داستان دانش آموز متفاوت

داستان دانش آموز متفاوت

داستان دانش آموز متفاوت

نام داستان: دانش آموز متفاوت نوشته ای از داستان: در یک مدرسه ای پسری به نام شوبن و دوست او سونی باهم درس می خواندند سونی بچه زرنگ بود ولی شوبن تنبل و همیشه مورد تمسخر قرار می گرفت… تعداد صفحات: ۱

داستان قطع درخت

داستان قطع درخت

داستان قطع درخت

نام داستان: قطع درخت نوشته ای از داستان: روزی روزگاری یک خانه ای که در کنارش یک مزرعه ای سر سبز بود درون این مزرعه یک درخت بزرگی وجود داشت… تعداد صفحات: ۱

داستان قایقی پر از گل بروی آب دریا

داستان قایقی پر از گل بروی آب دریا

داستان قایقی پر از گل بروی آب دریا

نام داستان: قایقی پر از گل بروی آب دریا نوشته ای از داستان: زن و مردی در جنگلی زندگی می کردند و بعد از مدتی این زنه بچه دار می شود و یک پسری رو به دنیا می آورد که نام او را هابن می گذارند… تعداد صفحات: ۱

داستان عاشقی در نگاه اول

داستان عاشقی در نگاه اول

داستان عاشقی در نگاه اول

نام داستان: عاشقی در نگاه اول نوشته ای از داستان: داستان از جایی شروع می شود که یک پسری در ایام خاص به مکان تفریحی می رود و در آن مکان سرگرم شود… تعداد صفحات: ۲

داستان دو برادر با یک کفش

داستان دو برادر با یک کفش

داستان دو برادر با یک کفش

نام داستان: دو برادر با یک کفش نوشته ای از داستان: روزی روزگاری دو برادر فقیر به نام رندین و برلین در یک خانه ای ساده زندگی می کردند و به دلیل بی پولی هنگامی که رندین از مدرسه می آمد زود کفش هایش را در می آوُرد و به برادرش برلین می داد و برلین نیز کفش ها را می پوشید و به سمت مدرسه می دوید… تعداد صفحات: ۲

داستان ماجرای گل و فیل

داستان ماجرای گل و فیل

داستان ماجرای گل و فیل

نام داستان: ماجرای گل و فیل نوشته ای از داستان: روزی از روز ها یک فیلی از کنار یک گلی صورتی رد می شود و بوی گل را استشمام می کند و می گوید چه بوی خوبی است… تعداد صفحات: ۱