آموزش دفاع شخصی بدون نیاز به مربی

آموزش دفاع شخصی بدون نیاز به مربی

 آموزش دفاع شخصی بدون نیاز به مربی

شما با استفاده از مطالب این جزوه قادر خواهید بود دفاع شخصی را به صورت کاربردی با صرف کمترین وقت و انرژی بیاموزید اصولایادگیری دفاع از خود به آن شکلی که تصور میشود پیچیده و انتزاعی نیست و میتوان با شناخت اصول کلی به آن مبادرت ورزید