مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۹۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبكه توزیع

۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبكه فشار ضعیف…………………………………….1

۱-۱-۱-تبعات نامتعادلی بار …….………………………………………………………………….1

۱-۱-۲-شبكه فشار ضعیف ….……………………………………………………………………..2

۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها[۴] ……………………………………………………………2

۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول[۴] ……………………………………4

۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگی‌رابطه‌بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان ………………8

تلفات در شبكه (بار كاملاً اكتیو)[۳]

۱-۱-۵-شرایط لازم برای تعادل شبكه علاوه بر یكسان نمودن بار فازها……..……………………9

۱-۲- اثر نامتعادلی بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع………………………………..11

۱-۲-۱-عملكرد نا متعادل ترانسفورماتورهای سه فاز[۶] ………………………………………….11

۱-۲-۲-بارهای تكفاز روی ترانسفورماتورهای سه فاز………………………………………………12

۱-۲-۳-بار تكفاز خط به خنثی در ترانسفورماتورهای سه فاز …………………………………….13

۱-۲-۴-بررسی تلفات نامتعادلی در ترانسهای توزیع………………………………………………15

۱-۲-۵-ارائه پیشنهاد جهت كم كردن تلفات نامتعادلی در ترانسفورماتورهای توزیع……………21

فصل دوم : بررسی روش‌های كاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۱- ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها …………………………………………………………23

۲-۱-۱- اساس روش ………………………………………………………………………………..23

۲-۱-۲-تعیین آرایش بهینه شبكه …………………………………………………………………28

۲-۱-۳-تخصیص انشعاب جدید بودن تغییر آرایش شبكه…………………………………………31

۲-۱-۴-تخصیص انشعاب جدید به شبكه بهینه شده ……………………………………………34

۲-۱-۵-ارائه الگوریتم ……………………………………………………………………………….38

۲-۲- امكان سنجی افزایش سطح مقطع نول ……………………………………………………..43

۲-۲-۱- امكان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبك…….……………………44

۲-۲-۲-امكان سنجی افزایش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط …….………………………52

۲-۲-۴-امكان سنجی افزایس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذیه طولانی………………55

۲-۲-۵- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….59

۲-۳- سیستم زمین و اثر آن در كاهش تلفات شبكه توزیع ………………………………………60

۲-۳-۱- تلفات در سیستم نول [۱] …………………………………………………………………61

۲-۳-۲- كاهش تلفات در سیم نول ……..…………………………………………………………61

۲-۳-۳-كاهش افت ولتاژ در سیم نول ………..……………………………………………………64

۲-۳-۴- اثر زمین نول در محل مصرف …………………………………………………………..64

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۳-۵- زمین كردن شبكه توزیع …………………………………………………………………65

۲-۳-۶-مقاومت سیم اتصال زمین و مقاومت زمین[۹] ….…….…………………………………66

۲-۳-۶-۱- مدل خط توزیع …………………………………………………………………..67

۲-۳-۶-۲- اثر نامتعادلی فازها بر روی تلفات با توجه به سیستم زمین ….…………………70

۲-۳-۶-۳-حساسیت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمین ………………………………72

۲-۳-۶-۴- جنبه اقتصادی خطا در تلفات ………………………………………………… …74

۲-۳-۶-۵- مقایسه هزینه ایجاد سیستم زمین و صرفه جوئی ناشی از كاهش تلفات پیك…76

۲-۳-۶-۶- اثرات جریان عبوری از سیستم زمین …….………………………………………77

مراجع ………………………………………………………………………………………………..78

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل (۱-۱):دیاگرام برداری جریانهای فازها و جریان نول ….……………………………………5

شكل (۱-۲):درصد افزایش تلفات برحسب افزایش عبور جریان از سیم نول ….…..……………9

شكل(۱-۳):دیاگرام برداری جهت محاسبه جریان نول….………………………………………10

شكل(۱-۴):بار تكفاز در ترانسفورماتورهای سه فاز………………………………………………13

شكل(۱-۵):بار تكفاز بین خط خنثی در گروه ترانسفورماتور Yyبدون خط خنثی….………14

شكل(۱-۶):بار خط به خنثی فاز A گروه ترانسفورماتورYy ….……………………………….15

شكل(۱-۷):ترانسفورماتورDY با سیم نول ….…………………………………………………..16

شكل (۱-۸): مقادیر جریانها در ترانسفورماتور DY با سیم نول …….…………………………18

شكل(۱-۹): ترانسفورماتور YZ با سیم نول …….………………………………………………20

شكل (۲-۱):شبكه شعاعی از یكسو تغذیه ………………………………………………………24

شكل(۲-۲):جریانهای فاز در شبكه شعاعی………………………………………………………25

شكل(۲-۳):شبكه شعاعی با در نظر گرفتن تعداد انشعابها به جای جریان آنها …….…………27

شكل(۲-۴):شبكه شعاعی از یكسو تغذیه با سه گره ……………………………………………28

شكل(۲-۵):متعادل سازی انشعابها در گره‌ها …..……………………………………………….29

شكل(۲-۶):مجموع انشعابهای فازها پس از متعادل سازی انشعابهای گره‌ها……..……………29

شكل(۲-۷): متعادل سازی مجموع انشعابهای فازها ……………………………………………30

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل(۲-۸): شبكه مثال (۱) …….…………………………………………………………………..31

شكل (۲-۹): شبكه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره سوم …………………….31

شكل(۲-۱۰):شبكه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره سوم …….….…………..32

شكل(۲-۱۱):شبكه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز Rدر گره سوم….…………………..32

شكل(۲-۱۲):شبكه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم ..………………….33

شكل(۲-۱۳):شبكه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره دوم ………..……………33

شكل (۲-۲۴): شبكه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره دوم ……………………34

شكل (۲-۱۵): شبكه بهینه شده مثال ……….……………………………………………………..35

شكل(۲-۱۶):شبكه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم ……..…………….35

شكل(۲-۱۷): شبكه پس از تخصیص دومین انشعاب به فاز R در گره سوم …………………36

شكل(۲-۱۸):شبكه پس ازتخصیص دومین انشعاب به فاز S در گره سوم …………………..36

شكل(۲-۱۹):شبكه پس از تخصیص دومین انشعاب به فازT در گره سوم ….………………..37

شكل(۲-۲۰):شبكه پس از تخصیص انشعاب به فاز S در گره دوم ……….………………………37

شكل(۲-۲۱):شبكه پس از تخصیص انشعاب به فاز T در گره دوم ………………………….38

شكل (۲-۲۲): الگوریتم متعادل سازی بار فازها و افزودن انشعاب جدید در شبكه فشار ضعیف….۴۲

شكل (۲-۲۳):مدارشماتیك جهت نمایش عبور بخشی از جریان نول توسط سیستم زمین……62

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل(۲-۲۴):تقسیم جریان در دو مقاومت موازی …..…………………………………………….63

شكل (۲-۲۵):مدار معادل مثال ….…………………………………………………………………65

شكل(۲-۲۶):مدل خط توزیع با چهار سیم …….…………………………………………………..67

شكل(۲-۲۷):مدل نمونه خط توزیع برای شرح محاسبات ……..………………………………….68

شكل(۲-۲۸):تغییرات تلفات بر حسب میزان نامتعادلی بار……..…………………………………71

شكل(۲-۲۹):توزیع جریان سیم نول در حالت بار نامتقارن با مقاومت‌اتصال‌زمین‌Rg …………72

شكل(۲-۳۰): تأثیر مقاومت اتصال زمین Rg بر روی تلفات خط …………………………………73

شكل(۲-۳۱): نسبت تلفات در فیدر با مقاومت اتصال زمین مشخص به تلفات ……..…………..74

در فیدر با اتصال زمین كامل

شكل(۲-۳۲):ارزش كنونی تلفات خطوط انتقال ………………………………………………….76

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(۲-۱):قیمت‌كابلهای۴رشته‌ای‌وتك‌رشته‌ای كه درسطح ولتاژ توزیع به‌كاربرده‌میشوند..….44

جدول(۲-۲):میزان كاهش مقاومت سیم نول در اثر زمین كردن ….……………………………63

جدول (۲-۳):ماتریس امپدانس HZ60 …………………………………………………69

جدول (۲-۴):شكل مؤلفه‌های متقارن معادل ..………………………………………….70

جدول(۲-۵):امپدانس خطوط با زمین مستقیم …………………………………………70

جدول(۲-۶):تلفات خطوط با زمین مستقیم …..……………………………………….71

جدول(۲-۷): تقسیم تلفات بین خط و اتصال زمین ….…………………………………72

جدول(۲-۸): تلفات در فیدرهای با بار توزیع شده متمركز….……………………………75

۱- اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبكه توزیع

یكی از مؤلفه‌های مطرح در افزایش تلفات شبكه توزیع مسأله عدم تعادل بار در این شبكه اعم از شبكه فشار ضعیف ترانسفورماتورهای توزیع و شبكه فشار متوسط می‌باشد. این مؤلفه كه به عنوان یك عامل اختلال در عملكرد شبكه توزیع اعلام وجود می‌كند به دو صورت عدم تساوی بار فازها و عدم تساوی ضریب توان بار فازها ( یا تركیبی از هر دو ) متظاهر می‌گردد و باید در هریك از بخشهای سه گانه شبكه توزیع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

با آماری كه از پستها و شبكه توزیع تهیه شده عدم تعادل بار مأیوس كننده است و این مشخصه نشان دهنده عدم رعایت اصول فنی از طرف پرسنل توزیع و بعضاً سهل انگاری و عدم وجود دانش فنی در ایجاد شبكه‌های برق رسانی مبتنی بر اصول فنی برای مصرف كننده‌ها می‌باشد.

