پاورپوینت پیام همبرگری درس ۲ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت پیام همبرگری درس ۲ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت پیام همبرگری درس 2 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت درس ۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم پیام همبرگری به همراه فیلم های : ۱-پیش به سوی عصر رسانه ها ۲- در بشقاب تو یا … ۳- شغل دروغین رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس . این پاورپوینت شامل ۱۶ اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد . مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی . ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

پاورپوینت درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای دهم پنجگانه سواد رسانه ای ۱

پاورپوینت درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای دهم پنجگانه سواد رسانه ای ۱

پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم پنجگانه سواد رسانه ای 1

پاورپوینت درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای دهم پنجگانه سواد رسانه ای ۱ به همراه فیلم سواد رسانه ای در یک دقیقه رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس . این پاورپوینت شامل ۱۵ اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد . مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی . ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

پاورپوینت کلیشه بدن درس ۶ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت کلیشه بدن درس ۶ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت کلیشه بدن درس 6 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت درس ۶ تفکر و سواد رسانه ای دهم کلیشه بدن رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس . این پاورپوینت شامل ۱۴ اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد . مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی . ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

پاورپوینت فنون اقناع درس ۷ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت فنون اقناع درس ۷ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت فنون اقناع درس 7 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت درس ۷ تفکر و سواد رسانه ای دهم فنون اقناع رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس . این پاورپوینت شامل ۲۵ اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد . مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی . ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

پاورپوینت از بازنمایی تا کلیشه درس ۵ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت از بازنمایی تا کلیشه درس ۵ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت از بازنمایی تا کلیشه درس 5 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت درس ۵ تفکر و سواد رسانه ای دهم از بازنمایی تا کلیشه به همراه فیلم های : ۱- معرفی ایران ۲- زود قضاوت نکن رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس . این پاورپوینت شامل ۱۷ اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد . مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی . ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

پاورپوینت تصاویر بی طرف نیستند درس ۴ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت تصاویر بی طرف نیستند درس ۴ تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت تصاویر بی طرف نیستند درس 4 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم

پاورپوینت درس ۴ تفکر و سواد رسانه ای دهم تصاویر بی طرف نیستند به همراه فیلم رویای روزانه رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس . این پاورپوینت شامل ۱۹ اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد . مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی . ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

پاورپوینت درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم مسابقه رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم مسابقه رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس 1 تفکر و سواد رسانه ای دهم مسابقه رسانه ها با زمان

پاورپوینت درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم مسابقه رسانه ها با زمان رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس . این پاورپوینت شامل ۲۴ اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد . مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی . ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.