دانلود رایگان جزوه استخدامی آتش نشانی

دانلود رایگان جزوه استخدامی آتش نشانی

دانلود رایگان جزوه استخدامی آتش نشانی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از اجزای به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انظباط تشکیل وبرای رسیدن به هدف های خاصی ایجاد شده است این هدف ها فلسفه وجود سازمان را تشکیل میدهد.