۱-۱- اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبكه فشار ضعیف

۱-۱-۱- تبعات نامتعادلی بار

الف) افزایش تلفات قدرت : تلفات قدرت در شبكه فشار ضعیف شامل دو دسته تلفات قدرت در فازها و تلفات قدرت در سیم نول می‌باشد. با فرض ثابت بودن مجموع جریان سه فاز تلفات قدرت در فازها در حالت عدم تعادل بار بیش از تلفات در حالت تعادل بار بوده كه به آن تلفات در نول هم اضافه می‌شود و با توجه به این امر كه اكثراً مقاطع سیمها در نول نصف مقاطع سیم فازها و بنابراین مقاومت اهمی سیم نول حدود دو برابر مقاومت سیم فازها می‌باشد تلفات حتی در حالت جریانهای عبوری كم باز هم قابل توجه است.

ب) افت ولتاژ در اثر نامتعادلی : حتی با فرض این كه سیمهای فاز در شبكه مقاطع یكسان و در نتیجه امپدانس مساوی داشته باشند در اثر عبور جریان نا برابر سیمهای فاز افت ولتاژ متفاوتی داشته و در نتیجه دارای ولتاژ نامتعادلی در طرف مصرف كننده‌ها بخصوص مصرف كننده‌های حساس مانند موتورهای سه فاز خواهند بود. این موضوع اثرات نامطلوبی بر مصرف كننده‌های سه فاز خواهد داشت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳٫۷۲۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱- كلیات ۲

۱-۲- هدف ۲

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

۲-۱- مقدمه ۷

۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه ۷

۲-۲-۱- اضافه ولتاژهای صاعقه ۸

۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه ۹

۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل) ۱۰

۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی ۱۱

۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی ۱۲

۲-۲-۲-۲-۱- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی ۱۳

۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار ۱۳

۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای موقت ۱۴

عنوان صفحه

۲-۲-۳-۱- مقدمه ۱۴

۲-۲-۳-۲- خطاهای زمین ۱۵

۲-۲-۳-۳- تغییرات ناگهانی بار ۱۷

۲-۲-۳-۴- اثر فرانتی ۱۹

۲-۲-۳-۵- تشدید در شبكه ۲۱

۲-۲-۳-۶- تشدید در خطوط موازی ۲۳

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها

۳-۱- مقدمه ۲۶

۳-۲- برقگیرهای اكسید روی ۲۶

۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهای غیر خطی ۲۷

۳-۲-۲- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها ۲۸

۳-۲-۳- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی ۲۹

۳-۲-۴- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی ۳۲

۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامی ۳۲

۳-۲-۴-۲- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری ۳۵

عنوان صفحه

۳-۳-۴-۳- حداكثر ولتاژ كار دائم ۳۶

۳-۳-۴-۴- فركانس نامی ۳۶

۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخلیه ۳۶

۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتی برقگیر ۳۶

۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتی ۳۸

۳-۲-۴-۸- حاشیه حفاظتی ۳۸

۳-۲-۴-۹- جریان مبنای برقگیر ۳۸

۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع ۳۸

۳-۲-۴-۱۱- جریان دائم برقگیر ۳۹

۳-۲-۴-۱۲- جریان تخلیه نامی برقگیر ۳۹

۳-۲-۴-۱۳- قابلیت تحمل انرژی ۳۹

۳-۲-۴-۱۴- كلاس تخلیه برقگیر ۴۰

۳-۲-۵- انتخاب برقگیرها ۴۱

۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر ۴۲

عنوان صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی

۴-۱- مقدمه ۴۵

۴-۲- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر ۴۶

۴-۳- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور ۴۹

۴-۴- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان ۵۱

۴-۵- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی ۵۱

۴-۶- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها ۵۴

۴-۷- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبكه ۵۵

۴-۷-۱- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل۵۵

۴-۷-۲- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV 57

۴-۸- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر ۵۷

۴-۸-۱- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر ۵۷

۴-۸-۲- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر ۵۸

۴-۸-۳- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر ۵۹

عنوان صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ كیلوولت فیروز بهرام

۵-۱- مقدمه ۶۱

۵-۲- شناسایی پدیده فرورزونانس ۶۱

۵-۳- فرورزونانس ۶۳

۵-۳-۱- فرورزونانس سری یا ولتاژی ۶۳

۵-۳-۲- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی ۶۶

۵-۴- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس ۶۸

۵-۴-۱- مدل پایه ۶۹

۵-۴-۲- مدل زیر هارمونیك ۶۹

۵-۴-۳- مدل شبه پریودیك ۷۰

۵-۴-۴- مدل آشوب گونه ۷۱

۵-۵- شناسایی فرورزونانس ۷۲

۵-۶- جمع‌آوری اطلاعات شبكه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام ۷۴

۵-۷- بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز بهرام ۸۳

۵-۷-۱- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp 83

۵-۷-۱-۱- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه۸۷

عنوان صفحه

۵-۷-۱-۲- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه ۹۰

۵-۷-۱-۳- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام ۹۴

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور ۹۴

ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فیروز بهرام ۹۶

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۰

ضمائم ۱۰۲

منابع و مراجع ۱۰۳

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲٫۶۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۷۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

فهرست مطالب

خطوط انتقال …………………………………………………………………………………………1

سیم گارد ……………………………………………………………………………………………..2

گوی حفاظتی …………………………………………………………………………………………3

پستها ………………………………………………………………………………………………….3

اجزاء تشكیل دهنده پستها ………………………………………………………………………..5

مقره ها ………………………………………………………………………………………………5

برق گیر ………………………………………………………………………………………………5

كنتور برق گیر ………………………………………………………………………………………8

برق گیر موجود در پست دوشان تپه …………………………………………………………..9

ترانسفور ماتور ولتاژ ……………………………………………………………………………..9

ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه……………………………………………………. 9

ترانسفورماتور جریان …………………………………………………………………………..12

پارامترهای اساسی در ترانسفورماتور جریان ……………………………………………..12

C.V.T …………………………………………………………………15

تله موج …………………………………………………………………17

سكسیونر و انواع آن ……………………………………………………..17

بریكر و انواع آن …………………………………………………………22

ترانسفورماتور ………………………………………………………….37

علائم اختصاری اتصالات …………………………………………………40

ساختمان ترانسفورماتور ………………………………………………….42

سیستم خنك كننده ……………………………………………………….43

تب چنجر ………………………………………………………………..45

كنسرواتور ………………………………………………………………46

رطوبت گیر ………………………………………………………………48

خازن ……………………………………………………………………49

خازن پست دوشان تپه ……………………………………………….……51

راكتور …………………………………………………………………..52

شبكه ارتینگ پست …………………………………………………………53

ولتاژ گام …………………………………………………………………..54

باكس ها كانالها …………………………………………………………….55

انواع شینه بندی در پستهای فشار قوی ………………………………………..68

شینه بندی ساده جدا شده ………………………………………………….69

شینه بندی ساده U شكل …………………………………………………..69

شینه بندی اصلی و انتقالی ………………………………………………….70

شینه بندی دوبل …………………………………………………………..71

شینه بندی ۵/۱ كلیدی ……………………………………………………..72

شینه بندی حلقوی …………………………………………………………73

شینه بندی سه كلیدی ………………………………………………………73

اصول كلی در تهیه دیاگرام تك خطی …………………………………………75

سوئیچ گیر های ۲۰ كیلو ولت …………..……………………………………78

فهرست مطالب HB …………..……………………………………………79

تجهیزات پست مشیریه ……………………………………………………143

تجهیزات پست دوشان تپه…………………………………………………..146

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی طراحی پستKV 63 230 كرج و سیستم حفاظتی آن

بررسی طراحی پستKV 63 230 كرج و سیستم حفاظتی آن

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲٫۱۷۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۷۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی طراحی پستKV 63 230 كرج و سیستم حفاظتی آن

پیشگفتار

فصل اول شاخص های مهم در طراحی یک پست فشار قوی

فصل دوم پست و انواع آن

فصل سوم كدگذاری تجهیزات

فصل چهارم آرایش فیزیكی ودیاگرام تك خطی

فصل پنجم شینه بندی

فصل ششم ایزولاسیون ایستگاههای فشار قوی

فصل هفتم اجزاء تشكیل دهنده یك پست فشار قوی

فصل هشتم كلید قدرت

فصل نهم سكسیونر

فصل دهم ترانسفورماتور

فصل یازدهم ترانسفورماتور زمین

فصل دوازدهم ترانسفورماتور ولتاژ

فصل سیزدهم ترانسفورماتور جریان

فصل چهاردهم برقگیر

فصل پانزدهم طراحی سیستم زمین پستهای فشار قوی

فصل شانزدهم حفاظت

فصل هفدهم روشنایی

امروزه می توان گفت كه تمام وسایل صنعتی و خانگی و تجاری بطور مستقیم یا غیر مستقیم با انرژی الكتریكی سروكار دارند كه نحوه تولید و توزیع این صنعت عظیم متضمن هزینه ها، نیروها و تخصص های مختلف است. یكی از مهمترین بخشهای صنعت برق همانا طراحی و احداث پست های فشار قوی می باشد كه به علل گوناگون ضروری می نماید كه از جملة این علتها :

۱- مصارف صنعتی، خانگی و تجاری در تمام ساعات روز یكنواخت نمی باشند . بدین معنی‌كه مصارف خانگی بیشتر در شبها مورد استفاده قرار می گیرند و مصارف تجاری بیشتر در ساعت روز و مصارف صنعتی به نسبه مصارف یكنواختی در طول شبانه روز دارند. این ناهمگونی مصارف در طول ساعات شبانه روز سبب می گردد كه اگر بفرض شهری یا منطقه أی صنعتی باشد در تمام روز یكنواخت انرژی الكتریكی تولید می گردد. در حالیكه برای شهرها یا بخش هایی كه عمدتاً مصارف روشنائی و خانگی دارند در ساعات شب، پیك تولید داشته باشند و در ساعات روز كمتر انرژی تولید گردد .

۲- مراكز تولید برق (نیروگاهها) متضمن هزینه های ثابت و مخارج جاری كه شامل هزینه های پرسنلی و استهلاك دستگاهها و سوخت مصرفی می باشد .

۳- از آنجا كه تولید انرژی الكتریكی بعواملی چون انرژی اولیه یعنی نیروی ( آب، سوخت، زغال، گازوئیل و غیره ) نیاز دارد بنابراین نیروگاهها برحسب میزان دسترسی به سوخت و انرژی های مختلف احداث می گردند. برای مثال نیروگاه آبی در جائیكه امكان ایجاد سد وجود دارد و نیروگاه بخار در نقاطی كه نزدیك مراكز سوخت است ایجاد می‌گردد .

۴- چون مراكز مصرف با توجه به آنچه كه در مورد بند ۳ توضیح داده شده عموماً در جوار مراكز تولید نیستند لذا لازم است برق بواصل دور منتقل شود. ولتاژ انتقالی با فاصله و قدرت مصرفی بستگی دارد. بطور كلی هر چقدر طول مسیر یا قدرت انتقالی بیشتر باشد ولتاژ بیشتر مورد نیاز است .

۵- برای اینكه بتوان از انرژی الكتریكی كه مورد نیاز مثلا”درنقطه A نمی باشد درمحل دیگری مانندB استفاده كرد لازم است كه شبكه ارتباط دهنده ما مركز تولید و مصرف مانند شبكه سراسری برق ایران وجود داشته باشد .

۶- چون لازم است كه از یك طرف در نقاط مختلف ( تولید، انتقال و توزیع ) ولتاژهای متفاوت داشته باشیم و از طرف دیگر شبكه ارتباطی وجود داشته باشد بنابراین مراكزی كه این اعمال ( وصل كردن و تبدیل سطح ولتاژ هر نقطه با نقاط مختلف دیگر ) را بتوانند انجام دهند ضرورت پیدا می‌‌كند كه این مراكز به پست های فشار قوی موسوم است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست ۲۳۰-۴۰۰كیلوولت

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳٫۲۷۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۷۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست ۲۳۰-۴۰۰كیلوولت

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱- كلیات

۱-۲- هدف

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

۲-۱- مقدمه

۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه

۲-۲-۱- اضافه ولتاژهای صاعقه

۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه

۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل)

۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی

۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی

۲-۲-۲-۲-۱- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی

۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار

۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای موقت

عنوان صفحه

۲-۲-۳-۱- مقدمه

۲-۲-۳-۲- خطاهای زمین

۲-۲-۳-۳- تغییرات ناگهانی بار

۲-۲-۳-۴- اثر فرانتی

۲-۲-۳-۵- تشدید در شبكه

۲-۲-۳-۶- تشدید در خطوط موازی

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- برقگیرهای اكسید روی

۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهای غیر خطی

۳-۲-۲- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها

۳-۲-۳- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی

۳-۲-۴- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی

۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامی

۳-۲-۴-۲- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری

عنوان صفحه

۳-۳-۴-۳- حداكثر ولتاژ كار دائم

۳-۳-۴-۴- فركانس نامی

۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخلیه

۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتی برقگیر

۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتی

۳-۲-۴-۸- حاشیه حفاظتی

۳-۲-۴-۹- جریان مبنای برقگیر

۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع

۳-۲-۴-۱۱- جریان دائم برقگیر

۳-۲-۴-۱۲- جریان تخلیه نامی برقگیر

۳-۲-۴-۱۳- قابلیت تحمل انرژی

۳-۲-۴-۱۴- كلاس تخلیه برقگیر

۳-۲-۵- انتخاب برقگیرها

۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر

عنوان صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر

۴-۳- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور

۴-۴- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان

۴-۵- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی

۴-۶- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها

۴-۷- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبكه

۴-۷-۱- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل

۴-۷-۲- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV

۴-۸- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر

۴-۸-۱- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر

۴-۸-۲- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر

۴-۸-۳- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر

عنوان صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ كیلوولت شهید کشوری کرمانشاه

۵-۱- مقدمه

۵-۲- شناسایی پدیده فرورزونانس

۵-۳- فرورزونانس

۵-۳-۱- فرورزونانس سری یا ولتاژی

۵-۳-۲- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی

۵-۴- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس

۵-۴-۱- مدل پایه

۵-۴-۲- مدل زیر هارمونیك

۵-۴-۳- مدل شبه پریودیك

۵-۴-۴- مدل آشوب گونه

۵-۵- شناسایی فرورزونانس

۵-۶- جمع‌آوری اطلاعات شبكه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست شهید کشوری

۵-۷- بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست شهید کشوری کرمانشاه

۵-۷-۱- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp

۵-۷-۱-۱- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

عنوان صفحه

۵-۷-۱-۲- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

۵-۷-۱-۳- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست شهید کشوری کرمانشاه

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور

ب- ترانسپوز كردن خط بیستون – کرمانشاه

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

ضمائم

منابع و مراجع

در سیستمهای قدرت و شبكه‌های انتقال و توزیع انرژی الكتریكی، تك‌تك تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبكه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی كشور جلوگیری به عمل می‌آید.

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و كلید‌زنی) در شبكه‌های انتقال و توزیع به كار می‌روند. برقگیرها ضمن اینكه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واكنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملكرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

۱-۲- هدف:

بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست ۲۳۰/۴۰۰ كیلوولت شهید کشوری کرمانشاه و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.

در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبكه‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یكی از تجهیزات مهم برای محدود كردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل چهارم عوامل كلی كه سبب اختلال در عملگرد برقگیر می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم‌افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقیق در شبكه آنالیز نماید شبكه مورد نظر شبیه‌سازی شده و شكل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایران Power Quality

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایران Power Quality

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵٫۱۸۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۷۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی كیفیت برق در شبكه توزیع ایرانPower Quality

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

فصل اول: مفاهیم و تعاریف

۱-۱- مقدمه

۱

۱-۲- تعریف كیفیت برق

۳

۱-۳- كیفیت ولتاژ

۵

۱-۴- رده بندی عمومی مسائل كیفیت توان

۵

۱-۵- گذرا

۸

۱-۶ تغییرات بلند مدت ولتاژ

۹

۱-۷- تغییرات كوتاه مدت ولتاژ

۱۰

۱-۸- عدم تعادل ولتاژ

۱۱

۱-۹- اعوجاج در شكل موج

۱۳

۱-۱۰- نوسان ولتاژ

۱۳

۱-۱۱- تغییرات فركانس قدرت

۱۴

– فصل دوم :پدیده های گذرا

۲-۱- مقدمه

۱۶

۲-۲- اضافه ولتاژهای گذرا

۱۶

۲-۳- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد

۲۰

۲-۴- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا

۲۱

۲-۵- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت ….

۲۳

۲-۶- توصیه ها و راهكارهای اجرایی در مقابله ….

۲۴

فصل سوم : فلش و قطعی ولتاژ

۳-۱- مقدمه

۳۳

۳-۲- علل ایجاد منش ولتاژ

۳۴

۳-۳- تخمین مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ

۳۴

۳-۷- رابطه بین فلش ولتاژ و عملكرد تجهیزات

۴۰

۳-۸- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ

۴۶

فصل چهارم : تغییرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فركانس

۴-۱- تغییرات بلند مدت ولتاژ

۵۱

۴-۲- عدم تعادل ولتاژ

۵۴

۴-۳- تغییرات فركانس

۵۸

فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فلیكر)

۵-۱- تشریح پدیده نوسان ولتاژ

۶۳

۵-۲- عوامل بوجود آورنده فلیكر ولتاژ

۶۴

۵-۳-مشخصه های یك نوسان ولتاژ نمونه

۶۵

۵-۵ مبانی فلیكر متر IEC

۶۷

۵-۶- ارزیابی شاخص كوتاه مدت شدت فلیكر

۶۹

۵-۷- ارزیابی شاخص بلند مدت شدت فلیكر

۶۹

۵-۱۱- حدود مجاز فلیكر در سطوح مختلف ولتاژ

۷۰

۵-۱۲- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ

۷۱

۵-۱۴- نكاتی در خصوص اندازه گیری فلكیر

۷۳

۵-۱۵- راه اندازهای موتورها

۷۳

فصل ششم : هارمونیكها

۶-۱- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیكها

۷۷

۶-۲- منابع تولید هارمونیك

۸۲

۶-۳- اثر اعوجاج هارمونیكی بروی عملكرد تجهیزات و…

۸۴

۶-۴- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیكی

۸۵

۶-۵- شناسایی محل منابع هارمونیكی

۹۱

۶-۶- مبانی كنترل هارمونیك ها

۹۲

۶-۹- مقررات برخی از كشورها در رابطه ….

۹۴

۶-۱۰- استاندارد مجاز هارمونیك ها در شبكه برق ایران

۹۷

۶-۱۲- هارمونیك های میانی

۱۰۴

فصل هفتم : قابلیت اطمینان

۷-۱- مقدمه

۱۰۵

۷-۲- انواع ساختار شبكه های توزیع

۱۰۷

۷-۳- انواع شبكه های توزیع از نظر ساختمان

۱۱۴

۷-۴- قابلیت اطمینان در شبكه های توزیع

۱۱۵

فصل هشتم : نكاتی در خصوص اندازه گیری كیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از كیفیت آن

۸-۱- مقدمه

۱۲۱

۸-۲- نیاز به مونیتورینگ در مسله كیفیت برق

۱۲۱

۸-۳- مشخصات تجهیزات مشتركین و تاثیر كیفیت

۱۲۵

۸-۴- تجهیزات مونیتورینگ كیفیت برق

۱۳۲

۸-۵- چگونگی انتخاب ترانسیوسرها

۱۳۴

۸-۶- تغذیه وسایل اندازه گیری

۱۴۵

۸-۷- روشهای كاربرد دستگاههای مونیتورینگ

۱۴۶

۸-۸- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات

۱۵۱

۸-۹- نحوه اتصال مونیتورینگ كیفیت برق

۱۵۵

۸-۱۰- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

۱۵۷

۸-۱۱- طول دوره مونیتورینگ

۱۶۲

۸-۱۲- تفسیر نتایج مونیتورینگ

۱۶۳

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹٫۰۵۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۵۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول – انواع نیروگاهها……………………………………………………….۱

نیروگاه آبی……………………………………………………………………………….۱

نیروگاه بخاری……………………………………………………………………………۵

نیروگاه هسته ای………………………………………………………………………………………………..۱۱

نیروگاه اضطراری……………………………………………………………………………………………..۱۶

نیروگاه گازی……………………………………………………………………………………………………۱۷

فصل دوم- ساختمان توربین گازی………………………………………………۲۵

کمپرسور…………………………………………………………………………………………………………..۲۵

محفظه احتراق……………………………………………………………………………………………………۲۸

توربین………………………………………………………………………………………………………………۳۶

فصل سوم- تعریف مسأله و ضرورت خنك كردن هوای ورودی كمپرسور ۳۹

سیستمهای خنک کننده تبخیری……………………………………………………………………………۴۲

۱-سیستم air washer………………………………………………………………………………………43

۲-سیستم خنک کننده media……………………………………………………………………………43

۳-سیستم فشار قوی fog……………………………………………………………………………………44

سیستمهای خنک کننده برودتی………………………………………………………………………۴۶

۱-چیلرهای تراکمی……………………………………………………………………………………..۴۶

۲-چیلرهای جذبی………………………………………………………………………………………..۴۷

سیستمهای ذخیره سازی سرما………………………………………………………………………….۴۹

فصل چهارم……………………………………………………………………۵۱

سیستم تماس مستقیم……………………………………………………………………………………..۵۳

سیستم غیر تماسی…………………………………………………………………………………………۵۴

خنک سازی تبخیری به وسیله فاگینگ(مه پاشی)………………………………………………۵۴

تولید fog……………………………………………………………………………………………………61

توزیع اندازه ذرات………………………………………………………………………………………..۶۱

ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز……………………………………………..۶۱

نحوه توزیع fog-فاکتور موثر بر تبخیر……………………………………………………………..۶۲

سیستم کنترل………………………………………………………………………………………………..۶۳

مکان نازلها در توربین گازی…………………………………………………………………………..۶۴

کیفیت اب مصرفی……………………………………………………………………………………….۶۵

نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی……………………………………………………………….۶۶

شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش fog در ورودی ………………………………………۶۸

اسیب FOD……………………………………………………………………………………………….69

موارد یخ زدگی…………………………………………………………………………………………..۷۰

تحریک کمپرسور………………………………………………………………………………………..۷۰

تغییر شکل حرارتی ورودی…………………………………………………………………………….۷۱

مسایل مربوط به خراب شدن………………………………………………………………………….۷۱

خوردگی در مجرای ورودی…………………………………………………………………………۷۲

فرسودگی روکش کمپرسور………………………………………………………………………….۷۳

انتخاب سیستم مناسب………………………………………………………………………………….۷۴٫

بررسی اقتصادی………………………………………………………………………………………….۷۴

خنك سازی هوای دهانة ورودی – ویژگی طراحی و عوامل اقتصادی………………..۸۳

امور اقتصادی و مالی (تأمین بودجه)……………………………………………………………..۹۴

راه حل b/o /o در polar works…………………………………………………………….95

سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت …………………………۱۰۱

راهکار POLAR WORKS…………………………………………………………………110

مقایسه تکنولوژی فاگینگ در مقابل سیستم POLAR………………………………….113

ظرفیت و گنجایش اضافی و عوامل اقتصادی و اعتباری آن ……………………………۱۲۸

ارزیابی بهینه سازی پروژه های نیروی جدید با خنك كردن هوای ورودی به توربین گازی……………………………………………………………………………………………………۱۲۸

سیستم خنک کننده مهی با روش نوری برای توربین گازی……………………………..۱۵۷

خنک سازی دهانه هوا برای توربینهای گازی با سیستم optiguide…………………..160

تزریق swirl flashبرای بهبود کارکرد نیروگاه……………………………………………۱۶۷

فصل پنجم………………………………………………………………۱۸۶

راه هوشمندانه‌ای برای رسیدن به قدرت بیشتر از یك توربین گازی وجود دارد

چکیده مطالب…………………………………………………………………………………………۱۸۷

خنک سازی ورودی………………………………………………………………………………..۱۹۰

مه پاشی((fogging………………………………………………………………………………..191

اثر فاگینگ در نیروگاه قم…………………………………………………………………………۱۹۷

پیوست…………………………………………………………………………………………………۲۳۵

منابع……………………………………………………………………………………………………۲۴۱

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست ۲۰۶۳۲۳۰كیلو ولت تاكستان

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸٫۴۶۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۵۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست ۲۰۶۳۲۳۰كیلو ولت تاكستان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۱-مقدمه ۲

۲-۱-تعاریف و اصطلاحات ۷

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه……………………… ۱۰

۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی ۱۱

۲-۲-انواع طراحیها ۱۴

۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست ۱۵

۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری ۱۵

۲-۳-۲-ارتباط بهینگی و موقعیت پست ۱۷

۳-۳-۲-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی ۱۷

۴-۳-۲-ارتباط بهینگی و امكان توسعه پست ۱۸

۵-۳-۲-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی ۱۹

۶-۳-۲-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری ۱۹

۷-۳-۲-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه ۲۰

۸-۳-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری ۲۱

۹-۳-۲-ارتباط بهینگی و ایمنی ۲۳

۱۰-۳-۲-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست ۲۴

فصل سوم :انواع پستها……………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ ۲۷

۲-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای كه در شبكه دارند ۲۷

۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب ۲۸

۱-۳-۳- انواع پستهای باز ۲۸

۲-۳-۳-انواع پستهای بسته ۲۹

۳-۳-۳-پستهای تركیبی ۲۹

۴-۳-۳-پستهای سیار ۲۹

۴-۳-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی ۲۹

۱-۴-۳-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی ۳۱

۱-۱-۴-۳-شینه ساده ۳۱

۲-۱-۴-۳-شینه اصلی و فرعی ۳۲

۳-۱-۴-۳-شینه دوبل ۳۴

۴-۱-۴-۳-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی ۳۵

۵-۱-۴-۳-شینه دوبل دوكلیدی ۳۶

۶-۱-۴-۳-شینه یك ونیم كلیدی ۳۶

۷-۱-۴-۳-شینه حلقوی ۳۷

۲-۴-۳- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[۹] ۳۹

۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰كیلوولت ایران ۴۳

۴-۴-۳-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها ۴۴

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات……………………………………… ۴۵

۱-۴-انتخاب محل پست ۴۶

۲-۴-جانمایی تجهیزات پست ۴۹

۱-۲-۴-تاثیر نوع شینه ها و سكسیونرها در آرایش فیزیكی تجهیزات ۵۲

۲-۲-۴-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات ۵۴

۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی ۵۵

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست……………………………………………………………….. ۵۷

۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت ۵۸

۲-۱-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت ۵۹

۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت ۶۰

۲-۲-۱-۵-سیستم خنك كنندگی ترانسفورماتور ۶۲

۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور ۶۴

۴-۲-۱-۵-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور ۶۴

۵-۲-۱-۵-ولتاژ نامی سیم پیچ ۶۵

۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری ۶۵

۷-۲-۱-۵-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر ۶۶

۸-۲-۱-۵-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی ۶۷

۹-۲-۱-۵-حداكثر ولتاژ هر یك از سیم پیچها ۶۷

۱۰-۲-۱-۵-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال ۶۸

۱۱-۲-۱-۵-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ ۶۸

۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه ۶۸

۱۳-۲-۱-۵-میزان مجاز صدا ۶۹

۱۴-۲-۱-۵-مقادیر جریانهای اتصال كوتاه سیستم ۶۹

۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور ۷۰

۱۶-۲-۱-۵-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعیف ۷۰

۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جریان ۷۰

۱-۲-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان ۷۱

۲-۲-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان ۷۲

۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجریان ۷۲

۲-۲-۲-۵-حداكثر ولتاژ سیستم ۷۳

۳-۲-۲-۵-سطوح عایقی ۷۴

۴-۲-۲-۵-فاصله خزشی مقره ۷۴

۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه ۷۴

۶-۲-۲-۵-جریان نامی ثانویه ۷۵

۷-۲-۲-۵-نسبت تبدیل ۷۵

۸-۲-۲-۵-جریان نامی حرارتی كوتاه مدت ۷۶

۹-۲-۲-۵-جریان نامی دایمی حرارتی ۷۶

۱۰-۲-۲-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۷۶

۱۱-۲-۲-۵-ظرفیت نامی خروجی ۷۷

۱۲-۲-۲-۵-كلاس دقت ۷۷

۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۸۰

۱-۳-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۸۰

۲-۳-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ ۸۱

۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ ۸۱

۲-۲-۳-۵-حداكثر ولتاژ سیستم ۸۳

۳-۲-۳-۵-سطوح عایقی ۸۴

۴-۲-۳-۵-فاصله خزشی مقره ۸۴

۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامی ثانویه ۸۴

۶-۲-۳-۵-ضریب ولتاژ نامی [۹] ۸۵

۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی ۸۶

۸-۲-۳-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۸۷

۹-۲-۳-۵-ظرفیت خروجی ۸۸

۱۰-۲-۳-۵-كلاس دقت[۲۲] ۸۸

۴-۵-انتخاب ترانسفورماتور زمین- كمكی ۸۹

۱-۴-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت ترانسفورماتورزمین-كمكی[۱۴] ۸۹

۲-۴-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-كمكی ۹۰

۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمین –كمكی ۹۲

۲-۲-۴-۵-سیستم خنك كننده ۹۲

۳-۲-۴-۵-ظرفیت نامی ۹۲

۴-۲-۴-۵-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها ۹۳

۵-۲-۴-۵-حداكثر ولتاژ سیم پیچ ها ۹۳

۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹] ۹۴

۷-۲-۴-۵-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه ۹۴

۸-۲-۴-۵-افزایش دما پس از بارگذاری جریان كوتاه مدت ۹۵

۹-۲-۴-۵-افزایش دمای مجاز ۹۵

۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر ۹۶

۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشی بوشینگها ۹۶

۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا ۹۷

۱۳-۲-۴-۵-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه ۹۷

۵-۵-انتخاب كلید قدرت ۹۷

۱-۵-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه كلید قدرت ۹۸

۲-۵-۵-معیارهای انتخاب بهینه كلید قدرت ۱۰۰

۱-۲-۵-۵-نوع كلید ۱۰۰

۲-۲-۵-۵-نوع مكانیسم قطع و وصل ۱۰۱

۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامی ۱۰۴

۴-۲-۵-۵-سطوح عایقی نامی ۱۰۴

۵-۲-۵-۵-جریان نامی ۱۰۴

۶-۲-۵-۵-جریان نامی قطع اتصال كوتاه ۱۰۵

۷-۲-۵-۵-جریان نامی قطع شارژ خط ۱۰۶

۸-۲-۵-۵-جریان نامی قطع بار اندوكتیو ۱۰۶

۹-۲-۵-۵-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم ۱۰۶

۱۰-۲-۵-۵-جریان نامی اتصال كوتاه وصل ۱۰۷

۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه ۱۰۷

۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامی ۱۰۷

۶-۵-سكسیونر و تیغه زمین ۱۰۸

۱-۶-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سكسیونر ۱۰۹

۲-۶-۵-معیارهای انتخاب بهینه سكسیونر ۱۰۹

۱-۲-۶-۵-نوع سكسیونر یا تیغه های زمین ۱۰۹

۲-۲-۶-۵-نوع مكانیسم عملكرد ۱۱۰

۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامی ۱۱۱

۴-۲-۶-۵-سطوح عایقی نامی ۱۱۲

۵-۲-۶-۵-جریان نامی (فقط برای سكسیونر) ۱۱۲

۶-۲-۶-۵-جریان نامی اتصال كوتاه ۱۱۲

۷-۲-۶-۵-جریان نامی وصل اتصال كوتاه(فقط برای تیغه های زمین) ۱۱۳

۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جریان اتصال كوتاه ۱۱۳

۹-۲-۶-۵-نیروی مكانیكی نامی ترمینالها ۱۱۳

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست……………………………………………………… ۱۱۴

۱-۶-سیستم زمین ۱۱۵

۱-۱-۶-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین ۱۱۶

۲-۱-۶-آزمونهای زمین پست ۱۱۸

۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین ۱۲۰

۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین ۱۲۲

۱-۴-۱-۶-انتخاب هادی زمین و میله های زمین ۱۲۲

۲-۴-۱-۶-اتصال تجهیزات به زمین ۱۲۲

۳-۴-۱-۶-محاسبه جریان اتصال كوتاه وحداكثرجریان شبكه زمین ۱۲۳

۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناك ۱۲۵

۵-۴-۱-۶-تداخل با كبلهای مخابراتی و كنترل ۱۲۶

۶-۴-۱-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف ۱۲۶

۵-۱-۶-نصب سیستم زمین ۱۲۶

۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی ۱۲۸

۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۶

۱-۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۸

۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۹

۲-۱-۲-۶-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الكتریكی-هندسی[۹] ۱۳۹

۳-۱-۲-۶-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست ۱۴۱

۴-۱-۲-۶-امپدانس موجی ۱۴۱

۵-۱-۲-۶-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S 141

۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی ۱۴۲

۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هایی كه در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند ۱۴۴

۸-۱-۲-۶- استقامت مكانیكی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر ۱۴۷

۲-۲-۶-برقگیر و محل نصب آن ۱۴۸

۱-۲-۲-۶-انواع برقگیر[۱۸] ۱۴۸

۲-۲-۲-۶-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم ۱۵۰

۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگیر ۱۵۰

۳-۶-سیستم حفاظتی و رله گذاری ۱۵۲

۱-۳-۶-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی ۱۵۳

۲-۳-۶-سیستمهای حفاظتی معمول[۹] ۱۵۳

۳-۳-۶-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری ۱۶۰

۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال ۱۶۱

۲-۳-۳-۶-حفاظت شینه ۱۶۵

۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور ۱۶۷

فصل هفتم:نمونه طراحی………………………………………………………………………… ۱۷۲

۱-۷-مشخصات مفروض برای پست ۱۷۳

۲-۷-انتخاب تجهیزات ۱۷۴

۳-۷-طراحی سیستمهای ۱۸۷

۴-۷-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات ۱۹۰

فصل هشتم: بهره برداری ……………………………………………………………………….. ۱۹۵

۱-۸-مشخصات فنی پست مذكور ۱۹۶

۲-۸-طریقه بهره برداری ۱۹۹

۳-۸-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع ۲۰۲

۴-۸-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست ۲۱۴

۵-۸-قواعد اساسی ایمنی ۲۱۵

پیوستها………………………………………………………………………………………………… ۲۱۷

پیوست ۱:سیستم آلارمهای حفاظتی ۲۱۸

پیوست ۲: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و … ۲۲۶

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی و امکان سنجی انواع انرژی های تجدید پذیر

بررسی و امکان سنجی انواع انرژی های تجدید پذیر

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵٫۸۲۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۵۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی و امکان سنجی انواع انرِژی های تجدید پذیر

مقدمه : ۵

فصل اول : انرژی فسیلی. ۷

فیل ها- تاریخچه صنعت نفت ۸

خیز مصرف نفت ۱۲

چشم انداز بین المللی انرژی ۱۶

كارایی انرژی ۲۳

مصرف انرژی در ایران ۲۶

اهمیت تنوع در منابع انرژی. ۲۸

راهى نو، پیش روى انرژى‌هاى نو ۳۸

موانع توسعه انرژی‌های نو در ایران ۴۱

فقط ۵ درصد از انرژی کشور از طریق انرژی های نو تامین می شود ۴۲

وام های کم بهره حضور بخش خصوصی در انرژی های نو را گسترش می دهد . ۴۳

امكان تدوین گزینه اختیاری تعرفه سبز برای مشتركان ۴۴

رفعمشکلات خرید برق انرژی های نو ۴۵

انرژیهای نوین تجدید پذیر ۴۶

چشم انداز مضاعف از موارد اقتصادی ۵۴

بررسی نظرات تحلیلگران انرژیهای تجدید پذیر با حضور مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران (مهندس آرمودلی) ۶۰

چشم‌انداز انرژیهای‌ تجدیدپذیر در سطوح‌ ملی‌ و جهانی‌ 62

بی نیازی به انرژی های نو یک توهم است ۶۷

آیا تولید انرژیهای‌ نو واقعا گران ‌است‌؟ ۶۸

فصل دوم:انرژی هسته ای. ۷۳

انرژی هسته ای :تیغ دو دم ۷۴

انرژی هسته ای ۷۹

کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای. ۷۹

برق هسته ای ۸۱

دیدگاههای اقتصادی و زیست محیطی برق هسته ای ۸۳

دیدگاه زیست محیطی استفاده از برق هسته ای ۸۵

دیدگاه اقتصادی استفاده از انرژی هسته ای ۸۸

چرا جهان فردا به انرژی هسته‌ای نیاز دارد؟ ۹۳

بیوسفر(موجودات كره زمین) در خطر. ۹۳

واقع‌نگری درباره انرژی پاكیزه. ۹۶

ضرورت استفاده از نیروی هسته‌ای. ۹۶

انرژی هسته‌ای امروز. ۹۷

سیاست‌های قدرتمند هسته‌ای. ۹۷

واقعیات مربوط به تشعشع. ۹۸

چرنوبیل: از شایعه تا واقعیت. ۹۸

سابقه درخشان نیروی هسته‌ای. ۹۹

پسمانهای هسته‌ای: نگهداری امن در برابر پراكندگی فاجعه‌بار. ۱۰۰

مدیریت پسمان هسته‌ای. ۱۰۱

مراقبت‌هایی در برابر تسلیحات. ۱۰۲

امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای. ۱۰۲

قابلیت رقابت نیروی هسته‌ای. ۱۰۲

آینده هسته‌ای فراگیر. ۱۰۳

كاربرد پزشكی. ۱۰۳

نیروی هسته‌ای و توسعه پایدار. ۱۰۴

یك بحران كه نیازمند هدایت و حل شدن است. ۱۰۴

انجمن جهانی هسته‌ایWNA)). 105

ایران و نیاز به برق هسته ای ۱۰۶

تشریح انرژی هسته ای ایران در حال حاضر ۱۰۸

فصل سوم:انرژی خورشیدی. ۱۱۴

از صنعت برق چه میدانیم: ۱۱۵

تعریف انرژی خورشیدی ۱۱۸

سیستمهای خورشیدی. ۱۱۹

سیستمهای حرارتی و برودتی خورشیدی. ۱۱۹

فن آوریهای جدید ۱۱۹

سیستمهای فتوولتائیك. ۱۱۹

سیستم های آبگرم خورشیدی. ۱۲۰

سیستمهای خوراك پز خورشیدی. ۱۲۰

سیستمهای خشك كن خورشیدی. ۱۲۱

سیستمهای تولید فضای سبز ( گلخانه ها). ۱۲۲

برجهای نیرو و نیروگاههای خورشیدی. ۱۲۲

تولید برق بدون مصرف سوخت. ۱۲۳

سیستمهای تهیه آب شیرین خورشیدی و دستگاه های تقطیر. ۱۲۴

گرمایش و سرمایش ساختمانها ( خانه های خورشیدی ). ۱۲۵

انرژی خورشیدی ۱۲۷

اطلس تابش نور خورشید در كشور ایران. ۱۳۲

فتوولتائیك چیست؟ ۱۳۲

وضعیت فن آوری.. ۱۳۴

مزایای انرژی خورشیدی از دیدگاه كلی ۱۳۸

گفتگو با دكتر یعقوبی: ۱۳۹

گفتگو با دكتر بهادری نژاد ۱۴۲

گفتگو با دكتر كعبی نژاد ۱۴۴

ساخت سلولهای پلاستیكی و بادوام و ارزان توسط دانشمندان دانمارك ۱۴۶

چین به دنبال پیشروشدن در زمینه مصرف انرژی جایگزین در پنج سال آینده است ۱۴۷

استفاده از انرژی خورشیدی در جوامع روستایی و عشایری. ۱۴۸

فصل چهار:انرژی آب. ۱۵۲

مفاهیم ۱۵۳

تعریف انرژی برق و آبی ۱۵۴

استفاده از انرژیهای آبی نیاز امروز و فردای بشر. ۱۵۶

تلاش برای تولید انرژی سبز ۱۵۸

ایران سومین كشور سدساز دنیا ۱۶۱

نیروگاه آبی و اثرات زیست‌محیطی آن ۱۶۸

احداث و بهره برداری نیروگاههای برق-آبی کوچک ۱۷۹

مرحله بهره برداری. ۱۸۲

فصل پنجم :انرژی باد. ۱۸۳

مقدمه ۱۸۴

كاربرد انرژی باد ۱۸۴

استفاده از انرژی باد در آغاز هزاره سوم ۱۸۵

نیروی باد به عنوان یک منبع جدید تامین برق با سریعترین رشد در سطح جهان ۱۸۶

طراحی میادین بادخیز ۱۸۸

انرژی بادی از دیدگاه اقتصادی ۱۹۲

تكنولوژی توربینهای باد ۲۰۷

توربین‌های بادی جدید ۸۰ درصد بیشتر از نوع معمولی آن انرژی تولید می كنند ۲۱۷

افزایش طرفداران تولید برق بادی ۲۱۸

انرژی بادی” راه حل مشكل كمبود انرژی ۲۲۴

تولید برق از منابع انرژی سبز در آلمان ۱۳ درصد افزایش یافت ۲۲۶

آلمان و حداكثر استفاده از انرژی باد ۲۲۷

خانه های انگلیس برق خود را از باد می گیرند. ۲۲۸

احداث بزرگترین مزرعه توربین بادی در شمال اروپا ۲۲۹

کانادا و احداث یک نیروگاه بادی ۳۰ مگاواتی ۲۳۰

چین و احداث اولین نیروگاه بادی برون ساحلی ۲۳۰

تایوان استفاده از انرژی باد را توسعه می دهد ۲۳۱

نقشه سرعت و جهت وزش جریانهای باد در كره زمین ترسیم شد ۲۳۱

برسی استفاده از انرژی باد خاور میانه:مزرعه های بادی محل برداشت انرژی ۲۳۳

ایران و استفاده از انرژی باد ۲۳۵

مناطق باد خیزدر ایران ۲۳۷

فصل ششم:انرژی زمین گرمایی. ۲۴۱

آشنایی‌ با انرژی‌ زمین‌ گرمایی‌ 242

تاریخچه تولید انرژی برق از انرژی زمین گرمایی ۲۴۸

مقایسه انرژی زمین گرمایی با آب ۲۴۹

دیدگاه اقتصادی انرژی زمین گرمایی ۲۵۰

دیدگاه زیست محیطی انرژی زمین گرمایی ۲۵۱

امكان استفاده از انرژی زمین گرمایی در پنج منطقه ایران ۲۵۹

شواهد وجود منابع زمین گرمایی در ایران چیست؟ ۲۵۹

نقشه پراكندگی مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی در ایران. ۲۶۲

فصل هفتم:انرژی بیوگاز. ۲۶۶

تعریف ۲۶۷

بیوگاز، انرژی از یاد رفته ۲۶۷

بیودیزل چیست؟ ۲۷۲

سوخت هیدروژن ۲۷۴

تحقیق و توسعه ۲۷۵

اطلس انرژیهای قابل تولید از روش بیوماس ۲۷۶

فصل هشتم:انرژی پیل سوختی. ۲۷۷

دلایل استفاده از پیل سوختی ۲۷۸

مزایای پیل سوختی نسبت به سایر سیستم های برق معمولی موجود ۲۷۹

كاربردهای پیل سوختی ۲۸۰

اصول کارکرد و انواع پیلهای سوختی ۲۸۰

برخی چشم‌اندازهای كاربرد تکنولوژی پیلهای سوختی ۲۸۲

تامین مواد اولیه مهمترین مشکل تولید پیلهای سوختی در داخل کشور ۲۸۳

دو مثال از به کارگیری فناوری پیل سوختی در جهان ۲۸۵

مقدمه :

امروزه با توجه به رشد جمعیت وپیشرفتهای صنعتی نیاز روزافزون بــه انـرژی مخصوصا انرژی بـرق كـه از پـاكترین انرژیها می باشد و به راحتی قابل تبدیل به انرژیهای دیگر و قابل انتقال و توزیع واستفاده می باشد و ازطرفی پایه و اساس پیشرفت وصنعت در جهان می باشد بیشتر احساس می شود به گونه ای كه بشرامروزی انرژی برق را با زندگی خود عجین شده می بیند و بدون آن زندگی را دشوار می بیند وازطرفی دستیابی به چنین انرژی پاك و مهمی به آسانی میسر نیست زیرا تولید این انرژی خود نیاز به در دسترس داشتن انرژیهای دیگری است كه این انرژیها محدود و در اختیار كشورهای محدودی است و روز به روز بر قیمت آنها افزوده می گردد و حتی برای دستیابی به آن بعضا بین دارندگان این انرژی و مصرف كنندگان عمده آن جنگهای خونین در می گیرد و نمونه بارز آن همین جنگ آمریكا با عراق می باشد كه به بهانه جنگ با تروریسم صورت گرفت ولی هدف واقعی آن برای دستیابی به نفت عراق بود ازطرفی محدود و تمام شدنی هستند وخود این انرژیها قابل تبدیل به مواد با ارزش دیگری است كه به مراتب گرانبهاتر و با ارزشتر هستند واستفاده از آنها جهت تولید برق دارای آلودگیهای زیست محیطی هستند. این موضوع به وضوح می رساند كه باید به انرژیهای دیگر و پایان ناپذیر اندیشید همانگونه كه اطلاع دارید منبع انرژی خورشید مطمعن ترین انرژی است كه از ملیاردها سال قبل وجود داشته و تا زمانیكه انرژی خورشید هست دنیا هم هست واگر روزی انرژی خورشید تمام شود دیگر مهم نیست چون دیگر گیتی نخواهد بود و این موضوع به انرژی أب هم برمی گردد و درست همچون انرژی خورشید در صورت تمام شدن دیگر مهم نیست چون حیات وجود ندارد كه نیازی به انرژی باشد و انرژی باد هم اینگونه است كه در این جا به این موضوع خواهیم پرداخت و راجع به انرژیهای فسیلی بحث خواهیم كرد ودرمورد سایر انرژیهای پاك و تجدیدپذیر همچون انرژی هسته ای و آبی و باد وخورشید و هیدروژن و پیلهای سوختی و زمین گرمایی وبیوگاز و موج وجذرومد بحث خواهیم كرد و با توجه به اهمیت این انرژیها می طلبد كه دست اندركاران بخش انرژی اهتمام ویژه ای جهت استفاده و سرمایه گذاری در این بخش داشته باشند شاید بعضیها فكر كنند كه این انرژیها صرفه اقتصادی ندارند و این به این دلیل است كه ما خود تولید كننده انرژیهای فسیلی هستیم و فكر می كنیم كه ارزانترین انرژی را در اختیار داریم كه فكری باطل است و ماهی را هر وقت از أب بگیریم تازه است اگر از همین حالا شروع كنیم زود نیست بلكه دیر هم نشده است و باید هر چه سریعتر دست به كار شد به امید روزی كه حداقل هشتاد درصد از انرژی برق كشورمان از انرژیهای پاك و تجدید پذیر باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق اینورتر تبدیل ac به dc

تحقیق اینورتر تبدیل ac به dc

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴٫۹۱۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۱۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق اینورتر تبدیل ac بهdc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول-مدارهای موردنیاز برای کنترل موتور القایی

اینورتر ………………………………… ۱

۱-۱- اینورتر پل تکفاز ……………………. ۲

۱-۲- اینورتر تکفاز PWM ………………….. 5

۲- اینورترهای سه فاز …………………….. ۶

۳- اینورتر با تشدید سری ……………………………………….. ۱۴

۴- اینورترهای منبع جریان ……………………………………….. ۱۵

۴-۱- اینورتر منبع جریان سه فاز ……………………………………….. ۱۷

۵- منابع جریان ……………………………………….. ۲۵

۵-۱- مدولاسیون پهنای پالس در یک اینورتر منبع جریان تریستوری ……………………………………….. ۲۷

۶- مقایسه محرکه های اینوتر منبع جریان و ولتاژ ……………………………………….. ۳۰

فصل دوم – کنترل موتور القایی

مقدمه ……………………………………….. ۳۳

۱- اصول کنترل سرعت موتورهای القایی ……………………………………….. ۳۳

۲- کنترل لغزش ……………………………………….. ۳۴

۳- روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده اسکالر ……………………………………….. ۳۶

۴- کنترل کننده اسکالر درایوهای موتور القایی با اینورتر VSI ……………………………………….. 37

۴-۱- کنترل کننده سرعت، مدار باز ……………………………………….. ۳۸

۴-۲- کنترل کننده سرعت مداربسته با محدود کننده جریان ……………………………………….. ۴۰

۵- کنترل کننده سرعت مدار باز ، در شیراط کنترل V/F ……………………………………….. 42

۶- کنترل برداری ……………………………………….. ۴۴

۶-۱- انواع روشهای کنترل برداری ……………………………………….. ۴۵

۶-۲- کنترل برداری مستقیم با جهت یابی شار فاصه هوایی و اینورتر PWM با جریان کنترل کننده ……………………………………….. ۴۵

۶-۳- کنترل کننده برداری مستقیم با جهت یابی شار استاتور ……………………………………….. ۵۰

۶-۴- کنترل برداری غیر مستقیم با جهتیابی شار رتور و اینوتر PWM با جریان کنترل شده ……………………………………….. ۵۱

۶-۵- کنترل برداری با اینورترها PWM و در شرایط کنترل ولتاژ ……………………………………….. ۵۵

۶-۶- کنترل برداری با استفاده از اینورتر CSI ……………………………………….. 58

فصل سوم – روشهای الکتریکی و مکانیکی کنترل دبی در پمپها

چکیده ……………………………………….. ۶۱

۱- مقدمه ……………………………………….. ۶۲

۲- استخراج رابطه میان گشتاور، سرعت و دبی یک پمپ ……………………………………….. ۶۴

۳- ارزیابی به کارگیری شیر فلکه به عنوان روش معمول کنترل دبی پمپ ……………………………………….. ۶۷

۴- ارزیابی روش کنترل دور موتور القایی به منظور کنترل دبی سیال ……………………………………….. ۶۹

۵- مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف کنترل دبی سیال ……………………………………….. ۷۵

۶- ارزیابی اقتصادی به کارگیری ASD ……………………………………….. 79

نتایج ……………………………………….. ۸۰

فصل چهارم – کاربرد AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی

مقدمه ……………………………………….. ۸۲

۱- مشخصه های سیستم پمپ و بار و طبقه بندی پمپ ها ……………………………………….. ۸۵

۲- مشخصه پمپ های روتو دینامیک ……………………………………….. ۸۶

۳- تاثیر سرعت متغیر پمپ روی منحنی عملکرد آن ……………………………………….. ۸۷

۴- پرفورمنس مکش پمپ (NPSH) ……………………………………….. 90

۵- نیازهای عملیاتی پمپ ها ……………………………………….. ۹۱

۶- راندمان پمپ ……………………………………….. ۹۳

۷- پمپ های موازی ……………………………………….. ۹۵

۸- کنترل on/off پمپ های موازی ……………………………………….. ۹۷

۹-۱- کنترل فلو با روش شیر کنترل ……………………………………….. ۹۸

۹-۲- کنترل فلو با روش شیر BYPASS

۹-۳- کنترل فلو توسط درایوهای دور متغیر ……………………………………….. ۱۰۰

۱۰- آبیاری در مزارع (Irrigation) ……………………………………….. 103

۱۱- روشهای مختلف استفاده از درایو برای کنترل پمپ ۱۰۴

۱۱-۱- روش مالتی مستر Multi Master ……………………………………….. 104

۱۱-۲- روش Multi Follower ……………………………………….. 107

۱۱-۳- تشریح عملکرد کنترل در روش Advance level Control ……………………………………….. 110

فصل پنجم

مقدمه ……………………………………….. ۱۱۳

۱- مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی ……………………………………….. ۱۱۵

۲- موانع در سیاستگذاری انرژی ……………………………………….. ۱۱۷

۳- انتخاب موتور مناسب ……………………………………….. ۱۱۸

۳-۱- تطابق موتور و بار ……………………………………….. ۱۱۸

۳-۲- موتورهای با راندمان بالا ……………………………………….. ۱۲۱

۴- اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستمهای مرتبط با الکتروموتورها ……………………………………….. ۱۲۳

۴-۱- کیفیت توان Power Quality ……………………………………….. 123

۴-۲- تثبیت ولتاژ شبکه ……………………………………….. ۱۲۳

۴-۳- عدم تقارن فاز ……………………………………….. ۱۲۵

۴-۴- ضریب قدرت ……………………………………….. ۱۲۶

۵- روشهای عملمی برای افزایش بازدهی موتور ……………………………………….. ۱۲۶

۶- دستورالعملهای لازم برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی ……………………………………….. ۱۳۱

۷- دسته بندی اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی ……………………………………….. ۱۳۳

۸- تکنولوژی الکترونیک قدرت و درایوهای AC ……………………………………….. 133

۹- کنترل کننده دور موتور ……………………………………….. ۱۳۶

۱۰- مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور ……………………………………….. ۱۴۰

۱۱- مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و نقش کنترل کننده های دور موتور ……………………………………….. ۱۴۲

۱۲- پمپها و فنها ……………………………………….. ۱۴۵

۱۳- قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن ……………………………………….. ۱۴۷

۱۴- محاسبات صرفه جویی انرژی در فن ……………………………………….. ۱۵۴

۱۵- یک مطالعه موردی در ایران ……………………………………….. ۱۵۵

۱۶- سیستمهای تهویه مطبوع ……………………………………….. ۱۵۹

۱۷- ماشین تزریق پلاستیک ……………………………………….. ۱۵۹

۱۸- صرفه جویی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب ……………………………………….. ۱۶۱

۱۹- کمپرسورها ……………………………………….. ۱۶۱

۲۰- نیروگاه ها ……………………………………….. ۱۶۲

۲۱- سیمان ……………………………………….. ۱۶۳

۲۲- قابلیتهای کنترل کننده دور موتور مدرن ……………………………………….. ۱۶۵

۲۲-۱- نرم افزار کاربردی کنترل پمپ و فن ……………………………………….. ۱۶۸

۲۲-۲- نرم افزار کاربردی کنترل سطح پیشرفته ……………………………………….. ۱۶۸

۲۲-۳- نرم افزار کنترلی Master Follower ……………………………………….. 168

۲۳- درایوهای دور متغیر VACON مصداقی از درایوهای مدرن ……………………………………….. ۱۶۸

۲۴- مسائلی که درایوهای دور متغیر به وجود می آورند ……………………………………….. ۱۶۹

منابع ……………………………………….. ۱۷۵

همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر صورت می گیرد . ولتاژ خروجی می تواند در یک فرکانس متغیر یا ثابت دارای دامنه متغیر یا ثابت باشد که ولتاژ خروجی متغیر می تواند با تغییر ولتاژ ورودی dc و ثابت نگهداشتن ضریب تقویت اینوتر بدست آید . از سوی دیگر اگر ولتاژ ورودی dc ثابت و غیرقابل کنترل باشد
می توان برای داشتن یک ولتاژ خروجی متغیر از تغییر ضریب تقویت اینوتر که معمولاً با کنترل مدولاسیون عرض پالس ( PWM ) در اینورتر انجام می شود استفاده کرد. ضریب تقویت اینوتر عبارت است از نسبت دامنه ولتاژ ac خروجی به dc ورودی .

اینوترها به دو دسته تقسیم می شوند : ۱) اینوترهای تک فاز و ۲) اینورترهای سه فاز . که خود آنها نیز بسته به نوع کموتاسیون تریستورها به چهار قسمت تقسیم می شوند . الف. اینوتر با مدولاسیون عرض پالس ( PWM ) ، ب. اینوتر با مدار تشدید ، پ. اینوتر با کموتاسیون کمکی ، ت. اینوتر با کموتاسیون تکمیلی . که اگر ولتاژ ورودی اینوتر ، ثابت باشد ، اینوتر با تغذیه ولتاژ ( VSI ) و اگر ورودی ثابت باشد ، آن را اینوتر با تغذیه جریان ( CSI ) می نامند .

از بین اینورترهای تکفاز دو نوع معروف به نام اینوتر تکفاز با سر وسط و اینوتر پل تکفاز می باشد که در اینجا به اختصار نوع پل تکفاز آن را بررسی کرده و سپس راجع به اینوترهای سه فاز توضیح خواهیم داد .

۱-۱ ) اینوترپل تکفاز

در این نوع اینوتر همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است با آتش شدن تریستور مکمل T4 تریستور T1 خاموش می گردد . اگر بار سلفی باشد جریان بار بلافاصله معکوس نمی شود و لذا وقتی کموتاسیون کامل شد تریستور T4 خاموش می شود و جریان بار به دیود D4 منتقل می شود . فرمان کموتاسیون نسبت به زمان فرکانس بار اینوتر خیلی کوتاه می باشد . در اینجا ما کموتاسیون را ایده آل فرض می کنیم .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق آزمایشگاه مدار منطقی شناخت كاربردی Iptable

تحقیق آزمایشگاه مدار منطقی شناخت كاربردی Iptable

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه

حق چاپ ، توزیع و تغییر این سند تحت شرایط و مفاد و جواز مستند سازی GNU FREE ، نسخه یك عملی است . و این جا بخش های غیر متغیر مقدمه هستند و بخش های زیرین با متون Front – Cover مىتوانند اطلاعات محقق Oskar Andreasson را بیان كنند و متون Back – Cover استفاده نشده اند نسخه ای از این جواز در بخش جواز مستند سازی GNU FREE آمده است .

تمام دست نوشته ها در این آیین نامه با جواز عمومی GNU طراحی شده اند این دست نوشته ها منبع آزاد دارند . شما مىتوانید مجدد آنها را توزیع كنید و تحت شرایط جواز كلی GNU تغییر دهید همان طور در نهاد نرم افزاری FREE نسخه ۲ جواز دیده شد. این دست نوشته ها با این امید توزیع مىشوند كه مفید واقع شوند ولی شماتتی در این جا وجود ندارد . بدون مجوز توانایی تجاری و یا تناسب اهداف خاص به این هدف دست مىیابید . جهت جزئیات بیشتر به جواز عمومی GNU مراجعه كنید .

شما باید نسخه ای از این جواز را در این آیین نامه بیابید كه تحت بخش جواز عمومی GNU آمده است . در غیر این صورت با موسسه به آدرس زیر تماس بگیرید .

اهداهای مربوطه

ابتدا مىخواهم این سند را به دوست دختر خود Ninel اهدا كنم . او بیش از آنچه كه تصور مىكردم حامی من بود . من امیدوارم كه بتوانم با این اهدا شما را نیز خوشحال كنم . دوم آنكه مایل هستم این اثر را به تمام موسسه دهندگان linux تقدیم كنم . این افراد سیستم عامل جالب را طراحی كرده اند

فهرست مطالب:

در مورد مولف چگونگی خواندن

شرط لازم نهادهای مورد استفاده در سند

۱- مقدمه ۱-۱ : چرا این سند نوشته شد ۲-۱ : چگونگی نوشتن آن

۳-۱ : اصطلاحات مورد استفاده ۲-آماده سازی

۱-۲ : درك جا iptables را بدست آوریم ۲-۲ : نصب kernel

۳-۲ : نصب در محل كاربر

۱-۳-۲ : كامپایل برنامه های كاربر ۲-۳-۲ : نصب بر RED HOT 7/1

۳- جستجوی جداول و زنجیره ها ۱-۳ : كلیات ۲-۳ : جدول Mangle

۳-۳ : جدول فیلتر ۴- ماشین حالت

۱-۴ : مقدمه ۲-۴ : ورودی Conntrack

۳-۴ : حالات محل كاربر ۴-۴ : اتصالات TCP

۵-۴ : اتصالات UDP 6-4 : اتصالات ICMP

۷-۴ : اتصالات پیش فرض ۸-۴ : ردیابی اتصال و پروتكل پیچیده

در مورد محقق

من دارای كامپیوترهای فراوان هستم . من یك كامپیوتر LAN دارم و تمام ماشین ها بر اینترنت وصل هستند ولی باید LAN ایمن حفظ شود . iptables جدید یك نسخه ارتقا یافته از ipchain مىتوانید یك شبكه ایمن بسازید و این امر با حذف بسته های آتی عملی است . با این وجود FTP انفعالی و یا DGE در TRC مسائلی به دنبال دارند . مسائل دندانه ای كردن در كد iptables در سطح آغازین حل نشده اند . امروزه هر كس را كه از آنها استفاده مىكند به سوی نسخه تولید كامل راهنمایی مىكنم و ipfwadm را ارتقا دارم . این كه فعلی مىتواند در صورت نیاز استفاده شود .

چگونگی خواندن :

این سند به درستی نوشته شده است . بنابراین مىتوانید به نكات جالب iptables پی ببرید . این به معنای اطلاعات خاصی در مورد اشكالات ایمنی خاص در iptables یا Netfilter نیست اگر اشكالات خاص و رفتارهایی را در iptables و هر زیر مولف یافتید با لیت پست Netfilter تماس بگیرید و سپس خواهید توانست اشكالات واقعی را بشناسید و حل كنید اشكالات ایمنی واقعی در iptable و Netfilter فراوان هستند و یك یا دو اشكال در آن واحد گزارش شده است . آنها در صفوف اصلی Netfilter آمده اند باید اطلاعات را در مورد موضوع ارائه كنند .

مىتوان گفت مجموعه قوانین موجود در این سند پیرامون اشكالات واخل Netfilter نمىباشند . هدف اصلی توصیف چگونگی نصب قوانین در یك حالت ساده است به طوری كه بتوان مسائل داخل كرد به عنوان مثال این سند نشان نمىدهد كه چگونه HTTP PORT به دلایل مفاد بسته می‌شود آنطور كه Apache در نسخه ۱۲-۲-۱ گزارش كرد. این سند برای هر كس قابل استفاده است و مىتواند نشان دهد كه چگونه با iptable مىتوان كار را آغاز كرد ولی در آن واحد یك روند تكامل را نیز پیچیده است . این جا اهداف و هماهنگی ها در patch – matic بیان نمىشوند . ارتقا نیاز است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل