خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش۸: فیزیولوژی کلیه

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش۸: فیزیولوژی کلیه

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش8: فیزیولوژی کلیه

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری بخش ۸ فیزیولوژی گانونگ( فیزیولوژی کلیه ) می باشد که شامل ۳ فصل است. بخش هشتم: فیزیولوژی کلیه فصل۳۸: عملکرد کلیوی و دفع ادرار فصل۳۹: تنظیم حجم و ترکیب مایع خارج سلولی فصل ۴۰: اسیدی شدن ادرار و دفع بی کربنات با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس این عزیزان به زبان فارسی است. گاهی مطالعه مطالب مفصل سبب عدم تمرکز و ایجاد استرس می گردد

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش۶

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش۶

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش6

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری بخش ۶ فیزیولوژی گانونگ( فیزیولوژی قلب و عروق ) می باشد که شامل ۵ فصل است. بخش ششم: فیزیولوژی قلب و عروق فصل ۳۰٫ منشأ ضربان و فعالیت الکتریکی قلب فصل ۳۱٫قلب به عنوان یک پمپ فصل۳۲٫خون به عنوان یک مایع در گردش و دینامیک جریان خون و لنف قصل۳۳٫ مکانیسم های تنظیم کننده سیستم قلب و عروق فصل۳۴٫گردش در نواحی ویژه با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی