فایل اکسل هوش هیجانی بار ان(فرم نود سوالی،بدون نمودار)

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان(فرم نود سوالی،بدون نمودار)

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان(فرم نود سوالی،بدون نمودار)

آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on Emotional Quotient Inventory) که توسط روون بار-آن تهیه شده است و ویراست سال ۲۰۰۶ آن یکی از پرکاربردترین ابزارهای روان‌سنجی است، درواقع برای سنجش مجموعه قابلیت‌ها، صلاحیت‌ها و مهارت‌های غیر شناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با نیازها و فشارهای محیطی تأثیر دارند. عوامل کلیدی که این پرسشنامه ارزیابی می‌کند کارکردهای عاطفی، هیجانی و اجتماعی هستند که منجر به بهزیستی روان‌شناختی می‌گردند. از نکات قابل‌توجه در هوش‌های هیجانی، اکتسابی بودن و قابلیت آموزش داشتن و بهبود آن‌ها است

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان

فایل اکسل هوش هیجانی بار ان

فایل اکسل آزمون هوش هیجانی بار – ان آزمون بار-ان، براي مجموعه قابلیتها، صلاحیتها و مهارتهاي غیرشناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی شخص، براي موفقیت در مقابله با درخواستها و فشارهاي محیطی تکیه دارد. نمره گذاري: از آنجا که گزینه ها بر روي یک طیف ۵ درجهاي لیکرت تنظیم شده اند، نمره گذاري از ۵ به یک کاملا موافقم ۵ و کاملا مخالفم ۱ و در بعضی سؤالات با محتواي منفی یا معکوس، انجام میشود. نمره کل هر مقیاس، برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات ۱۵ مقیاس میباشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس میباشد.