مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض

مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲- مبانی نظری………………………………………………………… ۱۵

۲-۱- مقدمه………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱- هوش معنوی…………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱-۱- تعاریف هوش معنوی……………………………………… ۱۸

۲-۲-۱-۲-۱- مدل وگان…………………………………. ۲۷

۲-۲-۱-۲- مدل‌های هوش معنوی…………………………………………. ۲۷

۲-۲-۱-۲-۲- مدل بروس لیچفیلد…………………………….. ۲۷

۲-۲-۱-۲- ۳- مدل ایمونز…………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۱-۲-۴- مدل کینگ………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۱-۳- کاربرد هوش معنوی در محیط کار………………………….. ۳۳

۲-۲-۱-۴- هوش معنوی مبتنی بر آموزه های اسلامی…………….. ۳۴

۲-۲-۱-۴-۱- مؤلفه­ های هوش معنوی در اسلام از دیدگاه جامی………. ۳۵

۲-۲-۱-۵- معنویت، هوش معنوی………………………………… ۳۶

۲-۲-۱-۶- معنویت و سازمان……………………………………. ۳۵

۲-۲-۱-۷- معنویت اسلامی……………………………………… ۳۷

۲-۲-۱-۷-۱- اخلاق……………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۱-۷-۲- عرفان…………………………………………. ۳۸

۲-۲-۱-۸- معنویت اسلامی در سازمان و نتایج آن…………… ۳۸

۲-۲-۲- مفهوم تعارض………………………………………… ۳۹

۲-۲-۲-۱- جایگاه تعارض در مدیریت………………………………. ۴۰

۲-۲-۲-۲-تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب………………………… ۴۳

۲-۲-۲-۳- انواع تعارض……………………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۲-۴- سطوح تعارض…………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۲-۵-تعارض سرد و گرم……………………………………………… ۴۹

۲-۲-۲-۶- مدل‌های تعارض…………………………………………….. ۵۱

۲-۲-۲-۷- دلایل بروز تعارض……………………………………………….. ۵۶

۲-۳- بررسی پیشینه تحقیق…………………………………….. ۶۰

۲-۴- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………… ۶۸

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مقدمه …………………………………………………………..۱۶

۲-۲-هوش معنوی……………………………………………۱۸

۲-۲-۱-تاریخچه هوش معنوی……………………………….۲۱

۲-۲-۲-تعریف هوش………………………………………………۲۲

۲-۲-۳-تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف……………۲۳

۲-۳- معنویت……………………………………………….۳۰

۲-۳-۱-معنویت و مذهب…………………………………….۳۲

۲-۳-۲-همپوشی بین معنویت و مذهب…………………..۳۴

۲-۳-۳-انواع معنویت………………………………………۳۵

۲-۳-۴-اسلام و معنویت………………………………………۳۸

۲-۳-۵ویژگی اصلی انسانهای معنوی……………………..۴۱

۲-۳-۶-ابعاد ارادی انسانهای معنوی………………………….۴۲

۲-۳-۷-مدل هوش معنوی کینگ……………………………۴۷

۲-۴-خودکنترلی…………………………………………………….۴۸

۲-۴-۱-مراحل خودکنترلی برای رسیدن به منبع کنترل درونی……….۵۲

۲-۴-۲-پنج مهارت افزایش خود کنترلی……………..۵۴

۲-۴-۳-خود کنترلی و مراقبه…………………………..۵۷

۲-۴-۴-واگیر دار بودن توانایی خود کنترلی………………۵۷

۲-۴-۵-نقش و ضرورت خود كنترلی………………..۵۹

۲-۴-۶-خود کنترلی در سازمان…………………………۵۹

۲-۴-۷-ماهیت و هدف خود کنترلی…………………….۶۰

۲-۴-۸-مرز بین کنترل و خود کنترلی………………….۶۲

۲-۴-۹-عواقب نداشتن کنترل بر خود…………………………۶۳

۲-۴-۱۰-ریشه کنترل بر خود……………………………۶۴

۲-۴-۱۱-مدل خود کنترلی تانجی…………………….۶۶

۲- ۵ – ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………۶۷

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه——————————————————————- ۲۳

۲-۲ هوش —————————————————————— ۲۴

۲-۳ ماهیت هوش انسانی، از گذشـته تا حال ————————————— ۲۶

۲-۴ سابقـه تاریخی ———————————————————– ۲۷

۲-۵ نظریه هوش چندگانه —————————————————— ۲۸

۲-۶ دلالت‌های نظریه هوش چند گانه برای برنامه‌های درسی و آموزش —————— ۳۲

۲-۷ فرهنگ—————————————————————— ۳۴

۲-۷-۱ فرهنگ ملی———————————————————— ۳۵

۲-۷-۲ فرهنگ عمومی——————————————————— ۳۵

۲-۷-۳ فرهنگ تخصصی——————————————————– ۳۶

۲-۷-۴ فرهنگ سازمانی——————————————————– ۳۶

۲-۸ فرهنگ سازمانی———————————————————– ۳۸

۲-۹ هوش فرهنگی ———————————————————– ۴۱

۲-۱۰ اجزای هوش فرهنگی—————————————————– ۴۴

۲-۱۰-۱ دانش فرهنگی ——————————————————– ۴۵

۲-۱۰-۲ مراقبتهای فرهنگی—————————————————– ۴۶

۲-۱۰-۳ مهارت‌های فرهنگی —————————————————- ۴۶

۲-۱۱ توسعه هوش فرهنگی —————————————————- ۴۷

۲- ۱۲ ابعاد هوش فرهنگی —————————————————– ۴۷

۲- ۱۳ انواع شخصیتها در هوش فرهنگی —————————————— ۵۲

۲-۱۴ تقویت هوش فرهنگی —————————————————- ۵۳

۲-۱۵ عناصر هوش فرهنگی —————————————————- ۵۴

۲-۱۶ استفاده از هوش فرهنگی ————————————————- ۵۶

۲- ۱۷ مؤلفه‌های هوش فرهنگی ————————————————- ۵۷

۲-۱۸ آموزش هوش فرهنگی ————————————————— ۶۱

۲-۱۹ هوش فرهنگی از دیدگاه اسلام ——————————————— ۶۳

۲-۲۰ اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام —————————————— ۶۴

۲-۲۱ ویژگی‌های مهم هوش فرهنگی از نظر اسلام ———————————- ۶۷

۲-۲۲ راهبردهای اسلام در حوزۀ فرهنگ ملی و فرا ملی —————————– ۶۹

۲-۲۳ مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اسلام ————————————— ۷۲

۲-۲۴ راه‌های تقویت مهارت‌های هوش فرهنگی از نظر اسلام————————— ۸۰

۲- ۲۵ ارتباط —————————————————————- ۸۱

۲-۲۶ ارتباطات چیست؟——————————————————– ۸۲

۲-۲۷ نظریه ارتباطات ——————————————————— ۸۵

۲-۲۸ پشینه نظریه ارتباطات —————————————————- ۸۶

۲-۲۹ چارچوب نظریه ارتباطات ————————————————– ۸۶

۲-۳۰ ارتباطات اثر بخش ——————————————————- ۸۸

۲-۳۱ اثر بخشی در ارتباطات میان فردی——————————————- ۸۹

۲- ۳۲ ویژگیهای اثر بخشی —————————————————– ۹۰

۲-۳۳ موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثر بخش ———————————– ۹۵

۲-۳۴ روشهای بهبود ارتباطات ————————————————— ۹۷

۲-۳۵ تحقیقات در رابطه پژوهش————————————————- ۹۸

۲-۳۵-۱ پیشینه درداخل کشور————————————————– ۹۸

۲-۳۵-۲ پیشنه درخارج از کشور————————————————- ۱۰۰

۲-۳۶ خلاصه فصل دوم——————————————————— ۱۰۲

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه همکاری های بین کتابخانه ای – امانت بین کتابخانه ای

مبانی نظری و پیشینه همکاری های بین کتابخانه ای – امانت بین کتابخانه ای

دسته بندی کتابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ مقدمه.. ۹

۲-۲٫ تعریف همکاری.. ۹

۲-۳٫ ایجاد طرح همکاری بین کتابخانه‌ای.. ۱۰

۲-۴٫ روش‌های همکاری…………………… ۱۰

۲-۴-۲٫ همکاری کتابخانه‌ها در دانشگاه وروکلاو……….. ۱۲

۲-۵٫ شرایط لازم برای کسب موفقیت در برنامه‌های همکاری بین کتابخانه‌ها ۱۴

۲-۶٫ انواع همکاری‌های بین کتابخانه‌ای………………. ۱۵

۲-۷٫ اهداف همکاری بین کتابخانه‌ها ۱۹

۲-۸٫ همکاری بین کتابخانه‌ای؛ غنی کردن کتابخانه‌های کوچک…….. ۲۱

۲-۹٫ همکاری بین کتابخانه‌ها درمان نه پیشگیری………….. ۲۲

۲-۱۰٫ امانت بین کتابخانه‌ای………………….. ۲۴

۲-۱۰-۱٫ ایجاد نظام امانت بین کتابخانه‌ای.. ۲۶

۲-۱۰-۲٫ رهنمودهای ایفلا در خصوص اصول اجرای امانت بین کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک در سطح بین‌الملل ۲۷

۲-۱۰-۳٫ اصول و رهنمودهای اجرایی………………… ۲۸

۲-۱۰-۳-۱٫ مزایای همکاری بین کتابخانه‌ها…………….. ۲۸

۲-۱۰-۳-۲٫ مزایای کتابخانه‌های مشترک.. ۲۹

۲-۱۰-۴٫ پروتکل امانت بین کتابخانه‌ای: پیشرفت و پروژه‌ها ۲۹

۲-۱۱٫ تأثیر نظام‌های رایانه‌ای برخدمات امانت بین کتابخانه‌ای.. ۳۱

۲-۱۲٫ امانت بین کتابخانه‌ای در ایران………………. ۳۲

۲-۱۳٫ امانت بین کتابخانه‌ای در سایر کشورها ۳۳

۲-۱۳-۱٫ ایالات متحدۀ آمریکا ۳۳

۲-۱۳-۱-۱٫ کد امانت برای ایالات متحده، توسط کمیته امانت بین کتابخانه‌ای.. ۳۴

۲-۱۳-۱-۲٫ پروژۀ امانت بین کتابخانه‌ها و تحویل مدرک در آمریکای شمالی….. ۳۵

۲-۱۳-۱-۳٫ مکزیک……………… ۳۵

۲-۱۳-۱-۴٫ انگلستان………………….. ۳۵

۲-۱۳-۱-۵٫ استرالیا………………… ۳۶

۲-۱۳-۱-۶٫ هندوستان. ۳۶

۲-۱۳-۱-۷٫ دانمارک……………….. ۳۷

۲-۱۴٫ اشتراک منابع…………………………. ۳۷

۲-۱۴-۱٫ نکات اساسی در طرح‌های اشتراک منابع………. ۳۹

۲-۱۴-۲٫ جایگاه اشتراک منابع در توسعه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی……. ۴۰

۲-۱۴-۳٫ استفاده کنندگان چندگانه از منابع اطلاعاتی……. ۴۱

۲-۱۴-۴٫ ضرورت ایجاد دستگاه‌های اجرایی مناسب………… ۴۲

۲-۱۴-۵٫ اشتراک منابع، فراهم‌آوری مشترک…………….. ۴۳

۲-۱۴- ۵-۱٫ تحویل مدرک و اشتراک منابع. ۴۴

۲-۱۴-۶٫ محدودیت‌هایی که در اشتراک منابع پیش می‌آید. ۴۴

۲-۱۵٫ پیشینه‌های تحقیق……………………. ۴۵

۲-۱۵-۱٫ مطالعات انجام شده در خارج از ایران……………. ۴۵

۲-۱۵-۱-۲٫ مطالعات انجام شده در داخل ایران……………… ۵۰

۲-۱۵-۱-۳٫ جمع‌بندی پیشینه‌های تحقیق……………. ۵۸

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه……………………………………………………….. ۲۱

۲-۲- پیشینه نظری ……………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۱- ارتباطات سازمانی…………………………………….. ۲۱

۲-۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات…………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۱- تعاریف ارتباطات………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۱-۳- سطوح ارتباطات………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۱-۴- ارتباطات سازمانی………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۱-۵- متغیرهای ارتباطات…………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۱-۶- فرایند ارتباطات………………………………………… ۲۹

۲-۲-۱-۷- اجزای فرایند ارتباطات…………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۱-۸- موانع ارتباطات……………………………………………. ۳۴

۲-۲-۱-۹- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیامهای باکیفیت…. ۳۵

۲-۲-۱-۱۰- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی…………………………….. ۳۶

۲-۲-۱-۱۱- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی………………………….. ۳۷

۲-۲-۱-۱۲- انتخاب مسیر یا كانال ارتباطی مناسب…………………. ۳۷

۲-۲-۱-۱۳- انواع ارتباطات………………………………………… ۳۸

۲-۲-۱-۱۳-۱- ارتباطات کلامی و غیرکلامی……………………………… ۳۸

۲-۲-۱-۱۳-۲- ارتباطات یك جانبه و دو جانبه……………………….. ۳۹

۲-۲-۱-۱۳-۳- ارتباطات رسمی و غیر رسمی…………………………… ۴۱

۲-۲-۱-۱۴- ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی………………………… ۴۲

۲-۲-۱-۱۴-۱- ارتباطات خطی…………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۱-۱۴-۲- ارتباطات تعاملی …………………………………. ۴۴

۲-۲-۱-۱۴-۳- ارتباطات تبادلی ………………………………………. ۴۶

۲-۲-۱-۱۴-۴- مقایسه مدلها…………………………………… ۴۸

۲-۲-۲- تعهد سازمانی…………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۲-۱- تعاریف تعهد سازمانی………………………………….. ۵۱

۲-۲-۲-۲- اهمیت تعهد سازمانی………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۲-۳- اجزا و مراحل تعهد سازمانی………………………………. ۵۴

۲-۲-۲-۴- جوانب یا انواع تعهد سازمانی…………………………….. ۵۵

۲-۲-۲-۵- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………………………………. ۵۸

۲-۲-۲- ۶- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی……………………………… ۶۲

۲-۲-۲-۷- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………… ۶۴

۲-۲-۲-۸- دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ………….. ۶۵

۲-۲-۲-۹- ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺑﻌﺪی ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی…………………. ۶۶

۲-۲-۲-۱۰- اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی……………………………………………. ۶۷

۲-۲-۲-۱۱- مدل می یر و آلن………………………………………………… ۶۳

۲-۲-۲-۱۲- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………… ۷۲

۲-۳- پیشینه پژوهشی………………………………………………. ۷۳

۲-۳-۱- ارتباطات سازمانی…………………………………………….. ۷۳

۲-۳-۱-۱- پژوهشهای داخلی…………………………………………. ۷۳

۲-۳-۱-۲- پژوهشهای خارجی…………………………………. ۷۷

۲-۳-۲- تعهد سازمانی…………………………………………………… ۷۹

۲-۳-۲-۱- پژوهش‌های داخلی…………………………………………….. ۷۹

۲-۳-۲-۲- پژوهش‌های خارجی………………………….. ۸۳

۲-۳-۳- ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی…………………………. ۸۶

۲-۱-۵-۳- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………….. ۸۷

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان

مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۷۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- پیش درآمد. ۱۱

۲-۲- سلامت روان. ۱۱

۲-۲-۱ روان شناسی سلامت… ۱۱

۲-۲-۲ مکتب تحلیل بیوانرژتیکی.. ۱۲

۲-۲-۳ مسایل اخلاقی در معنویت و سلامت روان. ۱۲

۲-۲-۴ ضوابط اخلاقی انجمن روان شناسی امریکا ۱۲

۲-۲-۵ معنویت و سلامت روان. ۱۳

۲-۲-۶ بخشایش و نادیده گرفتن خشم. ۱۳

۲-۲-۷ خصوصیات افراد دارای سلامت روان. ۱۳

۲-۲-۸ خود بیمار انگاری.. ۱۴

۲-۲-۹ اختلال وسواسی- اجباری( (ocd. 14

۲-۲-۱۰ حساسیت بین فردی.. ۱۵

۲-۲-۱۱ افسردگی.. ۱۵

۲-۲-۱۲ اضطراب… ۱۶

۲-۲-۱۳ خصومت… ۱۷

۲-۲-۱۴ فوبیا ۱۷

۲-۲-۱۵ پارانویا ۱۸

۲-۲-۱۶ روان پریشی.. ۱۸

۲-۳- پرخاشگری.. ۱۸

۲-۳-۱ تعریف پرخاشگری.. ۱۸

۲-۳-۲ انواع پرخاشگری.. ۱۹

۲-۳-۳ تظاهرات پرخاشگری از کودکی تا اوایل بزرگسالی.. ۲۰

۲-۳-۴ در طول دومین و سومین سال ها عمر، نشانه های رفتاری.. ۲۰

۲-۳-۵ نوجوانی و اوایل بزرگسالی.. ۲۱

۲-۳-۶ عوامل موثر بر پرخاشگری.. ۲۲

۲-۳-۷ خانواده به منزله مرکز آموزش پرخاشگری.. ۲۲

۲-۳-۸ تقلید پرخاشگری.. ۲۳

۲-۳-۹ تقویت پرخاشگری.. ۲۳

۲-۳-۱۰ تماشای خشونت در تلویزون. ۲۴

۲-۳-۱۱ نقص در مهارت های شناختی.. ۲۵

۲-۳-۱۲ کنترل پرخاشگری.. ۲۶

۲-۳-۱۳ آموزش استراتژی های موثر بر کاهش تعارض به کودکان. ۲۶

۲-۳-۱۴ تشویق و ترغیب رفتارهای مخالف… ۲۶

۲-۳-۱۵ آگاهی فزاینده از تاثیرات زیان آور پرخاشگری.. ۲۷

۲-۳-۱۶ سازمان بندی مجدد محیط ها ۲۷

۲-۳-۱۷ برون ریزی عواطف از طریق هنر. ۲۷

۲-۳-۱۸ شیوه های رفع خشم. ۲۷

۲-۳-۱۹ شیوه های مواجه با انسان خشمگین.. ۲۸

۲-۴- نقاشی و نقاشی درمانی.. ۲۸

۲-۴-۱ نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن. ۲۸

۲-۴-۲ مراحل تکامل خط خطی کردن. ۲۹

۲-۴-۳ از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی.. ۲۹

۲-۴-۴ توصیف نقاشی توسط پیاژه ۳۰

۲-۴-۵ تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان. ۳۱

۲-۴-۶ توصیف نقاشی توسط پیاژه ۳۱

۲-۴-۷ هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی.. ۳۱

۲-۴-۸ از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی.. ۳۲

۲-۴-۹ پنج تا هشت سالگی.. ۳۲

۲-۴-۱۰ هشت سالگی تا نوجوانی.. ۳۳

۲-۴-۱۱ شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان. ۳۳

۲-۴-۱۲ انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها ۳۳

۲-۴-۱۳ اضافه نمودن شخصیت های دیگر. ۳۴

۲-۴-۱۴ کمبود محبت… ۳۴

۲-۴-۱۵ نقاشی در مقام بازی.. ۳۴

۲-۴-۱۶ حسادت… ۳۵

۲-۴-۱۷ بی ارزش کردن اشخاص…. ۳۵

۲-۴-۱۸ کودک و میمون. ۳۵

۲-۴-۱۹ فاصله بین اشخاص…. ۳۶

۲-۴-۲۰ برجسته نمودن اشخاص…. ۳۶

۲-۴-۲۱ رنگ و تخیلات… ۳۶

۲-۴-۲۲ تعیین هویت… ۳۷

۲-۴-۲۳ تکامل چهره نگاری.. ۳۷

۲-۴-۲۴ ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها ۳۷

۲-۴-۲۵ نقاشی و زندگی عاطفی کوک.. ۳۸

۲-۴-۲۶ جهت نقاشی.. ۳۸

۲-۴-۲۷ فضا ۳۸

۲-۴-۲۸ معانی رمزی حیوانات… ۳۹

۲-۴-۲۹ معانی رمزی آب… ۳۹

۲-۴-۳۰ معانی رمزی رنگین کمان. ۴۰

۲-۴-۳۱ معانی رمزی کوه ها ۴۰

۲-۴-۳۲ معانی رمزی هواپیما ۴۰

۲-۴-۳۳ معانی رمزی راه ۴۰

۲-۴-۳۴ معانی رمزی خانه. ۴۰

۲-۵- پیشینه تحقیق.. ۴۱

۲-۵-۱ پیشینه هنر و نقاشی درمانی.. ۴۱

۲-۶- موسیقی و نقاشی.. ۴۸

۲-۶-۱ ریتم یا آهنگ ترسیم. ۴۹

۲-۷- نظریه های مختلف در مورد سلامت روان. ۴۹

۲-۷-۱ نظریه فروید. ۴۹

۲-۷-۲ نظریه موری.. ۵۰

۲-۷-۳ نظریه آدلر. ۵۰

۲-۷-۴ نظریه مزلو. ۵۱

۲-۷-۵ نظریه فروم. ۵۱

۲-۷-۶ نظریه روان تحلیل گری.. ۵۲

۲-۷-۷ نظریه رفتار شناسی فطری.. ۵۲

۲-۷-۸ نظریه سائق (فرضیه ناکامی –پرخاشگری) ۵۲

۲-۷-۹ نظریه یادگیری اجتماعی.. ۵۳

۲-۷-۱۰ نظریه هنرمندانه. ۵۴

۲-۷-۱۱ نظریه بالینی- فرافکن.. ۵۴

۲-۷-۱۲ نظریه تکاملی.. ۵۵

۲-۷-۱۳ نظری بالینی- فرافکنانه. ۵۶

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی

مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مبانی نظری و پژوهشی. ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه ۱۳

۲-۲- مفهوم شهروند و شهروندی. ۱۴

۲-۳- آموزش شهروندی به عنوان واقعیت اجتماعی. ۱۸

۲-۴- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی سیاسی. ۲۱

۲-۵- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی فرهنگی. ۲۳

۲-۶- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی تربیتی. ۲۴

۲-۸- تعلیم و تربیت شهروندی. ۳۲

۲-۹- دلالت های پرداختن به تربیت شهروندی. ۳۶

۲-۱۰- عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی تربیت شهروندی. ۳۸

۲-۱۱- سطوح و ابعاد شهروندی. ۴۰

۲-۱۱-۱- بعد شخصی. ۴۱

۲-۱۱-۲-بعد اجتماعی. ۴۲

۲-۱۱-۳-بعد مکانی. ۴۲

۲-۱۱-۴-بعد زمانی. ۴۳

۲-۱۲- نهاد آموزش و پرورش و تربیت شهروندی. ۴۶

۲-۱۳- اهداف تربیت شهروندی. ۴۹

۲-۱۴- رویکردهای سازماندهی محتوای برنامه درسی تربیت شهروندی. ۵۲

۲-۱۵- روشهای یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی. ۵۴

۲-۱۶- سیر تحول در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی ایران. ۵۶

۲-۱۷- اهداف دوره راهنمایی تحصیلی. ۵۸

۲-۱۸- پژوهشهای داخلی و خارجی. ۵۹

۲-۱۹- نتیجه گیری. ۶۴

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱-ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن

۲-۱-۲-هدف و اهمیت ارتباطات

۲-۱-۳-فرایند و انواع ارتباطات

۲-۱-۴-ویژگی های ارتباطات

۲-۱-۵-مهارت های ارتباطی مدیران

۲-۱-۶-تعاریف مهارتهای ارتباطی

۲-۱-۷-مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

۲-۱-۸-انگیزش پیشرفت تحصیلی

۲-۱-۹-پیشرفت

۲-۱-۱۰-اهداف پیشرفت

۲-۱-۱۱-منشا نیاز به پیشرفت

۲-۱-۱۲-مدل پیشرفت اتكینسون

۲-۱-۱۳-نظریه مک کللند

۲-۱-۱۴-انگیزه پیشرفت

۲-۱-۱۵-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

۲-۱-۱۶-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت

۲-۱-۱۷-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲-۱-۱۸-پیشرفت تحصیلی

۲-۱-۱۹-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

۲-۱-۲۰-اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

۲-۱-۲۱- افت تحصیلی چرا؟

۲-۱-۲۲-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

۲-۱-۲۳-به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

۲-۱-۲۴-پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان :

۲-۱-۲۵-نظریه های پیشرفت تحصیلی

۲-۱-۲۶- گانیه

۲-۱-۲۷- بلوم

۲-۱-۲۸-عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲-۱-۲۹- تجربه معلمان

۲-۱-۳۰-آماده كردن درس و نمره دادن

۲-۱-۳۱- مهارت ها

۲-۱-۳۲- تحصیلات عمومی

۲-۱-۳۳- تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت

۲-۱-۳۴-مدارس شهری و روستایی

۲-۱-۳۵-دستور العمل برای والدین در باره پیشرفت تحصیلی فرزندان

۲-۱-۳۶- توصیه به والدین در مورد مقایسه دانش آموزان

۲-۱-۳۷-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه

۲-۱-۳۸- نقش اولیاء در پیشرفت تحصیل كودكان

۲-۲-پیشینه تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق تغذیه در دوران بلوغ

دانلود تحقیق تغذیه در دوران بلوغ

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ اهمیت زیادی دارد . زیرا نوجوانان و جوانان به دلیل سوخت و ساز بالای بدن و فعالیت زیاد به انرژی بیشتری نیاز دارند . البته لازم به ذکر است که پرخوری زیاد در این دوران سبب چاقی بیش از حد نوجوان خواهد شد . تا جایی که ،‌ گاهی نوجوان برای حفظ تناسب اندام ناچار به رژیم گرفتن می شود .تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ اهمیت زیادی دارد . زیرا نوجوانان و جوانان به دلیل سوخت و ساز بالای بدن و فعالیت زیاد به انرژی بیشتری نیاز دارند . البته لازم به ذکر است که پرخوری زیاد در این دوران سبب چاقی بیش از حد نوجوان خواهد شد . تا جایی که ،‌ گاهی نوجوان برای حفظ تناسب اندام ناچار به رژیم گرفتن می شود .بنابراین در صورتی که تغذیه مناسب باشد و تمام مواد لازم به بدن برسد ، هم انرژی مورد نیاز نوجوان به حد کافی تأمین خواهد شد و هم نیازی به رژیم خاص غذایی وجود نخواهد داشت .صبحانه وعده غذایی مهمی برای نوجوانان است . زیرا صبحانه ناکافی یا کم کالری گاهی می تواند زمینه ساز کمبودهای تغذیه ای شود . توصیه می شود که در برنامه غذایی نوجوانان سه گروه اصلی مواد غذایی شامل : چربی ها ، مواد قندی و نشاسته ای و پروتئین ها حتماً وجود داشته باشد . البته مصرف زیاد قندهای ساده مثل نوشابه های گازدار ، شکلات ،‌ آب نبات و سایر موادی که فقط انرژی زا هستند و ارزش غذایی ندارند باید محدود شوند و به جای آنها از مواد نشاسته ای مانند برنج ، نان و سیب زمینی استفاده شود .همانگونه که اشاره شد یکی از مواد مورد نیاز بدن ، پروتئین ( حیوانی و گیاهی ) است . نیاز به این ماده در دوران بلوغ به دلیل سریعتر شدن رشد و افزایش حجم عضلات بیشتر می شود . پروتئین های حیوانی در تخم مرغ ،‌گوشت ، پنیر و شیر و پروتئین های گیاهی در غلات و حبوبات وجود دارد . مصرف روزانه ۴۵ تا ۷۲ گرم پروتئین توصیه می شود .

اهمیت تغذیه دختران:

دختران امروز مادران فردا و کلید سلامتی نسل کنونی و آینده می باشند.تمام مطالعات انجام شده نشان داده است که بسیاری از مشکلات دوران بارداری و تولد نوزادان نارس ارتباط مستقیم با وضع تغذیه مادر در زمان قبل از بارداری و سنین قبل از ازدواج دارد.بطور کلی ، دخترانی که زندگی خود را با تغذیه ناکافی در دوران کودکی همراه با بیماری شروع کرده و به دوره نوجوانی پا می گذارند ، از یک طرف به علت کمبودهای تغذیه ای با کاهش قدرت یادگیری ، افت تحصیلی ، افزایش ابتلا به بیماریها و کاهش توانمندی ذهنی و جسمی مواجه هستند و از سوی دیگر ، پس از ازدواج نمی توانند دوران بارداری شیردهی خوبی داشته باشند. زیرا در دوران بارداری و شیردهی ذخایر بدنی مادر مصرف می شود و سوء تغذیه او تشدید یافته و علاوه بر مادر سوء تغذیه گریبانگیر فرزندش نیز میشود. بطور کلی مطالعات انجام شده نشان داده است که در دخترانی که از زمان تولد تا بلوغ غذای متعادل و کافی مصرف کنند در هنگام بارداری و زایمان با مشکلات کمتری روبرو هستند. اندازه لگن بستگی به قد دارد و لگن در دخترانی که خوب تغذیه شده اند به شکلی است که وضع حمل آسانتر می شود.به علت کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در دختران نوجوان ، ذخایر آهن بدن آنها تخلیژه می شود. این دختران پس از ازدواج و در دوران بارداری از کمبود آهن شدید رنج می برند و در این مادران نه تنها خطر مرگ و میر به علت خونریزی هنگام زایمان افزایش می یابد بلکه نوزادانی که بدنیا می آورند کم وزن و یا نارس بوده و ذخایر آهن کافی ندارند کم خونی فقر آهن در دوران بارداری و ۲ سال اول زندگی اثرات جبران ناپذیر بر رشد و تکامل مغزی کودکان دارد و موجب کاهش بهره هوشی به میزان ۵ تا ۱۰ درصد می شود. بر اساس بررسی کشوری شیوع کم خونی فقر آهن در زنان ۱۵-۴۹ ساله که اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۴ انجام داده است ، بیشترین میزان شیوع کمبود آهن در دختران ۱۹-۱۵ ساله ( ۳۹ در صد) گزارش شده است . بررسی سلامت و بیماری که در سال ۱۳۷۸ توسط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت انجام شده نیز نشان داده است که شیوعکم خونی در زنان ۳۹-۱۵ ساله و ۶۹-۴۰ ساله تقریبا ۲ برابر مردان است. این ارقام نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر زنان و دختران در سنین بلوغ در مقایسه با مردان این گروه سنی می باشد.

جدول ۶: توزیع افراد بر حسب درجات مختلف ابتلا به کم خونی به تفکیک سن و جنس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق ارزش غذایی و درمانی روغن زیتون

دانلود تحقیق ارزش غذایی و درمانی روغن زیتون

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزش غذایی و درمانی روغن زیتون

روغن زیتون بخشی از نیاز های غذایی کشور ما را تأمین می کند که اگر از میوه ی سالم و با اصول صحیح استخراج و نگاهداری شود، علاوه بر خود کٿایی غذایی، در پیش گیری و درمان انواع بیماری ها و بالا بردن سلامت جامعه نیز مؤثر خواهد بود. زیتون از ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد کشت می شده و از آن زمان، برگ و میوه ی زیتون به علت وجود ماده ی بسیار تلخی به نام اولئوروپین، برای ترمیم زخم و میوه ی آن …

مقدمه

روغن زیتون بخشی از نیاز های غذایی کشور ما را تأمین می کند که اگر از میوه ی سالم و با اصول صحیح استخراج و نگاهداری شود، علاوه بر خود کٿایی غذایی، در پیش گیری و درمان انواع بیماری ها و بالا بردن سلامت جامعه نیز مؤثر خواهد بود. زیتون از ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد کشت می شده و از آن زمان، برگ و میوه ی زیتون به علت وجود ماده ی بسیار تلخی به نام اولئوروپین، برای ترمیم زخم و میوه ی آن پس از تلخی زدایی با محلول های قلیایی یا آب نمک به عنوان غذا و تأمین انرزی بدن مورد استٿاده قرار می گرٿته است. زیتون، از آغاز تمدن یعنی ۱۰۰۰۰ سال پیش و حتّی از دوران توحّش نیز در گیاه درمانی کاربرد داشته است. اگر چه، میوه ی زیتون و روغن حاصل از آن در جیره غذایی مردم نقش دارد، اثرات در مانی آن در قسمت های مختلٿ بدن حایز اهمیت ٿراوان می باشد. در حال حاضر، مطالعات دارویی زیتون به طور جدّی مورد پی گیری قرار می گیرد. در این مقاله روش درست تهیه این روغن مورد بررسی قرارگرٿته است. روغن هایی که غیر اصولی و از میوه های زخمی و پوسیده در انبار تهیه شده باشند نه تنها ارزش درمانی ندارند بلکه مصرٿ آن ها برای اٿراد سالم نیز بسیار مضر می باشد.به طور خلاصه می‌توان توضیح داد، روغن زیتون با اٿزایش لیپوپروتیین‌های دانسیته بالا (HDL)یا كلسترول خوب و پایین آوردن لیپوپروتیین های دانسیته پایین (LDL) یا كلسترول بد، به پایین آوردن كلسترول خون كمك می‌كند. این روغن اگر هنگام مصرٿ حرارت داده شود یا در معرض نور و اکسیژن هوا قرار گیرد، سودمندی خود را از دست خواهدداد. عصاره برگ زیتون ٿشار خون را پایین آورده و به عمل گردش خون در بدن کمک می کند. طیٿ درمانی روغن زیتون بسیارگسترده است. این روغن در دیابت، آماس مثانه، سنگ صٿرا، بیماری های دستگاه گوارش، گردش خون به ویژه قلب، پوست اثر مٿید ٿراوانی دارد. مصرٿ روغن زیتون برای جلوگیری از حمله قلبی سودمند است زیرا مانع لخته شدن خون در شریان می گردد. اوله او روپین موجود در برگ و میوه زیتون با غلظت پایین به عنوان یک ضد اکسایشی قوی محسوب می گردد. اولئوروپین استخراج شده از برگ زیتون یکی از داروهای ضد ٿشار خون مهمی است که در بعضی ازکشورها به صورت قرص تولیدو به مصرٿ پزشکی می رسد. قیمت این قرص ها بر حسب درجه خلوص آن ها متغیر است.

روغن زیتون چیست؟

روغن زیتون مانند كره و روغن ذرت یك چربی است.این روغن یكی از دو روغنی است كه از میوه‌ استخراج می‌‌گردد و بدون عملیات اضاٿی قابل مصرٿ می باشد. درخت زیتون ابتدا در سوریه باستان به دلیل اهمیت میوه‌ی آن كشت می‌شد، كه به علت استٿاده در پخت و پز، روشنایی و مصارٿ درمانی تولید می‌شده است. در دنیای قدیم این درختان در سراسر جهان انتشار داشته‌اند، و امروزه بیشتر در نواحی مدیترانه یا مناطق با آب و هوای مشابه یاٿت می‌گردند.

تاكنون بیش از ۹۰۰ رقم زیتون شناخته شده اند. ارقام زیتون از نظر مصرٿ به سه گروه تقسیم می‌شوند كه عبارتند از: زیتون کنسروی، زیتون روغنی و زیتون كیٿی‌چاشنی. بسیاری از مردم تٿاوت بین دو گروه آخری را تأیید نمی‌كنند.در آشپزی به جای چربی‌های دیگر مانند كره، چربی حیوانی و روغن ذرت می‌توان از روغن زیتون بهره گرٿت.از طرٿ دیگر روغن چاشنی برای تهیه‌ی مخلٿات غذایی، اٿزودنی به سبزیجات و سالاد مورد استٿاده قرار می‌گیرد.این روغن مانند سایرروغن‌های خوب زیتون در گروه چاشنی طبقه بندی می‌گردد. درختان زیتون را بر اساس نوع بهره برداری كه از آن‌ها می‌شود، به دو نوع کنسروی و روغنی تقسیم می‌كنند.

روغن زیتون چگونه تولید می‌شود؟

پس از تٿاوت واریته ای زیتون، درجه رسیدگی، روش برداشت و استخراج آن از مهم‌ترین معیارهای تعیین کننده ی كیٿیت روغن محسوب می‌گردد. زیتون در آواخر پاییز وآوایل زمستان پس از تغییر رنگ از سبز به ارغوانی تیره می‌رسد كه در این حالت به آن زیتون سیاه نیز گٿته می‌شود. بارسیدن زیتون، روغن آن تغییرات زیادی را متحمل می‌گردد. زیتون‌های ابتدای برداشت، محصول مرغوبی با روغن میوه‌ای هستند‌كه اغلب زمان برداشت آن به سرعت سپری می‌شود. زیتون‌های برداشت آخری آن‌قدر تأخیر برداشت دارند كه ابداً جمع‌آوری نمی‌شوند، امّا بعضی از كشاورزان، آن‌ها همراه با برگ‌ها برداشت می کنند و سپس روغن حاصل از آن‌ها را با روغن سبز رنگ آغاز زمان برداشت مخلوط می‌نمایند.

عموماً بهترین روغن‌ها از زیتون‌هایی تولید می‌شوند كه در زمان برداشت ۳/۱ تا ۳/۲ میوه‌ها سیاه شده باشند. با این‌كه تلاش‌های ٿراوانی برای توسعه روش‌های برداشت صورت می‌گیرد، امابرای تولید بهترین روغن زیتون همیشه از روش برداشت دستی استٿاده می‌گردد كه نیمی از هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد.

اگرچه استثنا‌هایی وجود دارد، اما بیشتر روغن‌های زیتون مخلوطی از روغن چندین رقم است و همه‌ی این ارقام برای یك روغن ویژه‌ای كشت می‌شوند و پس از برداشت محصول، با هم دیگر به طور مخلوط آسیاب شده و خمیر می‌گردند.در ایتالیا، روغن زیتون از رقم زیتون روغنی ٿرانتو‌یو كه یكی از رایج‌ترین رقم زراعی این كشور است به سهولت استخراج می‌گردد.

زیتون‌ پس از برداشت برای تهیه خمیر نرم آسیاب می‌گردد. در صنعت برای تهیه این خمیر از نوعی آسیاب سنگی معروٿ به پیترا(pietra) استٿاده می‌شود. در سال‌های اخیر یك نوع آسیاب چكشی جای‌گزین پیترا شده است. در هركدام از این روش‌ها مزایا و معایبی وجود دارد. روش آسیاب سنگی كند و خیلی ملایم است اما تمیز كردن آن كار سختی می‌باشد. از طرٿ دیگر آسیاب چكشی تمیز بوده و خمیر زیتون خیلی نرمی را تولید می‌كند، به طوری كه بعضی از اٿراد احساس می‌كنند كه خمیر مزه‌ی ٿلزی به خود گرٿته است. اگر میوه‌های زیتون توسط آسیاب چكشی خردشوند و سپس دریك مخلوط كن معروٿ به مالاكساتور كاملاً مخلوط گردند، مولكول‌های روغن با هم تجمع نموده و قطرات بزرگی را تشكیل خواهند داد.

منابع:

۱ – مؤسسه ی بین المللی تحقیقات روغن زیتون (۲۰۰۴- ۲۰۰۰) اسپانیا

۲ – انجمن روغن زیتون ایالت کالیٿرنیا (۲۰۰۵ – 2002 ) ایالات متحده آمریکا

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پژوهش کار آفرینی نان سنتی

دانلود پژوهش کار آفرینی نان سنتی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه

تولید نان سنتی

فصل اول

معرفی فعالیت اقتصادی

تأمین سرمایه

فصل دوم

هدف کلی

سرمایه کل

اندازه فعالیت اقتصادی

فرصتها

تهدیدها

نقاط ضعف

نقاط قوت

فصل سوم

شرح فعالیت کارآفرینانه

هدف از ایجاد طرح

تجهیزات دفتری

وظایف فعالیت کارآفرینانه

دلیل شروع به کار

دلیل موفقیت

محل فعایت اقتصادی

تجارب و تخصص های مورد نیاز برای اجرای موفق طرح

فصل چهارم

طرح تولید

مواد خام مورد نیاز

فصل پنجم

طرح تجاری

امکان سنجی

خرید دستگاه های اولیه

فصل ششم

طرح سازمانی

نوع مالکیت

فصل هفتم

طرح بازاریابی

تحلیل موقعیت

فرصتها

تهدیدها

تحلیل رقیبان

نقاط ضعف

نقاط قوت

اهداف ومقاصد بازاریابی

شیوه تبلیغاتی مناسب

فصل هشتم

طرح مالی

صورتهای مالی نان سنتی

مقدمه:

کارآفرین به کسی گفته می شود که دارای فکر و ایده جدید است و می تواند ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند.

کارآفرین فردی است که ریسکها را می پذیرد وکار جدیدی را آغاز می کند پیدایش مفاهیم نظری کار آفرینی با گسترش وسیع این اصطلاح همزمان بوده است.

واژه Entrtpernur (کارآفرین) واژه فرانسوی است و ترجمه تحت الفظلی آن( واسطه) یا ( دلال) است.

به طور کلی کارآفرینی فرآیند خلق چیز – جدید و با ارزش است با اختصاص زمان وتلاش لازم، در نظر گرفتن ریسکهای مالی، روانی واجتماعی ورسیدن به رضایت فردی، مالی واستقلال، خصوصیات وویژگیهای کارآفرینان

– ریسک پذیری

– نوآوری و خلاقیت

– تمایل به مسئولیت پذیری

– عدم به مسئولیت پذیری

– عدم وابستگی

– نیاز به قدرت

تولید نان سنتی

فصل اول

معرفی فعالیت اقتصادی

این فعالیت اقتصادی که می تواند نان سنتی می باشد تولید نان با کیفیت بهتری که مورد رضایت مردم باشد راه اندازی شده است ومشغول به فعالیت است.

تأمین سرمایه:

سرمایه اولیه تولید نان سنتی در کل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال که ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال آن به صورت نقد و مابقی آن به صورت وام از بانک کارآفرینی می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق ضرورت خدا شناسی

دانلود تحقیق ضرورت خدا شناسی

دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ضرورت خدا شناسی

چرا باید خدا را شناخت؟

برای تبیین لزوم شناخت خدا دوگونه دلیل می‌توان ارائه داد: دلایل نظری و عملی.

دلایل نظری لزوم شناخت خدا : دست كم دو عامل درونی انسان را به سوی شناخت خدا و معرفت به او سوق می دهد.

۱ – عامل عقلانی: انسان در مسایل گوناگون به فكر خود متوسل می‌شود.پیرامون موضوعی، از ابعاد گوناگون می‌اندیشد. وجود این استعداد تحلیلی و منطق عقلانی، می‌طلبد دربار? خدا نیز بر اساس عقل و منطق بیندیشد.

انسان بر آن است به نیروی عقل و منطق خود، علت اصلی وجود جهان شگفت را دریابد و خدایی را كه آفرینند? هستی و سازند? جهان است شناسد.

“متكلمان و اندیشمندان اسلامی، از دیر زمان برای اثبات لزوم گام نهادن در طریق خداشناسی بردو اصل تكیه كرده‌اند:

أ ) دفع ضرر محتمل: هر خردمندی این احتمال را میِ‌پذیرد كه در صورت عدم پیروی از دین دچار كیفر و عذاب می‌شود. از آن جا كه عقل جلوگیری از زیان ناشی از كیفر حتی احتمالی را لازم می‌شمارد، واجب است آدمی در مورد وجود خدا و اوصاف او جست و جو كند تا در صورتی كه واقعاً خدایی وجود داشته و دعوت پیامبران راست باشد، بتواند با پیروی از آنان،‌خویش را از عذاب الهی برهاند.

ب‌) وجوب شكر منعم: شكی نیست نعمت‌های فراوانی كه از آن بهره‌مندیم، از سوی منعمی یه ما اعطا شده است و از سوی دیگر عقل، سپاسگذاری از بخشند? نعمت را لازم می‌شمارد. از آن جا كه سپاسگذاری از یك موجود بدون شناخت او ممكن نیست، عقل حكم می‌كند باید در مسیر شناخت نعمت دهنده حقیقی (خداوند) گام بردارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود آزمایش ماشین اتود

دانلود آزمایش ماشین اتود

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شرح عملی آزمایش:

قسمت اول :

در این ازمایش اولین کار انجام گرفته صفر کردن ترازو میباشد سپس وزنه ها را بهپیچ که به نخ اتصال دارد وصل میکنیم سپس هریک از وزنه ها را جداگانه وزن کرده وسپس سربار را وزن میکنیم:

M1 = 106 gr M2 = 102.5 gr m =10 gr

حال شتاب تئوری را از فرمول a=mg/(M1+M2)+m بدست می اوریم.

a = 10*10/(106+102.5)+10= 0.457 m/s2 شتاب تئوری:

سپس نخ را روی دستگاه قرار داده . دستگاه دارای دو شاخص که اولی را طوریتنظیم میکنیم تا وقتیکه وزنه ها را برای رها کردن اماده کنیم.دست دارای وزنه مقابلعدد صفر باشد. سپس قرقره را رها میکنیم و در همان لحظه کرنومتر را فشار داده تاشروع به اندازه گیری زمان رها شدن تا برخورد وزنه به شاخص دوم را اندازه گیریکند. زمان را متوقف کرده و برای بدست اوردن دقیق زمان هر بار برخورد این کار رابرای هر فاصله مشخص ۳ بار انجام دادیم.از میان ۳ زمان میانگین گرفته و انرا ثبتکردیم. سپس شاخص دوم را روی فاصله دیگری تنظیم کردیم و برای این فاصله نیزهمان کار را ۳ مرتبه انجام دادیم. با استفاده از داده هایمان شتاب عملی را برای هر tبدست اوردیم.

هدف انجام ازمایش :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در ۴۳ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

فهرست مطالب:

۲-۱- مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱- ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۱- مفهوم ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۲-عوامل موثر بر ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۲-۱-عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۲-۲- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۳- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۴-معیارهای ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۵- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۵-۱- نظریه سود خالص

۲-۱-۱-۵-۲- نظریه سود خالص عملیاتی

۲-۱-۱-۵-۳- نظریه سنتی

۲-۱-۱-۵-۴- نظریه مودیلیانی و میلر

۲-۱-۱-۵-۵- تئوری توازی ایستا

۲-۱-۱-۵-۶- تئوری ترجیحی

۲-۱-۱-۶- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۱-۷-کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه

۲-۱-۲-عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۲-۱- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۲-۲- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۲-۳-مفهوم شکاف قیمتی

۲-۱-۲-۴- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

۲-۱-۲-۴-۱-هزینه پردازش سفارش

۲-۱-۲-۴-۲- هزینه نگهداری موجودی

۲-۱-۲-۴-۳- هزینه انتخاب نادرست

۲-۱-۲-۵- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار

۲-۲-پیشینه تحقیق

۲-۲-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور

۲-۲-۲- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها

۲-۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده.

بخشی از متن:
وحید حقگوی اشکیکی (۱۳۹۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی‌های شرکت”نتیجه گیری کرد که بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. همچنین بین سود سهام با برخی ویژگی‌های شرکت از قبیل سودآوری، وضعیت نقدینگی، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت و با ساختار دارایی رابطه منفی وجود دارد.

اوتچینیکوو[۱] (۲۰۱۰) به بررسی “تصمیمات ساختار سرمایه در صنایع آزاد (بدون نظارت دولت)” پرداخت و دریافت که عدم نظارت دولت، بر محیط عملیاتی شرکتها و تصمیمات اهرمی اثر می گذارد. این اثر به صورت کاهش در سوددهی دارایی های مشهود و افزایش در فرصت های رشد شرکت ها می باشد.شرکتها به کاهش اهرم واکنش نشان می دهند. همچنین عدم نظارت دولت بر روابط مقطعی بین اهرم و عوامل موثر بر آن اثر می گذارد. اهرم وابستگی منفی کمی با سوددهی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام دارد و با اندازه شرکت(واریانس سود) رابطه مثبت زیادی دارد، که این نتایج با تئوری توازی ایستای ساختار سرمایه مطابقت دارد. مطابق با تئوری توازی ایستا شرکت هایی که دارای ساختار سرمایه مشابهی می باشند، سهام بیشتری را در سال های اولیه عدم نظارت منتشر می کنند.

توضیحات ابتدایی فایل:

تعداد صفحات ۴۳ صفحه: ۳۹ صفحه متن و ۴ صفحه منابع

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت docx آماده جهت پرینت

نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد.

منابع درون متنی و پایانی: دارد

قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد


[۱]Ovtchinnikov

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی در ۷۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

فهرست مطالب:

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- اواخر دهه ی ۸۰ میلادی و افزایش استثناها

۲-۳- استثناهای مالی

۲-۴- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری

۲-۵- مالی رفتاری

۲-۵-۱- حوزه های مالی رفتاری

۲-۵-۱-۱- محدودیت در آربیتراژ

۲-۵-۱-۲- روانشناسی شناختی

۲-۶- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران

۲-۶-۱- تصمیمات شهودی

۲-۶-۲- چارچوب تصمیم

۲-۶-۳- تورش های شناختی

۲-۷- انتقادات وارده بر مالی رفتاری

۲-۸- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس

۲-۹- استراتژی های معاملاتی

۲-۹-۱- استراتژی شتاب

۲-۹-۱-۱- منابع بالقوه سودهای شتاب

۲-۹-۱-۲- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر

۲-۹-۲- شتاب صنعت

۲-۹-۳- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس

۲-۹-۴- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب

۲-۹-۵- فرضیه چرخه عمر شتاب

۲-۱۰- استراتژی معاملاتی معکوس

۲-۱۱- مقایسه شتاب و معکوس

۲-۱۲- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۱۲-۱- مطالعات خارجی

۲-۱۲-۲ مطالعات داخلی

خلاصه مطالعات داخلی و خارجی

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت کنترل فساد اداری

پاورپوینت کنترل فساد اداری

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸٫۷۲۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت کنترل فساد اداری

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۲۰ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” کنترل فساد اداری ” بوده و در ۲۰ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

کنترل فساد اداری در بخش دولتی

هشت بعد کلیدی برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران

فساد چیست ؟

انواع فساد

فساد جزئی

فساد کلان

انواع فساد از دیدگاه هیدن همیر

هزینه های فساد

اهمیت پیشگیری از فساد

محورهای اصلی تثیر گذاری فساد در جامعه

نظریه های کنترل فساد

مجموعه ساز و کارهای کنترل فساد

ارتقای سلامت ملی

ارکان ارتقای سلامت نظام ملی

راهبرهای جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران

تقویت مشارکت مردمی

اصلاح مدیریت دولتی

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول

دانلود آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

هدف ازمایش:

اندازه گیری انبساط طولی فنر و مطالعه ارتعاشات فنر

وسایل لازم:

پایه – فنر – ترازو – خط کش میلیمتری- وزنه های مختلف

شرح تئوری ازمایش:

هنگامیکه جسمی به جرم m و طول x به انتهای فنری اویخته شوددستگاه پس از افزایش طول فنر نیرویی در خلاف جهت افزایش طول برجسم واردشده و نیروی وزن را خنثی می نماید. اگر جرم وزنه وm وجرم فنر دربرابر جرم وزنه بسیار ناچیز و قابل صرفنظر کردن باشد دراینصورت قانون دوم نیوتن و قانون هوک برای حالت کشسانی فنر قابلقبول است.

با توجه به کشسانی فنر با افزایش نیرو مقدار جابجایی نیز بطور خطیافزایش می یابد و تغییرات نیرو نسبت به جابجایی خطی است. در منطقهالاستیک اگر بار یا نیرو را از روی جسم جامد یا فنر حذف کنیم …

شرح عملی ازمایش:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۰۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۳۰ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” تحول اداری در بخش مدیریت دولتی ” بوده و در ۳۰ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف مدیریت دولتی نوین

مبانی تئوریک و فلسفه مدیریت دولتی نوین

چند مفهوم بنیادی متضاد با مدیریت دولتی نوین

چهار روند كلان اداری همراه با مدیریت دولتی

عناصرشکل دهنده مدیریت دولتی از نظر هود

مهم ترین عناصر مدیریت دولتی نوین از نظر هایز و کرنی

رگه های مدیریت دولتی نوین دربخش دولتی ایران

برنامه های تحول نظام اداری به وضعیت مطلوب

انتقادات وارده برمدیریت دولتی نوین

كمرنگ كردن مرز عمومی و خصوصی

محدود كردن تركیب دریافت كنندگان خدمات

تضعیف بخش دولتی

تضعیف پاسخگوئی عمومی

تهدید اعتماد عمومی

شكل دهی سازمانهای دولتی مضطرب

تقویت نظام توزیع غنائم به شكل خصوصی سازی

علل نمادین سیاسی ( نه كارآیی ) در عرضه خدمات به شهروندان

تهدید جامعه مدنی

نظریه سیاسی متضاد با حاكمیت مردم سالار

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۸٫۶۳۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۶۵ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” اجرا و نظام ارزیابی عملكرد ” بوده و در ۶۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

انواع ارزیابی عملكرد

طرح جامع مدیریت عملكرد

روش ارزیابی متوازن

مهم ترین دلایل عدم توفیق در اجرای استراتژی

سازمانهای پیشرو چگونه استراتژی های خود را محقق ساخته اند؟

اصول ایجاد سازمان استراتژی محور

رابطه علت و معلولی در ارزیابی متوازن

فرآیند مدل امتیازات متوازن

طراحی و تدوین مدل امتیازات متوازن

استقرار و بكارگیری سنجش متوازن

مزایای روش ارزیابی متوازن

پیش نیازهای موفقیت در پیاده سازی BSC

رسالت و استراتژی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط

پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۴۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۲۵ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط ” بوده و در ۲۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف ارتباطات

نقش ارتباطات در سازمان

علل برقراری ارتباط

علل اشتراک گذاری ایده ها

موانع اشتراک گذاری ایده ها

اجزایی سیستم ارتباطات

مدل ادراکی ارتباطات

الگوی فرآیند ارتباط

چگونگی برقراری ارتباط

اشکال ارتباطات سازمانی

تفاوت ارتباطات کلامی و غیر کلامی

انتخاب رسانه ارتباطی

مسیرهای ارتباطی

ارتباطات غیر کلامی در محیط کار

تفاوتهای بین فرهنگی در ارتباطات غیر کلامی

تفاوت جنسی در شیوه برقراری ارتباط

روش های موثر برای برقراری ارتباط بهتر با مافوق

روش های موثر برای برقراری ارتباط بهتر با همکاران

روش های موثر برای برقراری ارتباط بهتر با مشتریان

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود