تحقیق با موضوع هویت و عزت نفس

تحقیق با موضوع هویت و عزت نفس

تحقیق با موضوع هویت و عزت نفس

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع هویت و عزت نفس

۷۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

-۱-مقدمه
انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددكه به خاطرآن زندگی می كندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی كه دركل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راكه دردوران كودكی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می كندباتوجه به شخصیت شكل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.
بسیاری ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بیان می كند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می كنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می كنند كه درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند( احمدی ، ۱۳۷۷ )
بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.
براین اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی ومساعدت به نوجوان دركسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست . نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یك زندگی هوقمنداست . انسانهابه حفظ یكتایی وحدت ومركزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای كشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداكنندیاخلق كنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.
طبق نظریه اریكسون ، دراین دوران است كه فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی كند ویك من كه وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایك گروه ، شغل ، جنس ، فرهنگ ومذهب است دراوشكل می گیرد.
دراین راستا ، عزت نفس یاارزش گذاشتن به ویژگیهای خودكه یكی ازموضوعات مهم وقابل بحث درباره رشدخودمحسوب می شودمی تواندبه شكل گیری یكی دیگرازجنبه های مهم رشدخودكه همان شكل گیری وتكوین هویت فردی است بیانجامد( براهنی ، ۱۳۷۸ )
ورودبه نوجوانی رااغلب تولددوباره می نامندچراكه فردباپشت سرگذاشتن دنیای كودكی خودوجست وجوی فرمنهاوباورهای جدیدبه دنبال تغییرانتظارات خودوهماهنگی باانتظارات والدین واجتماع برمی آیندوسرانجام به سوال « من كیستم ؟» درزندگی خودپاسخ می دهند.( اكبرزاده ، ۱۳۷۵ )
احساس عزت نفس درنوجوان ازنگرش والدین ومعلمین وهمسالانشان نسبت به آنهانشات می گیرد. عزت نفس نتیجه ارزشیابی خودانگاره است .بیشترنوجوانان به طورفراینده ای یك خودایده ال راكه درمقایسه دایمی باخودواقعی انسان است درخویشتن رشدمی دهند. نتیجه این ارزشیابی ، احساس خوب بودن یاخوب نبودن است.
همزمان بافاصله گرفتن ازبزرگسالان ومبارزه برای استقلال دراوایل نوجوانی خودآگاهی وانتقادازخوددرنوجوان زیادمی شود. خیال پردازی وآزمایشهای واقعی ورقابت پیشگی اواسط نوجوانی بتدریج به رشدعزت نفس منجرمی شود.
تجاربی كه نوجوان درجریان ایفای نقشهابه دست می آورندورفتارهای مناسب وموردپذیرش وتقویت دیگران ، موجبات تلفیق وهماهنگی عناصرتشكیل دهنده « خود » رادراواخردوره نوجوانی فراهم می آورد.( لطف آبادی، ۱۳۷۸ )
درنهایت نوجوان می كوشدباتلفیق این ارزشهاوارزیابی هابه تصویریك پارچه ای ازخوددست می یابد. درصورتی هم كه نظرهاوارزشهای والدین وهمسالان متفاوت ازهم باشنداحتمال پیدایش تعارض درنوجوان افزایش می یابدودچارحالت « سردرگمی هویت » می شود. واین زمانی است كه درنوجوان بحران هویت حل نشده باشدوفردمفهوم یك پارچه ای ازخودیاسلسله معیارهای ارزیابی ارزشمندی خویش درزمینه های عمده زندگی نداشته باشد.( براهنی ، ۱۳۷۸ )
همان طوركه گفته شد، تثبیت هویت درسنین جوانی رخ می دهد. دراین دوره معمولااستقلال كامل ازوالدین وتصمیم گیری شخصی برای قبول مسیولیت زندگی حاصل می شود. توانایی جوانان برای درنظرگرفتن تمام جوانب مسایل ویافتن دانش نسبتاوسیع درباره هنجارهای اخلاقی واجتماعی وآگاهی ازضرورت یكپارچه بودن شخصیت بزرگسالی ، زمینه های لازم رابرای آنان فراهم آورده ،تابه تثبیت هویت وانجام خودبرسند.
دراین دوره هویت شخصی آنان به صورت باورهای عملی وارزشهاوطرح وبرنامه مشخص زندگی جلوه گرمی شود( لطف آبادی ، ۱۳۷۸ )
به طوركلی ، هویت نه تنهادارای بعدشخصی وفردی است بلكه دارای بعداجتماعی وجمعی نیزمی باشد.( هور، ۱۹۹۱ ، به نقل ازرایس ، ۲۰۰۱ )

-۱-مقدمهانسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددكه به خاطرآن زندگی می كندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی كه دركل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راكه دردوران كودكی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می كندباتوجه به شخصیت شكل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.بسیاری ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بیان می كند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می كنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می كنند كه درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند( احمدی ، ۱۳۷۷ )بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.براین اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی ومساعدت به نوجوان دركسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست . نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یك زندگی هوقمنداست . انسانهابه حفظ یكتایی وحدت ومركزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای كشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداكنندیاخلق كنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.طبق نظریه اریكسون ، دراین دوران است كه فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی كند ویك من كه وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایك گروه ، شغل ، جنس ، فرهنگ ومذهب است دراوشكل می گیرد.دراین راستا ، عزت نفس یاارزش گذاشتن به ویژگیهای خودكه یكی ازموضوعات مهم وقابل بحث درباره رشدخودمحسوب می شودمی تواندبه شكل گیری یكی دیگرازجنبه های مهم رشدخودكه همان شكل گیری وتكوین هویت فردی است بیانجامد( براهنی ، ۱۳۷۸ )ورودبه نوجوانی رااغلب تولددوباره می نامندچراكه فردباپشت سرگذاشتن دنیای كودكی خودوجست وجوی فرمنهاوباورهای جدیدبه دنبال تغییرانتظارات خودوهماهنگی باانتظارات والدین واجتماع برمی آیندوسرانجام به سوال « من كیستم ؟» درزندگی خودپاسخ می دهند.( اكبرزاده ، ۱۳۷۵ )احساس عزت نفس درنوجوان ازنگرش والدین ومعلمین وهمسالانشان نسبت به آنهانشات می گیرد. عزت نفس نتیجه ارزشیابی خودانگاره است .بیشترنوجوانان به طورفراینده ای یك خودایده ال راكه درمقایسه دایمی باخودواقعی انسان است درخویشتن رشدمی دهند. نتیجه این ارزشیابی ، احساس خوب بودن یاخوب نبودن است.همزمان بافاصله گرفتن ازبزرگسالان ومبارزه برای استقلال دراوایل نوجوانی خودآگاهی وانتقادازخوددرنوجوان زیادمی شود. خیال پردازی وآزمایشهای واقعی ورقابت پیشگی اواسط نوجوانی بتدریج به رشدعزت نفس منجرمی شود.تجاربی كه نوجوان درجریان ایفای نقشهابه دست می آورندورفتارهای مناسب وموردپذیرش وتقویت دیگران ، موجبات تلفیق وهماهنگی عناصرتشكیل دهنده « خود » رادراواخردوره نوجوانی فراهم می آورد.( لطف آبادی، ۱۳۷۸ )درنهایت نوجوان می كوشدباتلفیق این ارزشهاوارزیابی هابه تصویریك پارچه ای ازخوددست می یابد. درصورتی هم كه نظرهاوارزشهای والدین وهمسالان متفاوت ازهم باشنداحتمال پیدایش تعارض درنوجوان افزایش می یابدودچارحالت « سردرگمی هویت » می شود. واین زمانی است كه درنوجوان بحران هویت حل نشده باشدوفردمفهوم یك پارچه ای ازخودیاسلسله معیارهای ارزیابی ارزشمندی خویش درزمینه های عمده زندگی نداشته باشد.( براهنی ، ۱۳۷۸ )همان طوركه گفته شد، تثبیت هویت درسنین جوانی رخ می دهد. دراین دوره معمولااستقلال كامل ازوالدین وتصمیم گیری شخصی برای قبول مسیولیت زندگی حاصل می شود. توانایی جوانان برای درنظرگرفتن تمام جوانب مسایل ویافتن دانش نسبتاوسیع درباره هنجارهای اخلاقی واجتماعی وآگاهی ازضرورت یكپارچه بودن شخصیت بزرگسالی ، زمینه های لازم رابرای آنان فراهم آورده ،تابه تثبیت هویت وانجام خودبرسند.دراین دوره هویت شخصی آنان به صورت باورهای عملی وارزشهاوطرح وبرنامه مشخص زندگی جلوه گرمی شود( لطف آبادی ، ۱۳۷۸ )به طوركلی ، هویت نه تنهادارای بعدشخصی وفردی است بلكه دارای بعداجتماعی وجمعی نیزمی باشد.( هور، ۱۹۹۱ ، به نقل ازرایس ، ۲۰۰۱ )

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول : كلیات

۱-۱ مقدمه ۲

۲-۱ موضوع تحقیق ۸

۳-۱ اهداف تحقیق ۱۰

۴-۱ اهمیت موضوع ۱۱

۵-۱ دلایل انتخاب موضوع ۱۲

۶-۱ سوالات تحقیق ۱۲

۷-۱ تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۳

فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع

۱-۲ موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس ۱۵

۱-۱-۲- تعریف هویت وعزت نفس ۱۵

۲-۱-۲- شكل گیری هویت ۲۱

۳-۱-۲- نظریه های هویت ۲۶

۴-۱-۲- نظریه های عزت نفس ۳۴

۲-۲- یافته های پژوهشی درخصوص موضوع ۴۰

۳-۲ نتیجه گیری ۴۱

فصل سوم : روش پژوهش

۱-۳ روش تحقیق ۴۴

۲-۳جامعه و نمونه آماری ۴۵

۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۴۶

۴-۳ ابزار اندازه گیری هویت ۴۷

۵-۳ ابزاراندازه گیری عزت نفس ۴۹

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۱

تحقیق با موضوع هویت و عزت نفس ۷۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان

تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان

تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان

۸۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

۱-۱مقدمه :

ارتباط غیر كلامی ابتدایی ترین وسیله پیوند میان انسانها بوده و انسان اولیه به كمك آن با همنوع خود و حتی با حیوانات رابطه برقرار می كرد و نیازهای خود را با ترسیم آن برآورده می ساخت با پیدایش زبان گفتاری ، اختراع خط، صنعت چاپ ، پیشرفت جوامع، تغییرات ، تحولات شدید صنعتی و … نیاز انسان را به ارتباط پیچیده و مؤثر بیشتر كرده است.

خود باوری توانایی است که فرد از طریق ابراز آن می تواند به طور موثری نیازهای خود را براورد کند. در حالیکه به حقوق سایرافراد نیز احترام بگذارد. ( تامسون باندی ، ۱۹۹۹) مهارتهای اجتماعی اغلب به عنوان مجموعة پیچیده ای از مهارتها تعریف می شوند که شامل ارتباطات ، حل مساله تصمیم گیری ، قدرت نمایی ،تعامل با گروه ودوستان (همسالان ) وخود رهبری است (هاگر و واون ۱۹۹۹،) این مهارتها ، شایستگی های ضروری برایدانش آموزان هستند که از طریق آنها تقلید می کنند وروابط اجتماعی مثبتی را با همسالان ،معلمان ،خانواده وسایر افراد جامعة بر قرار میکنند (جانسون رادرفورد (۲۰۰۱) مهارتهای ارتباطی جرئی از رفتار اجتماعی انسان هستند كه خود زیر مجموعه مهارتهای اجتماعی به حساب می آیند. مهارتهایی همانند، همدلی، همكاری، دلسوزی، درخواست كمك از دیگران، گوش دادن فعال، تشویق دیگران و رعایت حقوق دیگران و … جزء مهارتهای اجتماعی مثبت به حساب می آیند كه محققان و دانشمندان در صدد افزایش این مهارتها در انسانها هستند تا به كمك آنها بتوانند ناهنجاریهایی مانند خودخواهی، خشونت ، دزدی و تقلب را در جامعه كاهش دهند. اخیراً تحقیقات و پژوهشهایی در مورد رفتارهای اجتماعی و بخصوص مهارتهای اجتماعی كه پایه و اساس ارتباطات هستند و در تمام جهان مورد توجه روانشناسان ، محققان علوم اجتماعی و علوم تربیتی قرار گرفته است.

به نظر آنان جوامعی كه به كمك ارتباطات كارساز در عرصه حساسیت، تجارت علم و عمل مطلوب واقع شده اند،به سرعت پیشرفت كرده اند و به جایگاه بالاترین دست یافته اند (فرهنگی، ۱۳۷۵). افراد سرآمد هر جامعه به عنوان رهبران، دانشمندان، مدیران و مسئولان آینده جامعه باید از مهارتهای ارتباطی و اجتماعی بالایی برخودار باشند. تا بتوانند به راحتی با دیگران ارتباط برقرار كنند و به اهداف خود نزدیكتر شوند، ما نیز قصد داریم مهارتهای اجتماعی دانش آموزان فرهنگی و غیر فرهنگی را با یكدیگر مقایسه نموده و مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۲بیان مسئله و اهمیت موضوع:

انسـان اصولاً موجودی اجتماعی است و به همین دلیل از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع بسر می برد و دائماً در تعامل با انسانهای دیگر می باشد. او در یافته است كه در جمع بودن می تواند مشكلات او را مرتفع سازد. و به همین منظور همواره یاد می گیرد كه چگونه بایستی در جمع زندگی كند و نیازهای خود را ارضا نماید بنابراین لزوم آموزش مهارتهای اجتماعی در زندگی فرد مطرح می شود.

در تحقیقی که صورت گرفت در زمینه مهارتهای اجتماعی؛ تاثیر والدین بر میزان مهارت دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت ومشخص گردید،هر چه مهارتها اجتماعی والدین بیشتر باشد مهارت اجتماعی فرزندان نیز افزایش می یابد.( دنِیز لین کولن (۱۹۹۹) ). اینكه چگونه و با چه كیفیتی در جمع حضور یابد و رفتارهای متناسب و مقبول گروهی را از خود بروز دهد مطرح می گردد. موضوع مهارتها اجتماعی كودكان بخشی از مسأله آنان شده است و اجتماعی شدن جریانی است كه در آن هنجارها، مهارتها، انگیزه ها و طرز تلقی ها و رفتار فرد شكل می گیرد، تا ایفای نقش كنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. مهمترین عوامل اجتماعی شدن را می توان فرهنگ، خانواده و نهادهای اجتماعی دانست كه در قالب نقش جنسیتی ، پرخاشگری ، اخلاقیات و انگیزه پیشرفت بررسی می شوند تا پیچیدگی مسأله اجتماعی شدن و چگونگی آن آشكارتر شود.

از دهة ۱۹۷۰ سنجش مهارتهای اجتماعی و اقدامات مربوط به آن یكی از فعالترین عرصه های تحقیقات روان شناسان رفتاری بوده است. اگر چه بیشتر این تحقیقات در مورد بزرگسالان بوده است ولی بطور پیوسته توجه خاص و با اهمیتی به مهارتهای اجتماعی شده است خصوصاً توجه اصلاحگران رفتار را به خود جلب نموده است.

دانش آموزانی كه رفتار اجتماعی مناسب دارند و به دنبال معلم هستند و با او در بارة انجام تكالیف ارتباط برقرار می كند و به سئوالات او پاسخ می دهند، یا سعی در پاسخدهی به او را دارند، به معلم لبخند می زنند و به درس توجه دارند عموماً توجه بیشتر معلم را به خود جلب می كنند و میزان توفیق تحصیلی آنها بیشتر است. گاهی از مهــارتهــای آنهـا به عنوان مهارتهای اجتماعی خاص نام مهارتهای زندگی نیز می توان اشاره كرد كه تـوسط آن میــزان پــیشرفت آنهـا در زمینـه های مختلف تحصیلی قابل پیش بینی است) به كمك آمـوزش مهـارت زنـــدگی می تـــوان میـــزان پــیشرفت تـحصیلی را نیز افــزایش داد (كاذب، هاپس ۱۹۷۳ – Cobb- Hops ) .

با توجه به موارد فوق در خصوص نقش مهارتهای اجتماعی در زندگی فرد این موضوع گسترة بیشتری از مطالعات را به خود معطوف داشته است. در بعضی از تحقیقات مهارتهای اجتماعی تحت عوامل مختلف تأثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گرفته است.

عوامل مجاور، شامل متغیرهای بین خانوادگی مانند عملكرد والدین تعاملات و روابط درون و بین اعضای خانواده مثل روابط بین خواهر و برادر و والدین می باشد.اگر چه تاثیر و تایید همسالان نقش مهم و فزاینده ای در بزرگسالی دارند و تاثیرات والدین نیز نقش مهمی بر دانش آموزان دارد(کویین وهمکاران ۲۰۰۳). عوامل شخصی شامل ویژگیهای جسمانی و فطری شخص والدین با كودك مانند جنسیت، ژنتیك و سطح رشد یافتگی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و نقش خانواده در مهارتهای اجتماعی دانش آموزان، محقق در این تحقیق به دنبال این است كه آیا بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان فرهنگی و غیر فرهنگی تفاوت وجود دارد؟

فهرست برخی ازمطالب:

-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله واهمیت موضوع ۲
۱-۳-اهداف تحقیق ۳
۱-۴-سئوالات و فرضیات تحقیق ۴
۱-۵-متغیرهای تحقیق ۴
۱-۵-۱-تعریف متغیرها ۵
فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)
۲-۱-مقدمه ۷
۲-۲-زمینه های رشد در نوجوانان وجوانان ۷
۲-۳-تربیت اجتماعی نوجوانان وجوانان ۹
۲-۴-شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی ۹
۲-۴-۱- نیاز به امنیت اجتماعی ۹
۲-۴-۲-نیاز به تعلق داشتن ۱۰
۲-۴-۳- نیازبه توجه ۱۰
۲-۴-۴- نیاز به تحسین ۱۱
۲-۴-۵- نیاز به موفقیت ۱۱
۲-۵- تقویت احسس کفایت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان ۱۱
۲-۵-۱- تقویت ابزارهای ارتباطی ۱۲
۲-۵-۲- ارتباط غیر کلامی

-۱-مقدمه ۲۱-۲-بیان مسئله واهمیت موضوع ۲۱-۳-اهداف تحقیق ۳۱-۴-سئوالات و فرضیات تحقیق ۴۱-۵-متغیرهای تحقیق ۴۱-۵-۱-تعریف متغیرها ۵
فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)۲-۱-مقدمه ۷۲-۲-زمینه های رشد در نوجوانان وجوانان ۷۲-۳-تربیت اجتماعی نوجوانان وجوانان ۹۲-۴-شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی ۹ ۲-۴-۱- نیاز به امنیت اجتماعی ۹ ۲-۴-۲-نیاز به تعلق داشتن ۱۰ ۲-۴-۳- نیازبه توجه ۱۰ ۲-۴-۴- نیاز به تحسین ۱۱ ۲-۴-۵- نیاز به موفقیت ۱۱۲-۵- تقویت احسس کفایت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان ۱۱ ۲-۵-۱- تقویت ابزارهای ارتباطی ۱۲ ۲-۵-۲- ارتباط غیر کلامی

تحقیق با موضوع مهارت اجتماعی فرزندان ۸۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال
۶۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال

۶۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

انسان به طور طبیعی ، گرایش به رشد و تكامل دارد و اصیلترین تفاوت او با دیگر موجودات داشتن تفكر و خلاقیت است . این انسان متفكر، علی القاعده می باید بر اساس تفكر علمی ، روشهای نوین و شیوه های جدید در زنـدگی و محیط مـادی اطراف خویش بیـافریند . در نتیجـه دینامیـك بودن ، آفریدن و خلق كردن و حركت به سوی تكامل جزو ذاتی انسان است . به طور طبیعی از انسان انتظار رشد و تكامل می رود و اگر سكون و ایستایی بردوره ای از تاریخ بشرحاكمیت دارد و یامللی علی رغم تحولات توسعه صنعتی هنوز زندگی دوران معیشتی را سپری می كنند ، بدون تردید موانعی در مقابل رشد و ترقی آنها وجود دارد .

با رفع این موانع و آماده سازی زمینه های رشد ، جامعه باید در یك روند طبیعی به تحولات مادی و توسعه صنعتی نایل آمد . با توجه به این فرض انسان محور و كلید اصلی توسعه به شمار می آید.

یكی از موضوعات اساسی در برنامه ریزیهای خرد و كلان اقتصادی كشورها توجه به نیروی انسانی است چنانچه این نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ، سهم زیـادی را در رشد و توسعـه خواهد داشت .

(زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشكیل می دهند ) . نقش آنان عمدتاًدر برنامه های ملی و بین المللی ، در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ، در مناطق در حال پیشرفت نادیده گرفته شده است . بنابراین می توانند در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سهیم بوده و با كسب آموزش در جهات مختلف ، از جمله حرفه ، در بالا بـردن سطح تولید و بـهره وری بیشتر از نظر اقتصادی و رشد و توسعه كشور سهم به سزایی را داشته باشند .

مرد و زن هر دو كار می كنند ، ولی كار آنها از بسیـاری جهات با یكدیگر متفاوت است . نظیـر: كـل ساعات كار ، نوع كار ، میزان پرداخت ، سن ، مشاركت ، خانه داری كه درتمامی این موارد زنان بطور عمده نقش فعالتری نسبت به مردان دارند .

از سال ۱۹۷۰ ، نقش زنان در نیروی كار افزایش یافته است و تقریباً در همه جا زنان بیشتر در خارج از خانه كار می كنند .

تـجزیه و تفكیك شغل و تفـاوت دستمـزد ، تقـریـباً در همه جا بر شكاف بیـن آنچه را كه به دست می آورند تأ كید می كند ، آنها همچنین به پول و آموزش دسترسی كمتری دارند .

كار زنان كم ارزش تلقی شده و یا بسیاری از موارد ثبت نمی شود. امروز تجدیـد نظر در مفاهیـم اشتغال و بیكاری و خانه دار بودن یكی از كارهای مهم و اساسی می باشد .

زنان فعالیتهای مختلفی را در خانه و در خارج از خانه دارند . چنانچه كار را در معنای معمول آن ، هر نوع اشتغالی كه پاداش مالـی بر آن مرتبت باشد ، بدانیم بسیـاری از فعالیـتهای زنان در این مقولـه نمی گنجد ، زیرا پاداش مالی ندارد . لذا با توجه به اینكه زنان بخش عظیمی از فعالیتهای داخل خانه را انجام می دهند و در صورتی كه این كارها به بیان اقتصادی سنجیده می شد ، هزینه بالایی را بـرای خانواده بوجود می آورد ، ولی به هر حال امروز ایـن فعالیتها جزو كار و اشتغال به معنای معمول آن نیست .

فعالیت زنان در روستاها به طور معمول همیشه انجام شده است . در شهرهای قدیمی ، زنان علاوه بر كارهای مربوط به خانه ، به مشاغلی چون خیاطی . آرایشگری ، مامایی ، قالیبافی و كارهای دستی سنتی می پرداختند و یا به صورت خدمه در خانه های دیگران به كار مشغول بودند . بعد از انقلاب صنعتی و ایجاد كارخانه ها و كارگاههای مختلف ، سرمایه داران به دنبال نیروی كار ارزان بودند و زنان بهتریـن این نیـروها به حساب می آمدند . به خصوص در صنعت نساجی زنان بیـشتر از بقیه صنایـع حضور پیـدا كردند. كم كم زنان به دستمـزد نا عادلانه و كار زیـاد خود معترض شده و گروهـها و اتحادیه هایی را تشكیل دادند تا در برابر شرایط نابرابر كار و تبعیضات موجود مبارزه كنند .

عدم تخصص و پایین بودن سواد زنان و فقدان تجربه كاری باعث شد آنان بیشتر به سوی كارهایی كه نیروی غیر متخصص نیاز داشت ، روانه شوند . بخش خدمات تا حدی پذیرای این نیروها گردید . تمركز در این بخش ، برای زنان شانس كمتر برای یافتن شغل به دلیل رقابت بیـشتر را به دنبـال داشت .

فهرست برخی ازمطالب:

بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف پژوهش

فرضیه ها

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

مقدمه

كار و شغل

تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران

تاریخچه قا نونگذا ری درباره كا رگران زن در ا یران

تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی

دوره های صنعتی و زنان

نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید

زنان و توسعه

روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن

تحقیق با موضوع زنان و اشتغال ۶۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی

تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی

تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی

۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

وقتی كه جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه تركشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاك و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمة صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراكند، ولی اكنون این جغد طلاق است كه بر سرشان فرود آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینك پدر یا مادر كدامیك پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ كدامیك بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ كدامیك فروغ محبّت را به لانه ی تاریك هدایت خواهد كرد؟ و اینها پرسشهایی است كه كودك در جستجوی پاسخ آنان است.

او قانون نمی داند، او تنها می خواهد به یك اندازه با هر دوتای پدر و مادر باشد و از رنج بی پدری یا بی مادری به یك میزان افسرده و نگران است.

فراموش نكنیم كه طلاق یك فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. كودكان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم كنیم دست كم باید بیاموزیم كه چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امكان در امان داریم.

طلاق یكی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه كسانی كه بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می كند. پدیدة طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در كنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی كوتاهی كرده، سابقه ی طلاق به ۲۰ قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه كه در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر كرده اند به امكان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است كه طلاق به عنوان یك مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه ۱
بیان مسئله ۳
اثرات و عوارض طلاق ۶
آثار اجتماعی طلاق ۷
عوامل مؤثر بر طلاق ۹
راه حل مسئله ۱۱
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی ۱۵
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی ۱۷
ضرورت تحقیق ۱۸
اهداف تحقیق ۱۹
هدف کلی ۲۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری ۲۱
طلاق از دیدگاه اسلام ۲۷
طلاق از دیدگاه قرآن ۲۹
طلاق از دیدگاه مسیحیت ۳۱
تاریخچه طلاق ۳۳
طلاق و انواع آن ۳۳
پیشینه تحقیق ۳۵
مدل ۳۷
فرضیه های تحقیق ۳۸
مفاهیم و متغیر ها ۳۸

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ۱ بیان مسئله ۳ اثرات و عوارض طلاق ۶ آثار اجتماعی طلاق ۷ عوامل مؤثر بر طلاق ۹ راه حل مسئله ۱۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳ اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی ۱۵ اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی ۱۷ ضرورت تحقیق ۱۸ اهداف تحقیق ۱۹ هدف کلی ۲۰فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری ۲۱ طلاق از دیدگاه اسلام ۲۷ طلاق از دیدگاه قرآن ۲۹ طلاق از دیدگاه مسیحیت ۳۱ تاریخچه طلاق ۳۳ طلاق و انواع آن ۳۳ پیشینه تحقیق ۳۵ مدل ۳۷ فرضیه های تحقیق ۳۸ مفاهیم و متغیر ها ۳۸

تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی ۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم

تحقیق بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم

تحقیق بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم

۱۰۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:
یك كشف بزرگ سبب حل شدن یك مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر كنجكاوی وی را برانگیزد و ملكه‌های اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل كند ممكن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اكتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای كار عقلی و فكری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد (پولیا ، ۱۹۴۴، ترجمه آرام، ۱۳۷۷).
بنابراین، معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد. اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگی آنان را می‌كشد و مانع رشد و تعامل عقلی آنان می‌شود و باید گفت فرصتی را كه در اختیار داشته به صورت بدی صرف كرده است، ولی اگر كنجكاوی دانش‌آموزان را با مطرح كردن مسائلی متناسب با دانش و شناخت ایشان برانگیزد و در حل مسائل با طرح كردن پرسشهایی راهنما به یاری آنان برخیزد می‌تواند ذوق و شوق و وسیله‌ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد.
در مقدمه كتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تألیف هیأت مؤلفان كتب درسی آمده است: درس ریاضی یكی از درسهای مهم و بنیادی است، در این درس دانش‌آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می‌گیرند و با محاسبه‌های عددی مورد نیاز در سایر درسها آشنا شده و كاربردهای ریاضی را در حل مسأله‌های روزمرة زندگی یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقفند و می‌دانند داشتن پایه‌ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درسها كمك می‌كند، اما اغلب نمی‌دانند كه درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ص ۴)
همچنانكه عنوان شد درس ریاضی به عنوان یك درس پایه و مبنایی برای تعیین رشته‌های تحصیلی دوره متوسط جایگاهی ویژه را در دروس دوره راهنمایی و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظایف اصلی دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترین تكلیف درسی می‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (مایر و همكاران، لوئیس و مایر، ۱۹۷۸) حل مسأله هسته اصلی برنامه درس ریاضی محسوب می‌شود (مایر و همكارن ۱۹۸۶ ترجمه فراهانی، ۱۳۷۶)
لذا پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های روان‌شناسی تفكر حل مسئله و پیروی از رویكرد تجربی آموزش راهبردهای حل مسأله ریاضی (الگوی پولیا)، تأثیر آن را بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مورد نظر قرار داده است.

مقدمه: یك كشف بزرگ سبب حل شدن یك مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر كنجكاوی وی را برانگیزد و ملكه‌های اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل كند ممكن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اكتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای كار عقلی و فكری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد (پولیا ، ۱۹۴۴، ترجمه آرام، ۱۳۷۷). بنابراین، معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد. اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگی آنان را می‌كشد و مانع رشد و تعامل عقلی آنان می‌شود و باید گفت فرصتی را كه در اختیار داشته به صورت بدی صرف كرده است، ولی اگر كنجكاوی دانش‌آموزان را با مطرح كردن مسائلی متناسب با دانش و شناخت ایشان برانگیزد و در حل مسائل با طرح كردن پرسشهایی راهنما به یاری آنان برخیزد می‌تواند ذوق و شوق و وسیله‌ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد. در مقدمه كتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تألیف هیأت مؤلفان كتب درسی آمده است: درس ریاضی یكی از درسهای مهم و بنیادی است، در این درس دانش‌آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می‌گیرند و با محاسبه‌های عددی مورد نیاز در سایر درسها آشنا شده و كاربردهای ریاضی را در حل مسأله‌های روزمرة زندگی یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقفند و می‌دانند داشتن پایه‌ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درسها كمك می‌كند، اما اغلب نمی‌دانند كه درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ص ۴) همچنانكه عنوان شد درس ریاضی به عنوان یك درس پایه و مبنایی برای تعیین رشته‌های تحصیلی دوره متوسط جایگاهی ویژه را در دروس دوره راهنمایی و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظایف اصلی دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترین تكلیف درسی می‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (مایر و همكاران، لوئیس و مایر، ۱۹۷۸) حل مسأله هسته اصلی برنامه درس ریاضی محسوب می‌شود (مایر و همكارن ۱۹۸۶ ترجمه فراهانی، ۱۳۷۶) لذا پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های روان‌شناسی تفكر حل مسئله و پیروی از رویكرد تجربی آموزش راهبردهای حل مسأله ریاضی (الگوی پولیا)، تأثیر آن را بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مورد نظر قرار داده است.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه‌های پژوهش

تعریف اصطلاحات و متغیرها

تعریف نظری راهبردهای حل مسئله

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسئله

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیرهای كنترل

تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسأله (متغیر مستقل)

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)

تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول)

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)

تحقیق با موضوع بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم ۱۰۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن
۱۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن

۱۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

«تعریف اختلال»

در DSMIV-TR خودكشی را به صورت زیر تعریف كرده اند:

«مرگ عمدی به دست خود، از واژه های لاتین به معنی مال خود و كشتن»

در فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشكی «نصرت الله پورافكاری» خودكشی به این صورت بیان شده است:

عمل خاتمه دادن عمدی به زندگی خود به شرط اینكه به میل شخص و بدست خود او صورت پذیرد. اصطلاح Suiside (خودكشی) ظاهراً اول بار در نیمه اول قرن ۱۷ میلادی به كار رفته است مطالعه نوین خود كشی در اواخر قرن ۱۹ میلادی بوسیله امیل دور كهایم در زمینه جامعه شناسی و زیگموند فروید در زمینه روانشناسی آغاز گردید.

در روم قدیم زندگی آنقدر بی ارزش بود كه خودكشی عمل طبیعی، حتی پسندیده به شمار می رفت.

به نظر امیل دور كهایم جامعه شناس فرانسوری (در كتاب خودكشی):

«خودكشی» عبارت است از هر نوع مرگی كه نتیجه مستقیم و غیر مستقیم كردار مثبت یا منفی خود قربانی است كه می دانسته است كه می بایست چنان نتیجه‌ای ببار آورد.

فهرست برخی ازمطالب:

چكیده الف

قدردانی و تشكر ب

مقدمه ۱

بیان مسئله ۳

گردآوری اطلاعات ۵

راههای پیشنهادی برای حل مشكل ۷

مراحل اجرای راه حل ها ۹

نتیجه گیری ۱۲

فهرست منابع ۱۳

تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن ۱۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست

تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست

تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست؟

۲۷صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

یادگیری فعال زمانی اتفاق می افتد که فراگیران فرصت بیشتری برای ارتباط تعاملی با موضوع دوره برقرار نمایند و به تولید علم تشویق شوند تا فقط دریافت کننده علم باشند. در یک محیط فعال یادگیری معلمان تسهیل کننده یادگیری هستند تا اینکه یادگیری را به فراگیران دیکته نمایند.
چرا یادگیری فعال؟
تحقیقات نشان داده که یادگیری فعال یک روش آموزشی استثنائی موثر است. بدون توجه به این موضوع، زمانی که یادگیری فعال با آموزش های سنتی (مانند سخنرانی) مقایسه می شود، فراگیران مطالب بیشتری را یاد می گیرند و اطلاعات زمانی طولانی تری باقی می ماند و فراگیران بیشتر از کلاس و دوره آموزشی لذّت می برند.
چگونه یادگیری فعال را در کلاس درسمان وارد نمائیم؟
به کار بردن روش های یادگیری فعال در کلاس درس می تواند بیان کننده مشکلاتی برای معلمان و فراگیران که به این شیوه آموزشی عادت نکرده اند باشد. معلمان از مقداری از کنترل خود بر کلاس صرف نظر نموده و بیشتر به عنوان تسخیل کننده عمل می نمایند و مسئولیت فراگیران برای اینکه چه چیز و چطور مطالب را فراگیرند افزایش می یابد. یادگیری فعال نیازمند این است که فراگیران در کلاس فعال باشند. سعی کنید از تکنیک ها و روش هایی که به فراگیران فرصت یادگیری فعال را می دهد، استفاده نمائید.

