۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل255 کیلو بایتتعداد صفحات25برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل موارد زیر می باشد:مشخصات تیره عناب Rhamnaceaeعنابمشخصات گیاه شناسیتركیب شیمیایی عنابخواص دارویی عنابشربت عنابتهیه جوشانده عنابجوشانده عنابخیس كرده عنابروایات درمورد خواص عنابعناب در طب سنتیمضرات عناب:گونه های مختلف Zizyphus شناسایی ارقام مختلف عنابمناطق پراكنشمشخصات مناطق پراكنش عناب در ایرانروشهای تكثیر گیاه عنابفواصل كاشت كود مورد...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل1.036 مگا بایتتعداد صفحات32برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:تعریف گلخانهمفهوم گلخانهدر احداث گلخانه‌‌ها باید به عوامل متعددی توجه شودتأمین نور مورد نیازتأمین حرارتتأمین دی اکسید کربنتأمین رطوبت کافیاستفاده از خاک مناسبمساحت گلخانهساختمان گلخانهانواع گلخانه از نظر نوع سازهگلخانه های چوبیلخانه های فلزی یا مدرناسکلت گلخانهاسكلت چوباسكلت آهناسكلت آلومینیومانواع گلخانه های...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل25 کیلو بایتتعداد صفحات15برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:مقدمهاهمیت اقتصادی تولید انگور و كشمش در ایرانگیاه شناسیموسكادینهاوپتیسمشخصه های اندام های گیاهگره ها و جوانه هابرگگلخوشه و میوهعوامل خاك شناسی ( اوافیكی)خاكتهیه زمینتقسیم بندی زمینآبیاریعلفهای هرزه در انگور موجود می باشد كه فقط می توان نام بردآفات عمده مو: زنجرك موسرخرطومی...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل1.525 مگا بایتتعداد صفحات16برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهانگور فرنگیمشخصات گیاهشناسی قسمت مورد استفاده پراکنش جغرافیایی در ایران پراکنش جهانی ترکیبات شیمیایی خواص درمانی عوارض جانبی قره غاتمشخصات گیاهشناسی خواص درمانی کاربرد و موارد مصرف پراکنش انگور فرنگی قرمز ، گالش انگور قرمز مشخصات گیاهشناسی پراکنش ترکیبات شیمیایی خواص درمانی...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل4.413 مگا بایتتعداد صفحات19برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهانگور از خانواده ویتاسهمنطقه مورد نظر کشتشرایط آب و هوایی کشت میوهمناطق کشت در استانخاک مورد نیازروش های تکثیر درختفواصل کشتتعداد درخت در هکتارزمان گلدهی و تشکیل میوهانواع هرسگرده افشانی و تنک کردن میوهآبیاری انگورکود دهی و محلول پاشیآفات و امراض و...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocxحجم فایل115 کیلو بایتتعداد صفحات52برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمبانی نظری گیاهان دارویی، گیاه بابونه آلمانی، تاریخ کاشت، روش کاشتتوضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پژوهشتوضیحات نظری کامل در مورد متغیررفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل40 کیلو بایتتعداد صفحات32برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهطبقه‌بندی قارچ‌هاتقسیم‌بندی قارچ‌ها از نظر نوع دریافت مواد غذاییتقسیم‌بندی قارچ‌ها از لحاظ نوع زندگیچرخه زندگی قارچتاریخچه استفاده از قارچ خوراکیقارچ‌های سمی و خوراکیمزایای کشت قارچ خوراکی نسبت به دیگر محصولات کشاورزیاطمینان از سالم بودن قارچجلوگیری از آلودگی محیط زیست: کنترل عوامل محیطی:...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل550 کیلو بایتتعداد صفحات24برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:مشخصات تیره عناب Rhamnaceaeعنابمشخصات گیاه شناسیتركیب شیمیایی عنابخواص دارویی عنابشربت عنابتهیه جوشانده عنابجوشانده عنابخیس كرده عنابروایات درمورد خواص عنابعناب در طب سنتیمضرات عنابگونه های مختلف Zizyphus 1- Zizyphus jujube2- Z.lotusZ.mistolZ.joazeiroZ.sativaZ.calophyllaZ.spina – ChristiZ.cyaneusZ.island myrtleZ.nummulariaشناسایی ارقام مختلف عنابBal(1992)Kumar (1995) ثابتی ( 1353) زرگری (...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل9.596 مگا بایتتعداد صفحات68برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:تیره كاسنی (مركبان) Asteraceae=Compositaeگلاذین كلاپرك گیاهشناسیسیستم ریشهاندامهای هواییگیاهچهساقهبرگرپینگل هامیوهریشهاکولوژی و انتشار جغرافیاییزیستگاهبیولوژی و نحوه تكثیرانتشار (پراکنش)رقابتخاصیت آلیلوپاتیروش های كلیدی كنترل تلخهتلخه بر اساس استراتژیهای تکاملیریخت شناسیتاریخچه زندگیفیزیولوژیموارد دیگربرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل62 کیلو بایتتعداد صفحات38برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهبخش 1- معرفیمزایای دفع علفهای هرز با تو–فور–دی عبارتند ازموارد، زمان ومیزان مصرفگندم وجونیشکرذرت خوشه ایذرت دامینحوه سمپاشیاحتیاطاتشرایط انبارداریبخش 2 - نام شیمیایی ماده مؤثرالف) علفهای هرز تک لپه ای (برگ باریک)ب) علفهای هرز دو لپه ای (برگ پهن) که سنکور بخصوص...
۲۹
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل700 کیلو بایتتعداد صفحات23برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل* این پاورپوینت بصورت اسلاید نمایشی می باشد و قابلیت ویرایش ندارد...این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:آلوئه ورامقدمهمعرفی گیاهپراکنشگیاهشناسینحوه تکثیر و برداشتبیماریهای فیزیولوژیک گیاهترکیبات شیمیایی گیاهخواص دارویی و موارد مصرفنکات احتیاطیخواص داروییموارد مصرف و اشکال تجاریبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل456 کیلو بایتتعداد صفحات100برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهتعریف علفهای هرزصفات مشخص علفهای هرزفهرست اسامی تیره علفهای هرزطبقه بندی علفهای هرزویژگی علفهای هرزخسارت علفهای هرزراههای خسارت علفهای هرزسودمندی علفهای هرزعلفهای هرز با اهمیت ایرانعلفهای هرز انگلیعلفهای هرز مركباتگیاهان هرز آبزیطبقه بندی گیاهان آبزیگیاهان باتلاقیگیاهان مردابینمونه هایی از مزاحمت های گیاهان...
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل883 کیلو بایتتعداد صفحات29برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهفهرست بندی تاپیك علفهای هرزدم روباهی باریك روشهای کنترلبو مادرانخارشترروشهای کنترلبیدگیاه(علف گندمی)یولاف وحشی (جو دوسر)روشهای مبارزهسیرموك(سیروحشی)گونبرموس آویخته(علف پشمكی)روشهای کنترلكیسه كشیشسلمه تره(سلمك)روشهای کنترلاویارسلامروشهای کنترلبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل18 کیلو بایتتعداد صفحات15برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:بیولوژیتكنیسینهای رشدتأثیرات روی كیفیت محصول میزان افت محصول اهم روشهای كنترل گروه 3 (kerb-sow) گروه 22 گراموكسین ویژگیهای عمومی گلها و میوه هامكان رویش انواع گونه ها توجه كنترل آفت-گیاهان-جوی خودروvoluntiirبیولوژی روشهای شناسایی تاثیر بر كیفیت محصولات میزان افت محصول نحوه كنترل...
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل21 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:مقدمهعملیات soil solarizationآماده سازی خاكآبیاری خاك كندن شیار ( گودال )پوشاندنبر داشتن پلاستیك وكشتفاكتورهای مؤ ثر در میزان موفقیتفواید انجام soil solarization برای كنترل بیماریهاكنترل علفهای هرزكنترل نماتدهاافزایش رشد گیاهیك توجیه نسبی برای این پدیده را می توان به تركیب چند مكانیسم...
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل550 کیلو بایتتعداد صفحات15برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:Aggregateچیست؟مكانیسمهای تشكیل وپایدارسازی aggregateهاآزمودن این مدل بر روی سه تیپ خاكفاكتورهای دخیل دراصلاح و بهبودی حاصلخیزی خاكبررسی ساختار فیزیكی ذرات خاكدو روش مرطوب سازی خاكروش هایی غیر از غربال گری برای بررسی ساختار فیزیكی ذرات خاكبررسی تشكیل macroaggregateها با چند روشبررسی تأثیر...
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل19.422 مگا بایتتعداد صفحات121برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبرخی گونه ها شامل:استرنبرجیا(جام زرین)گل برفگل حسرتزنبق ریش دارهمروکالیسگل نرگسسوسناخترآماریلیسآلسترومریاآگاپانتوسو...برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل1.286 مگا بایتتعداد صفحات51برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت حاوی مطالب زیر می باشد:مگس خربزه Myiopardalis pardalina زیست شناسیکنترل مگس خربزهكرم به Quince moth Euzophera bigella زیست‌شناسیکنترل شیمیائیکرم سیب Carpocapsa pomonellaزیست شناسیمبارزهسپر دار واوسیب Epidosaphes malicola زیست شناسیمبارزهشته سیاه باقالا Aphis fabae زیست شناسیکنترلشته سبز سیبAphis pomi زیست‌شناسیکنترل شیمیاییسرشاخه خوار هلوAnarsia lineatelia سرشاخه خوار هلو...
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل316 کیلو بایتتعداد صفحات14برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitusمبارزه و كنترلسوسك طوقه و ریشه پسته (كاپنودیس) Capnodis sp.خسارتمبارزه و كنترلسوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivoraمبارزهسوسك های چوبخوار پستهسوسك های چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans:مبارزه و كنترلسرخرطومی پسته Polydrosus davatchii Curculionidaeمبارزه و كنترلپروانه برگخوار سفید پسته...
۲۸
بهمن
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل322 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهانواع آفات سبزیجاتشته وتریپس نشانه های آفت زدگیمبارزهآبدزدکنشانه های آفت زدگیمبارزهراب وحلزونبیماریهای سبزیجاتسفیدک سطحی جالیزنشانه های بیماریمبارزهسفیدک داخلی جالیزنشانه های بیماریمبارزهبیماری آبله ای شدن برگ جالیزنشانه های بیماریمبارزهبیماری بوته میری جالیزنشانه های بیماریمبارزهتنشهای محیطینکتهمنابعبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت...