خوردگی و عملیات سطحی در آلیاژهای آلومینیوم (اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

خوردگی و عملیات سطحی در آلیاژهای آلومینیوم (اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

خوردگی و عملیات سطحی در آلیاژهای آلومینیوم (اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، ملاحضات متالورژیکی آلومینیوم و آلیاژهای آن در قالب ۳۶ صفحه اسلاید و بیش از ۴۷ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله انواع مکانیزم های خوردگی آلیاژهای آلومینیوم، روش های تشدید و کنترل آن و روش های حفاظت سطحی مانند آندایزینگ و سایر روشهای پوشش دهی مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، ملاحضات متالورژیکی آلومینیوم و آلیاژهای آن در قالب ۲۴ صفحه اسلاید و بیش از ۵۳ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله انواع عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم از جمله پیرسازی مصنوعی و طبیعی به همراه مشخصات فنی هر یک از عملیات مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، آلیاژهای آلومینیوم در قالب ۷۱ صفحه اسلاید و بیش از ۵۹ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از تاثیر عناصر آلیاژی در آلومینیوم، روش های نامگذاری آلیاژهای آلومینیوم، معرفی خانواده های آلیاژی آلومینیوم و کاربردهای انواع آلیاژهای آلومینیوم مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

فرایند تولید فلز آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

فرایند تولید فلز آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

فرایند تولید فلز آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، روش های تولید فلز آلومینیوم در قالب ۳۹ صفحه اسلاید و بیش از ۵۷ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله استحصال آلومینا ار بوکسیت (پالایش آلومینا)، الکترولیز آلومینا در کریولیت مذاب، تولید مواد افزودنی در تولید آلومینیوم و تولید آلومینیوم ثانویه مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

ملاحظات متالورژیکی آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

ملاحظات متالورژیکی آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

ملاحظات متالورژیکی آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، ملاحضات متالورژیکی آلومینیوم و آلیاژهای آن در قالب ۷۴ صفحه اسلاید و بیش از ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله مشخصات بلوری، مکانیزم های استحکام بخشی، تبلور مجدد، انیزوتروپی (نا همسانگردی) و بافت بلوری (تکسسچر) مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

اتصال آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

اتصال آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

اتصال آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، فناوری های اتصال آلومینیوم و آلیاژهای آن در قالب ۴۸ صفحه اسلاید و بیش از ۵۱ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله روش های پرچکاری، اتصال های پیچی، اتصالات چسبی، جوشکاری و لحیم کاری آلیاژهای آلومینیوم مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن در قالب ۲۶ صفحه اسلاید و بیش از ۵۹ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله ناخالصی ها در مذاب آلومینیوم، روش های حذف ناخالصی ها، روش های ریخته گری پیوسته و نا پیوسته آلومینیوم مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

ماشینکاری آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

ماشینکاری آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

ماشینکاری آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، ملاحظات ماشینکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن در قالب ۳۱ صفحه اسلاید و بیش از ۵۲ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله ویژگی های ماشینکاری آلومینیوم در صنایع مختلف، قابلیت ماشینکاری آلومینیوم، مشخصات ابزار، محدودیت های ماشینکاری آلومینیوم و دسته بندی آلیاژهای آلومینیوم بر اساس قابلیت ماشینکاری مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

شکل دهی آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

شکل دهی آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

شکل دهی آلیاژهای آلومینیوم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، شکل دهی آلومینیوم و آلیاژهای آن در قالب ۵۱ صفحه اسلاید و بیش از ۵۶ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در فروردین ۱۳۹۸ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت آلیاژهای سبک ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله ملاحضات فرایند های شکل دهی داغ آلویمینیوم از جمله، فورج آلومینیوم، اکستروژن آلومینیوم، به همراه ویژگی های شکل دهی ورق آلومینیوم مورد شرح و بحث قرار گرفته است.