پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه خودکارآمدی لد و ویلر دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان خودکارآمدی کودکان در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز است. این پرسشنامه به منظور بررسی خودکارآمدی کودکان در روابط اجتماعی با همسالان خود طراحی گردیده است.