توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت (سایت سانیار) ۷۰ ساعت کد ۹۳۶۰۰۷۱۹

توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت (سایت سانیار) ۷۰ ساعت کد ۹۳۶۰۰۷۱۹

توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت (سایت سانیار) 70 ساعت کد 93600719

جزوه کامل آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت سایت سانیار کد دوره: ۹۳۶۰۰۷۱۹ مدت دوره: ۷۰ ساعت تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه فرمت فایل: PDF