوص ظهور و سقوط حکومت¬ها یک نظریه عمومی وجود دارد که ابن خلدون آن را به خوبی تشریح کرده و از نظر نگارنده بسیار قابل اعتنا می¬باشد.

• به نظر ابن خلدون نبرد و تنازع میان دو شیوه اساسی معیشت بادیه¬نشینی و یکجانشینی ریشه تحولات تاریخی و پیدایش و استقرار دولت و طبقه حاکم بشمار می¬آید. چنانکه می¬گوید: «زندگی بادیه¬نشینی کهن¬تر و پیشتر از زندگی شهرنشین است و بادیه¬نشینی به منزله گهواره اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیه¬نشینان بوجود آمده است.» [1]

• مضمون نظریه وی این است که در حالیکه طوایف دامدار و صحرانشین در جستجوی مرتع در حرکت هستند مردم یکجانشین در روستاها و شهرها سکونت گزیده¬اند. در شرایط سکونت در یک محل فساد و تن-آسانی و تجمل¬پرستی و تنزل اخلاق اجتماعی توسعه یافته و موجب تباهی می¬شود در اثر همین رخوت و سستی مردم دلاور و جنگ¬جوی قبایل بر شهرنشینان غلبه می¬یابند و خود آنها نیز سرانجام به تن¬آسانی و تجمل روی آورده و مغلوب و مقهور طوایف صحراگرد می¬شوند.

• در واقع نیروی این اقوام صحراگرد و دلاور بازوی نظامی این سرزمین به حساب می¬آمد که با نام¬های گوناگون همچون «مادها، هخامنشیان، سلوکیه، پارت¬ها، ساسانیان، اعراب مسلمان، ترکان غزنوی، ترکان سلجوقی، ایلخانان مغول، ترکان تیموری، ترکمن¬های صفوی، پارسیان زند و ترکمن¬های قاجار» [2] در پهنه سرزمین ایران آشکار شده و بترتیب جای خود را به دیگری دادند.

• از سویی دیگر شاهنشاهی¬های ایران از یک روند ظهور و سقوط خاص خود نیز پیروی می¬کنند که شاید ویژگی بسیاری از حکومت¬های سلطنتی باشد. برای روشن¬تر شدن این نظر حکومت هخامنشیان را به عنوان نمونه بررسی می¬کنیم.

• با ظهور کورش و مبارزات و جنگ¬های مشهورش بنای یک حکومت و امپراطوری عظیم در فلات ایران شکل می¬گیرد. امپراطوری که نه تنها تمام حوزه فرهنگی ایران را در سیطره خود می¬گیرد بلکه سرزمین¬های وسیعی چون مصر، یونان و … را زیر چتر خود قرار می¬دهد.

• معمولا بنای اولیه چنین حکومت¬هایی چنان استوار است که چند پادشاه بعد از بنیانگذار و نخستین شاه مقتدر با دشواری زیادی روبرو نمی¬شوند.

• بنای مستحکم کوروش در زمان کمبوجیه، داریوش کبیر با همان قوت و قدرت پایدار می¬ماند همین استحکام حتی در زمان خشایارشاه نیز با وجود دراز دستی¬های وی برقرار است؛ اما فتور و سستی و علائم اولیه زوال در زمان شاهان بعدی نمودار می¬شود.

ساسانیان

• مقدمه

• همانگونه که بنای یک ساختمان عظیم مستلزم پایه¬های سترگ و ستون¬های محکمی است بنای هر شاهنشاهی و حکومتی بر ستون-های قابل اتکایی استوار است. در بررسی علل انقراض سلسله ساسانی ابتدا باید معین گرداند که پایه¬های شکل¬گیری این نظام سیاسی چه بود و این پایه¬ها و مایه¬ها در طول سالیان چه مسیری را گذرانده و چه آسیب¬هایی را پشت سر گذاشته که سرانجام سنگینی تنه عظیم خود را تاب نیاورده و به سراشیبی سقوط افتاده است.

• در خصوص ظهور و سقوط حکومت¬ها یک نظریه عمومی وجود دارد که ابن خلدون آن را به خوبی تشریح کرده و از نظر نگارنده بسیار قابل اعتنا می¬باشد.

• به نظر ابن خلدون نبرد و تنازع میان دو شیوه اساسی معیشت بادیه¬نشینی و یکجانشینی ریشه تحولات تاریخی و پیدایش و استقرار دولت و طبقه حاکم بشمار می¬آید. چنانکه می¬گوید: «زندگی بادیه¬نشینی کهن¬تر و پیشتر از زندگی شهرنشین است و بادیه¬نشینی به منزله گهواره اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیه¬نشینان بوجود آمده است.» [1]

• مضمون نظریه وی این است که در حالیکه طوایف دامدار و صحرانشین در جستجوی مرتع در حرکت هستند مردم یکجانشین در روستاها و شهرها سکونت گزیده¬اند. در شرایط سکونت در یک محل فساد و تن-آسانی و تجمل¬پرستی و تنزل اخلاق اجتماعی توسعه یافته و موجب تباهی می¬شود در اثر همین رخوت و سستی مردم دلاور و جنگ¬جوی قبایل بر شهرنشینان غلبه می¬یابند و خود آنها نیز سرانجام به تن¬آسانی و تجمل روی آورده و مغلوب و مقهور طوایف صحراگرد می¬شوند.

• در واقع نیروی این اقوام صحراگرد و دلاور بازوی نظامی این سرزمین به حساب می¬آمد که با نام¬های گوناگون همچون «مادها، هخامنشیان، سلوکیه، پارت¬ها، ساسانیان، اعراب مسلمان، ترکان غزنوی، ترکان سلجوقی، ایلخانان مغول، ترکان تیموری، ترکمن¬های صفوی، پارسیان زند و ترکمن¬های قاجار» [2] در پهنه سرزمین ایران آشکار شده و بترتیب جای خود را به دیگری دادند.

• از سویی دیگر شاهنشاهی¬های ایران از یک روند ظهور و سقوط خاص خود نیز پیروی می¬کنند که شاید ویژگی بسیاری از حکومت¬های سلطنتی باشد. برای روشن¬تر شدن این نظر حکومت هخامنشیان را به عنوان نمونه بررسی می¬کنیم.

• با ظهور کورش و مبارزات و جنگ¬های مشهورش بنای یک حکومت و امپراطوری عظیم در فلات ایران شکل می¬گیرد. امپراطوری که نه تنها تمام حوزه فرهنگی ایران را در سیطره خود می¬گیرد بلکه سرزمین¬های وسیعی چون مصر، یونان و … را زیر چتر خود قرار می¬دهد.

• معمولا بنای اولیه چنین حکومت¬هایی چنان استوار است که چند پادشاه بعد از بنیانگذار و نخستین شاه مقتدر با دشواری زیادی روبرو نمی¬شوند.

• بنای مستحکم کوروش در زمان کمبوجیه، داریوش کبیر با همان قوت و قدرت پایدار می¬ماند همین استحکام حتی در زمان خشایارشاه نیز با وجود دراز دستی¬های وی برقرار است؛ اما فتور و سستی و علائم اولیه زوال در زمان شاهان بعدی نمودار می¬شود.

و…

مقاله درباره انسان شناسی صدرالمتالهین

مقاله درباره انسان‌ شناسی صدرالمتالهین در قالب Word در ۹ صفحه

مقاله درباره انسان شناسی صدرالمتالهین

مقاله درباره انسان شناسی صدرالمتالهین

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

مقاله درباره انسان‌ شناسی صدرالمتالهین در قالب Word در ۹ صفحه.

بخشی از متن :

در این مقاله به مبانی فکری و برخی نکات اساسی تفکر صدرالمتالهین در باب انسان شناسی می‌پردازیم.

با توجه به اهمیت انسان‏شناسی در حكمت متعالیه صدرالمتالهین، نویسنده كوشیده است ‏با توجه به مبانی فلسفی، او را در هستی‌شناسی و معرفت‏شناسی حقیقت انسان از حیث جسم و جان یا روح و بدن معرفی كرده و تعامل نفس و بدن را از جهت هستی‏شناختی، یعنی پیمودن مراتب وجود و از حیث معرفت‏شناختی، یعنی جایگاه نفس و قوای حسی در معرفت و تاثیر عرفت ‏بر نفس بررسی كند. حاصل این بررسی تعیین نقش معرفت در تكامل نفس و رسیدن به درجه انسان كامل از حیث علم و عمل است كلید واژه‏ها: انسان‏شناسی، نفس، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء، تجرد نفس، مراتب نفس، علم، حكمت عملی و سعادت.

مقدمه

برای درك جایگاه انسان و اهمیت ‏شناخت انسان در فلسفه صدرالمتالهین همین بس كه او حكمت متعالیه، یعنی سلوك عقلی‏اش را در هستی‏شناسی بر مبنای چهار سفر معنوی انسان (سالك الی الله) مرتب كرده است. (۱)غایت فلسفه را نیز استكمال انسان از جهت عقل نظری و عملی می‏داند. (۲) وی در بیشتر آثار فلسفی‏اش به مناسبت‏های مختلف از انسان سخن می‏گوید، (۳) تا آن‏جا كه دو جلد از نُه جلد اسفار او به سیر تكامل و تحولات انسان از ابتدا تا انتها اختصاص یافته است. ما در این مختصر به طور گذرا به مبانی فكری و برخی نكات اساسی تفكر صدرالمتالهین در این باب می‏پردازیم، به امید آن ‏كه محققان ناگفته‏ها را با تحقیقات و تتبعاتشان تكمیل كنند. بدیهی است هر فیلسوف و حكیمی كه مكتب فكری مشخصی دارد می‏كوشد همه مسائل فكری خویش را بر اساس مبانی فلسفی‏اش حل كند؛ مثلا وقتی با افلاطون مواجه می‏شویم می‏بینیم كه “مثل”‏ محور تفكرات او در هستی‏شناسی، معرفت‏شناسی و انسان‏شناسی است، (۴) یا شیخ اشراق را می‏بینیم كه فلسفه‏اش را مبتنی بر نور می‏كند و آن را ایده بدیهی و بی‌نیاز از تعریف می‏داند، چون نور را چیزی می‏داند كه ظهور، ذاتی اوست. (۵) این مسئله نشانه استواری یك حكیم در سلوك فكری است، صرف نظر از این كه بخواهیم در درستی آن مبانی مناقشه كنیم. صدرالمتالهین نیز در سلوك عقلی‏اش مبانی و اصولی دارد كه می‏كوشد مسائل فكری‏اش را بر اساس آنها حل كند . پس وقتی می‏خواهیم انسان را از دیدگاه صدرالمتالهین بشناسیم ضروری است مبانی فلسفی او را در این مسئله به دقت ‏بررسی كنیم. صدرالمتالهین در مواضع متعددی از آثارش این مبانی را گاه به اجمال و گاه به تفصیل بیان کرده است.(۶)

پاورپوینت کنترل کیفی آزمایشگاه میکروب شناسی

دانلود پاورپوینت با موضوع كنترل كیفی آزمایشگاه میكروب شناسی، در قالب ppt و در ۷۹ اسلاید، قابل ویرایش، شامل تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشت، توزین محیط کشت و افزودن آب، حل کردن محیط کشت، اندازه گیری و تنظیم pH، استریلیزاسیون، استریلیزاسیون با حرارت مرطوب، کنترلی کیفی اتوکلاو، استریلیزاسیون با صافی غشایی، آماده سازی جهت مصرف

پاورپوینت کنترل کیفی آزمایشگاه میکروب شناسی

پاورپوینت کنترل کیفی آزمایشگاه میکروب شناسی

دسته بندی علوم آزمایشگاهی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۵۵۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۷۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع كنترل كیفی آزمایشگاه میكروب شناسی، در قالب ppt و در ۷۹ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشت

توزین محیط کشت و افزودن آب

حل کردن محیط کشت

اندازه گیری و تنظیم pH

استریلیزاسیون

استریلیزاسیون با حرارت مرطوب

کنترلی کیفی اتوکلاو

استریلیزاسیون با صافی غشایی

آماده سازی جهت مصرف

پتری دیش

پارامترهای فیزیکی

روش تهیه برخی محیط های كشت

روش تهیه محیط کشت ژلاتین (ترکیبی)

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه قلیایی یا APW (ترکیبی)

روش تهیه محیط کشت NaCl5/6% (براث/ آگار)

محیط مولر هینتون آگار

محیط Macconkey Agar

محیط Cary and Blair Transport medium

نگهداری محیط های کشت تهیه شده

علل اشکالات رایج در محیط های کشت

کنترل کیفی محیط های کشت میکروبی

منبع سویه های کنترل

روش انجام آزمون کنترل کیفیت محیط های کشت

تهیه سوسپانسیون میکروبی

بررسی آزمایش های عملکردی محیط کشت

آزمایش ظرفیت مغذی بودن (Nutritional activity) محیط های کشت پلیتی مانند بلاد آگار

آزمایش ظرفیت مهار کنندگی محیط های کشت انتخابی پلیتی مانند مكانكی آگار

آزمایش محیط های کشت لوله ای

کنترل محیط های کشت برای آزمایشهای بیوشیمیایی

کنترل محیط های ساخته شده تجاری (آماده مصرف)

بررسی آلودگی محیط های کشت (استریل بودن محیط های کشت)

سایر معیارهای تضمین کیفیت

كنترل كیفی محیط های كشت متداول

نگهداری دیسك‌های آنتی بیوتیكی

کنترل کیفیت قطر هاله عدم رشد سویه کنترلی/ دیسک آنتی بیوتیکی

آزمایش کنترل کیفیت را باید درچه فواصل زمانی انجام داد ؟

نگهداری و استفاده از سویه‌های باکتریایی

کشتهای working control

استفاده از روغن معدنی در دمای اتاق

کشت عمقی و نگهداری در دمای اتاق

تست حساسیت

تهیه كدورت استاندارد نیم مك فارلند

کنترل کیفی و کالیبراسیون لوپ میکروب شناسی

انكوباتور

مراقبت از انکوباتور

اتوكلاو

انواع استریلیزاسیون

استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده

کنترل اتوکلاو با تست بیولوژیك

راهبردهای ایمنی هنگام کار با اتوکلاو

فهرست منابع

قسمتی از متن:

اندازه گیری و تنظیم pH: محیط های کشت دهیدراته اگر بطور مناسب تهیه شوند نیازی به تنظیم pH ندارند.pH نهایی محصول استریل شده را می توان روی پلیت یا بطری اندازه گیری کرد، اما باید آنها را بعد از سنجش pH دور ریخت. بنابراین بعد از استریل شدن و خنک شدن محیط کشت تا دمای C °25، مقدار pHرا در حد مورد نظر (۲/۰ ±) تنظیم نمایید. تنظیم pH معمولا با استفاده از هیدروکسید سدیم ۴۰ گرم در لیتر (تقریبا” یک مولار) و یا با استفاده از اسید کلریدریک ۵/۳۶ گرم در لیتر (تقریبا” یک مولار) انجام می شود.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” كنترل كیفی آزمایشگاه میكروب شناسی ” می باشد که در حجم ۷۹ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلد دوم: دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم تالیف دکتر حسین رحمان سرشت

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلد دوم دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم تالیف دکتر حسین رحمان سرشت، در قالب pptx و در ۶۲ اسلاید، قابل ویرایش، شامل نظریه حس گری سازمانی، بوم شناسی جمعیتی سازمان ها، طراحی ساختار و مدیریت سازمان های از بیرون کنترل شونده، نهادینگی جدید در سازمان ها

پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلد دوم: دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم تالیف دکتر حسین رحمان سرشت

پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلد دوم: دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم تالیف دکتر حسین رحمان سرشت

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۱٫۱۷۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلد دوم: دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم تالیف دکتر حسین رحمان سرشت، در قالب pptx و در ۶۲ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

نظریه حس گری سازمانی

بوم شناسی جمعیتی سازمان ها

طراحی ساختار و مدیریت سازمان های از بیرون کنترل شونده

نهادینگی جدید در سازمان ها

شرح و بسط تئوری عاملیت (کارگزاری)

مفهوم تئوری ذی نفعان سازمان و نتایج ضمنی

کاربردها و محدودیت های مقوله پیچیدگی در تئوری و راهبرد سازمان

تئوری های سازمانی در مسیر پساتجدد گرایی

شرح و بسط مفهوم سرمایه اجتماعی و مروری بر الگوهای اندازه گیری

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت ” خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلد دوم : دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم تالیف دکتر حسین رحمان سرشت ” می باشد که در حجم ۶۲ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت بیماریهای تنفسی ناشی از کار

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای تنفسی ناشی از کار، در قالب ppt و در ۱۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل رسوب ذرات در دستگاه تنفسی، بیماریهای مجاری تنفسی فوقانی، رینیت الرژیک شغلی، علل ایجاد کننده رینیت الرژیک شغلی، تشخیص و درمان، سایر بیماریهای مجاری تنفسی فوقانی، بیماریهای مجاری تحتانی تنفسی

پاورپوینت بیماریهای تنفسی ناشی از کار

پاورپوینت بیماریهای تنفسی ناشی از کار

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۶۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای تنفسی ناشی از کار، در قالب ppt و در ۱۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

رسوب ذرات در دستگاه تنفسی

بیماریهای مجاری تنفسی فوقانی

رینیت الرژیک شغلی

علل ایجاد کننده رینیت الرژیک شغلی

تشخیص و درمان

سایر بیماریهای مجاری تنفسی فوقانی

بیماریهای مجاری تحتانی تنفسی

قسمتی از متن:

پنوموکونیوزها بیماریهای ریوی حاصل از گرد و غبار است. بنا بر تعریف سازمان جهانی کار پنوموکونیوز تجمع گرد و غبار در ریه و واکنش بافتی نسبت به حضور ان است. پنوموکونیوزها به دو دسته خوش خیم و فیبروتیک تقسیم میشوند:

در نوع خوش خیم گرد و غبار های معدنی سبب تخریب ساختار الوئولی ریه و فیبروز کلاژنی نمیشود. پنوموکونیوزهای خوش خیم دارای عوارضی نیستند و معمولا علائم تنفسی و یا اختلال عملکرد ریوی ایجاد نمیکنند. شایعترین آن سیدروزیس است که در تماس با فیوم های اکسید اهن در کارگرانی که در جوشکاری فولاد/ معادن سنگ اهن و ریخته گری اشتغال دارند اتفاق می افتد.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بیماریهای تنفسی ناشی از کار” می باشد که در حجم ۱۵ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

پاورپوینت انضباط سازمانی

دانلود پاورپوینت با موضوع انضباط سازمانی، در قالب ppt و در ۲۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف انضباط، اهداف انضباط، آیین نامه انضباطی، رویکردهای انضباطی، انواع مشکلات انضباطی، شاخصهای مورد توجه در رسیدگی به تخلفات، مجازاتهای اخطار شفاهی، اخطار کتبی، تعلیق، کاهش حقوق، اخراج، مواردی که باید هنگام منضبط کردن افراد به یاد داشته باشیم، رویکرد نو

پاورپوینت انضباط سازمانی

پاورپوینت انضباط سازمانی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع انضباط سازمانی، در قالب ppt و در ۲۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

تعریف انضباط

اهداف انضباط

آیین نامه انضباطی

رویکردهای انضباطی

انواع مشکلات انضباطی

شاخصهای مورد توجه در رسیدگی به تخلفات

مجازاتهای اخطار شفاهی

اخطار کتبی

تعلیق

کاهش حقوق

اخراج

مواردی که باید هنگام منضبط کردن افراد به یاد داشته باشیم

رویکرد نوین، انضباط بدون تنبیه

نتیجه گیری

قسمتی از متن:

انضباط در فرهنگ لغات مترادف با مفاهیمی نظیر تربیت ، کنترل ، نظم و نظارت،حس فرمانبرداری ،خوی اطاعت و نظیر آنها برآورد شده است. از مجموع این مفاهیم می توان نتیجه گرفت که انضباط عبارت است از اعمال تربیتی که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه طبق موازین تعیین شده ، در افراد می شود و تخطی از آنها کارکنان را با نوعی تنبیه روبرو می سازد. در اغلب متونی که با مدیریت منابع انسانی ارتباط دارند ، انضباط مترادف با دسیپلین به مفهوم تنبیه آورده شده است که از این ابزار تنها زمانی باید استفاده شود که سایر اقدامات با شکست مواجه شده باشند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” انضباط سازمانی” می باشد که در حجم ۲۷ اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

تحقیق درباره خوارزمشاهیان

تحقیق درباره خوارزمشاهیان در قالب Word در ۷۹ صفحه

تحقیق درباره خوارزمشاهیان

تحقیق درباره خوارزمشاهیان

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :
تحقیق دربارهخوارزمشاهیاندر قالب Word در ۷۹ صفحه

بخشی از متن :

خوارزمشاهیان :
جد بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی ترك نژاد به نام نوشتكین بود. او نه فرزند داشت و پسر ارشد او قطب الدین محمد نام داشت. در سال ۴۹۱ قطب الدین محمد از طرف سلطان سنجر سلجوقی، حاكم خوارزم شد و لقب خوارزمشاه گرفت و مدت سی سال به همین منوال گذشت تا اینكه وفات كرد و بعد از او پسرش اتسز جانشین وی شد.
این واقعه در سال ۵۲۱ هجری قمری رخ داد. او در كنار سلطان سنجر در جنگ ها شركت میكرد و حتی او را یكبار از مرگ نجات داده بود، قدر و ممنزلتش در نظر وی فزونی یافت. در این میا بزرگان و امراء كشور چون توجه سلطان را به استز می دیدند، منتظر بودند كه او را از بین ببرند و همین امر باعث شد كه از سلطان اجازه بگیرد تا به خوارزم بازگردد. سلطان با رفتن او موافقت كرد و هنگامی كه اتسز پایتخت را ترك می كرد، سلطان سنجر در حضور نزدیكان گفت ((پشتی است كه باز روی آن نتوان دید)) وقتی جماعت از امیر پرسیدند با این حال چرا با رفتن او موافقت كردی، در جواب گفت : او بر گردن ما حق زیادی دارد. در این اوضاع، اتسز به خوارزم برگشت و دشمنی و تمرد خود از سلطان سلجوقی را اعلام كرد به گونه ای كه سلطان صف‌آرایی كرد اما چون دید كه نمی تواند مقاومت كند،‌از جنگ روی گردان شد و گریخت. ولی پسرش آتلیغ به دست سنجر دستگیر شده و به قتل رسید. با فرار اتسز سلطان سنجر برادرزادة خود رسلیمان ب محمد را به عنوان حاكم خوارزم تعیین كرد و خود را به خراسان مراجعت نمود. پس از مراجعت سنجر، مجدداً اتسز به خوارزم آمده، عامل سنجررا اخراج نمود و چون سلطان سنجر در سال ۵۳۶ از قراختائیان شكست خورد، یاغی گری را اتسز بیشتر شد و شرایطی پدید آورد كه سلطا قصد سركوبی او را نمود. بار دیگر اتسز با هدایا و تملق گویی به خدمت رسید و مورد عفو قرارگرفت،‌ولی همچنان به حیله ها و خودسری خود ادامه می داد و دست از اعمال سابق خود برنمی داشت و حتی ادیب صابر شاعر معروف و نمایندة سلطان سنجر كه در نزد اتسز بود متوجه شد كه او قصد دارد به وسیلة دو نفر از فدائیان اسماعیلی،‌سلطان سنجر را به قتل برساند لذا طی پیامی، مطالب را برای سلطان فرستاد و سلطان آن دو نفر را دستگیر كرده و اعلام نمود. وقتی اتسز، جریان را مطلع شد، دستور داد صابر را در آب جیحون غرق كردند.
سنجر در سال ۵۴۶ به طرف خوارزم حركت كرد و قلعة هزار اسب را گرفت و پس از ۲ ماه كه آنجا را محاصره كرد، خوارزم را نیز گرفت. اتسز با تقدیم هدایای خود و اظهار ندامت و پیشمانی از سلطان عفو خواست و سلطان هم پذیرفت.
درسال ۵۴۷ سلطان سنجر به دست غزه ها اسیر شد و اسارتش به طول انجامید. اتسز به بهانة كمك به سلطان سنجر و در اصل جهت تسخیر خراسان با سپاهیانش حركت نمود. او قصد داشت قلعة آمویه را تصرف كند اما با مقاومت قلعه دار /انجا مواجه شد. لذا كسی را نزد سلطان سنجر فرستاد و تقاضا كرد آن ناحیه را به او واگذار نماید. سلطان پیام داد در صورتی كه ایل ارسلان را جهت كمك به او روانه كند،‌با آن خواسته موافقت خواهد نمود.
اتسز با خواهر زادة سلطان سنجر موسوم به ركن الدین محموود هم دست شد، زیرا دسیسه هایی در سر داشت. ولی سنجر از اسارت خلاص شد و نقشة آنها برملا شد و سرانجام در سال ۵۵۱ اتسز در حدود نساء درگذشت.
ایل ارسلان در زمان پدرش به پایتخت رسید، متوجه شد برادرش سلیمان شاه قصد دارد علیه او عصیان نماید. لذا او را زندانیكرد و در سوم رجب ۵۵۱ رسماً بر تخت سلطانت نشست.
در این زمان عده ای از بزرگان قرلق به نزد ایل ارسلان آمده و از ترس جلال الدین علی بن حسین مشهور به كوك ساغر خان تقاضای كمك نمودند. از این رو در جمادی الاخر سال ۵۵۱ به قصد سركوبی كوك ساغر خان عازم ماوراالنهر شد.
كوك ساغر خان، قراختائیان و ایلك تركمان را به كمك خود طلبید و طرفین در مقابل هم آرایش جنگی دادند. اما عده ای از بزرگان و علما نزد خوارزمشاه آمده و تقاضای صلح تركان قرلق دوباره به قلمرو خود بازگشتند.
در سال ۵۶۰ ختائیان در ماوراالنهر علیه او شوریدند و لذا خوارزمشاه درصدد مقابله با آنها برآمد و در ابتدای امر، عده ای را به عنوان سپاه پیشقراول، روانة منطقة جنگ نمود. بی تدبیری سردار آنها عیار مكل، باعث درگیری میان سپاه ناچیز او و ختائیان شد كه شكست سختی را به دنبال داشت. ایل ارسلان كه به قصد جبران این واقعه به راه افتاد، در بین راه دچار بیماری شد و از همان بیماری نیز در سال ۵۶۵ هـ . ق درگذشت.
و…

فهرست مطالب:
خوارزمشاهیان ۱
سلطان محمد خوارزمشاه ۶
مغولان و نحوة به قدرت رسیدن ۱۰
وضعیت كلشو خان بعد از جدایی از چنگیز ۱۲
وضعیت چنگیزخان و همپیمانانش ۱۲
قصد سلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه در ناحیة عراق در سال ۶۱۴ هـ ۱۴
رفتن سلطان محمد به عراق ۱۶
رها شدن اتابك از دام های سلطان محمد خوارزمشاه ۱۷
قصد سلطان محمد خوارزمشاه بعد از تصرف بغداد و بازگشت از نیمه راه ۱۸
سرانجام برهان الدین محمد ۲۰
اشتباهات سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل چنگیز ۲۲
حركت سلطان از كیلف بعد از تصرف بخارا توسط چنگیز ۲۳
حوادثی كه سلطان محمد خوارزمشاه قبل از مرگ با آن مواجه شد ۲۵
مختصری راجع به اوضاع خراسان بعد از مرگ سلطان ۲۹
ولیعهدی جلال الدین و خلع ازلغ شاه ۳۱
بازگشت جلال الدین با ازلغ شاه به خوارزم و جدایی آنها از یكدیگر ۳۱
رسیدن جلال الدین به نیشابور به قصد رفتن به غزنه ۳۳
بازگشت سلطان جلال الدین به غزنه در سال ۶۱۸ ۳۴
جنگ میان سلطان جلال الدین خوارزمشاه و چنگیز خان د ركنار رود سند ۳۵
سلطان جلال الدین و دوستی و دشمنی قباچه ۳۶
سلطان جلال الدین و شمس الدین ایل تتمش و خروج از هند ۳۸
وقایع خوارزم در زمان حمله مغولان ۴۰
حركت جلال الدین از هند به كرمان ۴۱
حركت سلطان جلالدین به طرف خوزستان ۴۴
تصرف آذربایجان ۴۵
ازدواج سلطان با دختر طغرل ۴۶
عنوان صفحه
بازگشت سلطان به گرجستان و فتح تفلیس ۴۷
حركت سلطان جلال الدین به كرمان برای محاصرة براق حاجب و بازگشت او ۴۸
اتفاقاتی كه در غیبت سلطان جلال الدین به وقوع پیوست ۴۹
سفر سلطان جلال الدین به عراق در سال ۶۲۴ و ملاقات او با مغولان در اصفهان ۵۲
اختلاف بین سلطان جلال الدین خوارزمشاه و برادرش غیاث الدین و عاقبت كار غیاث الدین بعد از جدائی از برادرش ۵۷
اقامت سلطان جلال الدین در آذربایجان در فصل زمستان و اطلاع یافتن از رازهای شرف الملك و خشم گرفتن بر او ۶۲
رفتن سلطان جلال الدین خوارزمشاه به روم و جنگ با سلطان علاءالدین كیقباد سلجوقی و شكست خوردن از او ۶۳
رفتن ملك اشرف به خلاط ونامه نگاری او با سلطان جلال الدین در مورد مذاكره برای صلح ۶۶
محاصره شدن سلطان جلال الدین در قلعة شیركبوت ۶۸
اخلاق و اعمال شرف الملك ۷۰
سالشمار وقایع دورة خوارزمشاهیان ۷۲
شجره نامه خوارزمشاهیان………………………………………………………………………….۷۴
منابع ………………………………………………………………………………………………………۷۵

تحقیق درباره سلسله زندیه در ۳۲ صفحه

تحقیق درباره سلسله زندیه در ۳۲ صفحه در قالب WORD

تحقیق درباره سلسله زندیه در ۳۲ صفحه

تحقیق درباره سلسله زندیه در 32 صفحه

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق درباره سلسله زندیه در ۳۲ صفحه در قالب WORD

بخشی از متن :

جانشین سلسله ای كه نادرشاه افشار به آن ترتیب بوجود آورد و به آن ترتیب از میان رفت، سلسله ای بود كه مؤسس و موجد آن، لرزاده ای شچاع و مردم دار از سرداران گمنام خود نادر بود و كریم خان زند نام داشت كه چون از طایفه ” زند“ بود، سلسله ای را كه بنیان گذاشت به این سبب ” زندیه“ نام گذاشتند.برای اینكه علل پیدایش سلسله ای را كه بنیان گذاشت به این سبب “ زندیه“ نام گذاشت. برای اینكه علل پیدایش سلسله زندیه دانسته شود، لازمست ابتدا مختصری درباره اوضاع ایران پس از قتل نادر شاه افشار بررسی شود.

پس از قتل نادر، هر یك از سران سپاه او، در هر گوشه ای از مملكت كه مختصر نفوذی داشتند، سر به شورش و اغتشاش برداشتند. قسمت شمالی ایران از كردستان تا افغانستان عرضه تاخت و تازه های علیقلی خان ” عادلشاه “ و ابراهیم خان (ابراهیم شاه ) و محمد حسن خان قاجار شد و در نواحی جنوبی و مركزی، حكام و فرمانرویان ایلات بختیاری و زند راه استقلال میپیمودند و در چنان احوالی، شاهرخ شاه افشار نیز در خراسان حكومت داشت و در ظاهر، پادشاه افشار بود (۱۱۶۱ هجری قمری) و در همان زمان برولایات فارس فتحعلی خان افشار، بر اصفهان ابوالفتح خان بختیاری و بر همدان، محمد علی خان تكه او حكومت میكردند.

اولین قیام از طرف محمد حسن خان قاجار صورت گرفت باین ترتیب كه در گرگان به جمع آوری سپاه مشغول شد و ایلات یموت (بفتح یاء) و تركمنان را دور خود جمع كرد. سپس آزادخان افنان قیام كرد و او كه از طرف ابراهیم شاه بر كردستان و همدان حكومت داشت، پس از شكست ابراهیم شاه از شاهرخ ، ابتدا شهر ” زور“ و بعد كرمانشاهان را به تصرف در آورد و در سال ۱۱۶۲ هجری قمری بر آذربایجان دست یافت و حتی شهر ” ارومیه “ یعنی رضائیه امروزی را به پایتختی برگزید و رسما خود را پادشاه ایران خواند !

بعد از اینكه شاهرخ توسط طرفداران میرزا سید محمد متولی دستگیر و كور شد، هر كدام از حكام وی نیز در شهرهای مهم مانند اصفهان و همدان به خودسری و تمرد پرداختند و حتی در شیراز نیز علیه فتحعلی خان افشار شورشی بوجود آمد كه رهبر آن ” صالح بیك بیات “ بود و سرانجام نیز ” صالح بیك“ در اوایل سال ۱۱۳۶ هجری قمری به حكومت شیراز رسید و به این ترتیب با اطاعت بزرگان شیراز از صالح بیك بیات، شیراز از قلمرو حكومت افشاریه خارج شد.

مركز توجه تمام مدعیان سلطنت پس از نادرشاه افشارشهر اصفهان بود كه حكومت بلارقیب نماند و علیمردان خان بختیاری در تسخیر اصفهان بر آمد ولی از ابوالفتح خان شكست خورد و چون در تصرف اصفهان اصرار داشت از كریم خان زند كه در آن زمان با ۴ هزار سوار تیر انداز و شمشیر زن خود ، در سلطان آباد اراك اردو زده بود كمك خواست و كریمخان نیز دل به وعده های او بست و با برادرش صادق خان به كمك او رفت.

این بار حاكم اصفهان، در مقابل مهاجمین زند مغلوب شد و منتها، چون كریم خان در اوسیاست و شجاعتی سراغ كرده بود به پیشنهاد خان زند، اتحاد مثلثی از ابوالفتح خان بختیاری – كریم خان زند و علیمردان خان بختیاری تشكیل شد و چون هنوز مردم اصفهان را میل دل بجانب صفویان بود یكی از نوادگان دختری شاه سلطان حسین صفوی را كه طفلی ۸ ساله بنام ” ابو تراب میرزا “[1] بود با عنوان شاه اسمعیل سوم به سلطنت برداشتند و قرار شد ابوالفتح خان همچنان حاكم اصفهان باشد، كریم خان فرماندهی سپاه را بعهده بگیرد و علیمردان خان نایب السلطنه باشد و باین ترتیب از اجتماع این سه سردار كه هریك در اندیشه نابودی دو تن دیگر و استقلال انفرادی بود، حكومتی تشكیل یافت كه پایه و اساس استواری نداشت (۱۱۶۴ هجری قمری) زیرا ابوالفتح خان مستبد و مغرور، علیمردان خان بیرحم و تند خو و خشن و كریم خان، مردم دار و بردبار و ملایم و بسیار دور اندیش و احتیاط كار بود .

بزودی مردم اصفهان نیز سه دسته شدند و هر دسته طرفدار یكی از سه سردار شدند منتها، بسبب نرمش و عطوفت كریمخان، جمع بیشتری منجمله ارامنه جلفا طرفدار او بودند و این محبوبیت خان زند، علیمردان خان را بهراس افكند و برای اجرای نقشه ای كه در سر داشت كریمخان را با یك مأموریت جنگی به همدان فرستاد و در غیاب او، توطئه ای ترتیب داد كه در جریان آن ” ابوالفتح خان “ كشته شد و بعد از آنكه حكومت اصفهان را یه عموی خود ” حاجی بابا خان بختیاری“ سپرد، شاه اسماعیل سوم خردسال را همراه خود به شیراز برد.

در محلی بنام ” كام فیروز“ نزدیك شیراز صالح بیك بیات، حاكم شیراز از علیمردان خان شكست خورد و در سال ۱۱۶۵ هجری قمری شیراز هم بتصرف خان بختیاری درآمد و این پیروزی مصادف با پیروزی مصادف با پیروزی كریمخان زند در همدان بود . پس از این پیروزی، خان زند حكومت همدان را به برادرش صادق خان سپرد و خود به سنندج رفت و در آنجا بود كه از وقایع اصفهان و قتل ابوالفتح خان و تصرف شیراز توسط علیمردان خان مطلع شد و لاجرم، بسرعت به اصفهان بازگشت و پس از آنكه با مقاومت مختصری از طرف ” حاجی بابا خان “ روبرو شد، اصفهان را گرفت و صادق خان را از حكومت همدان به اصفهان مأمور كرد و خود برای دفع علیمردان خان كه پیمان اتحاد مثلث را شكسته بود، بسراغ او رفت.

تحقیق درباره موسیقی دوره قاجاریه

تحقیق درباره موسیقی دوره قاجاریه در قالب WORD تعداد صفحه ۴۹

تحقیق درباره موسیقی دوره قاجاریه

تحقیق درباره موسیقی دوره قاجاریه

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:
تحقیق درباره موسیقی دوره قاجاریه در قالب WORD تعداد صفحه ۴۹

بخشی از متن :
مقدمه
بشر با درك زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید اشكال و آهنگهای طبیعی و انعكاس این آثار، هنر را كه یكی از عوامل مهم ابزار احساسات و بیان زیبائی است به وجود آورد و آن را به صورتهای گوناگون منعكس شود. غم و شادی و عواطف و احساسات انسانی مفاهیم واحدی است، اختلاف در طرز بیان و توصیف آن است.
افلاطون در تعریف موسیقی گوید: «موسیقی یك ناموسی اخلاقی است كه روح به جهانیان و بال به تفكر، و جهش به تصور، و ربایش به غم و شادی، و حیات به همه چیز می بخشید. جوهر نظمی است كه فرد بر قرار می كند و تعالی آن به به سوی هر چیزی است كه نیك و درست و زیباست و با اینكه نامریی است مشكلی است جزء كننده و هوس انگیز و جاویدان.»
آنچه مسلم است موسیقی ما تا اواسط قرن نهم هجری جنبه علمی داشته است، چنانكه كتابهایی تا آن زمان در دست ما می باشد مانند نوشته های فارابی – ابن سینا – صفی الدین موسی- قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغه ای. ولی از آن به بعد نه تنها كتابی در موسیقی نظری نوشته نشده از لحاظ علمی هم بواسطه مساعد نبودن اوضاع اجتماعی و موانع مذهبی، تشویقی از اصل این هنر به عمل نیامده و به تدریج هنرمندان واقعی دلسرد و افسرده شده و كمتر كسی به فرا گرفتن این فن رغبت یافته است.
در دوره قاجاریه موسیقی ایران تحولی یافت كه حائز اهمیت می باشد. باباخان كه دوران ولایتعهدی خود را در شیراز می گذراند پس از آقا محمدخان به تهران آمد و در ۱۲۱۲ هجری قمری به نام فتحعلی شاه به تخت سلطنت نشست و دربار سلسله های پیشین ، صوفیه و افشاریه و زندیه را بر پا كرد و جمعی از موسیقیدانان دوره زندیه از خواننده و نوازنده و استادان بنام آن عهد به دربار او منتقل شدند. موسیقی ملی ایران بوسیله همین استادان خوانندگان و نوازندگان به دربار فتحعلی شاه انتقال یافت و رواج پیدا كرد. همچنانكه شاعران دوره زندیه پس از انتقال به دربار قاجار شیوه شعری خود را رواج دادند و پیشقدم شاعران دوره قاجار به شمار می روند. موسیقیدانان عهد زندیه هم آنچه را در عمل و نظر در خوانندگان و نوازندگان به كار می بردند و به دربار قاجار انتقال دادند و پیشقدم استادان به نام موسیقی در دوره محمد شاه به حساب می آیند.
راحت طلبی و عیشی دوستی و علاقه به تشریفات و تجمل و امور تفننی و ذوقی و تفریحی در دوره نخستین پادشاهان قاجار بویژه فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و توجه آنان به رشته های هنری سبب رواج و رونق شعر – نقاشی، خوشنویسی و موسیقی گردید و با عنایتی كه دربار سلطنتی به این قبیل هنرها داشت در هر رشته نمایندگان بنامی پیدا كرد.
موسیقی ملی در ایران كه با همان اساس قدیم به صورت هفت دستگاه و ردیف در زمان سلطنت فتحعلی شاه و محمدشاه شكل گرفته بود. در زمان این پادشاهان نمایندگان معتبری داشت و به وسیله همین نمایندگان به عصر ناصری انتقال یافت و در دوره طولانی سلطنت این پادشاه و عنایت او به این هنر استادان بنامی ظهور كردند و با تعلیم و تعلم و توسعه و رواج آن دست گماشتند و آنچه از پیشینیان به آنان رسیده بود برای آیندگان باقی گذاشتند و گذشته موسیقی ملی كنونی ما همان است كه از این استادان و مربیان روایت و تعلیم شده و به عصر ما رسیده است.
هو
آه ای موسیقی عرشی سرود از كجای عرش می آیی فرود
چون فرو می آیی از آفاق عرش می بری بالا مرا تا ساق عرش
با كمند نور ماه آسمان از مكانم می بری تا لا مكان
با پرو بال تو ای رشك ملك عرصه گامی است تا بام فلك.