یادگیری فعال زمانی اتفاق می افتد که فراگیران فرصت بیشتری برای ارتباط تعاملی با موضوع دوره برقرار نمایند و به تولید علم تشویق شوند تا فقط دریافت کننده علم باشند. در یک محیط فعال یادگیری معلمان تسهیل کننده یادگیری هستند تا اینکه یادگیری را به فراگیران دیکته نمایند.چرا یادگیری فعال؟تحقیقات نشان داده که یادگیری فعال یک روش آموزشی استثنائی موثر است. بدون توجه به این موضوع، زمانی که یادگیری فعال با آموزش های سنتی (مانند سخنرانی) مقایسه می شود، فراگیران مطالب بیشتری را یاد می گیرند و اطلاعات زمانی طولانی تری باقی می ماند و فراگیران بیشتر از کلاس و دوره آموزشی لذّت می برند.چگونه یادگیری فعال را در کلاس درسمان وارد نمائیم؟به کار بردن روش های یادگیری فعال در کلاس درس می تواند بیان کننده مشکلاتی برای معلمان و فراگیران که به این شیوه آموزشی عادت نکرده اند باشد. معلمان از مقداری از کنترل خود بر کلاس صرف نظر نموده و بیشتر به عنوان تسخیل کننده عمل می نمایند و مسئولیت فراگیران برای اینکه چه چیز و چطور مطالب را فراگیرند افزایش می یابد. یادگیری فعال نیازمند این است که فراگیران در کلاس فعال باشند. سعی کنید از تکنیک ها و روش هایی که به فراگیران فرصت یادگیری فعال را می دهد، استفاده نمائید.

فهرست برخی ازمطالب:

همفکری:

کاغذ یادداشت:

فعالیت های نوشتداری:

بارش افکار:

بازیها:

بحث و مناظره:

کار گروهی:

مطالعات موردی:

یادگیری فعال

تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست؟ ۲۷صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان
۱۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان

۱۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

شیوه‏هاى اصولى در درمان وسواس

وسواس چیست و چگونه آنرا درمان كنیم؟

وسواس یك ایده، فكر، تصور، احساس یا حركت مكرر یا مضر كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در

برابر آن همراه است. بیمار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت‏به شخصیت‏خود بوده از غیر عادى و نابهنجار بودن رفتار خودآگاه است.روانشناسان وسواس را نوعى بیمارى از سرى نوروزهاى شدید مى‏دانند كه تعادل روانى و رفتارى را از بیمار سلب و او را در سازگارى با محیط دچار اشكال مى‏سازد و این عدم تعادل و اختلال داراى صورتى آشكار است.

روانكاوان نیز وسواس را نوعى غریزه واخورده و ناخودآگاه معرفى مى‏كنند و آن را حالتى مى‏دانند كه در آن، فكر، میل، یا عقیده‏اى خاص، كه اغلب وهم‏آمیز و اشتباه است آدمى را در بند خود مى‏گیرد، آنچنان كه حتى اختیار و اراده را از او سلب كرده و بیمار را وامى‏دارد كه حتى رفتارى را برخلاف میل و خواسته‏اش انجام دهد و بیمار هرچند به بیهودگى كار یا افكار خودآگاه است اما نمى‏تواند از قید آن رهایى یابد.

وسواس به صورتهاى مختلف بروز مى‏كند و در بیمار مبتلاى به آن این موارد ملاحظه مى‏شود :

اجتناب؛ تكرار و مداومت؛تردید؛شك در عبادت؛ترس؛دقت و نظم افراطى؛اجبار و الزام؛احساس بن بست؛عناد و لجاجت.

علائم دیگر:در مواردى وسواس بصورت، خود را در معرض تماشا گذاردن، دله دزدى، آتش زدن جایى، درآوردن جامه خود، بیقرارى، بهانه‏گیرى، بى‏خوابى، بدخوابى، بى‏اشتهایى،… متجلى مى‏شود آنچنانكه به اطرافیانش این احساس دست مى‏دهد كه نكند دیوانه شده باشد.

انواع وسواس:وسواسهایى كه تمام فكر و اندیشه افراد را تحت تاثیر قرار داده و احاطه‏شان مى‏كند معمولا بصورتهاى زیر است:

وسواس فكرى:

این وسواس بصورتهاى مختلف خود را نشان مى‏دهد كه برخى از نمونه‏هاى آن بشرح زیر است:

اندیشه درباره بدن:

بدین گونه كه بخشى مهم از اشتغالات ذهنى و فكرى بیمار متوجه بدن اوست. او دائما به پزشك مراجعه مى‏كند و در صدد به‏دست آوردن دارویى جدید براى سلامت‏بدن است.

رفتار حال یا گذشته:

مثلا در این رابطه مى‏اندیشد كه چرا در گذشته چنین و چنان كرده؟ آیا حق داشته است فلان كار را انجام دهد یا نه؟ و یا آیا امروز كه مرتكب فلان عملى مى‏شود آیا درست مى‏اندیشد یا نه؟ تصمیمات او رواست‏یا ناروا ؟

در رابطه با اعتقادات: زمانى فكر وسواسى زمینه را براى تضادها و مغایرت‏هاى اعتقادى فراهم مى‏سازد. مسایلى در زمینه حیات و ممات، خیر و شر، وجود خدا و پذیرش یا طرد مذهب ذهن او را بخود مشغول مى‏دارد.

اندیشه افراطى:

زمانى وسواس در مورد امرى بصورت افراط در قبول یا رد آن است‏با اینكه بیمار خلاف آن را در نظر دارد ولى بصورتى است كه گویى اندیشه مزاحمى بر او مسلط است كه او را ناگزیر به دفاع از یك اندیشه غلط مى‏سازد، از آن دفاع و یا آن را طرد مى‏كند بدون اینكه آن مساله كوچكترین ارتباطى با زندگى او داشته باشد; مثلا در رابطه با دارویى عقیده‏اى افراطى پیدا مى‏كند بگونه‏اى كه طول عمر، بقاى زندگى و رشد خود را در گرو مصرف آن دارو مى‏داند، اگرچه در اثر مصرف به چنان نتیجه‏اى دست نیابد.

۲- وسواس عملى:

وسواس عملى به شكلهاى گوناگون خود را بروز مى‏دهد كه ما به نمونه‏ها و مواردى از آن اشاره مى‏كنیم :

شستشوى مكرر: مردم بر حسب عادت تنها همین امر را وسواس مى‏دانند و این بیمارى در نزد زنان رایجتر است.

رفتار منحرفانه:

جلوه آن در مواردى بصورت دزدى است و این امر حتى در افرادى دیده مى‏شود كه هیچ‏گونه نیاز مادى ندارند.

دقت وسواسى:

نمونه‏اش را در منظم كردن دگمه لباس و… مى‏بینیم و وضعیت فرد بگونه‏اى است كه گویى از این امر احساس آرامش مى‏كند.

فهرست برخی ازمطالب:

انواع وسواس

۱-وسواس فكرى:

اندیشه درباره بدن:

رفتار حال یا گذشته:

در رابطه با اعتقادات

اندیشه افراطى:

۲- وسواس عملى:

رفتار منحرفانه:

دقت وسواسى:

راه رفتن

۳- وسواس ترس:

۴- وسواس الزام

وسواس در چه كسانی بروز می كند؟

الف) در رابطه با سن

ب) در رابطه باهوش:

ج) در رابطه با اعتقاد:

د) در رابطه با شخصیت و محیط:

الف) وراثت:

ریشه‏هاى خانوادگى وسواس

الف) وراثت:

– شیوه تربیت

– دوران كودكى

تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان ۱۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع هوش هیجانی

تحقیق با موضوع هوش هیجانی

تحقیق با موضوع هوش هیجانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع هوش هیجانی

۲۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه
اكثر مردم عضو سازمانهایی۱ با ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی هستند. رابینز۲ سازمان را اینگونه تعریف می كند:
“سازمان پدیده ای اجتماعی است كه به طور آگاهانه هماهنگ شده، دارای حدو مرزهای نسبتاً مشخصی بوده وبرای هدف یا مجموعه ای از اهداف بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت می كند.”(رابینز، ۱۹۸۷ ص ۳). در سازمانها به جز عامل حیاتی مدیریت، عنصر اساسی دیگری به نام «انسان ها» وجود دارند.
در واقع توفیق سازمانها مستقیماً به استفاده مؤثر از منابع انسانی بستگی دارد. (حقیقی و دیگران، ۱۳۸۰). «رهبری» به عنوان یك كاركرد اجتماعی مهم، میانجی بین این دو یعنی «مدیریت» و «منابع انسانی» است.
«رهبری»3 هنر مدیریت است (دویتری۴، ۱۹۸۴) به نحوی كه رهبری اثر بخش می تواند در افراد كه به منظور تعیین و تحقق هدفها نفوذ كند و حس وفاداری وهمكاری همراه با احترام در آنها به وجود آورد. (دویتری، ۱۹۸۴ ترجمه میرسپاسی ص ۳۳۷). از سوی دیگر توانایی نفوذ در دیگران به وسیله قدرت بوجود می آید. (هرسی و بلانچارد۵، ترجمه كبیری ص۲۲۸).
پس قدرت به عنوان پدیده اجتناب ناپذیر ویژگی اساسی نقش مدیراست كه اثر بخشی۶ او را در سازمان فراهم می سازد. قدرت در سازمان خود به خود پدید نمی آید، بلكه سرچشمه هایی دارد كه هر یك در نوع رهبری مدیر اثر می گذارد. (حقیقی و دیگران، ۱۳۸۰ ص ۴۰۲) اهمیت منابع قدرت۷ برای یك مدیر تا آنجا است كه حتی از حیث روابط انسانی نیز به آن پرداخته شده است و ضرورت آن در جامعه امروزی ما به اثبات رسیده است. (گریفیث۸، ترجمه بخشی ص ۱۲۶).
__________________________________________
۷٫ power resurce 4. daughtrey 1. organization
۲٫ ROBBINS 5. hersy/ BLanchard 8. Griffiths
۳٫ Leadership 6. Effectivness
در عین حال همیشه باید در سازمانهای آموزشی و غیر آموزشی این نكته را مدنظر قرار دهیم كه آشنایی با شیوه و نوع كاربرد قدرت و استفاده صحیح از آن ما را در تحقق و تأمین هدفهای سازمان كمك می كند، نه خود قدرت. به اعتقاد ابراهام زلزنیك۱ (۱۹۹۷) قدرت در دست افراد خطا و ریسك انسانی به دنبال دارد و گاهی كاربرد نامناسب منابع قدرت از جانب مدیران موجب فشارهای روحی و روانی در سازمان می شود كه باعث به خطر انداختن بهداشت روانی معلمان می شود. در نتیجه ناگزیر به استفاده از علم روانشناسی به منظور حل مسائل روحی و روانی در محیط سازمانی خود هستیم. (ساعتچی، ۱۳۸۱).
یكی از مؤلفه های روانشناسی كه از دهه ۱۹۹۰میلادی به بعد در ادبیات مدیریت به كار رفته است هوش هیجانی۲ است. (گلمن۳وهمكاران، ۱۹۹۸). كه ارتباط مستقیمی با اثر بخشی سازمان دارد (چرنیس۴،۲۰۰۱،ص۸) و به بهبود عملكرد سازمان كمك می كند.(Clophil Dunstuble 2004 ).
هوش هیجانی سعی در تشریح جایگاه و تفسیر هیجانات و عواطف در توانمندیهای اساسی دارد.۵ (گلمن و دیگران (۲۰۰۲)، گلمن معتقد است هنگامی كه سعی در توضیح دلایل اثر بخشی رهبران بزرگ داریم و درباره استراتژی و بینش قوی صحبت می كنیم، یك چیز مهمتر وجود دارد که: «رهبران بزرگ از طریق عواطفشان كار می كنند.» (گلمن ۲۰۰۱).
در مجموع باید گفت كه رهبری و ریاست به معنای تسلط نیست بلكه هنر متقاعد كردن اشخاص برای كار در جهت یك هدف مشترك است. زیرا گلمن و همكارانش (۲۰۰۲) معتقدند رهبران كه از هوش هیجانی بهره می گیرند و از رهبری هیجانی استفاده می كنند الگوی سلامتی و روابط كاری مؤثر خلق می كنند.

مقدمه اكثر مردم عضو سازمانهایی۱ با ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی هستند. رابینز۲ سازمان را اینگونه تعریف می كند: “سازمان پدیده ای اجتماعی است كه به طور آگاهانه هماهنگ شده، دارای حدو مرزهای نسبتاً مشخصی بوده وبرای هدف یا مجموعه ای از اهداف بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت می كند.”(رابینز، ۱۹۸۷ ص ۳). در سازمانها به جز عامل حیاتی مدیریت، عنصر اساسی دیگری به نام «انسان ها» وجود دارند. در واقع توفیق سازمانها مستقیماً به استفاده مؤثر از منابع انسانی بستگی دارد. (حقیقی و دیگران، ۱۳۸۰). «رهبری» به عنوان یك كاركرد اجتماعی مهم، میانجی بین این دو یعنی «مدیریت» و «منابع انسانی» است. «رهبری»3 هنر مدیریت است (دویتری۴، ۱۹۸۴) به نحوی كه رهبری اثر بخش می تواند در افراد كه به منظور تعیین و تحقق هدفها نفوذ كند و حس وفاداری وهمكاری همراه با احترام در آنها به وجود آورد. (دویتری، ۱۹۸۴ ترجمه میرسپاسی ص ۳۳۷). از سوی دیگر توانایی نفوذ در دیگران به وسیله قدرت بوجود می آید. (هرسی و بلانچارد۵، ترجمه كبیری ص۲۲۸). پس قدرت به عنوان پدیده اجتناب ناپذیر ویژگی اساسی نقش مدیراست كه اثر بخشی۶ او را در سازمان فراهم می سازد. قدرت در سازمان خود به خود پدید نمی آید، بلكه سرچشمه هایی دارد كه هر یك در نوع رهبری مدیر اثر می گذارد. (حقیقی و دیگران، ۱۳۸۰ ص ۴۰۲) اهمیت منابع قدرت۷ برای یك مدیر تا آنجا است كه حتی از حیث روابط انسانی نیز به آن پرداخته شده است و ضرورت آن در جامعه امروزی ما به اثبات رسیده است. (گریفیث۸، ترجمه بخشی ص ۱۲۶).__________________________________________ ۷٫ power resurce 4. daughtrey 1. organization2. ROBBINS 5. hersy/ BLanchard 8. Griffiths 3. Leadership 6. Effectivness در عین حال همیشه باید در سازمانهای آموزشی و غیر آموزشی این نكته را مدنظر قرار دهیم كه آشنایی با شیوه و نوع كاربرد قدرت و استفاده صحیح از آن ما را در تحقق و تأمین هدفهای سازمان كمك می كند، نه خود قدرت. به اعتقاد ابراهام زلزنیك۱ (۱۹۹۷) قدرت در دست افراد خطا و ریسك انسانی به دنبال دارد و گاهی كاربرد نامناسب منابع قدرت از جانب مدیران موجب فشارهای روحی و روانی در سازمان می شود كه باعث به خطر انداختن بهداشت روانی معلمان می شود. در نتیجه ناگزیر به استفاده از علم روانشناسی به منظور حل مسائل روحی و روانی در محیط سازمانی خود هستیم. (ساعتچی، ۱۳۸۱). یكی از مؤلفه های روانشناسی كه از دهه ۱۹۹۰میلادی به بعد در ادبیات مدیریت به كار رفته است هوش هیجانی۲ است. (گلمن۳وهمكاران، ۱۹۹۸). كه ارتباط مستقیمی با اثر بخشی سازمان دارد (چرنیس۴،۲۰۰۱،ص۸) و به بهبود عملكرد سازمان كمك می كند.(Clophil Dunstuble 2004 ). هوش هیجانی سعی در تشریح جایگاه و تفسیر هیجانات و عواطف در توانمندیهای اساسی دارد.۵ (گلمن و دیگران (۲۰۰۲)، گلمن معتقد است هنگامی كه سعی در توضیح دلایل اثر بخشی رهبران بزرگ داریم و درباره استراتژی و بینش قوی صحبت می كنیم، یك چیز مهمتر وجود دارد که: «رهبران بزرگ از طریق عواطفشان كار می كنند.» (گلمن ۲۰۰۱). در مجموع باید گفت كه رهبری و ریاست به معنای تسلط نیست بلكه هنر متقاعد كردن اشخاص برای كار در جهت یك هدف مشترك است. زیرا گلمن و همكارانش (۲۰۰۲) معتقدند رهبران كه از هوش هیجانی بهره می گیرند و از رهبری هیجانی استفاده می كنند الگوی سلامتی و روابط كاری مؤثر خلق می كنند.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه ۱

بیان مسأله ۴

مرور پیشینه منابع قدرت خارج از ایران ۸

۱- خودآگاهی: ۱۱

۲- خود نظمی: ۱۱

۳- انگیزش: ۱۱

۴- همدلی: ۱۲

۵- مهارت اجتماعی: ۱۲

تحققیات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران ۱۳

اهمیت و ضرورت ۱۴

اهداف پژوهش ۱۵

اهداف اصلی: ۱۵

اهداف فرعی: ۱۵

سوالات تحقیق ۱۶

سوالات اصلی: ۱۶

۱- در ابعاد مختلف هوش هیجانی وضعیت مدیران نمونه تحقیق چگونه است؟ ۱۶

۲- اولویت منابع قدرت مدیران نمونه تحقیق چگونه است؟ ۱۶

سوالات فرعی: ۱۶

۲- آیا در ابعاد مختلف منابع قدرت مدیران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد؟ ۱۶

روش تحقیق ۱۶

جامعه آماری ۱۷

حجم نمونه وروش نمونه گیری ۱۷

ابزار تحقیق ۱۷

روش تجزیه وتحلیل داده ها: ۱۸

تعاریف عملیاتی ۱۹

در این تحقیق منابع قدرت طبق تقسیم بندی فرنچ و ریون عبارتند از: قدرت اجبار، پاداش، تخصص، قانون و مرجعیت که بر اساس پرسشنامه ساموئل C سنجیده خواهد شد. ۲۰

منابع فارسی: ۲۰

۵- ساعتچی، محمود: روانشناسی كار، چاپ سوم، تهران: نشر ویرایش، ۱۳۸۱٫ ۲۰

منابع انگلیسی: ۲۱

ضمیمه ۲۲

پرسشنامه هوش هیجانی مدیران (وی سینگر ۱۹۹۸) ۲۲

تحقیق با موضوع هوش هیجانی ۲۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید
۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید

۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

در قرن ۲۰ سه نهضت یا انقلاب فكری اساسی رخ داد كه چهره علم روانشناسی را دگرگون كرد یكی پیكو آنالیز و دیگری رفتار گرایی و سومی انسان گرایی پیكو آنالیز انسان مخلوق غرایز و كش مكش های درونی است . از نظر رفتار گرایی محیط انسان را می سازد البته طبیعت انسان در اصل خوب و قابل احترام است و در صورتی كه محیط به انها اجازه دهد به شكوفایی و براوردن استعداد و گنجایش های درون گرایش دارد . و اما ابراهام مزلو را می توان یكی از موسسین و شاید پرنفوذترین روانشناس انسانگرا در زمان معاصر دانست . او در سال ۱۹۰۸ در امریكا به دنیا امد و در سال ۱۹۸۰ فوت كرد .

او بدع نوع روانشناسی است كه سر و كارش با برترین و والاترین آرمانها و استعدادهای ذاتی انسانهاست و در راستای كشف ابعاد حیرت برانگیز درون پرغوغای ادمی همواره به كارست .

انچه مزلو را به دركی نوین از انسان راهبر شد ، پدیده هایی به غایت عاطفی بود :

عشق ، احترام و حسن قبول مسئولیت علاقه ی سرشار از احترام و عاطفه اش به استادانی چون اردشیر فروم كارن هورنای ماكس و رتمالیر او را بر ان داشت تا در ارزوی رسیدن به جو پر جان انان به اوج شكوهمندی كه انسان بر عروجش تواناست دست یابد .

روانشناسی كل گرا – انسانگری مزلو بی انكه ما را در هزار توهای ضمیر ناخود اگاه مان سرگردان سازد راه عروج راه فرار وی از مرز های محدود من و راه رهیافت به اوج های پر خلسه ی عرفانی را به ما می نمایاند .

مازلو عقیده دارد كه نیازها سلسله مراتبی دارد كه بشرح زیر می باشد :

۱- نیازهای فیزیولوژی – گرسنگی ، تشنگی ، جنسی

۲- نیازهای ایمنی

۳- نیاز به دیگران داشتن

۴- نیاز به احترام مقام و موقعیت

۵- خود شكوفایی

مازلو عقیده دارد كه در تكامل شخصیت فرد ابتدا باید نیازهای پائینتر كاروا بشود تا نیازهای عالی تر پیدا شود و ممكن ای ناكامی در ارضای نیاز یك طبقه در شخصیت فرد اثر بگذارد و شخصیت هر فرد را رفتارهای اجتماعی او ریبری می كند.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

نظرات مزلو

نیازهای اولیه

نیازهای جسمانی

نیازهای ایمنی

نیازهای تعلق و محبت

نیاز به احترام

نیاز به تحقق خود

شروط لازم برای ارضای نیازهای اولیه

ویژگیهای دیگر نیازهای اولیه

درجه ثبات سلسله مراتب نیاز

ویژگی فرهنگی و عمومیت نیازها

نقش نیازهای ارضا شده

نقش ارضای نیازهای اولیه در تئوری روان شناختی

خلاصه نظریات مزلو

منابع

تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید ۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش