داندان ببر(کامل)

داندان ببر(کامل)

داندان ببر(کامل)

تجارب معنوی از سفر به جهانهای ناشناخته درون هرکس با ذهن باز و پاک با این کتاب روبرو شود، بی گمان هرگز کسی نخواهد بود که قبلاً بوده، من اینرا تضمین می کنم – پال توئیچل به همراه یکی از حیریت انگیزترین پیام آوران قرن؛ در آستانه ورود به جهانی شگفت انگیز و ناشناخته می باشید … بیایید همگام با پال توئیچل، یکی از بی نظریترین مکاشفات معنوی را تجربه کنیم. در دندان ببر، به همراه رازارتارز، معلم دانای پال توئیچل، به دیدار با استاد عظیم الشان، شمس تبریز نائل آمده و جهان های خورشید و ماه را سیاحت خواهید کرد؛ آتماساروپ را خواهید شناخت، کوه درخشان را کشف و به سیاحت در ذهن کیهانی خواهید پرداخت و می آموزید چگونه شما هم