آموزش مقدماتی تا پیشرفته #C

آموزش مقدماتی تا پیشرفته #C

آموزش مقدماتی تا پیشرفته #C

این کتاب یکی از جامع ترین کتاب ها در زمینه برنامه نویسی #C به زبان فارسی است . هرچند که این کتاب در مورد آموزش ۲۰۰۵ #Visual C و کمی قدیمی است ولی تقریبا همه مطالب آن اکنون نیز به درد می خورند من این کتاب را به تمام کسانی که قصد دارند برنامه نویسی را یاد بگیرند ولی نمی دانند با چه زبانی شروع کنند پیشنهاد میکنم زیرا این کتاب منطق برنامه نوییسی را به دست کاربر می دهد و بعد از خواندن این کتاب می تواند هر زبان دیگری را به راحتی یاد بگیرد .

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﻨﺪوز اﯾﮑﺲ

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﻨﺪوز اﯾﮑﺲ

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﻨﺪوز اﯾﮑﺲ

ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﻪ ﻣﻘﺎﻟ ۴۲۰ ﺣﺎوي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﻠﺐ ۱۲و ﻓﺼﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ وﯾﻨﺪوز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠـﻢ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺟﺪا ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮدم . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻞ ﻓﺼ ل او از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـ ﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

آموزش ساخت تلگرام

آموزش ساخت تلگرام

آموزش ساخت تلگرام

آموزش ساخت تلگرام غیر رسمی بدون کد نویسی و رایگان با استفاده از آموزشهای داخل این فایل شما خواهید توانست بدون حتی یک خط کد نویسی و به صورت کاملا رایگان تلگرام غیر رسمی شخصیتون رو طراحی و در مارکت ها درج کنید. امکانات تلگرام ساخته شده با این آموزش: ۱)اسم و لوگو دلخواه ۲)طراحی تم رنگی دلخواه و تمهای اضافی برای انتخاب کاربر ۳)تنظیم چیدمان تب ها و مکان نمایش تب ها ۴)تعیین یک یا چند کانال برای عضویت اجباری همانند کانال هانیستا(با درج لیک کانالتون کاربرا بعد از نصب اپ و ورود به تلگرام داخل کانال شما عضو خواهند شد) ۵)تعیین یک یا چند پک استیکر دلخواه برای اضافه شدن به استیکرهای کاربر به مانند کانال ۶)تعیین صفحه سوالات متداول ۷)تعیین صفحه درباره ما ۸)و… پسورد