مصاحبه بالینی. تشخیصی اجرا شده روی مراجع واقعی ویژه دانشجویان ارشد روانشناسی

مصاحبه بالینی. تشخیصی اجرا شده روی مراجع واقعی ویژه دانشجویان ارشد روانشناسی

مصاحبه بالینی. تشخیصی اجرا شده روی مراجع واقعی ویژه دانشجویان ارشد روانشناسی

این فایل شامل مصاحبه کامل همراه با تشخیص بالینی بر اساس کتاب کاپلان می باشد که روی مراجع واقعی ساعت ها با دقت جزییات مصاحبه صورت گرفته است . تشخیص بالینی بیمار افسرده از نوع افسردگی فصلی گزارش شده است

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه خودکارآمدی لد و ویلر دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان خودکارآمدی کودکان در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز است. این پرسشنامه به منظور بررسی خودکارآمدی کودکان در روابط اجتماعی با همسالان خود طراحی گردیده است.