پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با نرم افزار MATLAB

پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با نرم افزار MATLAB

پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با نرم افزار MATLAB

پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با نرم افزار MATLAB این پروژه دارای کدهای برنامه نویسی به همراه توضیحات می باشد تعداد صفحات توضیحات: ۳۱ فرمت: PDF زبان برنامه نویسی : Matlab ‌این پروژه با استفاده از نرم افزار MATLAB ( متلب ) انجام شده است. کنترل موجودی همواره به دلیل آن که در سیستم‌‌های عملیاتی نقش بسیار مهمی را به منظور مدیریت و استفاده بهتر از منابع ایفا می‌کند، مورد توجه بوده است. به عنوان یکی از حوزه‌های مطالعاتی کنترل موجودی در زمینه مدیریت، می‌ توان به سیستم سفارش‌دهی یا سیاست مرور موجودی در زنجیره عرضه اشاره داشت. در زمینه بررسی سیستم سفارش‌دهی در زنجیره عرضه با شرایط قطعی، مطالعات و تحقیقات زیادی انجام شده، اما

هندبوک طراحی فرآیندهای شیمیایی

هندبوک طراحی فرآیندهای شیمیایی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۷٫۷۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۷۱۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Preface xiii

Acknowledgements xv

Nomenclature xvii

Chapter 1 The Nature of Chemical Process

Design and Integration 1

۱٫۱ Chemical Products 1

۱٫۲ Formulation of the Design Problem 3

۱٫۳ Chemical Process Design and

Integration 4

۱٫۴ The Hierarchy of Chemical Process

Design and Integration 5

۱٫۵ Continuous and Batch Processes 9

۱٫۶ New Design and Retrofit 10

۱٫۷ Approaches to Chemical Process

Design and Integration 11

۱٫۸ Process Control 13

۱٫۹ The Nature of Chemical Process

Design and Integration – Summary 14

References 14

Chapter 2 Process Economics 17

۲٫۱ The Role of Process Economics 17

۲٫۲ Capital Cost for New Design 17

۲٫۳ Capital Cost for Retrofit 23

۲٫۴ Annualized Capital Cost 24

۲٫۵ Operating Cost 25

۲٫۶ Simple Economic Criteria 28

۲٫۷ Project Cash Flow and Economic

Evaluation 29

۲٫۸ Investment Criteria 30

۲٫۹ Process Economics – Summary 31

۲٫۱۰ Exercises 32

References 33

Chapter 3 Optimization 35

۳٫۱ Objective Functions 35

۳٫۲ Single-variable Optimization 37

۳٫۳ Multivariable Optimization 38

۳٫۴ Constrained Optimization 42

۳٫۵ Linear Programming 43

۳٫۶ Nonlinear Programming 45

۳٫۷ Profile Optimization 46

۳٫۸ Structural Optimization 48

۳٫۹ Solution of Equations

using Optimization 52

۳٫۱۰ The Search for Global

Optimality 53

۳٫۱۱ Summary – Optimization 54

۳٫۱۲ Exercises 54

References 56

Chapter 4 Thermodynamic Properties and

Phase Equilibrium 57

۴٫۱ Equations of State 57

۴٫۲ Phase Equilibrium for Single

Components 59

۴٫۳ Fugacity and Phase Equilibrium 60

۴٫۴ Vapor–Liquid Equilibrium 60

۴٫۵ Vapor–Liquid Equilibrium Based on

Activity Coefficient Models 62

۴٫۶ Vapor–Liquid Equilibrium Based on

Equations of State 64

۴٫۷ Calculation of Vapor–Liquid

Equilibrium 64

۴٫۸ Liquid–Liquid Equilibrium 70

۴٫۹ Liquid–Liquid Equilibrium Activity

Coefficient Models 71

۴٫۱۰ Calculation of Liquid–Liquid

Equilibrium 71

۴٫۱۱ Calculation of Enthalpy 72

۴٫۱۲ Calculation of Entropy 74

۴٫۱۳ Phase Equilibrium and Thermodynamic

Properties – Summary 74

۴٫۱۴ Exercises 74

References 76

Chapter 5 Choice of Reactor I – Reactor

Performance 77

۵٫۱ Reaction Path 77

۵٫۲ Types of Reaction Systems 78

۵٫۳ Reactor Performance 81

۵٫۴ Rate of Reaction 82

۵٫۵ Idealized Reactor Models 83

۵٫۶ Choice of Idealized Reactor Model 90

۵٫۷ Choice of Reactor Performance 94

viii Contents

۵٫۸ Choice of Reactor

Performance – Summary 94

۵٫۹ Exercises 95

References 96

Chapter 6 Choice of Reactor II – Reactor

Conditions 97

۶٫۱ Reaction Equilibrium 97

۶٫۲ Reactor Temperature 100

۶٫۳ Reactor Pressure 107

۶٫۴ Reactor Phase 108

۶٫۵ Reactor Concentration 109

۶٫۶ Biochemical Reactions 114

۶٫۷ Catalysts 114

۶٫۸ Choice of Reactor

Conditions – Summary 117

۶٫۹ Exercises 118

References 120

Chapter 7 Choice of Reactor III – Reactor

Configuration 121

۷٫۱ Temperature Control 121

۷٫۲ Catalyst Degradation 123

۷٫۳ Gas–Liquid and Liquid–Liquid

Reactors 124

۷٫۴ Reactor Configuration 127

۷٫۵ Reactor Configuration for

Heterogeneous Solid-Catalyzed

Reactions 133

۷٫۶ Reactor Configuration from

Optimization of a Superstructure 133

