سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت ثروتمند آمازون

سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت ثروتمند آمازون

سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت ثروتمند آمازون

با توجه به اینکه دانشجویان اغلب جنبه های کاربردی و استراتژیک بودن درس سیستم های اطلاعات مدیریت و اهمیت فوق العاده آن در خلق ثروت برای سازمانها را در دانشگا ه ها مورد توجه قرار نمی دهند مطالب زیر درس سیستم های مدیریت اطلاعات را از نظر جنبه های ذکر شده و با ارائه مثال از بکارگیری آن در شرکتهای ثروتمند و مشهور و مزیتهای استراتژیکی که در این شرکتها ایجاد نموده را مورد بررسی قرار می دهد. « آشنایی با سیستم های اطلاعات مدیریت( mis ) در سازمانها » مطالعه اول : بررسی و آشنایی با سیستم های اطلاعاتی مدیریت و نقش آن در بهبود عملکرد سازمانها