سرگذشت موسیقی ایران در اوایل دوره قاجاریه
در مقدمه تحقیق نحوة رشد ورود آلات موسیقی به ایران دورة قاجاریه را عنوان كردیم كه با روی كار آمدن پادشاهان متفاوت تحولات زیادی بوجود آمده است. اما قبل از ورود به تحولات اساسی موسیقی در زمان پادشاهان قاجاری و موسیقی های رایج در این دوره دو مورد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف: تاریخ ضبط صفحات موسیقی:
ضبط صفحات گرامافون در ذی القعده ۱۳۲۳ ه.ق با فرمان مظفر الدین شاه در ایران آغاز گردید:
«چون انجمن ضبط صوت در آمریكا گرامافونهای بسیار ممتاز خودشان را با ماشین های پسندیده از نظر انورشاهانه گذرانده و مراتب مراقبات خود را در تكمیل و ترویج این قسمت مشهود حضور همایون داشته بودند مهذا برای تسهیل فروش و حمایت محضر ملوكانه از این سوستیه به موجب صدور این فرمان مباركه سوستیه آنونیم مزبور را بدست فورنیری مخصوص خودمان مباهی سربلند فرمودیم كه از شمول این مرحمت ملوكانه بینی الاشل والا قرآن سربلند بود و در ترقی و تكمیل این صنعت مراقبات كافیه به عمل آورده مقرر آنكه اولیای دولت علیه در پیشرفت مقاصد حقه و ترقی و توسعه این كارخانه لازمه مساعدت و همراهی را به عمل آورده و در عهد شناسنه. فی القعده الحرام ۲۲۱۳۲۳ رواج پیش درآمد یكی از مختصات موسیقی اواخر عصر قاجار است كه توسط غلامحسین درویش ابداع گردید.
با اشاره به تاریخ ضبط صفحات موسیقی در دوره قاجار سعی می كنیم به طور اختصار چگونگی تبدیل و تنظیم موسیقی ایران از نظام ادواری به دستگای را اشاره نمائیم كه شاید یكی از تحولات اساسی موسیقی ایران در دوره قاجاریه می باشد.
ب): تاریخچه تبدیل و تنظیم موسیقی ایران از نظام ادواری به دستگاهی
آنچه مسلم است موسیقی ما تا اواسط قرن نهم هجری جنبة علمی داشته است، چنانكه كتابهائی تا آن زمان در دست ما می باشد مانند نوشته های فارابی- ابن سینا- صفی الدین اموری قطب الدینی شیرازی و عبدالقادر مراغه ای ولی از آن به بعد نه تنها كتابی در موسیقی نظری نوشته نشده، از لحاظ عملی هم بواسطه مساعد نبودن اوضاع اجتماعی موانع قدیمی، تشویقی از اصل این هنر بعمل نیامده و بتدریج هنرمندان واقعی و سرد وافرده شده و كمتر كسی بفرا گرفتنی این فنی رغبت یافته است.
در نتیجه موسیقی ایران بدست مردم بی سواد افتاده كه از آن استفاده مطربی كرده اند. هرچند گاه گاهی كسانی پدید آمده اند كه علاقه ای به این هنر داشته اند كه دور صفویه به دلیل استقلال و تحكیم اوضاع از ادوار مهم توجه به هنر موسیقی مذهبی نیز می باشد اما زمان تاریخ و تبدیل موسیقی ایران از نظام ادواری (دوازده مقام) و تنظیم و تكمیل آن به هفت دستگاه و در ردیفها رسمیت یافتن و متداول شدن آن كه در زمان قاجار بكار می رفته است شخصی نیست و اینكه توسط چه افرادی رخ داده است معلوم نیست. در اینجا حلقه كاملاً گمشده ای وجود دارد آنچه مسلم است این تغییر و تحول كه نقطه عطفی در موسیقی ایران به شمار می رود یك مرتبه صورت نگرفته، بلكه حاصل تحول و تكامل تدریجی و تاریخی است؟
بر اساس اظهارات نظریه پردازان اساس دنیای موسیقی ایران از قرن چهارم تا دوازدهم بر پایه دوازده مقام (عشاق، نوا، بوسلیك، راست، عراق، اصفهان، زیرافكند، بزرگ، زنگوله، رهاوی، حسینی ، حجازی) استوار بوده است و اسامی آنها در كتاب الادوار صفی الدین اموری و جامع الالحانی عبدالقادر مراغه ای ذكر شده است از زنان صفی الدین به بعد شش آواز الحاقی (گوشت، گردانیه، مسلمك، نوروز، مایه و شهناز) توسط صفی الدین به دوازده مقام (مقامات) افزوده گشت و مبنای موسیقی ایرانی دوازده مقام و شش آواز الحانی قرار گرفت. توضیح اینكه الادوار (دورة) به نظام موسیقی دورة اسلامی اطلاق می شود. كه در دوره قاجاریه آواز موسیقی سنتی ایران در دوازده جموعه تقسیم بندی می شد. لبه ها از این دوازده مجموعه هفت مجموعه كه از وسعت و استقلال بیشتری برخوردار بودند را دستگاه نامیدند و پنج مجموعه دیگر كه مستقل نبودند و از این هفت دستگاه منشعب می شوند را آواز نامیدند.
و…

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
۱- مقدمه ۱
۲- سرگذشت موسیقی ایران در اوایل دوره قاجاریه ۳
الف : تاریخ ضبط صفحات در موسیقی ۳
ب: تاریخچه تبدیل و تنظیم موسیقی ایران از نظام ادواری به دستگاهی ۴
۳- موسیقی در عصر فتحعلی شاه قاجار ۷
الف: موسیقی درباری ۸
۴- موسیقی در دوره محمد شاه قاجار ۱۳
۵- موسیقی عصر ناصر الدین شاه ۱۶
۶- موسیقی مذهبی دوره قاجار ۲۰
الف: تعزیه
ب: روضه خوانی
ج: نوحه خوانی
د: اذان و مناجات ۲۰
۲۴
۲۵
۲۶
۷- نقاره خانه در عصر قاجار ۲۸
الف: تشكیلات نقاره خانه ها ۲۹
۸- تاسیس مدرسه موزیك نظام ۳۱
الف: شاگردان شعبه موزیك دارالفنون ۳۳
۹- تصنیف در دوره قاجار ۳۵
الف: عارف قزوینی
ب: محمد علی امیر جاهد ۳۷
۳۸
۱۰- تصنیف سازان دوره قاجار
الف: علی اكبر شیدا ۳۸
۳۹
۱۱- موسیقی نوین ایران ۴۰
۱۲- مكتب موسیقی ملی ایران ۴۲
۱۳- مكتب موسیقی كلاسیك ایران ۴۴
۱۴- خلاصه موسیقی ملی ایران در عصر قاجاریه ۴۶

تحقیق درباره سورئالیسم در قالب ۱۵ صفحه

تحقیق درباره سورئالیسم در قالب WORD در ۱۵ صفحه

تحقیق درباره سورئالیسم در قالب ۱۵ صفحه

تحقیق درباره سورئالیسم در قالب 15 صفحه

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره سورئالیسم در قالب WORD در ۱۵ صفحه.

بخشی از متن :

سورئالیسم

بعد از پایان جنگ جهانی اول شیوه ای جدید به نام «وهمگری» یا سوئالیسم تكوین یافت و ابتدا بر علم ادبی حكمفرما شد و واژه سورئالیسم را ابتدا آپولینز شاعر فرانسوی در ۱۹۱۷ به معنی لغوی «واقعیت برتر» آن هم در تفسیر یكی از نمایشنامه های خود به كار برد و این مكتب هنرهای تجسمی را در بر می گرفت و هنرمندان جدا شده از نهضت دادارا گرد خود آورده و بنای این مكتب مهم و رویا و تداعی آزاد و صور مكتوم در ضمیر ناهشیار است. و یكی از اهداف هنرمند یا شاعر این است كه نیروی خیالی خود را با عقل و ارائه بیرون آورد و از قید و بند اجتماعی آزاد كند. از هنرمندان این دوره آرپ، جورجو اكیریكو، ماكس ارنست، كله، ماسون خوان میروه، پیكاسو و از هنرمندانی كه بعدها این مكتب روی آوردند ماگریت، سالودوردالی جاكومتی پیكرتراش، تانگی، شاگال.

خصوصیات برخی از هنرمندان سورئال

ماكس تخیلی بی بند و مرز را در نقاشی هایش به كار می برد.

جانسون نقش های برانگیخته از ضمیر ناهشیار خود را بدون عقل و منطق ترسیم می‌كند.

تانگی: منظره های سرح آمیز و غیر زمینی را با تصویر موجودات عجیب غریب از موادی خمیری در لایتنی می سازد.

دالی: دنیای متنوعی دارد و با تضنن هنری و لوده گری ها ذهن جهانیان را پر ساختند.

ماگریت بلژیكی: از فعال ترین این هنرمندان كارهای برجسته می كرده.

كیریكو: تصویر افراد یا كودكانی هویت ناپذیر و شبیه به آدمك های جامه پوشیده را همراه با اشیایی كه گویی برجا سنگ شده در فضاهای قالبی و برش خورده معماری های هندی و راستبر جایگزین می سازد. سایه هایی یكپارچه و هراس انگیز هگ نور می آفریند و انسان احساس كابوس زدگی می‌كند و حضور اشباحث پلید و نامرئی را گمان می برد.

سورئالیسم

شیوه هنری كه از چندی پیش در میان اقوام مختلف جهان به چشم خورده و در سال ۱۹۲۴ به صورت نهفتی نودر آمد. با برخورداری از آزادی كامل و ارائه هرگونه تصویر یا كدائی نامانوس یا الهام و رویا و تجسم از خمیر ناخودآگاه كلا این مكتب با مكاتب دیگر فرق می‌كند . به طور یكه سوئالیسم با نظام كتب های دیگر به گونه ای قطع رابطه می‌كند. به همین خاطر مخالفین زیادی پیدا می‌كند. كه می خواهند این مكتب را پوچ بخوانند و طردش كنند ولی بعد هنرمند در می یابد كه زندگی و مخصوصاً زندگی روانی دو سطح جریان دارد. یكی معین و مشهود در خطوط و اجراء و دیگری كه شاید پاره بزرگتر زندگی باشد پنهان به هم و نامعین. آدم مثل كوه یخ در زمان حركت می‌كند. و تنها قسمتی از آن در بالای حد هشیار و هدف هنرمند سوئالیسم این است كه قسمت زیره یعنی خمیر ناخودآگاه را كشف كند و برای اینكه از انواع سمبولیسم استفاده می‌كند. نظریه سورئال ها تا اعماق وجدان هنری اروپا و آمریكا نفوذ كرده.

گفته آندره برتون در مورد سورئالیسم: سورئالیسم خود كاری خالص روانی كه منظور از آن عبارت است از افراد واقع اندیشه به طور اشخاصی یا مكتوب بهر نحو دیگر یعنی تصویر اندیشه. فارغ از هرگونه ضابطه عقلانی یا زیبایی شناسی.

تحقیق درباره اکولوژی گیاهان زراعی دارای ۱۰۳ صفحه در قالب WORD

تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی دارای ۱۰۳ صفحه در قالب WORD

تحقیق درباره اکولوژی گیاهان زراعی دارای ۱۰۳ صفحه در قالب WORD

تحقیق درباره اکولوژی گیاهان زراعی دارای 103 صفحه در قالب WORD

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱٫۹۰۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :
تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی دارای ۱۰۳ صفحه در قالب WORD.

بخشی از متن :
مقدمه
به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود عدم

خدایی كه داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست

ثبات تولید در كشاورزی یكی از جنبه‌های مهم كشاورزی پایدار Agriculture Sustainable می‌باشد. گرچه مفاهیم پایداری تولید در كشاورزی دیدگاه‌های همه‌جانبه‌ای را دربر دارد و جنبه‌های مختلفی را شامل می‌شود. اقلیم و خاك از مهمترین عوامل تولید می‌باشند و بهره‌برداری از زمین عمدتاً بر اساس كیفیت این دو عامل استوار است.

پراكنش و توزیع گیاهان طبیعی در عرض‌های جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت متفاوت در رابطه با عوامل محیطی و بخصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرائط فیزیكی و شمیایی خاك می‌باشد. این موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است و بدین‌ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است. حفظ ثبات با آگاهی از نیازهای محیطی و تامین شرایط مناسب برای هرمحصول امكان‌پذیری است و به همین دلیل در شرایط دیم به علت نوسانات شرایط اقلیمی و عدم امكان تامین همه نیازهای گیاه تولید از ثبات كمتری برخوردار است.

امروز روابط عوامل محیطی و تولید با كمك مدل‌های ریاضی برای اكوسیستم‌های مختلف زراعی بیان می‌شود و این روابط به صورت كمی درآورده شده است.

بدین ترتیب امكان پیش‌بینی تولید با توجه به شرایط مختلف اقلیمی در هر منطقه بیشتر شده است. این اكوسیستم‌ها چون ساخته‌ی دست بشر هستند و بر اساس نیازهای انسان بوجود آمده‌اند، قاقد تنوع لازم بوده و از نظر اكولوژیكی حساسیت بیشتری به نوسانات محیطی دارند و به همین دلیل برای حفظ ثبات تولید، شناخت عوامل محیطی در رابطه با نیازهای این اكوسیستم‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین رابطه آگاهی از اثرات تنش‌های محیطی بر رشد و تولید این اكوسیستم‌ها نیز جهت حفظ ثبات محصول ضروری می‌باشد. بدین ترتیب به منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از منابع محیطی و كاهش خسارت وارده به محیط از طریق به كارگیری اصول صحیح اكولوژیكی در اكوسیستم‌های زراعی و نیز كاربرد روش‌های منطقی تولید بحث اكولوژی گیاهان زراعی مطرح می‌شود. (منبع شماره۱)

و…
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
گیاهان زراعی
گیاهان مهم زراعی
غلات
بقولات
گیاهان ریشه‌ای و غده‌ای
فصل دوم
اقلیم زراعی و عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان زراعی
شدت نور
آب
نقش آب به عنوان كنترل‌كننده سیر انرژی در گیاهان
مشخصات باران
باران‌های كنوكتیو
باران‌های كوهستانی
خصوصیات بارندگی
بازگردش مواد در اكوسیستم‌های طبیعی
فصل سوم
اهمیت بعضی از عوامل خاكی
فقر خاك و انبوهی پوشش گیاهی جنگل‌های حاره مرطوب
تناقظی كه در «ساوان» مستتر است
تاثیر بافت خاك بر روی گیاهان
ارزش گیاهان به عنوان معرف خاك‌های شور و قلیایی
بعضی از گیاهان معرف خاك‌های شور و قلیایی

فصل چهارم
اكولوژی جمعیت گیاهی در كشاورزی
تولیدات كشاورزی به عنوان یك فرایند جمعیتی
مرحله بذری
جوانه‌زنی
مرحله نونهالی
تولید مثل
تفاوتهای موجود در جمعیت گیاهان زراعی
رقابت علفهای هرز
تحقیقات كشاورزی و بیولوژی جمعیت گیاهی
كشاورزی از دیدگاه مدیریت جمعیت گیاهی
افزایش شاخص برداشت از طریق تغییر استراتژی زراعی
اصلاح محصولات زراعی از نظر اكولوژیكی
فصل پنجم
مناطق اكولوژیكی زراعی ایران
منطقه خوزستان
منطقه ساحلی جنوب
منطقه فلات مركزی (نمكزار)
منطقه فلات مركزی بدون نمكزار
منطقه كوهستانی مدیترانه‌ای بری
منطقه كوهستانی معتدله سرد
منطقه ساحلی دریای خزر
پیشنهادات
منابع و ماخذ

تحقیق درباره آب و کشاورزی تعداد صفحه ۴۸

تحقیق درباره آب و کشاورزی در قالب Word ، تعداد صفحه ۴۸

تحقیق درباره آب و کشاورزی تعداد صفحه ۴۸

تحقیق درباره آب و کشاورزی تعداد صفحه 48

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :
تحقیق درباره آب و کشاورزی در قالب Word ، تعداد صفحه ۴۸

بخشی از متن :
مقدمه:
تمامی جانوران زنده اعم از انسان و گیاه و یا جانوران همواره در‌طول دورة زندگی ‌خویش نیازمند به آب است و حیات بدون وجود آن غیرممكن است. آب مایع حیات و لازمه‌‌ زندگی‌است.
یك گیاه علفی سریع‌الرشد عمدتاً از آب تشكیل‌شده‌است و محتوی آب گیاه بین ۷۰ تا‌90 درصد‌می‌باشد كه بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت گیاه موردنظر و محیط متفاوت است.
بنابه دلایل زیر می‌توان فهمید كه آب برای بسیاری از فعالیتهای گیاهی لازم‌است:
اول آنكه حلاّ ل‌ بوده و محیطی مناسب برای واكنش‌های شیمیائی فراهم‌می‌نماید.
دوم آنكه محیط مناسب برای انتقال موادآلی و معدنی می‌باشد.
سوم‌آنكه محیطی مناسب است كه موجب تورم سلول‌های گیاهی‌می‌شود. آماس باعث بزرگ‌شدن سلول، ساختارگیاه و شكل‌گیری آن می‌گردد.
چهارم آنكه باعث آبگیری و خنثی‌سازی بار الكتریكی روی مولكولهای كلوئیدی می‌شود.
دیگر آنكه ماده خام فتوسنتزی فرآیندهای هیدرولتیكی و سایر واكنش‌های گیاهی را تشكیل‌می‌دهد .
باید دانست كه ریشة گیاه در خاكهای نسبتاً مرطوب نفوذ‌می‌كند در حالی كه ساقه و برگها در محیط نسبتاً خشك رشد‌می‌نمایند. به همین خاطر است كه آب از خاك به داخل گیاه نفوذ‌كرده و به اتمسفر برمی‌گردد كه این امر در جهت كاهش انرژی پتانسیل صورت‌می‌گیرد.
رشد گیاه تابع وجود آب است بدین معنی كه هر وقت آب محدود‌باشد رشد نیز كاهش‌می‌یابد ودر نتیجه عملكرد نیز كاهش‌می‌یابد. مقدار كاهش عملكرد متأثر از ژنوتیپ، شدت كمبود آب و مرحله نمو گیاه می‌باشد.

آب قابل استفاده در گیاه
ریشة گیاهان در خاك مرطوب رشدنموده و آب را تازمانی كه پتانسیل آب خاك به یك حد بحرانی برسد از خاك می‌گیرند. آب قابل استفاده گیاه به آبی‌گفته‌می‌شود كه آن مقدار از آبی كه خاك می‌تواند از طریق ریشه گیاهان خارج‌گردد و یا تفاوت محتوی آب ظرفیت مزرعه و درصد پژمردگی دائم .
رطوبت قابل استفاده از خاك متأثر از خواص كلوئیدی خاك همچون سطح ویژة ذرات خاك می‌باشد.‌مثلاً یك خاك رُسی لومی حدود ۲۰درصد وزن خود آب قابل استفاده‌دارد. درحالی كه یك خاك دارای بافت سبكتر مانند یك خاك شنی ریز حدود ۷درصد وزن خود آب قابل استفاده دارد. باید توجه‌كرد یك خاك دارای بافت شنی ریز كمتر از ۸ سانتیمتر آب در هر متر عمق خاك نگهداری می‌كند در حالی كه یك خاك با بافت رُسی لومی حدود ۱۷ سانتیمتر آب قابل استفاده در هر متر عمق خاك نگهداری می‌كند.

چگونگی جذب و حركت آب
در مقایسه با گیاهان یا خاك، هوا معمولاً دارای پتانسیل آب بسیار كم می‌باشد. چونكه یك برگ زنده معمولاً دارای پتانسیل آب بیش از ۱۵- بار می‌باشد. بنابراین یك اختلاف انرژی زیادی بین هوا و برگ وجوددارد كه موجب استمرار حركت آب به صورت بخار از برگ به هوا می‌گردد. وقتی اتلاف آب از گیاه صورت نمی‌گیرد مثلاً در شب پتانسیل آب گیاه با پتانسیل آب خاك به حالت تعادل نزدیك‌می‌شوند. اگر روزنه‌ها باز باشند اتلاف آب از برگ‌ها به طور مستمر ادامه داشته و موجب‌می‌شود كه پتانسیل آب برگ نسبت به پتانسیل آب دمبرگ كاهش‌می‌یابد. این جریان از محل پتانسیل آب زیاد به كم حركت می‌كند. لذا از دمبرگ به برگ جریان می‌یابد. این جریان آب پتانسیل آب دمبرگ را كه از حالت تعادل با پتانسیل آب ساقه‌می‌باشد كاهش داده و لذا آب از ساقه به طرف دمبرگ جریان‌می‌یابد. این اختلاف انرژی تا ریشه و خاك نیز ادامه دارد به عبارت دیگر در سیستم انتقال آب از خاك به ریشه یك اختلاف پتانسیل به‌وجود می‌آید. سرعت جذب اب و حركت آن در داخل گیاه بستگی به محتوی رطوبت خاك، تماس ریشه و خاك، مقاومت‌های گیاه و خاك در برابر جریان آب و اختلاف پتانسیل آب موجود دارد .
تبخیر و تعرق
با توجه به تعریف تبخیر و تعرق كه عبارتند از مجموع آبی كه در مزرعه از طریق تبخیر و تعرق از گیاه از دست‌می‌رود را گویند. تبخیر یك فرآیند وابسته به انرژی است كه متضمن تغییر از حالت مایع به بخارمی‌باشد. شدت تعرق تابع اختلاف فشار بخار مقاومت در برابر جریان آب و توانایی گیاه و خاك از نظر انتقال آب به جایگاه تعرق‌می‌باشد.
تعرق عمدتاً نیروی محركه جهت به جریان‌انداختن آب جذب‌شده در گیاه را علیرغم وجود نیروی ثقل و مقاومت‌های اصطكاكی موجود در مسیر آب در گیاه تأمین‌می‌كند. سرعت جذب فعال آب نقش ناچیزی در جذب آب ایفا‌می‌نمایند ووقتی این مكانیزم‌ها مشخص‌می‌شوند كه تعرق كم‌بوده و یا متوقف‌شده‌است.
و…

فهرست مطالب :
مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱
آب قابل استفاده در گیاه………………………………………………………….. ۲
چگونگی جذب و حركت آب…………………………………………………. ۳
تبخیر و تعریق…………………………………………………………………………. ۴
عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعریق………………………………………….. ۵
تبخیر و تعریق بالقوه………………………………………………………………… ۶
راندمان مصرف آب………………………………………………………………… ۹
تاریخچه………………………………………………………………………………… ۱۱
معرفی سیستم آبیاری قطره‌ای…………………………………………………….. ۱۳
جنبه‌های مثبت و منفی در آبیاری قطره‌ای…………………………………….. ۱۵
بافت خاك و نفوذپذیری………………………………………………………….. ۲۰
شوری و قلیائیت خاك…………………………………………………………….. ۲۰
وجود لایه محدودكننده در پروفیل خاك……………………………………. ۲۱
نوع زراعت……………………………………………………………………………. ۳۰
راهبری سیستم آبیاری قطره‌ای…………………………………………………… ۳۳
نمونه‌ای از طراحی یك سیستم آبیاری قطره‌ای……………………………… ۴۲
فهرست منابع………………………………………………………………………….. ۴۵

تحقیق رابطه ی آب و خاک و گیاه

تحقیق رابطه ی آب و خاک و گیاه دارای ۶۵ صفحه در قالب Word

تحقیق رابطه ی آب و خاک و گیاه

تحقیق رابطه ی آب و خاک و گیاه

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق رابطه ی آب و خاک و گیاه دارای ۶۵ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

آب از اساسی ترین عناصری است که باعث وجود حیات می شود همه موجودات زنده کوچک و بزرگ ماده نیاز دارند. و بیشترین قسمت اعضاء موجودات را این مایع به شکلهای مختلف تشکیل می دهد. این مایع حیاتی باعث ایجاد ارتباط وهمزیستی موجودات و گیاهان در کنار یکدیگر می شود حتی منجر به همزیستی موجودات زنده و غیرزنده. بیشتر فعالیت های شیمیایی درون و بیرون از بدن موجودات زنده و فرسایش و تجزیه وتحلیل عناصر غیرزنده در کنار آب انجام می شود. می توان گفت: اولین گروه موجودات زنده که از آب استفاده می کنند و باعث ایجاد چرخه ی زیستی می شوند گیاهان هستند. گیاهان بصورت های مختلف مثل جذب از طریق خاک، توسط ریشه ها یا جذب از هوا ازطرق برگها آب را در اختیارخود قرار می دهند. در این بین عواملی هستند که باعث می شود استفاده از آب و مقدار آبی که در اختیار گیاهان قرار می گیرد متفاوت باشد و این تفاوت باعث بوجود آمدن تنوع گیاهان و پوشش گیاهی مختلف می شود.

آب:

اهمیت اکولوژیکی آب

نقش های گوناگون در گیاهان

ساختمان و خواص آب

نیروهای که در حرکت دخالت دارند

اهمیت اکولوژیکی آب:

توزیع گیاهان در سطح زمین در مرحله اول بسته به وجود دارد.

مناطقی که در بارندگی زیاد دارند و توزیع باران در فصل رویش نسبتاً یکنواخت است پوشش گیاهی انبوهی دارند.

حتی قسمتی از اثر درجه حرارت روی گیاهان نیز از طریق ارتباط آن با آب آشکار می شود. زیرا کاهش در جه حرارت با کم شدن میزان تبخیز و تعرق همراه است و افزایش درجه حرارت باعث تبخیر و تعرق زیاد در گیاهان می شود بنابراین مناطقی که گرمسیرهستند آب موجود نیاز علفزار ها را مرتفع می سازد و مناطقی که سردسیر هستند و تبخیر و تعرق کم در آنها انجام می شود و آب موجود در آنجا می تواند نیازجنگلها را از نظر آب تأمین کند.

اهمیت فیزیولوژیکی آب:

اهمیت اکولوژیکی آب به دلیل اهمیتی است که این ماده از نظر فیزیولوژیکی دارد. تنها راهی که یک عامل محیطی مثل آب بتواند اثری بر رشد گیاه داشته باشد این است که فرآیندها و شرایط فیزیولوژیکی داخل گیاه را تحت تأثیر قرار دهد.

بیشتر فرآیندهایی که در رگیاه صورت می گیرد چه بطور مستقیم و چه بطور غیرمستقیم به وجود آب بستگی دارد. فعالیت های متابولیکی( سوخت و سازی) سلول ها و گیاهان به مقدار آب آنها بستگی نزدیکی دارد. برای مثال تنفس در بذرهای جوانی که در حال رسیدن هستند خیلی زیاد است ولی بتدریج در طی زمان رسیدن بذر که از محتوی آب آن کاسته می شود انی مقدار کم می شود. البته کم شدن آب در مورد بذر بعضی از گیاهان مانند بذرهایی که در داخل میوه های گوشتی هستند مانند گوجه فرنگی کاهش مقدار آب به دلیل دیگری انجام می شود. رطوبت زیاد در بذر موجب افزایش در جه حرارت و از بین رفتن آنها می شود.

و…

فهرست مطالب :

آب

آب و خاک

تنش آب

آب در رابطه با رشد گیاه

اثرات آب بر فتوسنتز

تعرق

بیلان آب

شبنم، مه، رطوبت

تحقیق درباره اقتصاد زعفران

تحقیق درباره اقتصاد زعفران در قالب Word دارای ۵۵ صفحه قابل ویرایش

تحقیق درباره اقتصاد زعفران

تحقیق درباره اقتصاد زعفران

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :
تحقیق درباره اقتصاد زعفران در قالب Word دارای ۵۵ صفحه قابل ویرایش

بخشی از متن :
مقدمه
زعفران یكی از گیاهان استثنایی است كه در عین نیاز به آب كم، از بازده اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده و علاوه بر اشتغال‌زایی فراوان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان مناطق كم آب، قدرت ارزآوری شایان توجه این محصول، سالیانه ده‌ها میلیون دلار درآمد ارزی را به دنبال دارد. ایران اولین و بزرگترین تولیدكننده و صادركننده زعفران است كه در دهه‌های اخیر به علت كوتاهی در امر صادرات و بهبود كیفیت و بازاریابی رقبای ایران در بازار جهانی، عملكرد بهتری داشته‌اند. صادرات زعفران با توجه به مزیت نسبی ایران در تولید این محصول و ارزآوری آن از اهمیت زیادی برخوردار است .
پاره‌ای از مناطق كشور ایران با تنوع وسیع آب وهوایی، در زمینه تولید برخی از محصولات كشاورزی از مزیت نسبی قابل توجهی برخوردارند. شرایط ویژه‌ای كه از لحاظ جغرافیایی در مركز و جنوب خراسان وجود دارد، از قبیل كویری بودن، كیفیت نامناسب آب و فقر زمین از نظر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و روش‌های سنتی تولید محصولات كشاورزی از عواملی است كه رشد كشاورزی را در این مناطق محدود كرده است. در بین گیاهان زراعی، زعفران گیاهی است كه توانسته است با خصوصیات ویژه‌ی خود مسئله كم‌آبی مناطق مذكور را تحمل نماید و با داشتن بازده اقتصادی بالا، موجبات دلگرمی و ماندگاری بهره‌برداران را فراهم كند، لذا با توجه به صادراتی بودن زعفران و رقابت‌های موجود در سطح جهانی در زمینه رشد بازار، زعفران نیاز به تحقیقات اقتصاد كشاورزی در مورد بازاریابی و صادرات زعفران روزبه روز محسوس‌تر می‌شود .
تاریخچه
پیشینه‌ی تاریخی زعفران ایران حاكی از كشت و تولید فراوان و همچنین صادرات زیاد این محصول زراعی سنتی است، به طوریكه بعضی از شهرهای ایران به لحاظ تولید مرغوب و فراوان شهرتی فراوان كسب كرده بودند.
در عصر قاجار كه دوره‌ی شكست‌های نظامی و اقتصادی كشور بود، قسمتهایی از نقاط زعفران‌خیز ایران در ایالت آران كه بعدها روس‌ها آن را آذربایجان شوروی نامیدند، از كشور جدا گردید. در همین دوره در قسمت‌های زعفران‌خیز خراسان، زراعت این محصول با ناكامی مواجه بود، زیرا مصرف داخلی زعفران كشور به لحاظ فقر عمومی بسیار اندك و صادرات آن به خارج كشور به سبب بی‌توجهی دولت به امر بازرگانی خارجی و نداشتن شبكه راه‌ها، ناچیز بوده و این در حالی است كه قیمت تمام‌شده زعفران و نرخ فروش آن در بازار در مقایسه با سایر كالاهای مصرفی خوراكی بسیار نازل بوده است.
ركورد صادرات زعفران در اواخر قاجاریه،‌ تا جایی است كه میزان آن در مقایسه با كالاهای دیگر بسیار ناچیز به نظر می‌آید، بطوریكه سدیدالسلطنه (كبابی) طی گزارشی كه از ارزش صادرات بندرعباس در سال ۱۳۲۸ ه.ق. می‌دهد، در حالی كه ۲۱۲۳۰ تومان سبزیجات و ۵۳۲۷۲ تومان انغوزه و ۲۷۵۹۲ تومان گل سرخ و ۱۰۰۶۸۱ تومان پنبه و ۶۹۹۳ تومان روناس و غیره از این بندر به مقصد خارج صادر شده است، فقط ۹۵ تومان زعفران از این بند صادر شده است كه اگر صادرات از راه خشكی را هم رقمی در همین حدود به حساب آوریم و یا دو سه برابر منظور كنیم، باز هم رقم بسیار ناچیزی به دست می‌آید.
چارلز در كتاب خود از صدور زعفران از راه تبریز خبر داده، اما میزان آن را مشخص نكرده است .
تولید و تجارت جهانی این محصول همواره در دست ایرانیان بوده است، ‌اكنون نیز استان خراسان بیشترین و مرغوبترین زعفران جهانی را تولید می‌كند، گرچه در نواحی زعفران‌خیز گذشته ایران تلاش‌های موفقیت‌آمیزی در جهت تجدید زراعت این محصول آغاز شده است كه به نوبه‌ی خود نویدگر آینده‌ی درخشانتری برای زعفران در بازار جهانی نیز است .

اهمیت اقتصادی زعفران
زعفران به عنوان گرانترین محصول كشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات صادراتی ایران دارد. در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدكننده و صادركننده زعفران در جهان است و بیش از ۶۵درصد تولید جهانی این محصول گرانبها به ایران اختصاص دارد.
كاربردهای فراوان و گسترده زعفران، خواص ویژه این داروی باارزش، نقش خاص آن در زندگی كشاورزان استان‌های خراسان و فارس و همچنین ارزش افزوده‌ی بالای آن، لزوم توجه ویژه به مسائل تولید، صادرات و بازاریابی زعفران را بیش از پیش روشن می‌نماید.
در ایران اهمیت زعفران كاری از جنبه‌های گوناگون نظیر بهره‌وری بالای آب در مقایسه با سایر محصولات كشاورزی، اشتغال روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها، درآمدزایی آن نسبت به سایر محصولات كشاورزی، همچنین از لحظا توسعه صادرات غیر نفتی ـ با توجه به سیاست دولت مبنتی بر افزایش صادرات غیرنفتی ـ قابل بررسی است.
بر طبق بررسی‌های انجام گرفته در وزارت كشاورزی، هر هكتار زعفران در طول سال به طور متوسط برای انجام امور كاشت، داشت، برداشت و جداسازی كلاله از اجزاء گل به ۲۷۰ نفر روز كار نیاز دارد كه با توجه به سطح زیر كشت ۴۷۲۰۸ هكتاری آن، معادل ۷/۱۲ میلیون نفر روز كار ایجاد می‌شود.
و…

فهرست مطالب :
مقدمه

تاریخچه

اهمیت اقتصادی زعفران

قیمت زعفران

قیمت جهانی زعفران

بازاریابی زعفران

تشكل‌های بازاریابی نیاز مبرم زعفران

میزان تولید زعفران

میزان صادرات زعفران در جهان

مشكلات صادرات زعفران

بورس بین‌المللی زعفران مشهد

ایران بزرگترین تولیدكننده و اسپانیا بزرگترین صادركننده زعفران جهان

آسیب‌شناسی صنعت زعفران ایران، چالش‌ها و راهكارها

سهم ایران در بازارهای جهانی زعفران

رقابت زعفران ایران با زعفران کشمیر

تحقیق درباره بوقلمون و جوجه کشی بوقلمون

تحقیق درباره جوجه کشی بوقلمون دارای ۳۲ صفحه در قالب Word

تحقیق درباره بوقلمون و جوجه کشی بوقلمون

تحقیق درباره بوقلمون و جوجه کشی بوقلمون

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :
تحقیق درباره جوجه کشی بوقلمون دارای ۳۲ صفحه در قالب Word

بخشی از متن :
مقدمه ای بر بوقلمون
منشع اصلی بوقلمون از آمریكای لاتین و مكزیك بوده و در حال حاضر نیز بوقلمونهای وحشی كه قادر به پرواز هستند در مناطق جنگلی وجود دارند . اصلاح نژاد بوقلمون از چندین دهه گذشته در کشورهای صاحب نام صورت گرفته و در حال حاضر به اسامی تجاری مختلفی در نقاط مختلف دنیا عرضه میگردد كه هر کدام دارای خصوصیات جداگانه میباشد و عموما به سه دسته متوسط ،نیم سنگین و سنگین تقسیم میشوند .
پرورش بوقلمونهای گوشتی و رسانیدن به وزن ایده ال در زمان مقرر مستلزم ارائه مدیریت صحیح،جیره بالانس شده از حیث سطح انرژی و پروتئین و مکمل های ویتامین و معدنی متناسب با سن پرنده میباشد .

تاریخچه پیدایش بوقلمون :
نخستین بار بوقلمون در مکزیک توسط جهان گردان اروپایی مشاهده شد و آنرا با خود به اروپا بردند پس از آن تا سال ۱۵۰۰ میلادی در ایتالیا فرانسه و انگلستان بوقلمون پرورش داده میشد با کشف آمریکا مهاجران به خوبی با این پرنده و مزه آن آشنائی داشتند لذا به سرعت پرورش و مصرف بوقلمون در آمریکا گسترش یافت به طوری که هم اکنون ایالات متحده و اتحادیه از اروپا به ترتیب اولین و دومین تولید کننده و نیز مصرف کننده گوشت بوقلمون در دنیا میباشند در ایران نیز تا پیش از دوره صفویه بوقلمون یافت نمیشد اولین بار ارامنه ای که برای تجارت از ایران به اروپا رفتند بوقلمون اهلی را به ایران آوردند و آن را به شاه عباس تقدیم کردند چون شاه خیلی خوشش آمد دستور داد تا تخم بوقلمون را در خانه های ارامنه تقسیم کنند زیرا آنها بهتر از جوجه ها مراقبت میکردند در عوض میبایست سالی یک عدد بوقلمون به شاه تقدیم میکردند . ارامنه چون دیدند قبول پرورش بوقلمون ماند پرورش خروس اخته (که بیشتر به پرورش و تکثیر آن پرداخته بودند )برای آنها مالیات جدیدی خواهد داشت لذا در پرورش آن مسامحه کردند و بدین ترتیب مقدار زیادی از آنها تلف شدند . پیشرفت علوم ژنتیک تغذیه و مدیریت و تاثیر آنها بر پرورش بوقلمون سبب شد تا پرورش بوقلمون از حالت سنتی خارج شده جدیدی از بوقلمون های صنعتی بو جود آید که گوشت آن حاوی پروتئین زیاد و چربی و کلسترول کمی میباشد.

جوجه كشی بوقلمون
تهیه جوجه بوقلمون
جوجه بوقلمون را می توان مانند جوجه مرغ به وسیله جوجه كشی طبیعی یا جوجه كشی مصنوعی تهیه كرد در پرورش صنعتی بوقلمون معمولااز جوجه كشی مصنوعی استفاده میشود
تخم ها باید دارای اندازه مناسب برای جوجه كشی باشد .
حرارت نا مناسب ،نگهداری طولانی وبالاخره دستكاری وتكان شدید تخم باعث نابودی جنین داخل تخم میشود .
مدت جوجه دراوری در بوقلمون ۲۸ روز است . معمولا جوجه ها از روز ۲۷ شروع به نوك زدن و درآمدن از تخم میكنند .
تشكیلات جوجه كشی باید از سطح بهداشتی بالایی برخوردار باشد .
ضدعفونی دستگاه وتخم ها باید قبل و بعد از هربار جوجه كشی انجام شود
حرارت لازم برای جوجه كشی ۳۷-۳۸ درجه سانتیگراد میباشد
رطوبت نسبی باید در حدود ۶۰درصد در ۲۴ روز اول و ۷۰ درصد در ۴ روز آخر باشد .
عمل چرخاندن و تهویه نیز باید بصورت مطلوب انجام شود .
نكات مهم در جوجه ریزی
بستر با ضخامت ۸ سانتی متر از تراشه و چوبهای تمیز اشباع ، خشك و عاری از آلودگی های خارجی و گرد و خاك .
مادر مصنوعی با ۳۸ درجه سانتی گراد و حرارت سالن ۲۲ تا ۲۶ درجه سانتی گراد و گارد محافظ بقطر ۴ متر جهت ۲۵۰ قطعه جوجه یكروزه بمدت یك هفته تعداد ۴ عدد آبخوری داخل گارد .
یك ساعت استراحت در صورت انتقال از یك سایت طولانی و سپس جوجه ریزی و دادن آب و دادن خوراك یك ساعت بعد از جوجه ریزی .
دادن خوراك یك ساعت بعد از جوجه ریزی
توجه خاص به درجه ها و معرفی منابع حرارتی ، آب و خوراك ،جلوگیری از ورود موش و سایر پرندگان وحشی
ساختمان اداری و مسكونی داخل مزرعه احداث شود ،ایجاد حوضچه ضد عفونی به ابعاد و عمق مناسب در مدخل درب ورودی سالن ها استفاده از چكمه و لباس مناسب
فضای مورد نیاز جوجه یك روزه تا ۸ هفته ،۸قطعه در هر متر مربع و از ۸ هفته تا پایان دوره پرورشی ، حد اكثر تا۴ قطعه در هر مترمربع.

مدیریت پرورش جوجه بوقلمون
نگهداری بوقلمون در سنین جوجگی، یكی از مشكلترین مراحل پرورش بوقلمون است . بوقلمون های جوان نیز در مقابل عوامل بیماری زا كاملا حساسند از اینرو باید توجه فراوانی به آنها مبذول داشت . امروزه در اغلب كشورها بوقلمون را بصورت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری میكنند وتعداد معدودی از شركتهای اصلاح نژادی ، سویه های تجارتی مخصوص به خود را ارائه میدهند كه از ضریب تبدیل و قدرت رشد بسیار بهتری نسبت به دیگر نژادها برخوردارند .در طریقه پرورش به صورت صنعتی، باید با تحت نظر گرفتن شرایط محیطی تمامی نیازهای بوقلمون را در نظر گرفت تا با تنظیم حرارت ، تهویه ، بهداشت و بالاخره جایگاه حداكثر نتیجه مطلوب حائز شود
حرارت : حرارت در هفته های مختلف باید به قرار زیر باشد :
اواخر هفته اول ۳۲ درجه – اواخر هفته دوم ۲۹ درجه – اواخر هفته سوم ۲۶ درجه – در اواخر هفته چهارم ۲۴ درجه ( در تمام این مدت حرارت سالن نباید از ۲۴ درجه سانتی گراد كمتر گردد ) اواخر هفته پنجم ۲۱ درجه و اواخر هفته ششم ۱۸ درجه سانتی گراد .
در روزهای اول جوجه ها نباید از منبع حرارتی دور شوند چون ممكن است سرما بخورند . اگر از دستگاه مادر مصنوعی استفاده میشود باید دور دستگاه مادر حصاری كشید تا از آن دور نشوند و یا اگر از هیتر استفاده میشود باید تمامی سالن حرارت یكنواخت و مناسب ( ۳۲ درجه سانتی گراد ) داشته باشد .
تهویه و رطوبت: برای رشد معمولی جوجه بوقلمون هوای تازه و تمیز ضرورت دارد . به وسیله استفاده از پنجره های تهویه ای و همچنین هواكشهای برقی میتوان تهویه را كنترل كرده كه البته تهویه نباید سبب سرد شدن سالن گردد . هنگام ورود به سالن میتوان وضعیت تهویه را بخوبی تشخیص داد ، زیرا وجود هرگونه بوی نامناسب دلیل عدم و نقص تهویه است . تهویه نامناسب از طرفی سبب كم كردن رطوبت میشود ، وجود رطوبت در داخل سالن نیز یكی از نشانه های نقص تهویه است . سالن نگهداری جوجه ها همیشه باید خشك نگهداری شود و اگر خشكی هوا بیش از حد لازم باشد رشد پرها كم شده و وضعیت پرها نامناسب میگردد .
بهداشت و بهسازی: جلوگیری و پیش گیری از بیماری مستلزم رعایت اصول بهسازی و بهداشت است . از اینرو باید لانه و همچنین وسائل را قبل از ورود و پایان هر دوره به خوبی شست و ضد عفونی نمود .
فضای لازم : فضایی كه باید در اختیار جوجه بوقلمون باشد : در هفته اول ۳۰ جوجه در هر متر مربع ، در هفته ۲~۴ تعداد ۲۰ جوجه ، در هفته ۵ ~۶ تعداد ۱۰ جوجه ، در هفته ۷ ~۸ تعداد ۸ جوجه ، در هفته ۹~ ۱۲ تعداد ۵ عدد و در هفته ۱۳ ~۲۰ تعداد ۲~۳ بوقلمون در هر متر مربع.
وسائل نگهداری جوجه بوقلمون : وسائلی كه برای پرورش و نگهداری جوجه بوقلمون به كار میرود تقریبا كاملا شبیه به ان چیزی است كه در پرورش جوجه های مرغ به كار میرود .
استفاده از نور برای پرورش بوقلمون : در ۴۸ ساعت اول باید در تمام مدت شبانه روز از روشنایی در سالن نگهداری جوجه بوقلمونها استفاده كرد . بعد از اینكه جوجه بوقلمون ها به خوردن و آشامیدن عادت كردند باید به مرور نور را كم كرد به طوری كه در سن ۲ هفتگی به حداقل مقدار روشنایی رساند . معمولا مقدار ۱۳- ۱۴ ساعت نور در شبانه روز برای بوقلمون ها از سن ۲ هفتگی به بعد كافی است . شدت نور نیز مهم است معمولا در ۴۸ ساعت اول باید از نور شدید تر و سپس از نور ضعیف تر استفاده نمود . طبق ازمایشی كه در انگلیس انجام شده ، نور قرمز و سبز هر دو اثر خوبی از نظر رشد نسبت به نور سفید در بوقلمونها دارند . ولی وقتی كه شدت انوار مذكور به اندازه شدت نور سفید است اختلافی از نظر میزان رشد در بوقلمون ها دیده نشده است ، از اینرو به نظر میرسد مسئله شدت نور مهمتر از رنگ آن است . بوقلمونها نیز مانند مرغها در نور آبی قادر به دیدن نیستند از اینرو هنگام گرفتن آنها میتوان از نور آبی استفتده كرد . به هر حال استفاده از نور ، به مدت ۲۴ ساعت اثر بدی بر بوقلمون دارد . طرز استفاده كردن از نور در پرورش بوقلمونها بستگی به نژاد و طرز نگهداری و بالاخره سن فرستادن آنها به كشتارگاه دارد ولی از نظر راهنمایی از نور میتوان به طریقه زیر استفتده كرد:
۰~۶ هفتگی : در ۴۸ ساعت اول به طور دائمی از نور استفاده میشود ،سپس میزان روشنایی را به مرور به ۱۴ الی ۱۸ ساعت میرسانند (كم كردن نور باید به طور آهسته وتدریجی صورت گیرد ) .
۶~۲۲ هفتگی : از ۱۴ ساعت نور باشدت كم استفاده میشود .
و…

فهرست مطالب :
مقدمه ۱
تاریخچه ۲
جوجه کشی بوقلمون ۳
مدیریت پرورش بوقلمون ۴
حرارت ۵
تهویه و رطوبت ۵
بهداشت و بهسازی ۶
فضای لازم ۶
وسایل نگهداری ویژه بوقلمون ۶
استفاده از نور ۶
پرروش جوجه بوقلمونها ۷
آشنایی با دو نوع بوقلمون ۱۰
پرورش و تکثیر ۱۱
بوقلمون سفید ۱۲
اطلاعات ویژه مراقبتی ۱۴
خصوصیات بوقلمون های تجارتی ۱۴
نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجارتی ۱۵
واکسیناسیون ۱۶
تغذیه بوقلمون ۲۲
تغذیه جوجه بوقلمون ۲۲
تغذیه بوقلمونهای در حال رشد ۲۳
تغذیه بوقلمونهای اصلاح نژادی ۲۴
طبقه بندی بوقلمون ۲۴
اندام شناسی ۲۵
ویژگیهای ژنتیکی ۲۶
نور رسانی ۲۷
وسایل دان خوری ۲۷
آبخوری ۲۸
تغذیه ۱ ۲۸
تغذیه ۲ ۲۹
منابع ۳۲

تحقیق درباره قوانین فوتسال

تحقیق درباره قوانین فوتسال در قالب Word تعداد صفحه ۱۶

تحقیق درباره قوانین فوتسال

تحقیق درباره قوانین فوتسال

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره قوانین فوتسال در قالب Word تعداد صفحه ۱۶ .

بخشی از متن :

قوانین فوتسال

– قانون زمین فوتسال

زمین بازی

اندازه زمین بازی :

طول = حداقل ۲۵ متر و حداكثر ۴۲ متر .

عرض = حداقل ۱۵ متر و حداكثر ۲۵ متر .

در مسابقات بین المللی برابر است با :

طول = حداقل ۳۸ متر و حداكثر ۴۲ متر .

عرض = حداقل ۱۸ متر و حداكثر ۲۵ متر .

پهنای كلیه خطوط ۸ سانتیمتر است .

اندازه دایره وسط زمین ۳ متر می باشد .

فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه ۶ متر می باشد .

فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه ۱۰ متر می باشد .

اندازه ربع دایره های گوشه زمین (كرنر) ۲۵ سانتیمتر می باشد .

اندازه دروازه ها :

فاصله بین دو تیر دروازه ۳ متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین ۲ متر است .

تذكر : ورود و خروج بازیكنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد .

۲- قانون توپ فوتسال(the ball)

جنس توپ : از چرم یا مواد مشابه می باشد .

توپ : محیط آن حداقل ۶۲ و حداكثر ۶۴ سانتیمتر می باشد .

وزن توپ : درشروع بازی نبایستی كمتر از ۳۹۰ گرم و یا بیشتر از ۴۳۰ گرم باشد (توپ نمره ۴) . شناسایی استاندارد : هنگامی كه توپ از ارتفاع ۲ متری به طرف زمین رها می شود نباید بیشتر از ۶۵ سانتیمتر و كمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید .

فشار توپ : ۴/۰ – ۶/۰ اتمسفر برابر با ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم بر سانتیمتر مكعب از سطح دریا باشد .

۳ – قانون تعداد بازیکنان فوتسال ( players)

تعداد بازیكنان : در یك مسابقه با شركت دو تیم نباید بیش از ۵ یا كمتر از ۵ بازیكن برای هر تیم باشد كه یكی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است .

گر به دلیل اخراج ، تعداد بازیكنان یك تیم به كمتر از ۳ بازیكن برسد بازی باید تعطیل شود .

۱ – حداكثر بازیكن ذخیره حداكثر ۷ نفر می باشد .

۲ – تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان ( رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیكنان ) بازیكنی كه تعویض میشود می تواند دوباره به زمین بازی برگردد .

دروازه بان میتواند جای خود را با سایر بازیكنان عوض نماید ( تعویض دروازه بان بدون توقف بازی و مثل سایر بازیكنان صورت می گیرد ) تعویضها باید از محل مشخص شده برای هر تیم صورت پذیرد .

۳ – عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد كه بازیكن جانشین وارد زمین شود .

۴ – چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیكن جانشین قبل از اینكه بازیكن تعویضی كاملاً زمین را ترك كند وارد زمین شود . داور بازی را قطع ( با رعایت آوانتاژ به تیم حریف ) بازیكن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیكن جانشین اخطار و بازی با یك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می شود .

تذكر : اگر هنگامیكه داور بازی را متوقف كرد توپ درون محوطه جریمه بوده ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه و نزدیكترین محل به محل توقف توپ انجام می شود .

اگر بازیكن جانشین یا بازیكن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی شده یا از زمین بازی خارج گردیده :

داور بازی را متوقف كرده به بازیكن خاطی اخطار بدهد بازی را مجددا شروع كرده با یك ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیكه بازی را متوقف كرده است .

و…

تحقیق و مقاله درباره کمر درد

تحقیق کمردردتحقیق در مورد کمردرددانلود تحقیق کمردردپروژه کمردرددانلود تحقیق در مورد کمردردبررسی کمردردتحقیق کمردردمقاله کمردرد پیرامون کمردرد

تحقیق و مقاله درباره کمر درد

تحقیق و مقاله درباره کمر درد

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره کمردرد در قالب Word دارای ۳۴ صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه

هر فرد در زندگی روزمره از حركات و فعالیت های زیادی استفاده می كند اما نمی توانید فاكتور تمرینات بدنی از برنامه های روزمره حذف كنید. چرا كه علاوه بر عضلاتی كه در فعالیت های خاص و یكنواخت درگیر هستند، بایستی دیگر عضلات و از همه مهم تر عضلات مخالف و مقابل حركات روزمره نیز تقویت شده و باعضلات فعال، هماهنگ شوند تا ارگانیسم و ساختار اصلی و كاربردی بدن را حفظ و متعادل گردانند.

بنابراین توصیه می شود كه همه ی افراد در خلال كارهای روزمره به تمرینات بدنی و برنامه های ورزشی پرداخته تا علاوه بر اثرات مفید جسمانی، خود را نیز از نظر روحی و روانی برای زندگی فعال آماده نمایند.

امروزه به پیشگیری بیش از درمان توجه می شود و بهترین، ساده ترین و كم هزینه ترین راه انجام فعالیت ها و تمرینات ورزشی است تا جایی كه حتی از این روش برای درمان نیز استفاده می شود و اثرات آن بسیار مثبت و مفید بودن كه همواره تسعی شده تا با راهنمایی های پایه ای برای همه ی افراد زمینه ی آشنایی با گوشه ای از این تمرینات فراهم آید.

كمردرد چیست؟

فردی را نمی توان یافت اعم از مرد، زن، پیر، جوان، لاغر یا چاق كه فعالیتی سنگین نداشته باشد و در مرحله ای از زندگی به طور یكباره و یا مرحله ای دچار كمردرد نشده باشد. درد كمر با بالا رفتن سن، كار و یا انجام برخی ورزش ها كه مناسب بدن نمی باشند افزایش می یابد.

زنان بیش از مردان به كمردرد مبتلا می گردند. لیكن در خانم های مسن و كمتر از ۶۵ سال حدود % ۶۳ دردهای كمری هنگامی بروز می كند كه كار دستی یا فعالیت دارند و در % ۳۷ موارد، هنگامی كه فرد فعالیتی انجام نمی دهد مشاهده گردیده است.

بلند كردن و یا حمل بار سنگین در حال كشیده، خم شدن تنه به جلو، لرزش و تكان های مداوم علل اصلی ایجاد درد كمر می باشد. همچنین درد كمر در تمام مشاغلی كه به نوعی با نیرو و با فشار سر و كار دارند مانند كارگران معدن، افرادی كه بار تخلیه می كنند، بناها، كشاورزان، باغ داران، كارگران سنگ فرش و خاك بردار، نجاران، بناهای موزاییك فرش و … بیشتر مشاهده می گردد. به ویژه هنگامی كه شروع به كار كردن زودرس و قبل از بیست سالگی می نمایند.

راننده های كامیون های سنگین و تراكتور اغلب در بین بیماران كمردرد مشاهده می شوند میكروتروماتیسم (ضربات كوچك) به علت سرعت و لرزش های اتومبیل كه ناحیه انتهای خاجی را می كوبد، از جمله مواردی است كه سبب بروز درد كمر در رانندگان می گردد.

سنگینی كار ناشی از مشاغل تنها علت كمردرد نمی باشد. آمارهای مختلف در بین ورزشكاران نشان می دهد كه نسبت دردهای كمری در بین این گروه به ویژه در ورزش های شدید مثل راگبی، پرش، كشتی و … آن هایی كه در ناحیه كمر یك خمیدگی شدید و چرخش مهره ها را ایجاد می كند. مثل: هالترزن ها و پرتاب كننده های چكش اكثراً سبب ایجاد ضایعات دیسك می گردد.

سواركاری به ویژه در افراد جوان، و همچنین درجودو كاران تا ۶۸ درصد درد كمر مشاهده شده است. از جمله دیگر ورزش ها می توان به اسكی اشاره نمود كه ناحیه انتهای خاجی را تحت فشارهای مداوم و شدید قرار داده و در نتیجه دیسك آخر را كشیده و تحت فشار قرار می دهد. تقریباً همه افراد و در همه مشاغل به نوعی ممكن است مبتلا به درد كمر بشوند. لیكن در سایر عوامل مساعد كننده فردی همانند عدم تحرك و یا ورزش، عضلات ضعیف، حالت بدن، نوع استفاده از وسایل راحتی و وسایل كار مانند میز، صندلی، میز كارگاه، دستشویی منزل و غیره در بروز درد كمر بسیار موثر می باشند. در این میان ذكر این نكته ضروری است كه هر نوع كار سنگین و مشكل چنانچه به طور صحیح انجام شود، هیچ گونه ناراحتی را ایجاد نخواهد كرد.

گاهی اوقات این سوال پیش می آید كه چرا تعداد مبتلایان به درد كمر كه شغل نسبتاً سنگین دارند نسبت به آن هایی كه دارای مشاغل اداری و یا كار سبك تر می باشند كمتر است؟ دلیلش واضح است فردی كه به طور مثال شغل او بیل زدن است بدنش برای آن كار ساخته و پرداخته و آمادگی پیدا كرده و همه روزه نیز این فعالیت را ادامه می دهد، لذا همانند ورزشكارانی كه عضلات و بدن آماده و ساخته و پرداخته ای دارند خیلی كمتر مبتلا به درد كمر می گردند.

ورزش و نرمش مرتب، بدن را در مقابل درد های كمر بیمه می كند. لذا به توصیه هایی كه در ادامه خواهد آمد عمل كرده و خود را از ابتلا به قسمت اعظمی از دردهای كمر برهانید. به منظور روشن نمودن اذهان، به یك نمونه بسیار ساده اشاره می كنیم. چه بسا اتفاق می افتد كه شخصاً برف بام و یا حیاط خودمان را جمع می كنیم، در این حالت، تعداد كمردردها در روزهای بعد از بارش برف بسیار زیاد می شود و به ویژه آن هایی كه در طول هفته كار سبك اداری و غیره داشته و ورزش و تحرك اضافی نداشته اند. لذا بدون آمادگی، توانایی كار اضافی در یك روز تعطیل را نخواهند داشت، در نتیجه، این گونه افراد د روز استراحت هفتگی در منزل و یا در پیك نیك بیش از حد تحمل از بدن خود كار كشیده و نظیر موتور اتوموبیل كه داغ می شود همان روز یا روز بعد مبتلا به كمردرد شده وبه اجبار دست از كار عادی كشیده و مجبور به استراحت در رختخواب شده و یا برای تسكین درد خود به پزشك مراجعه می نمایند.

علل كمردرد

متخصصین علل مختلفی برای كمردرد بیان نموده اند. اما به طوركلی دلایل بروزكمردرد عبارتند از:

صدمات ناشی از عملكرد ستون مهره ها

انحناهای s شكلی كه در ستون مهره های یك جوان هست در یك نوزاد وجود ندارد، زمانی كه مراحل بالیدگی، خزیدن و راه رفتن نوزاد پیشرفت می كند این انحناها نیز توسعه می یابند. خطوط گرانشی نیرو بر ساختار دو انتهای ستون مهره ها تأثیر گذاشته، تعادل مهره ای را تغییر می دهد تا سرانجام یك ساختار مناسب به وجود آید. لذا یك منحنی در نواحی كمر و گردن شكل گرفته و منحنی دیگر در نواحی خاجی و پشتی قرار می گیرد. ستون مهره ها در دو انتهای خود، وزن را از طریق اجسام و دیسك های مهره ای و از طریق سطوح مفصلی بین مهره ها تحمل می كند. كپسول های مفصلی كه در اطراف سطح مفاصل قرار دارند حاوی مقدار زیادی رشته های عصبی می باشند، لذا تصور شده است كه مركز درد كمر ممكن است اطراف این نواحی باشد.

و…

برای دیدن ادامه مطالب فایل آن را دانلود نمایید.

مقاله روشهای تمرینی متنوع کاربردی در مدرسه

دانلود فایل مقاله روشهای تمرینی متنوع کاربردی در مدرسه در قالب Word در ۱۳ صفحه قابل ویرایش

مقاله روشهای تمرینی متنوع کاربردی در مدرسه

مقاله روشهای تمرینی متنوع کاربردی در مدرسه

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :
دانلود فایل مقاله روشهای تمرینی متنوع کاربردی در مدرسه در قالب Word در ۱۳ صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :
مقدمه
دردنیای کنونی که پیشرفت تکنولوژی وزندگی ماشینی ، حرکت انسان رامحدود کرده است فعالیتهای بدنی و ورزش بعنوان یک ابزار قوی درایجاد تحرک وسلامتی مطرح شده است . امروز بسیاری از مردم دریافته اند که باانجام دویدنهای آرام ، نرمشهای بدنی ،پیاده روی ،شنا کردن ،دوچرخه سواری ،انواع حرکات ورزشی و ….. می توانند تا اندازه ای وضعیت جسمانی خودشان را توسعه دهند و خوشبختانه درمیان خانوده ها این عادت پسندیده و نیکو تقویت شده تاجایی که ورزش و تربیت بدنی رابعنوان یک عامل و عنصر تربیتی درزندگی فرزندانشان وارد نموده وبرای آن اهمیت قائل می شوند . ازآنجا که علم ورزش نیز مانند سایر علوم یک علم مرکب است که علوم مختلفی نظیر روان شناسی ،پزشکی ، جامعه شناسی ،فیزیک ،حقوق و ….. درآن دخالت دارد لذا معلم ورزش علاوه برداشتن ویژگیهای عمومی یک معلم نظیر در نظرگرفتن تفاوتهای فردی ،ایجاد انگیزه ،داشتن طرح درس مناسب و …..باید به مفهوم اخص کلمه نیز دارای ویژگیهای اختصاصی معلم تربیت بدنی نیزباشد .با توجه به اینکه تمرین به فعالیتهای هدفمندی که به منظور افزایش یا حفظ بدنی درانواع ورزشهابه میزان معین وموردنظر می شود تاباانجام می شود تابا انجام آن بیشترین سود عاید عضلات دستگاه قلبی ،عروقی وتنفسی فردشود ونظر به اینکه برای انجام تمرینات ورزشی روشهای بسیار متفاوتی وجود داردلذا معلم تربیت بدنی ما باید بتواند علم روز ورزش رابصورت کاربردی در مدرسه بکارگیرد .یک معلم تربیت بدنی درموارد زیر اطلاعات کافی وافی داشته باشد .

۱- اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته
هم چنانکه می توانید منابع انرژی متفاوتی داریم که باتوجه به زمان فعالیت به تولید انرژی می پردازند .منبع انرژی ATP انرژی اعمالی راکه مدت اجرای آن ها ۴تا۶ است تأمین می نماید .منبع ATP_OC انرژی اعمال ۱۵-۲۰ راتأمین می کندکه درصورت طول کشیدن فعالیت گلیکوژن عضلانی امرژی فعالیتها ی ۴۵-۶۰ رابدون حضور تامین می کند وبه همین دلیل تولید اسید لاکتیک کرد و موجب بروزخستگی در فرد می شود درنتیجه حین انجام هرمرحله ،زمان استراحت مناسب باید داده شود منبع دیگر انرژی حاصل ازسوخت چربی است که درحضورO ( اکسیژن ) وباانجام تمرینات طولانی مدت وباشدت کم مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه دربسکتبال ووالیبال بیشتر از۸۰% انرژی مصرفی از منبع ATP-PC تأمین می شود ومابقی ازسیستم اسید لاکتیک می باشد .
۲- استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات
با کمی تأمین و تفکر می توان مهمترین برنامه ها وروشها راباتکیه براین اصل انجام داد .مثلاً انجام درازنشت باتوپ وقتی دانش آموز هربار ۴۰ عدد درازنشست می رود دیگر برایش عادی می شود واین مربی است که باید با افزایش تکرار ،شدت و مدت تمرین به بهبود قدرت و استقا مت عضلات شکم دانش آموزان بپردازد ولی متأسفانه دراغلب موارد دیده می شود که معلم حتی ازبردن دانش آموزان به نمازخانه هم دریغ می ورزد با استفاده از اصل اضافه بار می توانست دانش آموزان رابه جای فعالیت دریک ساعت ورزشی به ۴۵تا ۵۰ فعالیت هدفمندی وادارد .
۳- شناخت عوامل مهم آمادگی جسمانی نظیر قدرت ،سرعت ،استقامت ، چابکی ، توان ، هماهنگی و انعطاف پذیری و روشهای تمرینی برای بدست آوردن پیشرفت در هریک ازموارد بالا .آمادگی جسمانی شامل بالاترین توانایی انسان درانجام فعالیت بدنی
روز مره بانیرومندی و هوشیاری بدون احساس خستگی وصرف انرژی فراوان ورفع خستگی در صورت بروز آن می باشد .مثلاً برای افزایش استقامت دستگاه تنفسی وقلبی –عروقی باید فرد توانایی ادامه ۵ دقیقه کار وتمرین نظیر دویدن ، دوچرخه سواری ، دویدنهای پیوسته و مداوم ، باسرعتهای مختلف – اینتروال وبازی سرعت راداشته باشد . استقامت عضلانی بااستفاده از تمرینات تدریجی بامقاومت کم وتعداد تکرار زیاد افرایش می یابد . اما قدرت زمانی افزایش می یابد که عضلات در محدوه اصلی اضافه بارتمرین داده شوند واین تمرینات معمولاً به آهستگی انجام می شوند درحالیکه تمرینات مربوط به توان با حداکثر سرعتی که امکان پذیر است به اجرا درمی آید .در مورد انعطاف پذیری نیز از آنجا که بیشترورزشها به آن نیاز دارند حتی دویدنها وراه رفتنها ی آرام و نیز برای جلوگیری از آسیب دیدگی انجام تمرینات مربوط به آن ضروی به نظر می رسد

و…

 • فهرست برخی از مطالب :
  مقدمه
  اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته
  شناخت روشهای تمرینی
  فضای موجود
  شکل انجام تمرین
  الگوی تمرین