۷٫۷ Choice of Reactor

Configuration – Summary 139

۷٫۸ Exercises 139

References 140

Chapter 8 Choice of Separator for

Heterogeneous Mixtures 143

۸٫۱ Homogeneous and Heterogeneous

Separation 143

۸٫۲ Settling and Sedimentation 143

۸٫۳ Inertial and Centrifugal Separation 147

۸٫۴ Electrostatic Precipitation 149

۸٫۵ Filtration 150

۸٫۶ Scrubbing 151

۸٫۷ Flotation 152

۸٫۸ Drying 153

۸٫۹ Separation of Heterogeneous

Mixtures – Summary 154

۸٫۱۰ Exercises 154

References 155

Chapter 9 Choice of Separator for

Homogeneous Fluid Mixtures

I – Distillation 157

۹٫۱ Single-Stage Separation 157

۹٫۲ Distillation 157

۹٫۳ Binary Distillation 160

۹٫۴ Total and Minimum Reflux

Conditions for Multicomponent

Mixtures 163

۹٫۵ Finite Reflux Conditions for

Multicomponent Mixtures 170

۹٫۶ Choice of Operating Conditions 175

۹٫۷ Limitations of Distillation 176

۹٫۸ Separation of Homogeneous Fluid

Mixtures by Distillation – Summary 177

۹٫۹ Exercises 178

References 179

Chapter 10 Choice of Separator for

Homogeneous Fluid Mixtures

II – Other Methods 181

۱۰٫۱ Absorption and Stripping 181

۱۰٫۲ Liquid–Liquid Extraction 184

۱۰٫۳ Adsorption 189

۱۰٫۴ Membranes 193

۱۰٫۵ Crystallization 203

۱۰٫۶ Evaporation 206

۱۰٫۷ Separation of Homogeneous Fluid

Mixtures by Other

Methods – Summary 208

۱۰٫۸ Exercises 209

References 209

Chapter 11 Distillation Sequencing 211

۱۱٫۱ Distillation Sequencing Using

Simple Columns 211

۱۱٫۲ Practical Constraints Restricting

Options 211

۱۱٫۳ Choice of Sequence for Simple

Nonintegrated Distillation Columns 212

۱۱٫۴ Distillation Sequencing Using

Columns With More Than Two

Products 217

۱۱٫۵ Distillation Sequencing Using

Thermal Coupling 220

۱۱٫۶ Retrofit of Distillation Sequences 224

۱۱٫۷ Crude Oil Distillation 225

۱۱٫۸ Distillation Sequencing Using

Optimization of a Superstructure 228

۱۱٫۹ Distillation Sequencing – Summary 230

۱۱٫۱۰ Exercises 231

References 232

Contents ix

Chapter 12 Distillation Sequencing for

Azeotropic Distillation 235

۱۲٫۱ Azeotropic Systems 235

۱۲٫۲ Change in Pressure 235

۱۲٫۳ Representation of Azeotropic

Distillation 236

۱۲٫۴ Distillation at Total Reflux

Conditions 238

۱۲٫۵ Distillation at Minimum Reflux

Conditions 242

۱۲٫۶ Distillation at Finite Reflux

Conditions 243

۱۲٫۷ Distillation Sequencing Using an

Entrainer 246

۱۲٫۸ Heterogeneous Azeotropic

Distillation 251

۱۲٫۹ Entrainer Selection 253

۱۲٫۱۰ Trade-offs in Azeotropic Distillation 255

۱۲٫۱۱ Multicomponent Systems 255

۱۲٫۱۲ Membrane Separation 255

۱۲٫۱۳ Distillation Sequencing for

Azeotropic Distillation – Summary 256

۱۲٫۱۴ Exercises 257

References 258

Chapter 13 Reaction Separation and Recycle

Systems for Continuous Processes 259

۱۳٫۱ The Function of Process Recycles 259

۱۳٫۲ Recycles with Purges 264

۱۳٫۳ Pumping and Compression 267

۱۳٫۴ Simulation of Recycles 276

۱۳٫۵ The Process Yield 280

۱۳٫۶ Optimization of Reactor Conversion 281

۱۳٫۷ Optimization of Processes Involving

a Purge 283

۱۳٫۸ Hybrid Reaction and Separation 284

۱۳٫۹ Feed Product and Intermediate

Storage 286

۱۳٫۱۰ Reaction Separation and Recycle

Systems for Continuous

Processes – Summary 288

۱۳٫۱۱ Exercises 289

References 290

Chapter 14 Reaction Separation and Recycle

Systems for Batch Processes 291

۱۴٫۱ Batch Processes 291

۱۴٫۲ Batch Reactors 291

۱۴٫۳ Batch Separation Processes 297

۱۴٫۴ Gantt Charts 303

۱۴٫۵ Production Schedules for Single

Products 304

۱۴٫۶ Production Schedules for Multiple

Products 305

۱۴٫۷ Equipment Cleaning and Material

Transfer 306

۱۴٫۸ Synthesis of Reaction and

Separation Systems for Batch

Processes 307

۱۴٫۹ Optimization of Batch Processes 311

۱۴٫۱۰ Storage in Batch Processes 312

۱۴٫۱۱ Reaction and Separation Systems for

Batch Processes – Summary 313

۱۴٫۱۲ Exercises 313

References 315

Chapter 15 Heat Exchanger Networks

I – Heat Transfer Equipment 317

۱۵٫۱ Overall Heat Transfer Coefficients 317

۱۵٫۲ Heat Transfer Coefficients and

Pressure Drops for Shell-and-Tube

Heat Exchangers 319

۱۵٫۳ Temperature Differences in

Shell-and-Tube Heat Exchangers 324

۱۵٫۴ Allocation of Fluids in

Shell-and-Tube Heat Exchangers 329

۱۵٫۵ Extended Surface Tubes 332

۱۵٫۶ Retrofit of Heat Exchangers 333

۱۵٫۷ Condensers 337

۱۵٫۸ Reboilers and Vaporizers 342

۱۵٫۹ Other Types of Heat Exchange

Equipment 346

۱۵٫۱۰ Fired Heaters 348

۱۵٫۱۱ Heat Transfer

Equipment – Summary 354

۱۵٫۱۲ Exercises 354

References 356

Chapter 16 Heat Exchanger Networks

II – Energy Targets 357

۱۶٫۱ Composite Curves 357

۱۶٫۲ The Heat Recovery Pinch 361

۱۶٫۳ Threshold Problems 364

۱۶٫۴ The Problem Table Algorithm 365

۱۶٫۵ Nonglobal Minimum Temperature

Differences 370

۱۶٫۶ Process Constraints 370

۱۶٫۷ Utility Selection 372

۱۶٫۸ Furnaces 374

۱۶٫۹ Cogeneration (Combined Heat and

Power Generation) 376

۱۶٫۱۰ Integration Of Heat Pumps 381

۱۶٫۱۱ Heat Exchanger Network Energy

Targets – Summary 383

x Contents

۱۶٫۱۲ Exercises 383

References 385

Chapter 17 Heat Exchanger Networks

III – Capital and Total Cost

Targets 387

۱۷٫۱ Number of Heat Exchange Units 387

۱۷٫۲ Heat Exchange Area Targets 388

۱۷٫۳ Number-of-shells Target 392

۱۷٫۴ Capital Cost Targets 393

۱۷٫۵ Total Cost Targets 395

۱۷٫۶ Heat Exchanger Network and

Utilities Capital and Total

Costs – Summary 395

۱۷٫۷ Exercises 396

References 397

Chapter 18 Heat Exchanger Networks

IV – Network Design 399

۱۸٫۱ The Pinch Design Method 399

۱۸٫۲ Design for Threshold Problems 404

۱۸٫۳ Stream Splitting 405

۱۸٫۴ Design for Multiple Pinches 408

۱۸٫۵ Remaining Problem Analysis 411

۱۸٫۶ Network Optimization 413

۱۸٫۷ The Superstructure Approach to

Heat Exchanger Network Design 416

۱۸٫۸ Retrofit of Heat Exchanger

Networks 419

۱۸٫۹ Addition of New Heat Transfer Area

in Retrofit 424

۱۸٫۱۰ Heat Exchanger Network

Design – Summary 425

۱۸٫۱۱ Exercises 425

References 428

Chapter 19 Heat Exchanger Networks

V – Stream Data 429

۱۹٫۱ Process Changes for Heat

Integration 429

۱۹٫۲ The Trade-Offs Between Process

Changes Utility Selection Energy

Cost and Capital Cost 429

۱۹٫۳ Data Extraction 430

۱۹٫۴ Heat Exchanger Network Stream

Data – Summary 437

۱۹٫۵ Exercises 437

References 438

Chapter 20 Heat Integration of Reactors 439

۲۰٫۱ The Heat Integration Characteristics

of Reactors 439

۲۰٫۲ Appropriate Placement of Reactors 441

۲۰٫۳ Use of the Grand Composite Curve

for Heat Integration of Reactors 442

۲۰٫۴ Evolving Reactor Design to Improve

Heat Integration 443

۲۰٫۵ Heat Integration of

Reactors – Summary 444

Reference 444

Chapter 21 Heat Integration of Distillation

Columns 445

۲۱٫۱ The Heat Integration Characteristics

of Distillation 445

۲۱٫۲ The Appropriate Placement of

Distillation 445

۲۱٫۳ Use of the Grand Composite Curve

for Heat Integration of Distillation 446

۲۱٫۴ Evolving the Design of Simple

Distillation Columns to Improve

Heat Integration 447

۲۱٫۵ Heat Pumping in Distillation 449

۲۱٫۶ Capital Cost Considerations 449

۲۱٫۷ Heat Integration Characteristics of

Distillation Sequences 450

۲۱٫۸ Heat-integrated Distillation

Sequences Based on the

Optimization of a Superstructure 454

۲۱٫۹ Heat Integration of Distillation

Columns – Summary 455

۲۱٫۱۰ Exercises 456

References 457

Chapter 22 Heat Integration of Evaporators

and Dryers 459

۲۲٫۱ The Heat Integration Characteristics

of Evaporators 459

۲۲٫۲ Appropriate Placement of

Evaporators 459

۲۲٫۳ Evolving Evaporator Design to

Improve Heat Integration 459

۲۲٫۴ The Heat Integration Characteristics

of Dryers 459

۲۲٫۵ Evolving Dryer Design to Improve

Heat Integration 460

۲۲٫۶ Heat Integration of Evaporators and

Dryers – Summary 461

Contents xi

۲۲٫۷ Exercises 462

References 463

Chapter 23 Steam Systems and Cogeneration 465

۲۳٫۱ Boiler Feedwater Treatment 466

۲۳٫۲ Steam Boilers 468

۲۳٫۳ Steam Turbines 471

۲۳٫۴ Gas Turbines 477

۲۳٫۵ Steam System Configuration 482

۲۳٫۶ Steam and Power Balances 484

۲۳٫۷ Site Composite Curves 487

۲۳٫۸ Cogeneration Targets 490

۲۳٫۹ Optimization of Steam Levels 493

۲۳٫۱۰ Site Power-to-heat Ratio 496

۲۳٫۱۱ Optimizing Steam Systems 498

۲۳٫۱۲ Steam Costs 502

۲۳٫۱۳ Choice of Driver 506

۲۳٫۱۴ Steam Systems and

Cogeneration – Summary 507

۲۳٫۱۵ Exercises 508

References 510

Chapter 24 Cooling and Refrigeration Systems 513

۲۴٫۱ Cooling Systems 513

۲۴٫۲ Recirculating Cooling Water

Systems 513

۲۴٫۳ Targeting Minimum Cooling Water

Flowrate 516

۲۴٫۴ Design of Cooling Water Networks 518

۲۴٫۵ Retrofit of Cooling Water Systems 524

۲۴٫۶ Refrigeration Cycles 526

۲۴٫۷ Process Expanders 530

۲۴٫۸ Choice of Refrigerant for

Compression Refrigeration 532

۲۴٫۹ Targeting Refrigeration Power for

Compression Refrigeration 535

۲۴٫۱۰ Heat Integration of Compression

Refrigeration Processes 539

۲۴٫۱۱ Mixed Refrigerants for Compression

Refrigeration 542

۲۴٫۱۲ Absorption Refrigeration 544

۲۴٫۱۳ Indirect Refrigeration 546

۲۴٫۱۴ Cooling Water and Refrigeration

Systems – Summary 546

۲۴٫۱۵ Exercises 547

References 549

Chapter 25 Environmental Design for

Atmospheric Emissions 551

۲۵٫۱ Atmospheric Pollution 551

۲۵٫۲ Sources of Atmospheric Pollution 552

۲۵٫۳ Control of Solid Particulate

Emissions to Atmosphere 553

۲۵٫۴ Control of VOC Emissions to

Atmosphere 554

۲۵٫۵ Control of Sulfur Emissions 565

۲۵٫۶ Control of Oxides of Nitrogen

Emissions 569

۲۵٫۷ Control of Combustion Emissions 573

۲۵٫۸ Atmospheric Dispersion 574

۲۵٫۹ Environmental Design for

Atmospheric Emissions – Summary 575

۲۵٫۱۰ Exercises 576

References 579

Chapter 26 Water System Design 581

۲۶٫۱ Aqueous Contamination 583

۲۶٫۲ Primary Treatment Processes 585

۲۶٫۳ Biological Treatment Processes 588

۲۶٫۴ Tertiary Treatment Processes 591

۲۶٫۵ Water Use 593

۲۶٫۶ Targeting Maximum Water Reuse

for Single Contaminants 594

۲۶٫۷ Design for Maximum Water Reuse

for Single Contaminants 596

۲۶٫۸ Targeting and Design for Maximum

Water Reuse Based on Optimization

of a Superstructure 604

۲۶٫۹ Process Changes for Reduced Water

Consumption 606

۲۶٫۱۰ Targeting Minimum Wastewater

Treatment Flowrate for Single

Contaminants 607

۲۶٫۱۱ Design for Minimum Wastewater

Treatment Flowrate for Single

Contaminants 610

۲۶٫۱۲ Regeneration of Wastewater 613

۲۶٫۱۳ Targeting and Design for Effluent

Treatment and Regeneration Based

on Optimization of a Superstructure 616

۲۶٫۱۴ Data Extraction 617

۲۶٫۱۵ Water System Design – Summary 620

۲۶٫۱۶ Exercises 620

References 623

Chapter 27 Inherent Safety 625

۲۷٫۱ Fire 625

۲۷٫۲ Explosion 626

۲۷٫۳ Toxic Release 627

۲۷٫۴ Intensification of Hazardous

Materials 628

xii Contents

۲۷٫۵ Attenuation of Hazardous Materials 630

۲۷٫۶ Quantitative Measures of Inherent

Safety 631

۲۷٫۷ Inherent Safety – Summary 632

۲۷٫۸ Exercises 632

References 633

Chapter 28 Clean Process Technology 635

۲۸٫۱ Sources of Waste from Chemical

Production 635

۲۸٫۲ Clean Process Technology for

Chemical Reactors 636

۲۸٫۳ Clean Process Technology for

Separation and Recycle Systems 637

۲۸٫۴ Clean Process Technology for

Process Operations 642

۲۸٫۵ Clean Process Technology for

Utility Systems 643

۲۸٫۶ Trading off Clean Process

Technology Options 644

۲۸٫۷ Life Cycle Analysis 645

۲۸٫۸ Clean Process Technology –

Summary 646

۲۸٫۹ Exercises 646

References 647

Chapter 29 Overall Strategy for Chemical

Process Design and Integration 649

۲۹٫۱ Objectives 649

۲۹٫۲ The Hierarchy 649

۲۹٫۳ The Final Design 651

Appendix A Annualization of Capital Cost 653

Appendix B Gas Compression 655

B.1 Reciprocating Compressors 655

B.2 Centrifugal Compressors 658

B.3 Staged Compression 659

Appendix C Heat Transfer Coefficients and

Pressure Drop in Shell-and-tube

Heat Exchangers 661

C.1 Pressure Drop and Heat Transfer

Correlations for the Tube-Side 661

C.2 Pressure Drop and Heat Transfer

Correlations for the Shell-Side 662

References 666

Appendix D The Maximum Thermal

Effectiveness for 1–2

Shell-and-tube Heat Exchangers 667

Appendix E Expression for the Minimum

Number of 1–2 Shell-and-tube

Heat Exchangers for a Given Unit 669

Appendix F Algorithm for the Heat Exchanger

Network Area Target 671

Appendix G Algorithm for the Heat Exchanger

Network Number of Shells Target 673

G.1 Minimum Area Target for Networks

of 1–2 Shells 674

References 677

Appendix H Algorithm for Heat Exchanger

Network Capital Cost Targets 677

Index 679

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیت

پاورپوینت رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیت

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۴۰۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بخشی از فهرست مطالب این پاورپوینت:

کنترل کیفیت فازی

کیفیت چیست؟

کنترل کیفیت آماری

نمودار های کنترل مشخصه های کمی

نمودار كنترل كیفیت آماری

نمودارهای کنترل مشخصه های کمی

کنترل کیفیت فازی

پیشینه موضوع

نمودارهای کنترل کیفیت فازی

طراحی نمودار کنترل
با استفاده از رویکرد مستقیم فازی

نمودار کنترل c در حالت فازی

توسعه مفهوم α-cut

توسعه مفهوم برش αبرای نمودار کنترل

نمودار کنترل فازی مبتنی بر مد فازی

نمودار کنترل فازی مبتنی بر تبدیل فازی
α-level fuzzy mid range

نمودار کنترل فازی مبتنی بر تبدیل فازی
میانه α-level

رویکرد مستقیم فازی در نمودار کنترل

مثال عددی

نتایج

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت طراحی آزمایش ها

دانلود پاورپوینت طراحی آزمایش ها

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۱۰۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بخشی از متن:
مبحث کیفیت در دهه های اخیر مبــاحث جدیدی چون کنترل آماری فرآیند( SPC) ، مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) ، مهندسی مجدد (BPR) ، بهبود مستمر ژاپنی ( کایزن )، تحلیل هزینه های کیفیت ( COQ ) بهبود مستمر فرآیند CPI و … را به خود دیده است.
تکنیک طراحی آزمایش‌ها (DOE) نیز یکی از تکنیکهای بهبود کیفیت است که در دهه های ۱۹۹۰ ۱۹۸۰به عنوان یک مزیت رقابتی درکشورهای غربی و ژاپن مطرح شد. استفاده صحیح از روشهای طراحی آزمایش‌های آماری می‌توانـد باعث سهولت در مراحل طراحی و تولیـد محصولات جدید و بهبود محصولات موجود گـردد. این اصول در اغلب صنایع نظیر صنایع هوا فضا، اتومبیل، تجهیزات پزشکی، غذایی، داروسازی و صنایع شیمیایـی و فرآینـدی به کار گرفته شده‌اند.
باید به این نکته توجه داشت که ابزارهای کیفیت فقط دارای توانایی اعلام عیب و خرابی بوده و اینکه چه عواملی و چگونه بر روی کیفیت فرآیند اثر می‌گذارند؟ اگر این عوامل تغییر کنند کیفیت چگونه تغییر می‌کنـد؟ این عوامل را چگونه تغییر دهیم تا بهترین عملکرد کیفی را بدست آوریم؟ عوامل کنترل پذیر چگونه باشند تا اثر عوامل غیر قابل کنترل بر روی کیفیت حداقل شود؟ و … همه و همه سوالاتی هستند که توسط انجام آزمایش می‌توان بدانها پاسخ داد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بررسی روش های آزمایش
روش حدث بهترین پاسخ
روش one factor at a time
روش طراحی آزمایش هاdesign of experiments
تعریف DOE
مدل عمومی یک فرآیند یا سیستم
اهدف طراحی آزمایش ها
ارائه یک مثال
کاربردهایDOE
دستاوردهای طراحی آزمایش ها
شرکت هایی که از DOE استفاده می کنند
نتایج DOE در صنعت
موانع استقاده از DOE
منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت فرآیند تولید اویل پمپ

دانلود پاورپوینت فرآیند تولید اویل پمپ

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروژه درس روشهای تولید ۲((فرآیند تولید اویل پمپ))

در این تحقیق سعی شده تا یک بررسی اجمالی بر روی مراحل تولید انواع اویل پمپ صورت گیرد.در ابتدا به مقدمه ای در باره ی سیستم روغنکاری ، وظایف آن و نقش اویل پمپ در آن میپردازیم و سپس اویل پمپ و انواع آن معرفی شده و مراحل تولید صنعتی آن توضیح داده خواهد شد.

سیستم روغنکاری ماشین با به گردش در آوردن روغن در مجاری تعبیه شده وظایف زیر را انجام میدهد:

۱- اولین و مهمترین وظیفه روغن ، چرب کنندگی و روانکاری قطعات در حین کار می باشد. ۲- خنک کنندگی۳- پاک کنندگی۴- آب بندی۵- ضربه گیری

اویل پمپ :اویل پمپ دستگاهی است که روغن موتور را با فشار به قطعات متحرک موتور می رساند.

انواع اویل پمپ عبارتند از:

۱- پمپ روغن دنده ای (دنده بیرون) Gear Pump

در این نوع پمپ روغن ها دو عدد چرخدنده ی هم قطر با تعداد دنده های مساوی در داخل بدنه (پوسته) پمپ قرار می گیرند . این دو چرخدنده ی ساده كه یكی روی محور هرز گرد (گردان) و دیگری روی محور اصلی قرار می گیرد نیروی محركه ی خود را از میل لنگ یا میل بادامك می گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت الگوریتم بهینه سازی فاخته

دانلود پاورپوینت الگوریتم بهینه سازی فاخته

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۶۳۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست عناوین اصلی:

بخش اول:

معرفی الگوریتم بهینه سازی فاخته

بخش دوم:

فلوچارت و گام های الگوریتم

بخش سوم:

مثال

بخش چهارم:

کاربردها

بخش پنجم:

معرفی منابع اطلاتی

برای بهبود این الگوریتم‌ها از اواسط دهه هفتاد، موج تازه‌ای از رویكردها آغاز گردید. این رویكردها شامل الگوریتم‌هایی است كه صریحاً یا به صورت ضمنی تقابل بین ایجاد تنوع جستجو (وقتی علائمی وجود دارد كه جستجو به سمت مناطق بد فضای جستجو می‌رود) و تشدید جستجو (با این هدف كه بهترین جواب در منطقه مورد بررسی را پیدا كند) را مدیریت می‌كنند. این الگوریتم‌ها متاهیوریستیك نامیده می‌شوند.

روش جالب زندگی و تخم­گذاری فاخته:

برخی از پرندگان هرگز برای خود لانه نمی­سازند و به جای آن تخم­های خود را در لانه سایر انواع پرندگان قرار می­دهند و صبر می­کنند تا آن­ها در کنار تخم­های خود به تخم­های این پرندگان نیز رسیدگی کنند. این پرندگان در اصطلاح “پارازیت­های اولاد” نامیده می­شوند. فاخته مشهورترین پارازیت اولادی می­باشد. فاخته مادر یکی از تخم­های پرنده مادر میزبان را از بین می­برد و تخم خود را لابلای تخم­های دیگر موجود در لانه میزبان قرار می­دهد.

….

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت استاندارد و سری های آن

دانلود پاورپوینت استاندارد و سری های آن

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده محتوای فایل:

استاندارد وسریهای آن

تاریخچه استاندارد

استاندارد از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته است .برای مثال تاریخ پیدایش سیستم شمارش دهی كه هم اكنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد به گذشته بسیار دور بر می گردد .

استاندارد كردن تقویم و تعداد روزهای سال رومی كه توسط ”ژولیوس سزار“ در سال ۴۶ قبل از میلاد مسیح انجام شده است نمونه دیگری از استانداردكردن زمان است.

اما پس از عصر رنسانس با توجه به تحول بنیادی در طرز فكر اجتماعی و رشد اختراعات و تولیدات صنعتی در دوران پس از انقلاب صنعتی استاندارد های صنعتی بوجود آمد

تعریف استاندارد

امروزه از واژه استاندارد در زمینه های متفاوتی استفاده می شود بطور مثال در مكالمات روز مره بكار بردن عباراتی نظیر لوازم استاندارد ، رفتار استاندارد ، مشخصات استاندارد و امثال آن بسیار رایج است .

تعریف سازمان بین المللی استاندارد:

مدركی است در بر گیرنده قواعد ، راهنمایی ها یا ویژگی هایی برای فعالیت ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مكرر كه از طریق همرایی فراهم و بوسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده و هدف از آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یك زمینه خاص است

فوایداستاندارد

باتوجه به گسترش روز افزون استاندارد و پیشرفت عظیمی كه در این زمینه طی سالهای اخیر حاصل شده است برشمردن اهداف نیاز به بررسی بیشتر دارد.

در این خصوص كمیته ثابت بررسی اصول استاندارد (استاكو) وابسته به شورای سازمان بین المللی استاندارد اهداف چنین تشریح شده است:

۱- اقتصاد جامع(صرفه جویی در نیروی انسانی مواد انرژی)

۲- حمایت از مصرف كننده

۳- ایمنی و بهداشت

۴- ارتباط بهتر

اهداف استاندارداز دیدگاه اقتصادی

استاندارد ها ارایه دهنده راه حل برای مشكلات بوده و نتیجه استاندارد كردن افزایش بهره وری است كه از طرق زیر امكان پذیر است:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت سیستم تولید انعطاف پذیر

دانلود پاورپوینت سیستم تولید انعطاف پذیر

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب:

مقدمه

تولید انعطاف پذیر چیست؟

مراحل انعطاف پذیری

دیدگاه ها

مطالعه موردی

نتیجه گیری

نمونه عملی

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حل مسائل بهینه سازی خطی با نرم افزار Microsoft Excel

دانلود پاورپوینت حل مسائل بهینه سازی خطی با نرم افزار Microsoft Excel

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸٫۰۴۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چکیده محتوای فایل:

حل مسایل بهینه سازی خطی با نرم افزار
Microsoft Excel

برای حل مسایل بهینه سازی ابتدا باید افزونه Solver در اکسل نصب شود . برای این کار مسیر زیر را دنبال می کنیم :

سلول F11 همان متغیر اول مسئله است .

سلول G11 متغیر دوم مسئله است .

حال شروط را وارد می کنیم .

برای این منظور سلول نشان داده شده را برابر با قسمت غیر عددی شرط قرار می دهیم .

این کار را برای دو شرط دیگر نیز انجام می دهیم ……

بصورت تصویر توضیح داده شده.

برای حل مسئله به قسمت Data رفته و گزینه Solve را کلیک می کنیم .

بصورت تصویر توضیح داده شده:

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل کامل تحلیل شرایط فعلی صنعت فولاد کشور و چشم انداز آتی

فایل کامل تحلیل شرایط فعلی صنعت فولاد کشور و چشم انداز آتی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲٫۸۹۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۱۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

فصل اول: وضعیت کنونی صنعت فولاد ایران

وضعیت کنونی عرضه فولاد در ایران

شمشهای فولادی

محصولات نهایی طولی

محصولات نهایی تخت

جمع بندی

وضعیت کنونی مصرف فولاد در ایران

مصرف نهایی فولاد خام

مصرف نهایی محصولات طولی

مصرف نهایی محصولات تخت

بررسی روند مصرف سرانه فولاد خام و محصولات فولادی

جمع بندی

وضعیت تجارت محصولات فولاد

تجارت فولاد خام

تجارت محصولات طولی

تجارت محصولات تخت

جمع بندی

سهم ایران از صادرات محصولات فولادی در جهان

وضعیت صادرات محصولات فولادی طولی ایران و مقایسه با کشورهای منتخب

وضعیت صادرات محصولات فولادی تخت ایران و مقایسه با کشورهای منتخب

پراکندگی جغرافیایی واحدهای فولادی کشور

پراکندگی جغرافیایی واحدهای تولیدکننده فولاد خام

پراکندگی جغرافیایی واحدهای تولیدکننده محصولات طولی

پراکندگی جغرافیایی واحدهای تولیدکننده محصولات تخت

پراکندگی مدیریتی و مالکیتی واحدهای فولادی کشور

فصل دوم: آسیبشناسی وضع موجود و ارائه راهکارها

چالشهای موجود

عدم توازن در زنجیره تولید

حمل و نقل

آب و برق و گاز

مسائل زیست محیطی

تکنولوژی

منابع انسانی

عدم توجه به مقیاس تولید و سرمایهگذاریهای ناکارآمد و کوچک

تضاد منافع فولادسازان و معدنداران

رکود بازار مصرف داخلی

تامین مالی

عدم ثبات شاخصهای اقتصاد کلان و قوانین

الزامات اصلاح وضع موجود

فصل سوم: چشمانداز صنعت فولاد و چالشهای پیش رو

پیشبینی و برآوردها وضعیت صنعت فولاد در افق

برآورد تقاضای داخلی در افق

واحدهای فولادی مجوزدار در حال احداث

روند موازنه زنجیره فولاد از سال تا افق

بررسی پتانسیل صادراتی صنعت فولاد کشور

فرصتهای پیشروی صنعت فولاد کشور

جمعبندی و توصیههای سیاستی در راستای تحقق اهداف چشمانداز

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی

پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۰۷۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۵۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخشی از محتوا فایل:

تقاضا و سیستم های كنترل موجودی

فصل سوم

سیستم های كنترل موجودی

سیستم دسته بندیABC

مدلهای EOQ

تقاضا

درخواست برای مواد اولیه، محصول نیمه ساخته، و یا هر نوع موجودی دیگر است.

(هدف از بوجود آمدن موجودی. پاسخ گویی به تقاضای مشتری است.)

تقاضا میتواند:

داخلی (داخل سازمان) و یا خارجی (بیرون از سازمان) باشد.

مستقل Independent) ) و یا وابسته Dependent) ) باشد.

انواع تقاضا:

قاضای وابسته: مواد یا قطعاتی كه در تولید یك محصول نهایی نقش دارند. (معمولا داخلی)

تقاضای مستقل: محصول نهایی یا مواد و کالایی كه در عملیات یا فرآیندهای دیگر به كار نمی روند. (معمولا خارجی)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با شش سیگما

پاورپوینت آشنایی با شش سیگما

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵٫۶۵۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۹
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

انواع پروژه های شش سیگما

DMAIC انتخاب پروژه

DMAI²C معیار انتخاب پروژه

شناسایی افراد کلیدی

سطوح سازمانی درگیر در پروژه ها

DEFINE

مروری بر مرحله تعریف مساله

اهمیت منشور پروژه

اجزای منشور پروژه

این کار چطور انجام میشود؟

پیش بینی سود حاصل از پروژه

صدای مشتری چیست؟

سیستم های اساسی صدای مشتری

تبدیلVOC به CTQs

مثال:درخت CTQ

مثال:درخت CTQ

فاز تعریف مساله

استفاده از داده های گذشته

این اعداد برای شما چه معنی دارند؟

نمایش اعداد بصورت هیستوگرام

نرخ سیگما ((Z

فاز اندازه گیری

شناخت فرایند

میزان پیچیدگی مورد نیاز

فرایند کپی کردن

تعیین مراحل با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده

فلوچارتی که قسمتهای تولید کننده ضایعات را مشخص کرده است

فاز تحلیل

درگیرکردن افراد در بهبود

ایجاد طرح اولیه برای حل مسأله

ماتریس اولویت

تعیین معیارهای مشترک

بررسی معیارها

چگونه معیارها را مورد بررسی قرار دهیم

تهیه ماتریس اولویت بندی راه حل

ثبت امتیازهای هر گزینش

خلاصه کردن نتایج نهایی

تجزیه و تحلیل هزینه

كاهش یا حذف ریسك

چه موقع پایلوت لازم است؟

گام های برنامه ریزی یک پایلوت

ویژگیهای گانت چارت

بهبود

استانداردسازی

پوکا- یوکه (خطاناپذیر سازی)

آموزش

روش های نمایش داده های بهبود یافته

مطالعه موردی: غلط های ویرایشی

مطالعه موردی: غلط های ویرایشی

محاسبه سطح سیگمای جدید

چرخه بازگشت به مراحل قبل

جلوگیری از ادامه غیر ضروری پروژه

خلاصه كردن آموخته ها

خلاصه كردن برنامه های آینده وپیشنهادات

ارزیابی نهایی پروژه

به رسمیت شناختن و جشن گرفتن

مرحله کنترل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مدلسازی اطلاعات سازمان

پاورپوینت مدلسازی اطلاعات سازمان

دسته بندی صنایع
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۵۹۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخش اول: مروری بر مدیریت سیستم اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سازمان

بخش دوم: چرخه تكامل سیستم های اطلاعاتی ومروری كلی بر روشهای سنتی تحلیل و طراحی سیستم

بخش سوم: تكنیكها و روشهای مدلسازی در تحلیل و طراحی MIS

بخش چهارم: مروری بر روش تحلیل و طراحی ساخت یافتهSSADM

بخش پنجم: طراحی نرم افزار سیستم

تعریف سیستم اطلاعاتی

جایگاه یک سیستم اطلاعاتی

تعریف MIS در یک سازمان

پالایش

متراکم سازی

دلایل ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

طبقه بندی اطلاعات

سازمان بعنوان یک سیستم

سازمان به عنوان یک سیستم

نقش اطلاعات در سازمان

سطوح سیستم های اطلاعاتی

سطوح تصمیم گیری سازمان

ساختار سیستمهای اطلاعاتی

سیستم مدیران ارشد (Executive Information System)

سیستمهای خبره ES (Expert Systems)

سیستم مدیران ارشد

برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

فناوری اطلاعات و ERP

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

مدیریت روابط با مشتری (CRM)

مدیریت زنجیره تامین (SCM)

سیستم پشتیبان تصمیم گیری(Decision Support Systems)

ویژگی های نظام های خبره

مدل DSS

مثال: سیستم پشتیبان تصمیم سفرهای دریایی

سیستم اطلاعات مدیریت
(Management Information System)

سیستم اطلاعاتی مدیریت

مقایسه سیستم MIS و DSS

سیستم گزارشات مدیریت (Management Report System)

(Knowledge Work System)

سیستم اتوماسیون اداری (Office Automation System)

سیستم پردازش عملیات

(Transaction Processing System)

سیستمهای پردازش تراکنش (TPS)

عملیات‌های مورد نیاز در انواع پردازش:

سیستم تحلیل اطلاعات (Analysis System Information)

سیستم مدیریت و ارتباط پایگاه داده
پایگاه داده ها:

اجزا سیستم مدیریت پایگاه داده ها

مزایای DBMS

رابطه بین سیستمهای اطلاعاتی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه

جزوه چرخه حفاظت وایمنی و مدیریت بحران در نیروگاه

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بلوك دیاگرام مدیریت بحران در نیروگاه

هدف

حوادث غیرمترقبه و انواع آن

ستاد بحران

اعضاء ستاد بحران

وظایف ستاد بحران

امكانات موجود در محل دفتر ستاد بحران

ارتباط ستاد بحران با خارج از نیروگاه

بلوك دیاگرام وضعیت اضطراری در نیروگاه

وظایف مهندس شیفت

معرفی تیمها و وظایف آنها

فرم برنامه ریزی جهت كسب آمادگی و مهارت

پرسنل آتش نشانی

فرم ارزیابی كاركنان از نقطه نظر رعایت اصول

ایمنی عمومی در نیروگاه

فرم بازدید و بررسی دوره ای اماكن از نقطه

نظر رعایت اصول بهداشتی در نیروگاه

فرم تحویل گیری تجهیزات ایمنی بعد از

تعمیرات اساسی در نیروگاه

نتیجه

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه داده کاوی استاد Data Mining دکتر کاظمی

جزوه داده کاوی استاد Data Mining دکتر کاظمی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲٫۰۵۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه داده کاوی استاد Data Mining

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه درس نگهداری و تعمیرات (پاورپوینت پی دی اف شده)

جزوه درس نگهداری و تعمیرات (پاورپوینت پی دی اف شده)

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۳٫۹۸۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۲۳
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه

وظایف دفتر برنامه ریزی نت

بازرسی های فنی و تعمیرات

پیشگیرانه

مدیریت فنی

اطلاعات و مدارك پشتیبانی فنی

-سیستم های اطلاعاتی

انبار قطعات یدکی

نکات مهم در خرید ماشین الات-کامپیوتر

در برنامه ریزی نت

شرایط فعلی نت و امور مدیریت فنی در صنایع ایران

روش های کمی در نگهداری و تعمیرات

برنامه ریزی وکنترل در نت

مراحل سازماندهی امور نت

روش های کمی در نت

انواع سازمانهای نت

آنالیز تعویض و رزور

چارچوب فعالیت های امور

شاخص های مورد نیاز

مدیریت فنی

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

تشکیلات سازمانی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه ارگونومی استاد سینا لاله

جزوه ارگونومی استاد سینا لاله

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۰٫۷۸۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارگونومی

معرفی سیستم انسان ماشین

انسان به عنوان یک سیستم مرکب

خستگی

کسالت

ایمنی

حادثه

آنتروپومتری

طراحی ایستگاه کاری

بیماری و آسیب های ناشی از کار

طراحی نمایشگرها

طراحی کنترل ها

عوامل محیطی و تاثیر آن بر انسان

نوبت کاری

طراحی سیستم های آموزشی فصل

قابلیت تعمیرات و نگهداری

طراحی برای مونتاژ صنعتی

تست ها و ارزیابی های انسان

ارگونومی در طراحی اجزای خودرو

پیشگیری از بیماریهای اسکلتی عضلانی در محیط کار

مهندسی فاکتورهای انسانی

ارگونومی بانوان

ارگونومی بیمارستان

ارگونوسی ماوس

پوکا یوکه

ارگونومی در عمل

چک لیست های کاربردی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه اقتصادسنجی دکتر خیابانی یکی از بهترین اساتید حوزه اقتصادسنجی و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جزوه اقتصادسنجی دکتر خیابانی یکی از بهترین اساتید حوزه اقتصادسنجی و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴٫۶۹۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۸۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه اقتصادسنجی دکتر خیابانی یکی از بهترین اساتید حوزه اقتصادسنجی و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه کامل و عالی مدیریت و کنترل پروژه دکتر امیر عباس شجاعی

جزوه کامل و عالی مدیریت و کنترل پروژه دکتر امیر عباس شجاعی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴٫۱۹۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه کامل و عالی مدیریت و کنترل پروژه دکتر امیر عباس شجاعی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه تئوری صف دانشگاه تهران

جزوه تئوری صف دانشگاه تهران

دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۵٫۴۴۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۲۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمات کاربردها

اجزای سیستم صف

نمادهای صف

مروری براحتمالات خلا توابع توزیع پر کاربرد

تبدیل های لاپلاس و Z و مولد گشتاور و اشاره به کاربرد آنها

مروری بر فرآیندهای احتمالی

زنجیرههای مارکوف گسسته

زنجیرههای مارکوف پیوسته

پروسه های تولد – مرگ

فرآیند پواسون

سیستمهای صف

(G/G/l G/M/l M/G/l)

شبکه های صف

سایر موارد

بهینه سازی، طراحی و پیاده سازی صف

روشهای کوتاه کردن طول صف

شبیه سازی صف

نمونه های کاربردی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل