فایل صوتی پرسش و پاسخ فصل اول زمین شناسی یازدهم (تکوین زمین)

فایل صوتی پرسش و پاسخ فصل اول زمین شناسی یازدهم (تکوین زمین)


موفق باشید …

فرصت طلایی آموزش کسب درآمد از اینترنت ماهانه ۱۸ میلیون

فرصت طلایی آموزش کسب درآمد از اینترنت ماهانه ۱۸ میلیونفایل صوتی پرسش و پاسخ فصل اول آشنایی با بناهای تاریخی (معماری و معمار)

فایل صوتی پرسش و پاسخ فصل اول آشنایی با بناهای تاریخی (معماری و معمار)


موفق باشید …

تحقیق آماده عقد – ۱۷ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده عقد – ۱۷ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده عقد – ۱۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عقد – ۱۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عقد – ۱۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عقد – ۱۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده عقد – ۱۷ ص وورد قابل ویرایش   عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱-۱-۱ عقد در لغت …………………………………………………………………………………………………………………….  1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن ……………………………………………………………………………………..  1-2 تعريف اجاره ………………………………………………………………………………………………………………………..  1-2-1 اجاره در لغت …………………………………………………………………………………………………………………..  1-2-2 اج …

تحقیق آماده بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري – ۱۲ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري – ۱۲ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري – ۱۲ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري – ۱۲ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري – ۱۲ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري – ۱۲ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي فعل زيانبار و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري – ۱۲ ص وورد قابل ویرایش سومين ركن از اركان مسئوليت قهري ، وجود يك عمل زيانبار است . همچنانكه عمل زيانبار مي تواند ناشي از عمل مثبت (فعل ) باشد ، عمل منفي يا ترك فعل نيز مي تواند هيمن نتيجه را داشته باشد . بديهي است كه بررسي تفصيلي مربوط به اين ويژگي در حوصله بحث ما نبوده و در لا به لاي بحث مربوط به مسئوليت مدني شهرداري بيشتر به ان خواهيم پرداخت . لذا به فراخور كيفيت فعل زيانبار در تحقق مسئوليت مدني مباحث اين بند راجع به فعل زيانبار را درچند بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم در قسمت نخست بررسي مي نماييم كه فعل زيانبار به عنوان ركن مسئوليت مدني …

تحقیق آماده امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن – ۱۳ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن – ۱۳ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن – ۱۳ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن – ۱۳ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن – ۱۳ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن – ۱۳ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن – ۱۳ ص وورد قابل ویرایش   تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف  را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛  اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قوا …

تحقیق آماده اعتصاب از دیدگاه فقهی – ۲۵ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اعتصاب از دیدگاه فقهی – ۲۵ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده اعتصاب از دیدگاه فقهی – ۲۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اعتصاب از دیدگاه فقهی – ۲۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اعتصاب از دیدگاه فقهی – ۲۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اعتصاب از دیدگاه فقهی – ۲۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اعتصاب از دیدگاه فقهی – ۲۵ ص وورد قابل ویرایش بخش اول: مشروعیت اعتصاب طرح بحث: بررسی مشروعیت هر امر به معنای تحقیق پیرامون جکم شرعی هر فعل یا ترک فعلی ابتداء مستلزم بررسی همه جانبه و تحدید موضوع می باشد. همانگونه که در فصل اول معلوم گشت، مراد از اعتصاب قطع دسته جمعی کار برای رسیدن به خواسته های صنفی می باشد. به موجب این تعریف یکی از ارکان اعتصاب قانونی ، قطع کار می باشد، و كم کاری یا ارائه کار نامطلوب توسط کارگر، اعتصاب قانونی شمرده نمی شود. بنابراین آنچه دراین بحث درصدد بررسی مشروعیت آن هستیم، این است که آیا کارگر شرعاً به منظور اعتصاب به تعهدات ناشی از عقد کار عمل ننماید وکار را تعطیل نماید. برای بررسی شرعی بودن این اقدام به روش معمول بررسی های فقهی، ابتدا کتاب و سنت واستناد مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتصاب به آیات و روایات را مورد تحلیل ق …

تحقیق آماده صلاحيت – ۱۴ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده صلاحيت – ۱۴ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده صلاحيت – ۱۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صلاحيت – ۱۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صلاحيت – ۱۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صلاحيت – ۱۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صلاحيت – ۱۶ ص وورد قابل ویرایش در آنچه گذشت مبناو اركان مسئوليت مدني شهرداري رامطالعه كرديم. اينك يم واهيم بدانيم كه متضرر از اعمال و اقدامات منسوب به شهرداي براي جبران خسارت خود در مقام طرح دعوا بايستي از كدام مرجع جبران زيان بخواهد ؟ اين توضيح كه كدام دادگاه براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني شهرداري صلاحيت دارد با توجه به اين ك شهرداري يك نهاد عمومي بوده و به نوعي و از جهاتي وابستگي ان به حاكميت غير قابل انكار ي باشد . چه قوانين ما چون ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني يا قانون ديوان عدالت اداري نيز اين ارتباط را حداقل در نظام حقوقي ما روشن مي سازد مي خواهيم بدانيم كه مرجع رسيدگي به دعاوي عليه شهرداري مرجع خاصي مي باشد يا دعوا درمراع عمومي دادگستري مطرح مي شود . دراين فصل ضمن برسي قوانين موجود ، جايگاه صلاحيت مراجع رسيدگي به دعاوي مسئوليت عليه شهرداري در نظام حقوق موضوعه بحث مي باشند . مبحث اول : مراجع …

تحقیق آماده اشتباه در قتل – ۹ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتباه در قتل – ۹ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده اشتباه در قتل – ۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اشتباه در قتل – ۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اشتباه در قتل – ۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اشتباه در قتل – ۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اشتباه در قتل – ۹ ص وورد قابل ویرایش همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :       الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف  ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود الف ) …

تحقیق آماده انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار – ۴۷ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار – ۴۷ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار – ۴۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار – ۴۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار – ۴۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار – ۴۷ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار – ۴۷ ص وورد قابل ویرایش ۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ……………………………………………… ۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. ۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. ۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… ۴-۱-۴ پايان مدت اجاره ………………………………………………………………………………………… …

تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۶ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۶ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۵ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده دوران محمدرضاشاه – ۷۵ ص وورد قابل ویرایش همانگونه كه در مقدمه رساله اشاره شد، ما در اين پژوهش در پي نشان دادن تأثير سياست‌هاي ناسيوناليستي افراطي به عنوان عامل اصلي فروپاشي رژيم پهلوي هستيم. در عين حال از آنجا كه تحوّلات و رخدادهاي اجتماعي و تاريخي پديده‌هايي ساده و تك بعدي نيستند، بديهي است كه انقلاب ايران را نيز نمي‌توان صرفاً به يك عامل تقليل داد. بنابراين، در قالب سه فرضيه‌ي مكمّل (كه در مقدمه‌ي رساله به آنها اشاره شد) به بررسي تأثير همزمان سه متغيّر توسعه ناموزون، تضعيف روحانيّت به عنوان يك نيروي با نفوذ و مؤثر اجتماعي، و بحران‌هاي اقتصادي- اجتماعي ناشي از سرمايه‌داري وابسته در كنار سياست‌هاي ناسيوناليستي افراطي رژيم پهلوي، خواهيم پرداخت. در واقع، مدعاي اصلي اين رساله همان‌گونه كه در مقدّمه نيز اشاره شد، آشكار …

تحقیق آماده نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي – ۲۹ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي – ۲۹ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي – ۲۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي – ۲۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي – ۲۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي – ۲۹ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي – ۲۹ ص وورد قابل ویرایش « اتحاديه حمل ونقل هوائي بين المللي » (ياتا) (۱) ازمهمترين سازمانهاي بين المللي خصوصي هوايي است . اين اتحاديه ، در سطح جهاني ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام مي دهد .« ياتا » مثل هر اتحاديه صنفي ، حافظ منافع مؤسسات هواپيمائي كشورهاي مختلف مي باشد و در روابط ميان مؤسسات ، به تعبيري همان نقشي را ايفا مي كند كه « سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي » – ( ايكائو )(۲) در روابط ميان دولتها همان علل و اسبابي كه پس از جنگ دوم جهاني موجب تأسيس «ايكائو» شد ، مؤسسات هواپيمائي را واداشت تا اتحاديه مزبور را به وجود آورند . در اوايل سال ۱۹۷۰ …

تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي – ۲۰ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي – ۲۰ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي – ۲۰ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي – ۲۰ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي – ۲۰ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي – ۲۰ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي – ۲۰ ص وورد قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه: گفتار نخست: وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي.. گفتار دوم: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي.. بحث نخست: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, نسبت به طرفين.. بحث دوم:  مقدمه: پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟ تحقیق آماده فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رس …

جزوه خلاصه ایین نامه راهنمایی و رانندگی

جزوه خلاصه ایین نامه راهنمایی و رانندگی


دوستان عزیز این جزوه خلاصه کتاب ایین نامه راهنمایی ورانندگی هستش…با این جزوه که خودمون درستش کردیم دیگه نیاز نیست کتاب ۳۰۰ صفحه ای ایین نامه رو بخونید …هرکی این جزوه روخونده قبول شده …. محتویات جزوه….. ۲۰ صفحه خلاصه مطالب کتاب به علاوه اموزش تابلوهای رانندگی …

تحقیق آماده ‌ استرداد مجرمين -۱۰ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ‌ استرداد مجرمين -۱۰ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده ‌ استرداد مجرمين  -10 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ‌ استرداد مجرمين  -10 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ‌ استرداد مجرمين  -10 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ‌ استرداد مجرمين  -10 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ‌ استرداد مجرمين  -10 ص وورد قابل ویرایش مفهوم لغوي استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسليم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگي اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحويل يك متهم يا فرد مجرم به كشوري كه متهم يا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گرديده يا متهم به ارتكاب آن مي باشد. پروفسور گارو استرداد را چنين تعريف مي كند: قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولي دولت‌ها براي اجراي احكام كيفري و قضايي خود با يكديگر نوعي همكاري متقابل دارند كه به اين همكاري متقابل استرداد مي‌گويند. در سال ۱۳۳۹ قانون استرداد مجرمين در ايران نيز تصويب شد. با بررسي تطبيقي كه در قوانين چند كشور صورت گرفته نشان داده كه تقريباً متن اكثر قوانين از يك الگوي مشابه تبعيت مي كند. علت اين امر بين المللي بودن موضوع قانون يعني استرد …

حذف Frp هواویی اندروید ۱۰

حذف Frp هواویی اندروید ۱۰


آموزش حذف Frp تمام مدلهای هواویی در اندروید ۱۰ اندروید ۱۰ / EMUI 10.0.0   ✅ بدون نیاز به سرور و هزینه های بالا ✅ بدون نیاز به فایل های دانگرید و خطر خاموشی ✅ یک روش ابداعی و جدید ✅ یکبار هزینه کنید همیشه استفاده کنید ✅ تست شده روی اکثر مدل های و باینری ها ✅ گارانتی عودت وجه در صورت عدم کارکرد ✅ بدون محدودیت استفاده ✅ بدون نیاز به یوتیوب و پروکسی ✅ بدون نیاز به دانلود فایل حجیم ( بورد سافتور و فایلهای دانگرید که برای هر مدل باید یک فایل یا گاهن چند عدد بخرید ) …

دانلود حل المسائل کتاب استاتیک مهندسی مکانیک آنتونی بدفورد Anthony M. Bedford, Wallace Fowler

دانلود حل المسائل کتاب استاتیک مهندسی مکانیک آنتونی بدفورد Anthony M. Bedford, Wallace Fowler

دانلود حل المسائل کتاب  استاتیک مهندسی مکانیک آنتونی بدفورد Anthony M. Bedford, Wallace Fowler       عنوان لاتین:       Solution  Manual for Engineering Mechanics: Statics نویسندگان:   آنتونی بدفورد، والاس فاولر    Anthony M. Bedford, Wallace Fowler فرمت:    pdf تایپی، آماده پرینت تعداد صفحات:۹۰۸ تعداد فصول: ۱۱ فصل ویرایش: پنجم زبان اصلی     این حل المسائل خیلی با ارزش و  کیفیت عالی می باشد و توسط اساتید دانشگاههای معتبر دنیا نوشته شده است. برای خرید این فایل ارزشمند از قسمت زیر اقدام فرمایید:   …

تحقیق آماده مباني نظري مسئوليت مدني شهردراي – ۲۱ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مباني نظري مسئوليت مدني شهردراي – ۲۱ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده مباني نظري مسئوليت مدني شهردراي – ۲۱ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباني نظري مسئوليت مدني شهردراي – ۲۱ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباني نظري مسئوليت مدني شهردراي – ۲۱ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباني نظري مسئوليت مدني شهردراي – ۲۱ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مباني نظري مسئوليت مدني شهردراي – ۲۱ ص وورد قابل ویرایش مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب فلسفه حقوقي خود به نقل از هگل چنين مي‎گويد: «دولت را همه بايد مقدس شمارند و اطلاعاتش را به خود وب بدانند در برابر قدرت –حكومت هيچ حق فردي وجود ندارد و تكليف هر فرد است كه وجود استقلال و قدرت دولتي را كه تابع آن است تاييد كند فرض اختلاف بين حقوق و دولت و سياست و اخلاق، در هيچ صورت ممكن نيست دولت نقع عمومي را بر نفع فرد مقدم مي‎دارد و مي‎تواند اگر لازم شود فرد را فداي كل كند، زيرا حمايت از سود عمومي، متضمن منفعت اجزاي آن نيز هست…» اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه هگل در شرايط زماني و مكاني آن روزگار كه كشور وي چند پاره‎اي ايالات مخ …

حذف FRP سامسونگ J600F باینری ۱ تا ۷

حذف FRP سامسونگ J600F باینری ۱ تا ۷


حذف FRP سامسونگ J600F اندروید ۹ و ۱۰ باینری ۱ تا ۷ تست شده و ۱۰۰٪ تضمینی ✅ بدون محدودیت استفاده (یکبار مصرف نیست) ✅ حذف FRP سامسونگ J6 باینری ۱ تا ۷ ✅ گارانتی عودت وجه در صورت عدم کارکرد ✅ بدون نیاز به باکس ✅ بدون نیاز به یوتیوب و پروکسی ✅ نیاز به سیم پین دار ✅ بدون نیاز به کامبینیشن   …

تحقیق آماده اجير و مدت در اجاره اشخاص – ۵۶ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اجير و مدت در اجاره اشخاص – ۵۶ ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده اجير و مدت در اجاره اشخاص – ۵۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اجير و مدت در اجاره اشخاص – ۵۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اجير و مدت در اجاره اشخاص – ۵۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اجير و مدت در اجاره اشخاص – ۵۶ ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اجير و مدت در اجاره اشخاص – ۵۶ ص وورد قابل ویرایش   3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………… ۳-۲ حداقل و حداكثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… ۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………………………………. ۳-۲-۲ حداكثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. ۳-۲-۳ حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران …………………………………………………………………………………. …