شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه ۲ منطقه ۱۲ تهران

شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه ۲ منطقه ۱۲ تهران

شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه ۲ منطقه ۱۲ تهران

شناخت محله عودلاجان میانی ناحیه 2 منطقه 12 تهران

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل dwg
حجم فایل ۳۸٫۲۸۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت wordدر ۱۰۰ صفحه به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و جدول میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
۱-۱- معرفی محدوده ( موقعیت شهر در استان / موقعیت منطقه در شهر / موقعیت ناحیه در منطقه / موقعیت محله در ناحیه )
۱-۲- بررسی اسناد فرادست ( طرح جامع / طرح تفصیلی)
۱-۳- مطالعات تاریخی ( وجه تسمیه / سیر تاریخی / عناصر تاریخی/ مشاهیر )
۱-۴- مطالعات زیست بوم ( اقلیم / پوشش گیاهی / نظام آب / شبکه فاضلاب / قنات / خطر و بلایای طبیعی / آلودگی ها)
۱-۵- جمعیتی_ اجتماعی ( جمعیت /ساختار سنی_جنسی جمعیت / بعد خانوار/ روند مهاجرت
اجتماعی / قومیت / دین و مذهب / سرای محله / گروه های فعال / پاتوق های اجتماعی / جرم خیزی/ سواد / زبان و گویش/ فقر/ بافت فرسوده و حاشیه نشینی)
۱-۶ کاربری و سرانه ها (کاربری اراضی /کیفیت ابنیه / دانه بندی و نفوذ پذیری / نوع اسکلت و سقف / بلوک بندی/ توده و فضا )
۱-۷- دسترسی _ حمل و نقل ( حمل و نقل منطقه و محله /سلسله مراتب دسترسی / حمل و نقل عمومی / ترافیک )
۱-۸- اقتصادی ( فعالیت و اشتغال در محله/ بازارچه عودلاجان)
۱-۹- سیما و منظر (نظام بام /بازشوها و تحلیل نما /مصالح نما / آلودگی بصری / نوع کف سازی / مبلمان شهری / کریدورهای بصری/ خط اسمان)
سازمان فضایی ( استخوان بندی یا ساختار اصلی / مراکز و نقاط عطف / نشانه ها / کل های کوچک )
ادراک محیطی ( ورودی محله /امنیت در عودلاجان / مکان های ناامن / محصوریت فضا /هویت محله و مکان های شاخص / دسترسی عابرپیاده / خوانایی /اقدامات مهم ارگان ها در محله / توقعات مردمی از ارگان ها / جمع بندی پرسشنامه ادراک)

شناخت محله باغ شاطر ناحیه ۳ منطقه ۱ تهران

شناخت محله باغ شاطر ناحیه ۳ منطقه ۱ تهران

شناخت محله باغ شاطر ناحیه ۳ منطقه ۱ تهران

شناخت محله باغ شاطر ناحیه 3 منطقه 1 تهران

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۷٫۵۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت wordدر ۹۶ صفحه به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و جدول میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
۱-۱- معرفی محدوده ( موقعیت شهر در استان / موقعیت منطقه در شهر / موقعیت ناحیه در منطقه / موقعیت محله در ناحیه )
۱-۲- بررسی اسناد فرادست ( طرح جامع / طرح تفصیلی / طرح محلی ( طرح منظر باغ شاطر)
۱-۳- مطالعات تاریخی ( وجه تسمیه / سیر تاریخی / عناصر تاریخی )
۱-۴- مطالعات زیست بوم ( اقلیم / توپو گرافی / پوشش گیاهی / نظام آب / دفع آب های سطحی / شبکه فاضلاب / قنات / خطر و بلایای طبیعی / آلودگی / گسل/ آلودگی زیست محیطی)
۱-۵- جمعیتی_ اجتماعی ( جمعیت محله / ساختار سنی_جنسی جمعیت / بعد خانوار
اجتماعی / قومیت / دین و مذهب / سرای محله / گروه های فعال / پاتوق های اجتماعی / جرم خیزی )
۱-۶ کاربری و سرانه ها پ کیفیت ابنیه / دانه بندی و نفوذ پذیری / نوع اسکلت و سقف /
سازمان فضایی
۱-۷- دسترسی _ حمل و نقل ( حمل و نقل منطقه /سلسله مراتب دسترسی / حمل و نقل عمومی / اتوبوس و تاکسی / ترافیک / پارکینگ )
۱-۸- اقتصادی ( فعالیت و اشتغال در محله)
۱-۹- سیما و منظر (نظام بام /بازشوها و تحلیل نما /مصالح نما / آلودگی بصری / نوع کف سازی / مبلمان شهری / کریدورهای بصری

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت wordدر ۹۶ صفحه به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و جدول میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:۱-۱- معرفی محدوده ( موقعیت شهر در استان / موقعیت منطقه در شهر / موقعیت ناحیه در منطقه / موقعیت محله در ناحیه )۱-۲- بررسی اسناد فرادست ( طرح جامع / طرح تفصیلی / طرح محلی ( طرح منظر باغ شاطر)۱-۳- مطالعات تاریخی ( وجه تسمیه / سیر تاریخی / عناصر تاریخی )۱-۴- مطالعات زیست بوم ( اقلیم / توپو گرافی / پوشش گیاهی / نظام آب / دفع آب های سطحی / شبکه فاضلاب / قنات / خطر و بلایای طبیعی / آلودگی / گسل/ آلودگی زیست محیطی)۱-۵- جمعیتی_ اجتماعی ( جمعیت محله / ساختار سنی_جنسی جمعیت / بعد خانواراجتماعی / قومیت / دین و مذهب / سرای محله / گروه های فعال / پاتوق های اجتماعی / جرم خیزی )۱-۶ کاربری و سرانه ها پ کیفیت ابنیه / دانه بندی و نفوذ پذیری / نوع اسکلت و سقف /سازمان فضایی۱-۷- دسترسی _ حمل و نقل ( حمل و نقل منطقه /سلسله مراتب دسترسی / حمل و نقل عمومی / اتوبوس و تاکسی / ترافیک / پارکینگ )۱-۸- اقتصادی ( فعالیت و اشتغال در محله)۱-۹- سیما و منظر (نظام بام /بازشوها و تحلیل نما /مصالح نما / آلودگی بصری / نوع کف سازی / مبلمان شهری / کریدورهای بصری

شناخت محله بریانک ناحیه ۱ منطقه ۱۰ تهران

شناخت محله بریانک ناحیه ۱ منطقه ۱۰ تهران فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت wordدر ۶۲ صفحه به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و جدول میباشد

شناخت محله بریانک ناحیه ۱ منطقه ۱۰ تهران

شناخت محله بریانک ناحیه 1 منطقه 10 تهران

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸٫۹۳۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت wordدر ۶۲ صفحه به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و جدول میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
۱-۱- معرفی محدوده ( موقعیت شهر در استان / موقعیت منطقه در شهر / موقعیت ناحیه در منطقه / موقعیت محله بریانک )
۱-۲- بررسی اسناد فرادست ( طرح جامع / طرح تفصیلی )
۱-۳- مطالعات تاریخی ( وجه تسمیه / سیر تاریخی / عناصر تاریخی {{ موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار / امامزاده معصوم (ع) }})
۱-۴- مطالعات زیست بوم ( اقلیم / پوشش گیاهی / نظام آب / دفع آب های سطحی / شبکه فاضلاب / قنات / خطر و بلایای طبیعی / آلودگی )
۱-۵- جمعیتی_ اجتماعی ( جمعیت محله / ساختار سنی_جنسی جمعیت /
اجتماعی / قومیت / دین و مذهب / سرای محله / گروه های فعال / پاتوق های اجتماعی / جرم خیزی )
۱-۶ کاربری
۱-۷- دسترسی _ حمل و نقل ( حمل و نقل منطقه /سلسله مراتب دسترسی / حمل و نقل عمومی / اتوبوس و تاکسی / فرودگاه و ترمینال / ترافیک / پارکینگ )
۱-۸- اقتصادی ( فعالیت و اشتغال در محله)
۱-۹- سیما و منظر (نظام بام /بازشوها و تحلیل نما /مصالح نما / آلودگی بصری / نوع کف سازی / مبلمان شهری / سازمان فضایی موجود

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت wordدر ۶۲ صفحه به صورت متنی همراه با عکس و نقشه و جدول میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:۱-۱- معرفی محدوده ( موقعیت شهر در استان / موقعیت منطقه در شهر / موقعیت ناحیه در منطقه / موقعیت محله بریانک )۱-۲- بررسی اسناد فرادست ( طرح جامع / طرح تفصیلی )۱-۳- مطالعات تاریخی ( وجه تسمیه / سیر تاریخی / عناصر تاریخی {{ موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار / امامزاده معصوم (ع) }})۱-۴- مطالعات زیست بوم ( اقلیم / پوشش گیاهی / نظام آب / دفع آب های سطحی / شبکه فاضلاب / قنات / خطر و بلایای طبیعی / آلودگی )۱-۵- جمعیتی_ اجتماعی ( جمعیت محله / ساختار سنی_جنسی جمعیت /اجتماعی / قومیت / دین و مذهب / سرای محله / گروه های فعال / پاتوق های اجتماعی / جرم خیزی )۱-۶ کاربری۱-۷- دسترسی _ حمل و نقل ( حمل و نقل منطقه /سلسله مراتب دسترسی / حمل و نقل عمومی / اتوبوس و تاکسی / فرودگاه و ترمینال / ترافیک / پارکینگ )۱-۸- اقتصادی ( فعالیت و اشتغال در محله)۱-۹- سیما و منظر (نظام بام /بازشوها و تحلیل نما /مصالح نما / آلودگی بصری / نوع کف سازی / مبلمان شهری / سازمان فضایی موجود

پاورپوینت اکوپارک

اکوپارک چكیده تاریخچه پارکها از گذشته تا امروز شکل گیری اکوپارکها اکو پارک شاخصه های اکو پارک تحلیل اکوپارک داخلی نمونه اکوپارک جهانی الگوی طراحی اکوپارک

پاورپوینت اکوپارک

پاورپوینت اکوپارک

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲٫۹۹۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۸ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
چكیده
تاریخچه
پارکها از گذشته تا امروز
شکل گیری اکوپارکها
اکو پارک
شاخصه های اکو پارک
تحلیل اکوپارک داخلی
نمونه اکوپارک جهانی
الگوی طراحی اکوپارک
اکوپارک و صنعت
اکوپارک و شهر
اکوپارک و توسعه پایدار شهری
اكوسیتی
جمع بندی و نتیجه

پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه

معماری اسلامی گرمابه فهرست فایل دانلودی وجه تسمیه تاریخچه و پیشینه سیر تحول معماری حمام ورودی بینه میاندر گرمخانه خزانه استخریا چاله حوض

پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه

پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲٫۶۳۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۴۱ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
فهرست فایل دانلودی:
وجه تسمیه
تاریخچه و پیشینه
سیر تحول
معماری حمام
ورودی
بینه
میاندر
گرمخانه
خزانه
استخریا چاله حوض
شاه نشین
خن یا تون
دودکش و گربه رو
نورگیری و تهویه
مصالح
تزیینات
نمونه ها
حمام خسرو آقا اصفهان
حمام چهار فصل اراک
حمام وکیل شیراز
حمام گنجعلی خان کرمان
حمام علی آقا اصفهان
حمام خان یزد
حمام سلطان امیر احمد کاشان
حمام فین کاشان

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن

معماری دیکانستراکشن فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۷ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۵٫۰۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۷ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
دیکانستراکشن
فلسفه ی دیکانستراکشن
شروع سبک دیکانستراکشن
تفاوت دیکانستراکشن
معماران معروف این سبک

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۷ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:دیکانستراکشنفلسفه ی دیکانستراکشن شروع سبک دیکانستراکشنتفاوت دیکانستراکشنمعماران معروف این سبک

پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۸٫۱۵۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۰ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
زیبایی شناختی
واژه شناسی زیبایی
عوامل اساسی زیباشناسی
احساس زیبایی؛نظام زیباشناختی
نظام زیباشناختی
معیارهای اصلی زیبایی در معماری
عوامل موثر بر فرآیند احساس زیبایی
رابطه زیبایی و معماری
زیبایی درمعماری
زیبایی در فرهنگ در غرب
بنیادهای آفاقی و انفسی زیبایی
دیدگاه اندیشمندان غربی در دوگانه های زیبایی
زیبایی شناسی در فرهنگ شرق
زیبایی از دیدگاه اسلام

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۰ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:زیبایی شناختیواژه شناسی زیباییعوامل اساسی زیباشناسیاحساس زیبایی؛نظام زیباشناختینظام زیباشناختیمعیارهای اصلی زیبایی در معماریعوامل موثر بر فرآیند احساس زیباییرابطه زیبایی و معماریزیبایی درمعماریزیبایی در فرهنگ در غرببنیادهای آفاقی و انفسی زیباییدیدگاه اندیشمندان غربی در دوگانه های زیباییزیبایی شناسی در فرهنگ شرقزیبایی از دیدگاه اسلام

پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله

آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله

پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله

پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۱٫۳۳۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۰ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
ماهیت میان رشته ای شهرسازی
از داده تا شناخت
از معرفت ضمنی تا معرفت صریح
مشکلات آموزش کنونی
برخی ملاحظات
چرخه تولید دانش
ارزیابی چرخه تولید دانش در ایران: تجربه نواب

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۲۰ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:ماهیت میان رشته ای شهرسازیاز داده تا شناختاز معرفت ضمنی تا معرفت صریحمشکلات آموزش کنونیبرخی ملاحظاتچرخه تولید دانشارزیابی چرخه تولید دانش در ایران: تجربه نواب

پروژه مطالعات اقلیمی معماری و شهرسازی شهر مشهد

پروژه مطالعات اقلیمی معماری و شهرسازی شهر مشهد

پروژه مطالعات اقلیمی معماری و شهرسازی شهر مشهد

دانلود پروژه مطالعات اقلیمی معماری و شهرسازی شهر مشهد ۱۱ شیت A3 با فرمت WORD فهرست مطالب: مقدمه قسمت اول- شناسائي و بررسي اوليه ۱-مطالعات پايه و پيش نياز ۱-۲-نتايج بازديد هاي محلي ۱-۲-۱- موقعيت مكاني زمين ۱-۵-۱- شناخت عوامل اقليمي منطقه ۱-۵-۲- تاثير عوامل اقليمي بر انسان (منطقه آسايش) ۱-۵-۲- تاثير عوامل اقليمي بر انسان (منطقه آسايش) ۱-۵-۳- تاثير عوامل اقليمي بر ساختمان ۱-۵-۴- تاثير تابش آفتاب و باد و دما بر بافت مجموعه ۱-۵-۵- جهت استقرار ساختمان در شهر مشهد با توجه به تاثير تابش آفتاب و باد ۱-۵-۶- ضوابط و معيارهاي اقليمي مشهد در ساختمان ۷-۵-۱- ضوابط بهره‌ گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان ۱-۷-بررسي پوشش گياهي و گونه‌هاي همساز در منطقه ۱-۸- ضوابط و مقررات ساختماني حاكم بر طرح ۱-۸-۱- ضوابط و مقررات ساختماني طرح تفصيلي

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال ۸۴ تا ۹۶

مجموعه سوالات آزمون مهندسی ساختمان رشته شهرسازی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ با پاسخ مجموعه سوالات با پاسخ در ۱۳ آزمون مجموعه ای کامل و جامع به دسترسی آزمون های نظام مهندسی

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال ۸۴ تا ۹۶

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 تا 96

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۹٫۰۷۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۷۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مجموعه سوالات آزمون مهندسی ساختمان رشته شهرسازی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ با پاسخ

مجموعه سوالات با پاسخ در ۱۳ آزمون.. مجموعه ای کامل و جامع به دسترسی آزمون های نظام مهندسی رشته شهرسازی

پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران

پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران

پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران

دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران ۷۳ اسلاید فهرست مطالب: منطقه بندی طبقه بندی قوانین تعاريف برخي كلمات و مفاهيم مورد نياز تراكم هاي مسكوني وظايف شهرداري كميسيون ها ضوابط كلي ضوابط و مقررات شهر سازي ضوابط معلولين ضوابط شهرک قدس منابع

گزارش کارآموزی طرح هادی روستا

گزارش کارآموزی طرح هادی روستا

گزارش کارآموزی طرح هادی روستا

دانلود پروژه گزارش کارآموزی طرح هادی ۲۳ ص فرمت pdf فهرست مطالب: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خط مشی آن طرح هادی طرح تفصیلی نحوه پیاده نمودن مسیر مستقیم نحوه پیاده نمودن مسیر منحنی(قوس) نحوه ساخت جداول بتنی موارد کاربرد انواع جدول نحوه پیاده نمودن ارتفاع پی کنی به کمک پروفیل طولی نحوه اجرای جوی نحوه اجرای کانیو وظایف ناظر در کارگاه (نحوه نوشتن گزارش کارگاه) نحوه اخذ پروانه ساخت ملک نحوه تفکیک اراضی منابع و مآخذ

طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

گزارش طرح تفصیلی علی آباد کتول مصوب ۱۳۹۶در قالب pdf در ۱۳۶ صفحه به همراه نقشه های اتوکدی طرح تفصیلی این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان تهیه شده است

طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۰۰٫۵۸۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۳۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش طرح تفصیلی علی آباد کتول مصوب ۱۳۹۶در قالب pdf در ۱۳۶ صفحه به همراه نقشه های اتوکدی طرح تفصیلی . این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان تهیه شده است.

فهرست مطالب

۱- تعاریف

۲- تعریف کاربریها در طرح تفصیلی

۳- ضوابط و مقررات مربوط به هر حوزه کاربری

۱ – ۳ -ضوابط و مقررات حوزه مسکونی

۱ – ۱ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۱ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۱ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۱ – ۳ – ضوابط و مقررات پارکینگ

۲ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه تجاری – خدماتی

۱ – ۲ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۲ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیکی زمین

۳ – ۲ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۲ – ۳ ضوابط مربوط به پارکینگ

۳ – ۳ -ضوابط و مقررات حوزه آموزشی

۱ – ۳ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۳ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۳ – ۳ -ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۳ – ۳ – ضوابط و مقررات پارکینگ

۴ – ۳- ضوابط و مقررات حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری

۱ – ۴ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۴ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۴ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۴ – ۳ – ضوابط و مقررات پارکینگ

۵ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه درمانی..

۱ – ۵ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۵ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۵ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۵ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۶ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه اداری و انتظامی

۱ – ۶ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۶ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۶ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۶ – ۳ – ضوابط و مقررات پارکینگ

۷ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه پارک و فضای سبز

۱ – ۷ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۷ – ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۷ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۷ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۸ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه ورزشی

۱ – ۸ – ۳ موارد استفاده از زمین

۲ – ۸ – ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۸ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۸ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۹ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه فرهنگی – هنری

۱ – ۹ – ۳ موارد استفاده از زمین

۲ – ۹ – ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۹ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۹ – ۳ – ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۰ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه مذهبی

۱ – ۱۰ – ۳ موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۰ – ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۱۰ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۱۰ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۱۱ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه صنعتی

۱ – ۱۱ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۱ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۱۱ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۱۱ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۱۲ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه حمل و نقل و انبارداری.

۱ – ۱۲ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۲ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۱۲ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۱۲ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۱۳ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات شهری

۱۳ – ۳ – ۱ موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۳ – ۳ ضوابط مربوط به تفکیک، زمین

۱۳ – ۳ -۳- ضوابط مربوط به احدات ساختمان

۴ – ۱۳ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۱۴ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه تاسیسات شهری

۱۴ – ۳ – ۱- موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۴ – ۳ ضوابط مربوط به تفکیک، زمین

ه

۳ – ۱۴ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۱۴ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۱۵ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه تفریحی گردشگری

۱ – ۱۵ – ۳ – موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۵ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۱۵ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۱۵ – ۳ – ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۶ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه طبیعی

۱۶ – ۳ – ۱- موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۶ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۱۶ – ۳ -۳- ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۱۷ – ۳ – ضوابط و مقررات حوزه تاریخی

۱ – ۱۷ – ۳ موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۷ – ۳ – ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ – ۱۷ – ۳ – ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ – ۱۷ – ۳ – حداقل تعداد پارکینگ

۱۸ – ۳ – ضوابط و مقررات حریم

۱۸ – ۳ – ۱- موارد استفاده از زمین

۲ – ۱۸ – ۳ -خوابط ساختمانی در حریم ها

۴- مقررات مربوط به پارکینگ

۱ – ۴ – ابعاد جا پارک و عرض راهروها و نحوه دسترسی پارکینگ

۲ – ۴ – ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض

۳ – ۴ – ضوابط و مقررات پارکینگ عمومی

۱ – ۳ – ۴ – انتخاب محل مناسب برای پارکینگ های عمومی

۲ – ۳ – ۴ – راه ورودی و خروجی پارکینگ

۳ – ۳ – ۴ – ضوابط فنی پارکینگ عمومی

۴ – ۳ – ۴ – نحوه قرار دادن محل پارکها در پارکینگ های عمومی

۵ – ۳ – ۴ – محوطه سازی پارکینگ

۶ – ۳ – ۴ – پارکینگ معلولین جسمی

۵- مقررات مشترک

حریم ها

۵ – ۵ – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴

/ ۳ / ۳۱ و اصلاحیه ۱ – ۵ – شرایط ساختمان در زمینهای واقع در تقاطع شبکه های ارتباطی

۲ – ۵ – ضوابط مربوط به نماسازی موقت جهت ساختمانهای نیمه تمام و بناهای مخروبه

۳ – ۵ -ضوابط و مقررات شهرداری در ارتباط با امور شهرسازی

۶ – ۵ – آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۷ – ۵- ضوابط و مقررات مکانیابی مساجد در طرح های توسعه و عمران شهری مصوب ۸۷

۱ – ۷ – ۵ – مکانیابی مساجد در بخش های توسعه شهری

۲ – ۷ – ۵ – مکانیابی مساجد در شهرهای جدید

۳ – ۷ – ۵ – مکانیابی مساجد در شهرکهای مسکونی

۴ – ۷ – ۵ – محوریت مسجد در تهیه طرح های جامع و تفصیلی

۵ – ۷ – ۵ – مکانیابی مساجد در روستاها

۶ – ۷ – ۵ – الزامات عمومی

۷ – ۷ – ۵ – الزامات شهر سازی

۸ – ۷ – ۵ – الزامات معماری مساجد:

۷ – ۵ – – بازنگری

۶- ضوابط و مقررات گذربندی

۱ – ۶ – نحوه تعریض گذرها

۲ – ۶ – عرض گذرها و معابر محلی

۳ – ۶ – ضوابط و مقررات پخ نبش گذرها

۷- ضوابط و مقررات کلی

۸- پدافند غیرعامل

۹- پیوست ها

۱ – ۹ – مقررات مربوط به ایمنی عملیات کارگاهی

۲ – ۹ – راههای خروج اضطراری

۳ – ۹ – مقررات مربوط به زلزله

۴ – ۹ – تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

۵ – ۹ -ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی – حرکتی

۶ – ۹ -آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۷ – ۹- ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب مورخ ۸۷

۸ – ۹ – آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۷۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
فهرست عناوین:
فصل اول :
ماهیت مدیریت استراتژیک
فصل دوم :
استراتژی ها در عمل
فصل سوم :
ماموریت سازمان
فصل چهارم :
بررسی عوامل خارجی
فصل پنجم :
فرایند بررسی داخلی سازمان

پروژه آماده سه بعدی خانه ویلایی در اسکچاپSKETCHUP

پروژه آماده سه بعدی خانه ویلایی در اسکچاپSKETCHUP

پروژه آماده سه بعدی خانه ویلایی در اسکچاپSKETCHUP

پروژه آماده سه بعدی خانه ویلایی در اسکچاپSKETCHUP

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۶٫۲۹۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک پروژه آماده سه بعدی خانه ویلایی در اسکچاپSKETCHUP میباشد.

پروزه آماده سه بعدی بیمارستان در sketchup (اسکچاپ)

پروزه آماده سه بعدی بیمارستان در sketchup (اسکچاپ)

پروزه آماده سه بعدی بیمارستان در sketchup (اسکچاپ)

پروزه آماده سه بعدی بیمارستان در sketchup (اسکچاپ)

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳٫۵۰۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل اسکچاپ پروژه آماده سه بعدی بیمارستان در sketchup میباشد.

هفت نوع پروژه آماده ساختمان اداری و تجاری در اسکچاپ (sketchup)

هفت نوع پروژه آماده ساختمان اداری و تجاری در اسکچاپ (sketchup)

هفت نوع پروژه آماده ساختمان اداری و تجاری در اسکچاپ (sketchup)

هفت نوع پروژه آماده ساختمان اداری و تجاری در اسکچاپ (sketchup)

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل sketchup آماده ساختمان اداری و تجاری در ۷ نوع مختلف به صورت اسکچاپ (سه بعدی) میباشد.

هفت نوع پروژه آماده هتل در اسکچاپ (sketchup)

هفت نوع پروژه آماده هتل در اسکچاپ (sketchup)

هفت نوع پروژه آماده هتل در اسکچاپ (sketchup)

هفت نوع پروژه آماده هتل در اسکچاپ (sketchup)

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلوی حاوی یک فایل اسکچاپ (sketchup) میباشد که شامل ۷ پروژه آماده هتل است.

طرح های جامع ( Comprehensive Plans)

طرح های جامع ( Comprehensive Plans)

طرح های جامع ( Comprehensive Plans)

طرح های جامع ( Comprehensive Plans)

دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۸٫۶۱۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در ۳۱ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و جدول و نمودار میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
مبانی نظری
ضرورت تهیه طرح جامع
مبانی نظری طرح های جامع
تکوین الگوی برنامه‌ریزی جامع و طرح‌های جامع
کلیات طرح جامع
فرآیند تهیه طرح جامع از دیدگاه گدس
عوامل دخیل در تهیه طرح جامع از دید گدس
ویژگی‌های برنامه‌ریزی جامع
طرح جامع آمستردام
نقشه نهایی برای آمستردام جنوبی – برلاگه ۱۹۱۵
طرح برلاگه برای آمستردام جنوبی
طرح جامع گسترش شهر آمستردام هلند
ویژگی های طرح جامع شهر آمستردام هلند
نقدی بر طرح جامع سنتی
بررسی و ارزیابی تجارب پیشروان اولیه‌ی برنامه‌ریزی شهری از نظر …
خصایل اصلی برنامه‌ریزی جامع – عقلی
مشکلات طرح‌های جامع شهری به طور کلی
انتقادی بر طرح جامع از دید لیندبلوم
بررسی طرح جامع پس از دهه ۶۰
اهداف طرح جامع
نقشه هایی که باید آماده شود
مراحل آماده سازی طرح جامع
طرح‌های جامع در امریکا

تحقیق روستای خرانق

تحقیق روستای خرانق

تحقیق روستای خرانق

دانلود فایل روستای خرانق ۴۶ صفحه با فرمت WORD روستاي خرانق كه در عرض جغرافيايي ۴۸/ ۲۰/۳۲ و طول جغرافيايي ۰۹/۴۰/۵۴ واقع شده است، از دهستان رباطات، بخش خرانق و شهرستان يزد مي باشد. و به فاصله ۷۵ كيلومتري مركز شهرستان واقع شده است. اين روستا در كوير مركزي قرار گرفته و كليه عوامل اقليمي و جغرافيايي آن گونه مناطق را دارا مي باشد. راه منتهي به روستا آسفالته است و روستا در يك فضاي هموار گسترده شده است. ارتفاع روستا از سطح تراز صفر ۱۷۶۰ متر مي باشد. از جنوب روستا يك رودخانه فصلي مي گذرد كه به سمت شرق امتداد مي يابد.