ارزیابی فرآیند طراحی و مهندسی در پروژه های پتروشیمی (انگلیسی)

ارزیابی فرآیند طراحی و مهندسی در پروژه های پتروشیمی (انگلیسی)

ارزیابی  فرآیند طراحی و مهندسی در پروژه های پتروشیمی   (انگلیسی)

پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی دارای سه فاز اصلی مهندسی، خرید و ساختمان و نصب می باشند.اجرای هریک از این فاز ها مستلزم داشتن سازمان مناسب به همراه فرآیندهای کاری موثر به منظور اتمام فعالیت با کیفیت مطلوب، در زمان مقرر و با هزینه تمام شده مناسب می باشد. دستیابی به چنین سازمانی نیازمند ارزیابی مستمر عملکرد می باشد. هدف از این گزارش تهیه ابزار ارزیابی فرآیند طراحی و مهندسی در چنین سازمانهایی می باشد. Content Abstract Part 1: Introduction Previous researches Goals and objectives of the project Part 2: Design process, KPI characteristics and developed KPI Design