پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید جمله جبری   پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید   پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید   هریک از عبارت های بالا را یک جمله جبری می نامیم. هر جمله جبری از دو قسمت تشکیل می شود: ۱-ضریب ( قسمت عددی) ۲-متغیر ( قسمت حرفی: نمادی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیرمشخص )   پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم عبارت های جبری – ۱۳ اسلاید   …

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل – ۱۲ اسلاید


پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید به مجموع مساحت های وجه های جانبی یک منشور ، مساحت جانبی آن منشور می گوییم . مساحت جانبی یک منشور از رابطه زیر به دست می آید . ارتفاع    محیط قاعده = مساحت جانبی منشور h        قاعده p = جانبی s a    a    4=مساحت جانبی مکعب به ضلع a = مساحت جانبی استوانه به شعاع قاعده r و ارتفاع hپاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم مساحت جانبی و کل  – 12 اسلاید …

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید


پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید قاعده: به دو سطح بالا و پایین منشور قاعده می گوییم . وجه جانبی : به سطوح اطراف یک منشور وجه های جانبی می گوییم . پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید   پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی – ۱۱ اسلاید   …

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید اگر به جای دو خط موازی، سه یا چهار یا چند خط موازی باشند و خط موربی آن ها را قطع کند باز هم زاویه های تند تشکیل شده با هم و زاویه های باز به وجود آمده با هم مساوی اند و همین طور هر زاویه یتند و باز مکمل هستند. پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم توازی و تعامد – ۸ اسلاید …

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید vربع و ثلث عددی را جمع کرده ایم، عدد ۱۴ به دست آمده است. آن عدد را بیابید. پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم معادله – ۱۲ اسلاید …

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید


پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید نکته : حجم استوانه ی حاصل ا ز چسباندن عرض های روی هم همواره بیشتر از حجم استوانه حاصل از چسباندن طول ها روی هم است . پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید   پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم حجم و سطح – ۹ اسلاید   …

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت – ۵ اسلاید

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت – ۵ اسلاید


پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید شکل های هم نهشت : اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل هندسی ( تقارن ، دوران ، انتقال ) طوری بر شکل دیگر منطبق کنیم که کامل یکدیگر بپوشانند ، می توانیم بگوییم که این دو شکل با یکدیگر هم نهشت اند . هم نهشت بودن دو شکل با علامت          نشان می دهیم . مثلا هم نهشتی دو مثلث  ABC و KMN را به صورت زیر می نویسیم . پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم شکل های هم نهشت  – 5 اسلاید …

پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید


پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید گیاهانی که آوند ندارند : خزه ها پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید   پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید   خزه ها به دلیل نداشتن آوند ، برگ ، ریشه و ساقه ی حقیقی در پیکر خود خیلی بزرگ نمی شوند ، ارتفاع کمی دارند و باید در مناطق مرطوب زندگی کنند . با تولید هاگ در هاگدان هایی که در رأس خزه قرار دارند ، تولید مثل می کنند و هاگ ها باید در محیط مرطوب قرار گیرند تا رشد کنند و گیاه جدید را به وجود آورند. خزه ها علاوه بر تولید هاگ ، به روش جنسی و قطعه قطعه شدن نیز تولید مثل می کنند . پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید   پاورپوینت فصل ۱۳ علوم نهم دنیای گیاهان – ۱۹ اسلاید   در خزه ها به دلیل نداشتن آوند انتقال مواد از طریق انتشار ( سلول به سلول) صورت نمی گیرد . پیکر خزه از ریشه ست . بخش ها ی ساقه مانند ، بخش های ب …

پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی- ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی- ۲۴ اسلاید


پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید نتایج افزایش بیش از اندازه ی کربن دی اکسید هواکره ۱- افزایش دمای هواکره ۲- ذوب شدن یخ های قطبی و بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوس ها ۳- ایجاد تغییرات قابل توجه در فصل های سال (باز شدن زود هنگام شکوفه ی درختان در زمستان) ۴- انقراض برخی از گونه های جانوری پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید   پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید پاورپوینت فصل ۹ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-  24 اسلاید   …

شماره ۸۰۰۰ مدیر عامل شرکت های فعال در تهران اپدیت ۱۳۹۹

شماره ۸۰۰۰ مدیر عامل شرکت های فعال در تهران اپدیت ۱۳۹۹


بروزرسانی شده در فروردین 1399 بهترین گزینه جهت تبلیغات و رونق کسب و کار شما + سامانه پیامک رایگان جهت ارسال پیامک انبوه با ۵۰۰ پیامک هدیه رایگان پس از خرید محصول  سامانه پیامک vip با امکانات ناب و تک در کشور که حتی به صورت عمومی در دسترس نمیباشد برای شما فعال خواهد شد. پس از دریافت فایل کد پیگیری خرید را به ایمیل زیر جهت دریافت اطلاعات ورود به سامانه ارسال نمایید:+   companypgn@gmail.com حداکثر تا ۱۲ ساعت پس از ارسال کد پیگیری، اطلاعات اکانت به ایمیل مبدا ارسال خواهد شد. موفق باشید …

پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید ۵- تعداد الكترون با پروتون مساوي است.پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید ٦- تعداد نوترون با پروتون مساوي و يا از آن بيشتر است ، ( تعداد نوترون از پروتون كمتر نيست) ٧- عدد اتمي: تعداد پروتون هاي درون هسته اتم كه با نماد ( Z ) نشان داده مي شود. ٨- عدد جرمي : مجموع تعداد پروتون و نوترون هاي يك اتم كه با نماد ( A )  نشان داده مي شود. مثلا: وقتي مي گوييم عدد اتمي آلومينيوم ١٣ و عدد جرمي آن ٢٧ است به صورت.      نشان داده مي شود و به اين معني است كه: ١٣ پروتون ، ١٣ الكترون ، ١٤ نوترون دارد.پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم هشتم اتم – ۲۲ اسلاید …

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید سوال: پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید   مثلث بودن یانبودن سه عدد زیر را بررسی کنید آیا مثلث های قائم الزاویه هستند؟ الف)۳و ۵ و۱۲ ب)۳و۴و۵ ج)۸و۱۲و۵ د)۹و۸و۱۰ پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید   پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۱۳ اسلاید   …

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید


پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید مثال : حجم استوانه ای به شعاع ۵ سانتی متر و ارتفاع ۲ سانتی متر را به دست بیاورید . پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید   پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هفتم محاسبه حجم های منشوری – ۹ اسلاید   …

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید


پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید در مثلث قائم الزاویه یکی از زاویه ها (زاویه ی قائمه) همواره برابر است و حالت ها هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه به صورت زیر است:   برابری وترها و یک ضلع زاویه ی قائمه   برابری وترها و یک زاویه ی تندپاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ۴ اسلاید …

پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید


پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید انواع هوازدگي – فيزيكي: تخريب سنگها بر اثر نيروهاي موجود در طبيعت كه طي آن سنگ ها به قطعات كوچكتر تبديل مي شوند ولي تركيب شيميايي آنها تغيير نمي كند. ١- انبساط و انقباض سنگ ها: تغييرات دما و انبساط غير عادي آب در اثر يخ زدن و ايجاد شكاف در سنگ ها پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید   پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید   ٢- گياهان : رشد ريشه گياهان و ايجاد شكاف باريك در سنگها   ٣- جانوران : حفر كانال و گودال توسط حيواناتي مثل موش كور ٤- انسان : فعاليت هاي انساني مانند جاده سازي پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید   پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۱۳ علوم هشتم هوازدگی – ۱۷ اسلاید   …

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم مقدار عددی یک عبارت جبری – ۵ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم مقدار عددی یک عبارت جبری – ۵ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم – ۵ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم – ۵ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم – ۵ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم – ۵ اسلاید مقدار عددی یک عبارت جبری  پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم – ۵ اسلاید در یک عبارت جبری اگر به جای متغیر یا متغیرهای آن عددهای داده شده را قرار دهیم، مقدار عددی آن عبارت جبری به دست می‌آید. ( به ترتیب انجام عملیات ریاضی دقت کنید.)  پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم – ۵ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم – ۵ اسلاید …

پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید سوختن یا ساختن              نفت مصرفی در سطح جهان صرف سوختن و تامین انرژی الکتریکی ، حمل و نقل و … می شود . فقط       آن صرف ساختن فرآورده های سودمند و تازه می شود پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید   پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید   مندلیف : پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید   پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید   شیمیدان روسی ده ها سال پیش هشدار داد که سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که آشپزخانه را با سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که آشپزخانه را با سوزاندن اسکناس روشن نگه داریم پاورپوینت فصل ۳ علوم نهم به دنبال محیطی بهتر – ۹ اسلاید & …

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید عبارت های جبری : الگوهای عددی : پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید   پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید   با توجه به شکل های زیر و الگویی که مشاهده می کنید ابتدا شکل پنجم را رسم و سپس جدول را کامل کنید و درنهایت شکل n ام را پیش بینی کنید : پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید   پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هفتم الگویابی – ۵ اسلاید   …

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید

پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید


پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید متوازی الاضلاع چهارضلعی ای که ضلع های روبرو دو به دو باهم موازی اند، متوازی الاضلاع نام دارد. ·در هر متوازی الاضلاع اضلاع روبرو برابرند. ·در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو برابرند. ·در هر متوازی الاضلاع زاویه های مجاور مکمل اند. ·در هر متوازی الاضلاع قطرها یکدیگر را نصف می کنند. ·مرکز تقارن هر متوازی الاضلاع محل تقاطع قطرهاست. ·متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد. پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید پاورپوینت فصل ۳ ریاضی هشتم چند ضلعی ها – ۷ اسلاید …

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید

پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید


پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید در شکل زیر       نیمساز زاویه      است آیا مثلث             متساوی الساقین است؟ پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید پاورپوینت فصل ۶ ریاضی هشتم مثلث های هم نهشت – ۶ اسلاید …