مبانی نظری و پیشینه تن انگاره و نارضایتی از بدن

مبانی نظری و پیشینه تن انگاره و نارضایتی از بدن

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات و پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………… ۲۲

تعریف تن انگاره…………………………………………………………………………………. ۲۲

تعریف نارضایتی از بدن………………………………………………………………………….. ۲۵

ارزیابی تن انگاره و نارضایتی از بدن………………………………………………………………. ۲۸

پیشینه ی مطالعاتی و مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن………………………………………. ۳۰

جنسیت و نارضایتی از بدن………………………………………………………………………. ۳۲

نژاد و نارضایتی از بدن…………………………………………………………………………… ۳۲

شاخص توده بدنی و نارضایتی از بدن…………………………………………………………….. ۳۳

باز خورد بین فردی و نارضایتی از بدن…………………………………………………………… ۳۳

وارسی بدن و نارضایتی از بدن……………………………………………………………………. ۳۳

لباس پوشیدن و نارضایتی از بدن………………………………………………………………… ۳۴

ورزش و نارضایتی از بدن………………………………………………………………………… ۳۴

درون داد غذایی و نارضایتی از بدن………………………………………………………………. ۳۴

وزن كشی مكرر و نارضایتی از بدن……………………………………………………………….. ۳۴

رویارویی با رسانه‌های گروهی و نارضایتی از بدن…………………………………………………. ۳۵

نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن…………………………………………………………… ۳۶

۲ـ نظریه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی…………………………………………………………………… ۳۸

۳- باور به کنترل شخصی و نارضایتی از بدن…………………………………………………….. ۳۸

۴- نظریه ی ناهمخوانی خود…………………………………………………………………….. ۳۹

۵- نظریه ی طرحواره ی خود……………………………………………………………………. ۳۹

۶- نظریه ی شیی انگاری………………………………………………………………………… ۴۰

۷- نظریه فمنیستی (زن گرایی)…………………………………………………………………. ۴۱

۸- نظریه ی شناختی- رفتاری…………………………………………………………………… ۴۱

تحریف های شناختی، تن انگاره و نارضایتی از بدن…………………………………………………. ۴۳

عوامل موثر بر تن انگاره و نارضایتی از بدن……………………………………………………….. ۴۴

عوامل زیستی:……………………………………………………………………………………. ۴۵

جنسیت:…………………………………………………………………………………………. ۴۵

سن:……………………………………………………………………………………………… ۴۶

شاخص توده ی بدنی…………………………………………………………………………….. ۴۸

نژاد و قومیت…………………………………………………………………………………….. ۴۹

عوامل روان شناختی…………………………………………………………………………….. ۵۰

عزت نفس و خودانگاره ی مثبت…………………………………………………………………. ۵۰

عوامل بین فردی…………………………………………………………………………………. ۵۱

عوامل محیطی و فرهنگی………………………………………………………………………… ۵۲

وضعیت اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………………………… ۵۲

تأثیر رسانه های گروهی………………………………………………………………………….. ۵۳

اختلال بد شكلی بدن ( اوج آشفتگی تن انگاره)………………………………………………….. ۵۴

مداخله های درمانی و بهداشتی برای نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره……………………….. ۵۴

الف ) برنامه‌های روانی ـ تربیتی التقاطی…………………………………………………………. ۵۵

ب) مداخله‌های جامعه نگر رسانه‌ای………………………………………………………………. ۵۶

ج) مداخله های مبتنی بر ارتقای عزت نفس……………………………………………………… ۵۶

د) مداخله‌های ناهماهنگی شناختی………………………………………………………………. ۵۷

ه) رویكرد فمنیستی……………………………………………………………………………… ۵۸

و) مداخله ی شناختی ـ رفتاری………………………………………………………………….. ۵۸

مداخله های دیگر………………………………………………………………………………… ۵۹

پیشینه ی پژوهش درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن در ایران………………………………… ۶۰

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۹
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۱- تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۱-۱- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:

پروژه تحقیقاتی دلفی در سال ۱۹۹۰……………………………………………. ۴۸

۲-۱-۱-۱-۱- مؤلفه‌های تفکر انتقادی……………………………………………………… ۵۰

۲-۱-۱-۱-۱-۱- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی……………………………………….. ۵۰

۲-۱-۱-۱-۱-۲- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی……………………………………… ۵۲

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱- مفهوم گرایش………………………………………………….. ۵۲

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۲- گرایش‌های تفکر انتقادی………………………………… ۵۴

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۳- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ………………… ۵۵

۲-۱-۱-۱-۱-۳- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر

انتقادی ………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱-۱-۲- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن

به زمینه‌ای خاص ………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱-۲- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر…………………………………………………………. ۵۸

۲-۲- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی……… ۶۰

۲-۲-۱- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی…………………… ۶۱

۲-۲-۲- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات

خانواده و دانشجو- استاد ……………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۳- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی……………………………………………………………………… ۸۱

۲-۲-۳-۱- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده

و گرایش‌های تفکر انتقادی…………………………………………………………. ۸۲

۲-۲-۳-۲- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی…………………………………………………………. ۸۵

۲-۲-۴- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه………………………………………………………. ۸۸

۲-۲-۵- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه

و گرایش‌های تفکر انتقادی……………………………………………………………………… ۹۶

۲-۲-۶- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ……………. ۹۹

۲-۲-۷- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۱۰۱

۲-۲-۸- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه

در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی……………………………………………………………………… ۱۰۴

۲-۳- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۲-۴- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………… ۱۰۸

