بررسی انواع مبدل های حرارتی همراه باطراحی با نرم افزار

بررسی انواع مبدل های حرارتی همراه باطراحی با نرم افزار

بررسی انواع مبدل های حرارتی همراه باطراحی با نرم افزار

آموزش پیش رو در ۱۰۹ صفحه و در ۵ فصل تحت عناوین زیر نگارش شده است: فصل۱: دسته بندی مبدل های حرارتی فصل ۲:اصول طراحی مبدل های حرارتی فصل ۳: بررسی سیال کاری (اسید فسفریک) فصل ۴: نرم افزارهای طراحی مبدل فصل۵: طراحی مبدل حرارتی پوسته لوله شامل فایل word و pdf می باشد.