Tips For Reading

Tips For Reading

Tips For Reading

با اطمینان میتوان گفت برای موفقیت در ازمون ایلتس دانستن اینکه چگونه به پاسخ صحیح هر سوال دست پیدا کرد از اولین و مهترین نکات یادگیریست. فایل موجود نکاتی را که برای هر شرکت کننده درموفقیت در ازمون ریدینگ نیاز است دربرمیگیرد. این فایل شامل ۸ بخش از تمرینهای مختلف ازمون بعه همراه توضبیحات درباره: هدف ازتمرین راهکارهایی برای رسیدن به پاسخ درست در هرتمرین نکاتی که باید درمورد هر تمرین بدانید میباشد.