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تسهیم دانش و عملکرد شغلی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه تسهیم دانش و عملکرد شغلی کارکنان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- مدیریت دانش… ۱۲

۲-۳- چرخه مدیریت دانش… ۱۲

۲-۳-۱- تعریف و ماهیت تسهیم دانش… ۱۳

۲-۳-۲- اهمیت تسهیم دانش… ۱۵

۲-۴- عوامل انسانی موثر بر تسهیم دانش در سازمان. ۱۵

۲-۵- تئوری های مربوط به تسهیم دانش… ۱۷

۲-۶- موانع بالقوه تسهیم دانش… ۱۹

۲-۶-۱- موانع بالقوه فردی تسهیم دانش… ۲۰

۲-۷- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(۲۰۱۰) ۲۳

۲-۸- عملکرد شغلی.. ۲۴

۲-۸-۱- اهمیت نیروی انسانی در سازمان. ۲۴

۲-۸-۲- تعاریف عملكرد شغلی.. ۲۴

۲-۸-۳- عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. ۲۵

۲-۹- پیشینه پژوهش… ۳۰

۲-۹-۱- تحقیقات داخلی.. ۳۰

۲-۹-۲- تحقیقات خارجی.. ۳۱

۲-۱۰- خلاصه و جمع بندی.. ۳۲

۲-۱۱- مدل نظری پژوهش… ۳۳

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش لکنت و اضطراب کودکان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش لکنت و اضطراب کودکان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول: موسیقی

۲-۱-۱ تاریخچة موسیقی.. ۱۲

۲-۱-۲ تعریف موسیقی درمانی.. ۱۵

۲-۱-۳ آوازی ملودیک (M.I.T)…………………………………………………………………………………………17

۲-۱-۴ مکاتب و تکنیک­های موسیقی درمانی………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-۴- ۱ روش نوردوف و رابیگر……………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-۴-۲ روش کودالی………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۴-۳ روش دالکروز…………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۴-۴ روش بالینی ارف نورلوک………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۴-۵ روش موسیقی و تصویر هدایت شده………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۵ موسیقی درمانی تکاملی.. ۲۱

۲-۱-۶ برتری نیمکره ­ای در درک موسیقی.. ۲۲

۲-۱-۷ موسیقی درمانی و عصب شناختی.. ۲۳

۲-۱-۸ کاربرد موسیقی درمانی.. ۲۵

بخش دوم: لکنت

۲-۲-۱ ماهیت لکنت… ۲۶

۲-۲-۲ تعاریف لکنت… ۲۹

۲-۲-۳ انواع لکنت ۳۱

۲-۲-۴ علل لکنت ۳۲

۲-۲- ۵ نظریه­ های لکنت… ۳۵

۲-۲-۵-۱ نظریة دکتر اسمایلی بلانتون.. ۳۵

۲-۲-۵-۲ نظریه دکتر بلومل.. ۳۶

۲-۲-۵-۳ نظریه دکتر بوم. ۳۶

۲-۲-۵-۴ نظریه دکتر برینگ برینگلسون.. ۳۷

۲-۲-۵-۵ نظریه شیهان.. ۳۷

۲-۲-۵-۶ نظریه دکتر کاروت… ۳۷

۲-۲-۵-۷ نظریه وندل جانسون.. ۳۸

۲-۲-۵-۸ نظریه دکتر نایب دونلاپ… ۳۸

۲-۲-۵-۹ نظریه­ ون رایپر. ۳۹

۲-۲-۵-۱۰نظریه دکتر جان ام فلچر. ۳۹

۲-۲-۵-۱۱ نظریه دکتر میبل اف گیلفورد. ۴۰

۲-۲-۶ درمان­ های لکنت……………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۶-۱ تلقین…………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۲-۶-۲ هیپنوتیزم……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۲-۶-۳ خود القایی……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۲-۶-۴ روش جویدن تنفس……………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۲-۶-۵ روش آرام سازی……………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۶-۶ خواب درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۶-۷ رفتار درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۲-۶-۸ درمان­های تنبیهی و تشویقی…………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۲-۶-۹ درمان­های عامیانه…………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۲-۶-۱۰ درمان جراحی……………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۲-۶-۱۱ استفاده از شوک الکتریکی…………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲-۶-۱۲ درمان تنبیهی مدرن…………………………………………………………………………………………….۴۷

بخش سوم: اضطراب

۲-۳-۱ تعریف اضطراب.. ۴۷

۲-۳-۲علائم اضطراب.. ۵۰

۲-۳-۲-۱ علائم رفتاری.. ۵۰

۲-۳-۲-۲ علائم فیزیکی.. ۵۱

۲-۳-۲-۳ علائم معده-روده ­­ای.. ۵۱

۲-۳-۲-۴علائم دستگاه ادراری.. ۵۱

۲-۳-۲-۵علائم تنشی.. ۵۱

۲-۳-۳ طبقه­ بندی اختلالات اضطرابی.. ۵۱

۲-۳-۳-۱ اضطراب تعمیم ­یافته. ۵۱

۲-۳-۳-۲اختلال وحشت­ زدگی.. ۵۲

۲-۳-۳-۳اختلالات هراس…. ۵۳

۲-۳-۳-۴ هراس خاص…. ۵۳

۲-۳-۳-۵ اختلالات اجتماعی.. ۵۳

۲-۳-۳-۶ اختلال وسواس فکری-عملی.. ۵۴

۲-۳-۳-۷ اختلال فشار روانی پس آسیبی.. ۵۴

۲-۳-۴ موسیقی درمانی و اضطراب…………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳-۵ موسیقی درمانی و لکنت………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳-۶ اضطراب و لکنت………………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۳-۷ بررسی اجمالی پیشینه نظری و سوابق پژوهش………………………………………………………..۶۲

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

مبانی نظری و پیشینه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی زوجین

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۱- نظریه کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۲- نظریه فمینیستی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۳- نظریه سیستمی مینوچین………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۴- نظریه مازلو………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲- خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۳- ارائه الگویی مطلوب از خانواده…………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴- ویژگی های سنت ازدواج…………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴-۱- تقدس سنت ازدواج………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴-۲- انتخاب آگاهانه……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-۳-همسان همسری………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۵- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده……………………………………………………………………………………۱۸

۲-۵-۱- سرپرستی مرد……………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۵-۲-آگاهی پذیرش نقش ها…………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۵-۳- نقش عاطفی همسران………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۵-۳-۱- نقش عاطفی زن…………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵-۳-۲- نقش عاطفی شوهر……………………………………………………………………………………….۲۱

الف-نیکو سخن گفتن…………………………………………………………………………………………………۲۱

ب-احترام………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲ -۵ -۴- نقش جنسی همسران…………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۵-۴-۱-نقش جنسی زن…………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۵-۴-۲- نقش جنسی شوهر………………………………………………………………………………………….۲۲

-۲۵-۵- نقش پدری و مادری…………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶- وظایف والدین در قالب فرزندان………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۶-۱- اظهار محبت………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶-۲- حمایت………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۶-۲-۱- نقش فرزندی…………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۶-۲-۲- نقش خویشاوندی……………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده……………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۱- مشروعیت بخشی به فرزندان………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷-۲- جلوگیری از انحرافات اجتماعی……………………………………………………………………………………۲۶

۲-۸- راهکارهای تحقق خانواده مطلوب………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۸-۱- تقویت ایمان……………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۸-۱-۱- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت………………………………………………………..۲۷

۲-۸-۱-۲- تقویت اخلاق و کنترل درونی…………………………………………………………………….۲۷

۲-۸-۲- فرزند آوری……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۸- ۳- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی……………………………………………………………………۲۹

۲-۸-۴- تقویت روحیه غیرت ورزی………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۹- وظایف و نقش زوجین در رضایت زناشویی…………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۰- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات……………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۰-۱- تکریم زن………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱۰-۲-کمک کردن به زن……………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱۰-۳-اظهار محبت به زن……………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۰-۴-خوش رویی با زن…………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰-۵- پند و موعظه دادن…………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰-۶- تشکر و سپاسگذاری مرد……………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۰-۷- بدرقه و استقبال مرد………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۰-۸- سرپرستی مرد- اطاعات زن…………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱۰-۹-ایجاد لذت برای یکدیگر……………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۰-۱۰-حل تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………۴۰

۲-۱۰-۱۱-بیان زیبا برای همسر…………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۱۰-۱۲- صبر بر آزار و اذیت همسر……………………………………………………………………………۴۱

۲-۱۱- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی……………………………………………………………………….۴۲

۲- ۱۱- ۱- سخت گیری…………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۱-۲- ترش رویی…………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۱۱-۳-نا سزا گویی……………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۱-۴- چشم و هم چشمی………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۵- لجاجت……………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۲- دین…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱۲-۱- مفهوم دین………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۲-۲-دین در لغت……………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۲-۳- نیاز همیشگی به دین………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۳- هدف دین……………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۳-۱-هدایت تشریعی………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۳-۲-تعلیم و تربیت مردم………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۱۳-۳ –قضاوت……………………………………………………………………………………………………..۴۸

-۱۳-۴-اصلاح………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۱۳-۵—حکومت…………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۴- دین از منظر نظریه پردازان غربی……………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱۴-۱- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت…………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۵-دین و مولفه های آن در اسلام………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱۶- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی…………………………………………………………………………………….۵۵

۲-۱۶-۱- علامه طباطبایی………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۱۶-۲- استاد مطهری………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۷- بیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۱۸- بیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………۶۲

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه بزهکاری و قتل های سریالی

مبانی نظری و پیشینه بزهکاری و قتل های سریالی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………… ۸

مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………………… ۹

انواع بزهکاری ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ……………………………………………………………………………….. ۱۱

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی …………………………………………………………………….. ۱۲

بزهکاری بزرگسالان و اطفال……………………………………………………………………………… ۱۳

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان………………………………………………………………………….. ۱۴

طبقه بندی بزهکاران…………………………………………………………………………………………. ۱۵

طبقه بندی لمبروزو…………………………………………………………………………………………… ۱۶

طبقه بندی زیلینگ…………………………………………………………………………………………… ۱۶

طبقه بندی زابو………………………………………………………………………………………………… ۱۷

طبقه بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………… ۱۷

نظریه های بزهکاری ………………………………………………………………………………………… ۱۹

تبیین های زیست شناختی…………………………………………………………………………………… ۱۹

سیماشناسی …………………………………………………………………………………………………… ۱۹

جمجمه شناسی ………………………………………………………………………………………………. ۲۰

دیدگاه اثبات گرایی…………………………………………………………………………………………. ۲۰

نظریه های تیپ بدنی ……………………………………………………………………………………….. ۲۱

تبیین های روان شناختی ……………………………………………………………………………………. ۲۴

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۴

نظریه کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه فشار…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

نظریه خنثی سازی …………………………………………………………………………………………… ۲۹

نظریه برچسب زنی ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی…………………………………………………. ۳۱

نظریه رادیکال بزهکاری …………………………………………………………………………………… ۳۱

نظریه های تلفیقی بزهکاری………………………………………………………………………………… ۳۲

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر……………………………………………………………… ۳۳

جرم…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

انواع جرائم …………………………………………………………………………………………………… ۳۵

قتل ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

قتل های سریالی …………………………………………………………………………………………….. ۴۰

تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………… ۴۰

ارکان قتل سریالی …………………………………………………………………………………………… ۴۲

انواع قتل های سریالی ………………………………………………………………………………………. ۴۴

ویژگی های قاتلان سریالی…………………………………………………………………………………. ۴۶

گونه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………….. ۵۰

انگیزه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………… ۵۳

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی …………………………………………………………….. ۵۹

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ……………………………………………………………… ۶۱

مدل کنترل آسیب هیکی …………………………………………………………………………………… ۶۱

مدل انگیزش رسلر……………………………………………………………………………………………. ۶۲

مدل تلفیقی آریگو و پورسل ………………………………………………………………………………. ۶۳

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه بازی درمانی شناختی – رفتاری و اضطراب کودکان سرطانی

مبانی نظری و پیشینه بازی درمانی شناختی - رفتاری و اضطراب کودکان سرطانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ سرطان کودک…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲٫ اضطراب بیمارستانی در کودکان……………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳٫ مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان………………………………………………… ۱۳

۲-۳-۱٫ عوامل موثر در واکنش های کودکان………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲٫ رویه های استرس زای تشخیص و درمان و نقش مداخلات رفتاری…………………………………… ۱۸

۲-۳-۴٫ عوارض جانبی درمان و مداخلات رفتاری…………………………………………………………………. ۱۹

۲-۳-۵٫ تنظیم مجدد بعد از درمان و مداخلات رفتاری……………………………………………………………. ۲۱

۲-۴٫ بازی درمانی شناختی رفتاری……………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴-۱٫ مروری بر شکل گیری CBPT…………………………………………………………………………….. 22

۲-۴-۲٫ پیشنه های نظری برای CBPT……………………………………………………………………………… 25

۲-۴-۳٫ فرایند ارزیابی کودک در بازی درمانی شناختی-رفتاری……………………………………………….. ۲۶

۲-۴-۴٫ مداخله در CBPT……………………………………………………………………………………………. 27

۲-۴-۴-۱٫ شرح برخی از فنون رفتاری و شناختی بهنگام مداخله……………………………………………….. ۲۷

۲-۵٫ پیشیه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-۱٫ پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۵-۲٫ پژوهش ها در داخل کشور…………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۶٫ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس

مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲مقدمه……………………………………………………………………………….

۲-۲مروری بر مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………..

۲-۲-۱تعریف و اهمیت مهارت های زندگی…………………………………………………..

۲-۲-۲اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی…………………………………..

۲-۲-۳ انواع مهارتهای زندگی……………………………………………………………………..

۲-۳ ابعاد مهارتهای زندگی………………………………………………………………………

۲-۳-۱مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی………………………………………..

۲-۳-۲ مهارت های حل مسله- تصمیم گیری……………………………………………….

۲-۳-۳ مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی……………………….

۲-۳-۴ مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی……………………………………….

۲- ۴مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی…………………………………………..

۲-۵اهداف آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………..

۲-۶جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام……………………………………………………

۲-۷تعریف و اهمیت سلامت روان………………………………………………………..

۲-۸ بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه………………………………………………..

۲-۹ویژگی های افراد سالم از دیدگاه های مختلف…………………………………………

۲-۱۰دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روانی………………………………………….

۲-۱۰-۱ دیدگاه روان پزشکی…………………………………………………………………….

۲-۱۰-۲ دیدگاه رفتار گرایی………………………………………………………………………

۲-۱۰-۳ دیدگاه انسان گرایی……………………………………………………………………..

۲-۱۰-۴ دیدگاه هستی گرایی…………………………………………………………………….

۲-۱۰-۵ دیدگاه شناختی………………………………………………………………………

۲-۱۰-۶ دیدگاه بوم شناختی………………………………………………………………….

۲-۱۱مبانی نظری عزت نفس…………………………………………………………………..

۲-۱۲توجه به عزت نفس در کودکان…………………………………………………………….

۲-۱۳اهمیت عزت نفس…………………………………………………………………….

۲-۱۴علائم عزت نفس سالم و نا سالم………………………………………………………….

۲-۱۵سوابق پژوهش…………………………………………………………………………….

۲-۱۵-۱ تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور……………………………

۲-۱۵-۲ تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور……………………………

۲-۱۶خلاصه فصل……………………………………………………………………………..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه آموزش زندگی خانوادگی و سبک فرزندپروری

مبانی نظری و پیشینه آموزش زندگی خانوادگی و سبک فرزندپروری

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-خانواده ………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳-نوجوانی ………………………………………………………………………………………. ۲۶

۴-خانواده و نوجوان …………………………………………………………………………. ۲۹

۵-تاثیر روابط خانواده بر وضعیت روانی نوجوان ………………………………….. ۴۹

۶-شیوه های فرزندپروری …………………………………………………………………. ۵۶

۷-آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ……………………………………………. 74

۷-۱-آیا والدین به آموزش نیاز دارند ؟ ……………………………………………… ۷۴

۷-۲-آموزش گروهی والدین ……………………………………………………………. ۷۷

۷-۳-آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ……………………………………….. 79

۸-ادبیات پژوهشی …………………………………………………………………………. ۹۲

۸-۱-یافته های پژوهشی داخلی ………………………………………………………. ۹۲

۸-۲-یافته های پژوهشی خارجی ……………………………………………………. ۹۳

مقدمه

در این فصل ابتدا درباره ماهیت خانواده ( انواع خانواده ها ، الگوهای خانواده ، انواع تیپ های خانواده و اهداف آن ، روابط درون فردی خانواده ، روابط مادری از دیدگاه نظریه های روان شناختی ، تعامل مادر – فرزند و پدر – فرزند ) صحبت شده است . سپس از نوجوانی ( انواع آسیب ها و مشکلات آن ، نقش عواطف ، یاس ، خویشتن پنداری ، عزت نفس و سازگاری با فشار روانی نوجوانان ) ، انتظارات والدین – نوجوان و بالعکس ، ضرورت درک نوجوان و تاثیر روابط خانواده صحبت شده و در ادامه از شیوه های فرزندپروری و تاثیرپذیری آن از فرهنگ ، ابعاد فرزندپروری و مدل های رفتاری برخورد والدین با فرزندان و بالعکس و در پایان در مورد آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ، اهداف و محتوای آن مطالبی ارائه گردید .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه آموزش خود کنترلی و پرخاشگری

مبانی نظری و پیشینه آموزش خود کنترلی و پرخاشگری

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۹
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات و پیشینه پژوهش…. ۱۱

استرس والدینی.. ۱۲

مدل تنیدگی والدینی ابیدین: ۱۵

پیامدهای تنیدگی بر والدین و کودکان.. ۱۷

عوامل تأثیر گذار بر تنیدگی والدینی و والدگری.. ۱۸

عوامل برون خانوادگی تنیدگی والدینی: ۱۸

پرخاشگری.. ۲۳

انواع پرخاشگری: ۲۴

عوامل تعیین کننده پرخاشگری: ۲۵

اجتماعی بودن پرخاشگری: ۲۷

نظریه خبرپردازی اجتماعی: ۲۹

رویکرد روانپویشی : ۳۰

پرخاشگری از دیدگاه پژوهشهای رفتاری: ۳۱

کنترل پرخاشگری.. ۳۶

رابطه خودکنترلی و پرخاشگری.. ۳۸

تاریخچه ی خودکنترلی.. ۳۹

خودکنترلی گری.. ۴۲

ضرورت خویشتنداری.. ۴۲

خودکنترلی و رفتارهای تکانشی.. ۴۳

خود کنترلی و هوش هیجانی.. ۴۶

خودکنترلی رفتاری و مؤلفه های آن.. ۴۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه آلکسی تایمیا و سبک های ابراز هیجان

مبانی نظری و پیشینه آلکسی تایمیا و سبک های ابراز هیجان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- آلکسی تایمیا ۱۴

۲-۲-۱- تعریف لغوی آلکسی تایمیا ۱۴

۲-۲-۲ -تعریف اصطلاحی آلکسی تایمیا ۱۴

۲-۲-۳- ویژگی‌های آلکسی تایمیا ۱۵

۲-۲-۴- ساختار و انواع آلکسی تایمیا ۱۶

۲-۳- ابراز گری هیجان. ۲۲

۲-۳-۱- تفاوت‌های فردی در ابراز گری هیجانی.. ۲۳

۲-۳-۲- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هیجانی.. ۲۷

۲-۳-۳- دو سوگرایی در ابراز هیجان. ۲۸

۲-۳-۴- بازداری در ابراز هیجان. ۲۸

۲-۳-۵- کنترل هیجانی.. ۳۱

۲-۳-۵-۱-کنترل خوش خیم. ۳۲

۲-۳-۵-۲- کنترل پرخاشگری.. ۳۳

۲-۳-۵-۳- نشخوار. ۳۳

۲-۳-۶- دوسوگرایی در ابراز هیجان و سلامت روانی.. ۳۵

۲-۳-۷-دوسوگرایی در ابراز هیجان و سلامت جسمانی.. ۳۷

۲-۳-۸- تعریف هیجان. ۳۸

۲-۳-۹- مفاهیم و دیدگاه‌های هیجان. ۴۰

۲-۳-۱۰- ابعاد و مولفه‌های هیجان. ۴۳

۲-۳-۱۱- اجزای هیجان. ۴۶

۲-۳-۱۲- نظم هیجانی.. ۴۷

۲-۳-۱۳- هوش هیجانی.. ۴۸

۲-۳-۱۴- نظریه‌های ابراز هیجان. ۴۸

۲-۴- شخصیت و تیپ شخصیتی.. ۵۲

۲-۴-۱- تعریف تیپ شخصیتی D.. 55

۲-۴-۲ – تعریف تیپ شخصیت B.. 56

۲-۴-۳- تعریف تیپ شخصیت A.. 56

۲-۴-۴- تعریف تیپ شخصیت C.. 57

۲-۴-۵ – نظریه‌های شخصیت… ۵۷

۲-۴-۵-۱- نظریه روانکاوی.. ۵۷

۲-۴-۵-۲- نظریّه‌های شناختی.. ۵۸

۲-۴-۵-۳- نظریه‌های تیپ شناختی شخصیت… ۵۹

۲-۴-۵-۴- نظریه یونگ… ۶۰

۲-۴-۵-۵- نظریه صفات شخصیتی.. ۶۰

۲-۴-۵-۵-۱- نظریه گوردون آلپورت… ۶۱

۲-۴-۵-۵-۲- نظریه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتل.. ۶۱

۲-۴-۵-۵-۳- سه بعد شخصیت آیزنک… ۶۲

۲-۴-۵-۵-۴- نظریه پنج عامل شخصیت… ۶۲

۲-۴-۵-۶- رویکردهای موجود در باب شخصیت… ۶۳

۲-۵- ارتباط آلکسی تایمیا و ابرازگری هیجان. ۶۴

۲-۶ – سبک‌های ابراز هیجان و خصوصیات شخصیتی.. ۶۵

۲-۷- یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های تحقیق.. ۶۶

۲-۸- مطالعات انجام شده مرتبط با پژوهش… ۶۶

۲-۸-۱- مطالعات انجام شده خارج کشور. ۶۶

۲-۸-۲- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. ۷۰

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه انزال زودرس و درمان های روان شناختی

مبانی نظری و پیشینه انزال زودرس و درمان های روان شناختی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱- مقدمه. ۱۷

۲- اختلال انزال زودرس…. ۱۷

۳- توصیف بالینی اختلال انزال زودرس…. ۱۸

۴- تشخیص افتراقی.. ۱۹

۵- ملاک‌های تشخیصی اختلال انزال زودرس…. ۲۰

۶- همه‌گیرشناسی.. ۲۱

۷- تفاوت‌های سنی و مربوط به طول عمر در نرخ شیوع انزال زودرس…. ۲۳

۸- سبب‌شناسی اختلال انزال زودرس…. ۲۴

۹- علل زیست شناختی/ فیزیولوژیکی فردی.. ۲۴

۱۰- علل روان‌شناختی فردی.. ۲۶

۱۱- مدلهای مرتبط با اضطراب… ۲۶

۱-۱۱ مدلهای رفتاری.. ۲۷

۱۲- نظریه‌ی درک ناکافی احساسات پیش ارگاسمی.. ۲۸

۱۳- نظریه‌ی سیستمی.. ۲۸

۱۴- نظریه‌ی زیست شناختی.. ۲۹

۱۵- رویکردهای درمانی.. ۳۰

۱۶- درمان دارویی.. ۳۱

۱۷- درمان‌های روان‌شناختی.. ۳۳

۱-۱۷ آموزش…. ۳۳

۲-۱۷ روش های خودیاری کننده. ۳۵

۳-۱۷ راهبردهای شناختی.. ۳۶

۴-۱۷ راهبردهای رفتاری.. ۳۷

۵-۱۷ فن کنترل محرک… ۳۷

۶-۱۷ روش شروع- توقف… ۴۰

۷-۱۷ روش چلاندن.. ۴۱

۸-۱۷ تکنیک تمرکز حسی.. ۴۱

۱-۸-۱۷ عملکردهای این تکنیک برای زوج ها ۴۲

۲-۸-۱۷ آمادگی برای تمرینات تمرکز حسی.. ۴۲

۳-۸-۱۷ انتقال به مقاربت… ۴۴

۱۹- مدل درمان سیستمی برای زوج هایی مبتلا به انزال زودرس…. ۴۶

۲۰- بازتوانی عضله کف لگن… ۴۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه القای خلق مثبت و افزایش امید

مبانی نظری و پیشینه القای خلق مثبت و افزایش امید

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲ مقدمه. ۱۵

۲-۲ نگاهی بر پیشینه ی امید. ۱۷

۳-۲ تعریف امید. ۱۹

۴-۲ نظریه امید اسنایدر. ۱۹

۱-۴-۲ ابعاد امید در نظریه اسنایدر. ۲۰

۱-۱-۴-۲ اهداف.. ۲۰

۲-۱-۴-۲ تفکر گذرگاه )مسیر های رسیدن به هدف(. ۲۱

۳-۱-۴-۲ تفکر عامل.. ۲۱

۲-۴-۲ نقش موانع در پرورش امید. ۲۲

۳-۴-۲ ناامیدی در نظریه امید اسنایدر. ۲۳

۵-۲ رشد امید. ۲۴

۶-۲ تفاوت امید و خوش بینی.. ۲۵

۷-۲ خوش بینی، امید و سلامتی.. ۲۶

۸-۲ راهکارهای تقویت امید. ۲۷

۹-۲ اهمیت افکار و اندیشه انسان.. ۲۸

۱-۹-۲ انوع افکار و اندیشه انسان.. ۲۸

۲-۹-۲ افکار مثبت انسان.. ۲۸

۳-۹-۲ افکار منفی انسان.. ۲۹

۱۰-۲ نگاهی بر پیشینه خلق و تعریف آن.. ۲۹

۱۱-۲ تفاوت خلق و هیجان.. ۳۲

۱۲-۲ روش های القای خلق.. ۳۴

۱-۱۲-۲ تقسیم بندی ثایر از روش های القای خلق.. ۳۴

۲-۱۲-۲ تقسیم بندی وسرمن (۱۹۶۶) از روش های القای خلق.. ۳۵

۱۳-۲ تکنیک های تصویر سازی ذهنی.. ۳۷

۱۴-۲ مبانی عملی موضوع پژوهش…. ۳۸

۱-۱۴-۲ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. ۳۸

۲-۱۴-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور. ۴۱

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه اقدام به خودکشی و ویژگی های شخصیتی

مبانی نظری و پیشینه اقدام به خودکشی و ویژگی های شخصیتی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱مقدمه. ۱۴

۲-۲تعریف خودکشی.. ۱۵

۲-۳افکار خودکشی.. ۱۷

۲-۴اقدام به خودکشی.. ۱۸

۲-۵تاریخچه مربوط به خودکشی.. ۱۹

۲-۶نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. ۲۱

۲-۷علل خودکشی.. ۲۲

۲-۸علل خودکشی در ایران. ۲۵

۲-نظریه­ های خودکشی.. ۲۶

۲-۹-۱-نظریه ­های روان تحلیلگری.. ۲۶

۲-۹-۲-نظریه رفتاری.. ۲۷

۲-۹-۳-نظریه شناختی.. ۲۷

۲-۹-۴-نظریه یادگیری.. ۲۸

۲-۹-۵-نظریه جامعه شناختی.. ۲۸

۲-۱۰شخصیت.. ۳۰

۲-۱۱اصطلاحات معادل شخصیت.. ۳۲

۲-۲دیدگاه‌هایی درباره شخصیت.. ۳۳

۲-۱۲-۱-دیدگاه روانكاوی.. ۳۳

۲-۱۲-۲-دیدگاه پدیدارشناختی.. ۳۴

۲-۱۲-۳-رویکرد شناختی.. ۳۶

۲-۱۲-۴-دیدگاه انسان‌گرایی.. ۳۶

۲-۱۲-۵دیدگاه یادگیری یا رویكرد رفتاری.. ۳۷

۲-۱۲-۶-رویکرد یادگیری اجتماعی.. ۳۸

۲-۱۲-۷-دیدگاه پردازش اطلاعات.. ۳۸

۲-۱۲-۸-دیدگاه صفات.. ۳۹

۲-۱۳مدل پنج عاملی شخصیت.. ۴۰

۲-۱۳-۱-پیشینة تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت.. ۴۰

۲-۱۳-۲-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. ۴۴

۲-۱۳-۳-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. ۴۵

۲-۱۴پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. ۵۳

۲-۱۵پیشینه­ ی پژوهشی.. ۵۴

۲-۱۵-۱-پیشینه­ ی خارجی.. ۵۴

۲-۱۵-۲-پیشینه­ ی داخلی.. ۵۵

۲-۱۶مدل تحقیق ۵۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه افسردگی

مبانی نظری و پیشینه افسردگی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲- مبانی نظری تحقیق——————————————— ۱۳

۲-۱- الگوی زیستی افسردگی—————————————- ۱۳

۲-۲- الگوی روان پویشی افسردگی———————————— ۱۴

۲-۳- درمان روان پویشی افسردگی———————————— ۱۵

۲-۴- الگوهای شناختی افسردگی ———————————– ۱۶

۲-۵- درمان شناختی———————————————– ۱۷

۲-۶- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است—————— ۱۸

۲-۷- رویکرد رفتار درمانی——————————————- ۱۸

۲-۸- رویکرد مراجع- محور—————————————— ۱۹

۲-۹- رویکرد گشتالت درمانی—————————————- ۱۹

۲-۱۰- رویکرد وجودی——————————————— ۱۹

۲-۱۱- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری——————————— ۲۰

۲-۱۲- رویکرد تحلیل تبادلی—————————————– ۲۰

۲-۱۳- رویکرد شناختی——————————————— ۲۰

۲-۱۴- رویکرد جامع یا انتخابی————————————— ۲۱

۲-۱۵- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری—————————- ۲۱

۲-۱۶- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش——————- ۲۲

۲-۱۶-۱- تحقیقات خارج از کشور———————————— ۲۲

۲-۱۶-۲- تحقیقات داخلی کشور————————————- ۲۹

۲-۱۷- فرضیه­ ها————————————————— ۴۸

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتی

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱- مبانی نظری بازی رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲- نظریه های راجع به بازی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱- نظرات پیشوایان اسلام و دانشمندان اسلام …………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۲- نظریه ویگوستگی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۳- نظریه پیاژه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- نظریه روان تحلیل گری …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۵- نظریه های بازی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۶- نظریات دیگر دانشمندان ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۶-۱- نظریه ی جان سولر …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۷- تاریخچه ی بازی های رایانه ای …………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۷-۱- تاریخچه ی بازی های رایانه ای در ایران ……………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۸- ویژگی های بازی رایانه ای …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۹- اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای ………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۰- ساختار بازی رایانه ای ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۱- انواع بازی های رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۲- اثرات مختلف بازی های رایانه ای …………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۳- مزیت های بازی های رایانه ای ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۴- نظریه های مربوط به شخصیت ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۴-۱- نظریه یونگ ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۴-۲- نظریه آدلر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۴-۳- نظریه آیزنگ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۴-۴- نظریه اریک اریکسون ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۴-۵- نظریه گوردن آلپورت ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۴-۶- ریموند کیل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۴-۷- جورج کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۴-۸- اسکینر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۵- بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-پیشینه نظری تحقیق (پایه های نظری) ۹

۲-۱-۱-تاریخچه اعتیاد اینترنتی.. ۹

۲-۱- ۲- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… ۱۱

۲-۱- ۳-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… ۱۲

۲- ۱- ۴- ارزیابی.. ۱۲

۲- ۱- ۵- نشانگان بالینی.. ۱۳

۲- ۱- ۶- همه گیری شناسی.. ۱۴

۲-۱- ۷- اختلالات مختلط روانپزشکی.. ۱۵

۲-۱-۸- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU) 16

۲-۱-۹- تشخیص….. ۱۷

۲-۱-۱۰- علت شناسی ـ نظریه ها ۱۹

۲-۱-۱۱-اقدام های درمانی.. ۲۵

۲-۱-۱۲-عواقب منفی استفاده از اینترنت… ۲۷

۲-۱-۱۳-DSM و وابستگی به اینترنت… ۲۹

۲-۱-۱۴- جذب شدن. ۳۱

۲-۱-۱۵-غرق شدن. ۳۲

۲-۱-۱۵-۲- انواع غرق شدن. ۳۵

۲-۱-۱۵-۳-حالت های غرق شدن. ۳۶

۲-۲-پیشینیه عملی.. ۳۹

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۳۹

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی ۴۵

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۴

اضطراب… ۱۴

اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19

اختلال اضطراب منتشر. ۲۱

اختلال وحشت زدگی… ۲۲

اختلال فشار روانی پس آسیبی… ۲۲

اضطراب آشکار و پنهان.. ۲۳

عناصر اضطراب… ۲۵

شیوع اضطراب… ۲۶

ریشه ها و عوامل اضطراب… ۲۷

درجات اضطراب… ۲۸

تشخیص بالینی اضطراب… ۲۹

انواع پاسخ به اضطراب… ۲۹

دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن.. ۳۱

نظریة روانکاوی فروید.. ۳۲

دیدگاه سالیوان.. ۳۴

دیدگاه هورنای.. ۳۵

دیدگاه اتورانک…. ۳۷

دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی». 37

نظریة پرز «گشتالت درمانی». 38

اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی… ۳۹

دیدگاه راجرز. ۴۰

دیدگاه الیس…. ۴۱

دیدگاه گلاسر. ۴۱

دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب… ۴۲

تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی… ۴۲

تعلل ورزی.. ۴۳

تعلل ورزی تحصیلی… ۴۴

دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی.. ۴۶

تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری.. ۴۶

تعلل به عنوان یک مشکل شناختی… ۴۶

تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی… ۴۷

تعلل به عنوان یک عادت… ۴۷

تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی… ۴۷

شیوع تعلل ورزی.. ۴۷

انواع و اقسام تعلل ورزی.. ۴۹

شیوه های درمانی تعلل ورزی.. ۵۱

نظریه منطقی-هیجانی الیس…. ۵۱

نظریه درمان شناختی… ۵۱

نظریه خودناهمگنی… ۵۲

نظریه مدیریت زمان.. ۵۲

نظریه پردازش اطلاعات… ۵۲

نظریه مدیریت رفتار. ۵۳

نظریه انگیزشی… ۵۳

ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی… ۵۳

مدیریت استرس…. ۵۵

استرس یا فشار روانی… ۵۶

منابع استرس…. ۵۸

وقایع آسیب زا ۵۸

رویدادهای زندگی… ۵۹

تعارضات درونی… ۶۰

استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی… ۶۰

مدل های نظری استرس…. ۶۰

مدل مبتنی بر محرک… ۶۰

مدل مبتنی بر پاسخ.. ۶۱

پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها ۶۲

پاسخ های روان شناختی به تنیدگی… ۶۴

مدل تعاملی… ۶۵

حل مسأله اجتماعی… ۶۶

مهارت های حل مسئله. ۶۶

الگوهای حل مسئله. ۶۷

آموزش روش حل مسئله. ۶۸

پیشینه پژوهشی… ۶۹

پژوهش های انجام شده در داخل کشور. ۷۰

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. ۷۵

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲- مقدمه. ۱۶

۱-۲-۲- تعریف اضطراب مرگ… ۱۷

۲-۲-۲- ویژگی های اضطراب مرگ… ۱۷

۳-۲-۲- پیشایندهای اضطراب مرگ… ۲۳

۴-۲-۲- پیامدهای اضطراب مرگ… ۲۳

۵-۲-۲- تلویحات بالینی.. ۲۴

۶-۲-۲- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی.. ۲۵

۷-۲-۲- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ… ۲۷

۳-۲- خود شکوفایی.. ۲۸

۱-۳-۲- تعریف خود شکوفایی.. ۲۹

۲-۳-۲- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی.. ۳۰

۱-۲-۳-۲- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) ۳۰

۲-۲-۳-۲ دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) ۳۱

۳-۲-۳-۲ دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) ۳۱

۳-۳-۲- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا ۳۳

۴-۳-۲- ماهیت آشفتگی های هیجانی.. ۳۵

۵-۳-۲ مقایسه دو انگیزه اساسی.. ۳۶

۶-۳-۲ انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. ۳۷

۴-۲- تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۱-۴-۲- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۲-۴-۲- پیشینه نظری از مفهوم تصویر ذهنی از خدا ۴۰

۳-۴-۲- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی.. ۴۱

۴-۴-۲- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا ۴۱

۵-۴-۲- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا ۴۲

۶-۴-۲- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته. ۴۴

۱-۶-۴-۲- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی.. ۴۵

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۳- تعاریف اختلال یادگیری……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۴- مشکلات ویژه اختلال یادگیری………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۴-۱- نقص توجه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۲- پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۳- مشکلات هماهنگی حرکتی…………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴-۴- مشکلات اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-۵- اختلال خواندن………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۴-۶- مشکلات زبان شفاهی……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۷- اختلال نوشتن…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۸- اختلال حساب…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۹- مشکلات حافظه………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۵- سبب شناسی اختلال یادگیری………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۵-۱- عوامل عصب شناسی………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۲-عوامل ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۳- عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۵-۴- تاخیر در تحول………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶- شیوع اختلال یادگیری ویژه……………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۷- نظریات پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۷-۱- نظریه اتیکنسون و شفرین……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۷-۲- نظریه سطوح پردازش………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۷-۳- نظریه رمز دو گانه……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۷-۴- مدل پردازش توزیع موازی……………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۵- مدل پیوندگرایی………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۸- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۸-۱- پردازش اطلاعات در افراد با اختلال یادگیری………………………………………………… ۳۵

۲-۸-۲- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه………………………………………………………. ۳۹

۲-۹- نتیجه­ گیری از تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………. ۴۰

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل