تحقیق مقایسه میانگین ها

تحقیق مقایسه میانگین ها

تحقیق مقایسه میانگین ها

دانلود فایل مقایسه میانگین ها ۱۱۷ صفحه با فرمت WORD آزمونهاي دونمونه اي درمطالعات تجربي، شبه تجربي كه درآنها عملكرد متغير موردمطالعه درشرايط متفاوت باهم مقايه مي‌شوند طبيعت پرسش درمورد معني دار بودن تفاوت درميانگين، پيش مي‌آيد. درچنين شرايطي به ندرت پرسش درموردطبيعت اطلاعات مطرح مي‌شود. چرا كه درمطالعات تجربي واقعي داده‌ها معمولاً حالت كلي به خود مي‌گيرند. فرض كنيد دريك مطالعه ساده تجربي درمورد يك داردكارايي آن دردوحالت متفاوت (گروه آزمايش و گروه شاهد) اندازه گيري شده است. ميانگين‌هاممكن است ه طورقابل توجهي با هم تفاوت داشته باشند. آيا اگر مطالعه مجدداً تكرار شود. تفاوتهاي مشابهي به وقت مي‌آيد؟ اينجاست كه يك محقق مي‌خواهد معني دار بودن آماري تفاوت ميانگين‌هابين دو گروه، آزمايش و شاهد را آزمايش كند. روشهاي پارامتري

مقاله كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار

مقاله كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار

مقاله كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار

دانلود فایل كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار، خصوصيات همگرايي و بسط آن به حالتهاي عمومي تر بارگذاري ۱۱۸ صفحه با فر مت WORD فصل اول مقدمه توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه امكان تحليل هندسه، شرايط مرزي و بارگذاري دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي مي‌باشد. در كاربرد اين روش براي ديناميك سازه‌ها ويژگي غالب روش اجزاي محدود آن است كه سيستم پيوسته واقعي را كه از نظر تئوري بينهايت درجة آزادي دارد، با يك سيستم تقريبي چند درجه

تحقیق جامعه آماری

تحقیق جامعه آماری

تحقیق جامعه آماری

دانلود فایل جامعه آماری ۲۴ صفحه با فرمت WORD جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش تمامي دانش آموزان سال اول دبيرستان هستند كه درنوبت روزانه مشغول به تحصيل هستند اين تعداد بنا به آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعداد …………. در سال ۸۲ ـ ۸۱ مي باشند كه از اين تعداد ………… نفر پسر و ………… دختر مي باشند.

تحقیق جغرافیای ریاضی

تحقیق جغرافیای ریاضی

تحقیق جغرافیای ریاضی

دانلود فایل جغرافیای ریاضی ۴۹ صفحه با فرمت WORD درس جغرافياي رياضي يكي در دروس اصلي رشتة جغرافيا مي باشد و موضوع آن نيز بررسي شكل هندسي زمين و به ويژه حركات آن درفضا مي باشد، مطالعه وضعيت اجرام آسماني ازقبيل سيارات، ستارگان، سحابيها و كهكشانها را نيز در بر مي گيرد. با فراگيري اين دانش مي توان ديد وسيعي نسبت به جهان آفرينش از نظر جغرافيا را به دست آورد. همبستگي جغرافياي رياضي با دانش نجوم بسيار نزديك و قابل بحث است و در واقع با كمك علم نجوم مي توان دانش جغرافياي را فرا گرفت. اين نكته قابل بررسي است كه هدف از دانش جغرافياي رياضي وارد شدن به جزئيات اجرام سماوي، خواص آنها به ويژه فراگيري نجوم محض نمي باشد، بلكه از تركيب

مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

دانلود فایل بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا ۱۰۵ صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه فصل اول : طرح تحقيق بيان مسأله ضرورت تحقيق اهداف تحقيق تعريف اصطلاحات و متغيرها تعريف نظري راهبردهاي حل مسأله تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسأله متغيرهاي تحقيق متغير مستقل تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول) فصل دوم پيشينه و زمينه هاي نظري پژوهش حل مسئله و انتقال يادگيري رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايي

مقاله نظریه انتگرال چیست؟

مقاله نظریه انتگرال چیست؟

مقاله نظریه انتگرال چیست؟

دانلود فایل نظریه انتگرال چیست؟ ۷۶ صفحه با فرمت PDF فصل یکم- نظریه انتگرال چیست؟ Chapter 1- What is the Integral Theory فصل دوم- هولون فردی (انسان) Chapter 2- A Human Holon(whole/part) فصل سوم- هولون جمعی Chapter 3- A Collective Holon(whole/part) فصل چهارم- چشم اندازهای هولوئی و ریاضیات انتگرال Chapter 4- Holonic Perspectives and Integral Mathematics فصل پنجم مفهوم انتگرال از خدا Chapter 5- An Integral Perspective of God فصل ششم- حقوق بشر انتگرال

تحقیق طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان

تحقیق طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان

تحقیق طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان

دانلود فایل طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان ۹ صفحه با فرمت PDF چکیده : عناصر غیر خطی، مانند مبدل های توان در سیستم های AC ، جریانهای هارمونیکی به شبکه تزریق میکنند و باعث افزایش توان راکتیو در خواستی بار می گردند. و همچنین در سالهای اخیر تعداد بارهای حساس که برای عملکرد صحیح خود نیاز به ولتاژ های تغذیه سینوسی ایده آل دارند ، افزایش یافته است. برای اینکه بتوانیم کیفیت توان را به صورت استاندارد داشته باشیم نیاز به مدارات و سیستم های جبران کننده است. امروزه انواع مختلفی از این جبران سازها نسبت به کار کردشان پیشنهاد شده است. هدف از این مقاله معرفي UPQC است که شامل دو مبدل سه فاز منبع جریان می باشد که از طریق یک

پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود فایل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با فرمت POWERPOINT یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

تحقیق شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي

تحقیق شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي

تحقیق شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي

دانلود فایل شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي ۱۱۱ صفحه با فرمت WORD چكيده در اين پژوهش « عنوان روانشناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي» به بررسي روش ها تشخيص و پيگيري اختلال رياضي در يك مورد پرداخته شده است كه در واقع هدف كلي از اين پژوهش مي باشد. روش مورد استفاده مطالعه موردي است. كه براي اين كار از پرسشنامة تنظيم شده توسط دكتر مصطفي تبريزي استفاده كرديم كه با توجه به سن كودك از پرسشنامة متفاوت استفاده شده است كه فرد مورد بررسي دانش آموز دختر كلاس چهارم دبستان بوده هر پرسشنامه سؤالات متفاوتي دارد كه بعد از اتمام كار، نمرة هر پرسشنامه را حساب كرده و به توصيف آن با توجه به

تحقیق هندسه نسبت طلایی

تحقیق هندسه نسبت طلایی

تحقیق هندسه نسبت طلایی

دانلود فایل هندسه نسبت طلایی ۱۸ صفحه با فرمت WORD رياضيدانان يونان باستان نخست آنچه را كه اكنون به خاطر تكرار آن در هندسه نسبت طلايي مي نامند مورد مطالعه قرار دارند. اين نسبت در هندسه‌ي پنج ضلعي و ۱۲ وجهي (شكل فلكي) مطرح مي شود. يونانيان معمولاً كشف اين نسبت را به فيپاغورث يا شاگردان او نسبت مي دهند. براي مثال ستاره‌ي پنج بر منظم كه داراي يك پنج ضلعي منتظم محاطي در خود مي باشد نماد فيثاغوريثان بود.

تحقیق علم ریاضی

تحقیق علم ریاضی

تحقیق علم ریاضی

دانلود فایل علم ریاضی ۱۳ صفحه با فرمت WORD علم ریاضی را معمولاً دانش بررسی کمیت‌‌ها و ساختار‌ها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و [[تعریف|تعریفTemplate:فمها]] به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در فلسفه ریاضیات بیان شده‌است).

تحقیق تاریخچه مختصر ریاضیات

تحقیق تاریخچه مختصر ریاضیات

تحقیق تاریخچه مختصر ریاضیات

دانلود فایل تاریخچه مختصر ریاضیات ۱۱ صفحه با فرمت WORD تاريخچه مختصر رياضيات انسان اوليه نسبت به اعداد بيگانه بود و شمارش اشياء اطراف خود را به حسب غريزه يعني همانطور كه مثلاً مرغ خانگي تعداد جوجه هايش را مي داند انجام مي داد اما به زودي مجبور شد وسيله شمارش دقيق تري بوجود آورد لذا به كمك انگشتان دست دستگاه شماري پديد آورد كه مبناي آن ۶۰ بود. اين دستگاه شمار كه بسيار پيچيده مي باشد قديمي ترين دستگاه شماري است كه آثاري از آن در كهن ترين مدارك موجود يعني نوشته هاي سومري مشاهده مي شود.

تحقیق امنيت الگوريتم رمز گشايي در رمزهاي قالبي

تحقیق امنيت الگوريتم رمز گشايي در رمزهاي قالبي

تحقیق امنيت الگوريتم رمز گشايي در رمزهاي قالبي

دانلود فایل امنيت الگوريتم رمز گشايي در رمزهاي قالبي ۲۲ صفحه با فرمت WORD امنيت الگوريتم رمزگشايي در رمزهاي قالبي به اندازه امنيت الگوريتم رمز مهم است. الگوريتم رمز بايد طوري طراحي شود كه الگوريتم رمزگشايي نيز حداقل به همان اندازه امن باشد و ضعيفتر بودن رمزگشايي مسيري سهل‌تر براي شكست سيستم در اختيار دشمن قرار مي دهد. در اين بخش چند جمله مهم را در نظر گرفته و ارتباط امنيت الگوريتم رمزگشايي و امنيت الگوريتم رمز را در مقابل اين جملات بررسي مي كنيم.