نسخ تریاقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ تریاقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی


ﺗﺮﻳﺎق و ﭘﺎدزﻫﺮ دارویی را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ تندرستی و ﻧﻴﺮوی روح را ﻧﮕﻪ می‌دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻳﺎن ﺳﻢ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺎدزﻫﺮ ﻣﺼﻨﻮعی را ﺗﺮﻳﺎق میﻧﺎﻣﻨﺪ و واژه ﭘﺎدزﻫﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﭘﺎدزﻫﺮی ﺳﺎده اﻃﻼق میﺷﻮد ﻛﻪ   طبیعی و ﻏﻴﺮصنعتی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺒﺎﺗﻴﺎت، شایستگی اﺳﻢ ﺗﺮﻳﺎق را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﺳﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ . تریاق معرب تریاک فارسی و بقولی معرب لفظی بود که به یونانی به معنی نافع است – اطبا دوایی راکه دافع یا مانع تأثیر سم جانوران باشد تریاق گویند؛ بعضی گفته اند دوای ضد سم اگر مفرد باشد پادزهر و اگر مرکب باشد تریاق نامیده می شود. (الابنیه). سالانه در مناطق گوناگون کشور افرادی در معرض گزیدگی جانوران و حشرات سمی قرار می گیرند. طب گیاهی قدیمی ترین شکل درمان مسمومیت هاست که از سوی بشر شناخته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است. استفاده از این روش درمانی جزمهمی در پیشرفت علم پزشکی رایج به شمار می رود. کاربرد گیاهان به عنوان دارو برای پیشگیری و درمان بیماری ها و مسمومیت هاهمواره مورد توجه متخصصان طب سنتی قرار داشته است. اکنو …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *