تحلیل انرژی چرخه توربین گاز ساده ترکیبی با چرخه رانکین

تحلیل انرژی چرخه توربین گاز ساده ترکیبی با چرخه رانکین

تحلیل انرژی چرخه توربین گاز ساده ترکیبی با چرخه رانکین

توربین گازی دارای اجزای کمپرسور، محفظه احتراق و توربین است. سوخت به محفظه احتراق وارد شده و سپس گازهای حاصل از احتراق در توربین منبسط شده و کار تولید میکند. گازهای خروجی از توربین، دمای بالایی دارد. در این سیستم، از گرمای گازهای خروجی برای تولید توان در یک چرخه رانکین با سیال آلی که دارای مبدل داخلی است، استفاده شده است. چرخه رانکین دارای اجزای بویلر، توربین، مبدل حرارتی، کندانسور و پمپ است.

Performance characteristics of R1234yf ejector expansion refrigeration cycle

Performance characteristics of R1234yf ejector expansion refrigeration cycle

Performance characteristics of R1234yf ejector expansion refrigeration cycle

With a constant-pressure mixing ejector, the performance characteristics of an ejector-expansion refrigeration cycle (EERC) using R1234yf as refrigerant have been investigated. Also, the performance of R1234yf and R134a in the EERC has been compared. The study shows that, at condensing temperature of 40 C and evaporation temperature of 5 C, the coefficient of performance (COP) and volumetric cooling capacity (VCC) of the R1234yf EERC peak up to 5.91 and 2590.76 kJ/m3, respectively. Compared with the standard refrigeration cycle the R1234yf EERC generally has a better performance, especially at the condition

سیکل رانکین با گرمکن آب تغذیه باز

سیکل رانکین با گرمکن آب تغذیه باز

سیکل رانکین با گرمکن آب تغذیه باز

تولید توان یک بحث جذاب در سیستم های ارائه شده نوین بوده و در تحقیقات اخیر علمی حوزه ترمودینامیک بسیار زیاد مورد بحث قرار گرفته است. سیکل رانکین نیز یک سیستم تولید توان شناخته شده است. این سیستم توانایی تولید توان به مقدار بسیار مناسب را دارد. افزودن گرمکن آب تغذیه باز به این سیکل تاثیر خوبی در عملکرد کلی سیستم دارد. جریان کلی سیستم از بویلر عبور کرده و وارد توربین با راندمان معلوم شده و به دو قسمت تقسیم خواهد شد. یک جریان وارد کندانسور شده و جریان دومی وارد گرمکن آب تغذیه باز میشود.