تحقیق تاثیر صورخیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز

تحقیق تاثیر صورخیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز

تحقیق تاثیر صورخیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۶۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مكتب شیراز در ۲۰ صفحه در قالبWord قابل ویرایش.

بخشی از متن :

چكیده:
خیال از عناصراساسی شكل گیری یك اثرهنری است.صورت های خیالی كه هنرمندان برای بیان مقاصد واندیشه های خود به كار می گیرندعموما ریشه در باورهای اساطیری وفرهنگی دارد.ازاین رو میان صورت های خیالی هنرهای مختلف نوعی قرابت وخویشاوندی برقراراست وغالبا هنرهای مختلف دربكارگیری صورت های خیالی تحت تاثیر یكدیگر هستند.
ادبیات ونگارگری از دیرباز در خدمت یكدیگر بوده اند.در حاشیه ی نسخ خطی برای بیان روشن تر متن ادبی از تصاویرنگارگری استفاده می شدودر حقیقیت نگارگری بیان تجسمی متن ادبی بوده ومفاهیم ادبی را با زبان خط ورنگ به تصویر می كشیده است.در مقابل ادبیات نیز بیان ذهنی وانتزاعی صورت نگاری بوده است.
در مكتب شیراز این نمود عینی تر می شود وهنرمندان شیراز به منظور ایجاد ارتباط بیشتر بین متن ادبی وتصویر،شعررادر چهارطرف یابالا وپاین تصاویر می نوشتند.

كلید واژه‌ها: ادبیات ـ نگارگرـ صورخیال ـ نماد

پیوند کتابت و نگارگری از دیرباز:

مینیاتور (miniature ) را اروپائیان عموماً در مورد تک چهره های کوچکی که در سده ی ۱۸ روی عاج با آبرنگ نقاشی می شد به کار می بردند که در این صورت از ریشه ی لاتین minor به معنای کاستن و کوچک کردن مشتق شده است. لیکن در اصل این واژه را به تصاویر کتب خطی اطلاق می کردند که در اینصورت، از کلمه ی لاتینی miniare یعنی رنگ کردن با سرنج ریشه گرفته است. (مقدم اشرفی،۱۹:۱۳۶۷ ).
ارزش زینتی نسخ خطی با كیفیت نگاره های آن برآورد می شد.كتابت ونگارگری پیوندی دیرینه دارند به این معنی كه بااتمام کتابت ،کار نقاش آغاز می شد. او در سلسله مراتب تهیه کنندگان نسخه خطی بعد از خوشنویس قرار داشت. نگارگری ایرانی در عرصه هنر کتاب آرایی رشدکرده، و از اینرو با نگارشگری پیوند بی واسطه داشته است. در آن روزگار به منظور انتشار آثار منظوم و منثور سخنوران بزرگ، متون را باخط خوش می نگاشتند، و سپس این وظیفه را برعهده نقاش می گذاشتند که او بنابر انتخاب خود و یا طبق سنت معمول بخش هایی از متن را به تصویر درآورد و برکتاب بیفزاید.

از آنجاییكه نقّاشان غالباً خطّاط هم بودند با جوهر و روح کار خوشنویس آشنایی کامل داشتند.نقاش وخوشنویس هر دودر جهت انتقال اندیشه سخنور می كوشیدند ودر این راستا نقش وخط مكمّل یكدیگر بودنداز این رو همبستگی وارتباطی ریشه ای بین نقش وخط برقرار گردید. ارتباط بنیادی بین عمل نوشتن و عمل نقش کردن آنچنان بود که در زبان فارسی، فعل نگاریدن یا نگاشتن – و لغات و کلمات مشتق از آن ها – هر دو معنا را می رساند . وظیفه ی نگارگر ترسیم وتجسم نگاشته های كاتب بود.اما از آنجایی كه كلام ادیبان عموما آمیخته به انواع استعارات وصورت های خیالی وانتزاعی بود،ترسیم این عقایددر قالبی تجسمی دشوار می نمود با اینهمه نگارگران توانستند بازبان خط ورنگ صور ذهنی را به صور عینی تبدیل كنند.از آنجایی كه شاعران ونگارگران دیدگاه های زیبایی شناسی،اعتقادی وفكری مشترك داشتندزبان خط ورنگ توانست ترجمان خوبی برای ترسیم افكار واندیشه های شاعران باشد.

تصویری از یك نسخه خطی همراه با نگارگری
(استفاده از نگاره ها به منظور تجسّم اشعار)

لزوم به کارگیری نماد در ادبیّات و نگارگری:

هدف از آفرینش ادبی وهنری عینیّت بخشیدن به زیبایی است.درنگاه شاعروهنرمند قلمروزیبایی باجهان معنی قرین است .
درادبیات عرفانی زیبایی صفتی وابسته به جهان مادی نیست و به تن آدمی بستگی ندارد بلکه جمال خاصیّتی است روحانی و مربوط به روح و جز باسلاح روشنایی درونی آن را نمی توان دریافت. نگارگران نیززیبایی راامری روحانی می دانستند.برحسب نظر عموم نگارگری ایران از مانیگری سرچشمه می گیرد.زیرا مانی از تصاویری برای مصوّر ساختن کتب دینی سود می جست كه این تصاویر شباهتی تام با صور نگارگری دارد از این روعموما منشا این هنر را نزد مانی می جویند. مانویان آسیای مرکزی هرچه را زیبا و جمیل بودمورد پرستش قرار می دادند. درمیان مانویان هنر نقاشی جنبه ی تربیتی قوی داشته است: «وظیفه ی این هنر آن بوده است که توجه را به عوالم بالا جلب نماید: عشق و ستایش را به سوی «فرزندان نور» متوجه سازد و نسبت به «زاده های تاریکی»ایجاد نفرت نماید. تذهیب کاری کتاب های مذهبی که نزد مانویان رواج بسیار داشته در حقیقت صحنه ای از نمایش «آزادکردن نور و روشنایی» به شمار می رفته است. در این راه مانویان برای نمایش روشنایی درآثارخوداز فلزات گرانبها بهره جویی می کردند».موضوع به کاربردن فلزاتی چون طلا و نقره که به فراوانی در مینیاتور ایرانی متداول گردید دنباله ی مستقیم همان سنت هنر مانوی به شمارمی رود. استعمال این فلزات همانطور که اشاره شد برای منعکس کردن نور و ایجاد پرتوهایی است که با روح بیننده وارد تبادل معنوی خاص می گردند. بنابراین اگر وضع سایه و روشن در نقّاشی های ایرانی از آغاز کنار گذاشته شده است در مقابل هنرمند ایرانی هرگز از نمایش روشنایی و نور محض که در بیان هنرمندان نقّاش بدان از رنگ تعبیر شده است غافل نبوده است.(تجویدی، ۴۱:۱۳۵۲).
باتوجه به آموزه های دین مانوی ،نگارگری زیبایی رادرامورقدسی می جوید.آن هنگام كه هنردر پی بیان مفاهیم عمیق درونی و قدسی است نمی تواند به زبانی واقع گرایانه متوسّل گردد دراین هنگام گویاترین زبان برای بیان امور معنوی،زبان نماد ونشانه است. درهنراسلامی تقلید یا توصیف طبیعت هدف هنرمندنیست بلکه هنرمند برآن است تاتصویری خیال انگیز، شاعرانه و نمادین ازانسان و محیط اوترسیم كند.در نگارگری نمونه آفرینی آرمانی موردتوجّه نگارگر بوده واوهرچیز را درهیاتی نمادین به نمایش می گذارد.
نگاره های ایرانی در فضایی مثالی ترسیم می شوند.عالم مثال از این جهت که علّت عالم مادی است همواره موردتوجه هنرمند ایرانی بوده است. این عالم به این جهت که بین دو عالم مجرّدومعقول ، و مادی و محسوس قراردارد دارای هر دو خواص مادی (از جهت قابل رؤیت بودن) و غیرمادی (از جهت غیرقابل لمس بودن) است. در ترسیم این فضای مثالی محدودنبودن به زمان و مکان مادی سبب می شود نگارگر قادر باشد در یک زمان اشیاء رااز چند زاویه ی مختلف رؤیت کند.مطلق نبودن زمان در این فضا سبب ترسیم تمامی اوقات (حتی صحنه های شب) در نوری یکدست و یکنواخت شده است. عدم محدودیّت به زمان و مکان فیزیکی در نگارگری ایرانی امکانات بیان بصری بیشتری در اختیار هنرمند نگارگر قرار می دهد.در نگارگری صورت ها و اشکال طبیعی و محسوس باید به منزله ی نمادهای سازنده ی اصول مابعدالطبیعی درک شوند. به عنوان مثال شکل مارپیچ یا حرکت اسپیرالی که در ساختار کلی بسیاری از نگاره ها وجود دارد دارای پیامی مفهومی است.بدین صورت كه انقباض و انبساط مستمر و حرکت به سوی درون و برون ،تصویری از تداوم بین عالم کبیر و عالم صغیر را ارائه می کند. (گودرزی، ۸۹:۱۳۸۶) از این رو به کار گرفتن نماد برای گنجاندن مفاهیم عالم مثال در قالبی قابل فهم، ضروری می نماید. یكی ازعناصر اساسی در تصویرپردازی و نمادسازی یک اثر هنری،صور خیال است.
و…

فهرست مطالب :

 • چكیده:
 • پیوند کتابت و نگارگری از دیرباز:
 • لزوم به کارگیری نماد در ادبیّات و نگارگری:
 • صورخیال، اسطوره
 • اثرپذیری نگارگری از صور خیال ادبی:
 • نگاره های مکتب شیراز و پیوند آن با صور ادبی:
 • نگارگری وادبیات ترجمان یكدیگر

تحقیق تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مكتب شیراز در ۲۰ صفحه در قالبWord قابل ویرایش

تحقیق در مورد سیمای کلی از تاریخ فرش و فرشبافی در ایران و جهان

تحقیق در مورد سیمای کلی از تاریخ فرش و فرشبافی در ایران و جهان

تحقیق در مورد سیمای کلی از تاریخ فرش و فرشبافی در ایران و جهان

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق سیمای كلی از تاریخ فرش و فرشبافی در ایران و جهان (تاریخ فرش و فرشبافی)در ۵۱ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

سیمای كلی از تاریخ فرش و فرشبافی در ایران و جهان
فرش ایران و بحث در خصوص تاریخ آن همواره یكی از مهمترین مسایل مورد علاقه شرق شناسان اعم از ایرانی و غیرایرانی بوده است.اما از آنجاییكه اغلب مطالعات انجام شده دراین خصوص فاقد بنیاد علمی و به تعبیر دیگر از مبنای صحیح برخودار نیست. در اغلب موارد با نتایج سراسر اشتباه و حتی مغرضانه همراه بوده است. علاقه به تحقیق در مورد قالی ایرانی و سوابق تاریخی آن بیش از یكصد سال است كه توجه محققان غربی را به خود معطوف داشته، اما از آنجاییكه توجه به هنر دیرینه ی شرق در بسیاری موارد با اهداف غیر باستانشناختی همراه بوده، كوشیده اند كه در بسیاری موارد از جمله تاریخ، تاریخ فرش بافی ایران را سراسر مخدوش ساخته، با برخی تصاویر غلط و استنتاجات شتابزده آنرا به هنر ترك و قبایل آسیای مركزی مرتبط نمایند كه به آن خواهیم پرداخت. به گفته دكتر سیروس پرهام ‌:
‹‹ هنرهایی مانند قالیبافی كه اختصاص به منطقه خاور نزدیك و خاورمیانه و به ویژه ایران و قفقاز و تركمنستان و آسیای صغیر و افغانستان داشت، از همان ابتدا برای هنرشناسان غربی معمایی آزاردهنده بود، چون نه به یونان و رم و تمدن و فرهنگ باختری می چسبید، نه به مسیحیت و نه می توانست دستاورد یا دستآموز مستعمره نشینان باشد. اما دیری نگذشت كه از بركت ‹درایت›! تنی چند از باستانشناسان و هنرشناسان امپراتوری پروس، راه حل معما كشف شد و قالیبافی هنر و صنعتی قلمداد شد كه در جوار و در پناه مغرب زمین و مسیحیت رشد كرده و اعتلا یافته است. آسیای صغیر كه چه در دوران امپراتوری رم شرقی و چه در جنگهای صلیبی و عصر تمدن بیزانس همراه با اروپا رابطه نزدیك داشته و نیز قفقاز كه به اروپا و مسیحیت نزدیك بود، عرصه اعتلای فرشبافی به شمار آمدند. خاصه آنكه در آثار نقاشان اروپای قرون پانزدهم و شانزدهم مسیحی هر چه فرش بود از آناتولی و قفقاز بود و نمونه های بازمانده از فرشبافی سده های سیزدهم و چهاردهم مسیحی نیز از قفقاز و آسیای صغیر و هیچ نمونه ی ماقبل صفوی كه به تحقیق بافت ایران باشد در دست نبود. در آن زمان هنوز قالی پازیریك نیز كشف نشده بود و تصور می رفت كه قالیبافی دارای عمری هزار ساله و رواج آن در ایران نیز مرهون شاهان صفوی است. با اوج گرفتن نهضت پان توركیسم در دهه دوم قرن بیستم و گسترده شدن دامنه تحریفات و جعلیات تاریخی نظریه پردازان و تاریخ نگاران این ایدئولوژی، كفه اصالت و تقدم تاریخی فرشبافی تركی سنگین تر شدو پژوهندگان شتابزده این مكتب چندان بی پروا شدند كه نه همان فرشبافی، كه تمامی فرهنگ و تمدن آسیای میانه و غربی را دستاورد نژاد ترك دانستند و حتی ساكنان ایرانی نژاد آسیای میانه ی عهد باستان را نیز جزو تركان آوردند. از این گروه كرزی اوغلو تاریخ نگار ترك است كه ضمن انكار این كه سكاها از گروه هند و اروپایی، به ویژه ایرانی بودند همراه با دیگر مورخان پان تركیست، سكاهای آسیای میانه را ترك خواند، و تاكید ورزیدن كه همه قبایل تحت فرمانروایی دولت اورارتو دارای منشا سكایی به دیگر سخن تركی هستند. اما پذیرفته شدن قفقاز و آسیای صغیر(تركیه كنونی) بعنوان مراكز تمدن فرشبافی لاجرم حداقل یك نتیجه گیری نادرست را در دنباله داشت كه برای كل تاریخ فرشبافی جهان تاسف بار بود و آ‌ن اینكه فرشبافی هنر و صناعتی است كه اقوام ترك زبان پس از مهاجرت به خاورمیانه و آسیای غربی در سده های پنجم و ششم هجری به ارمغان آورده اند».
نخستین مبلغان بزرگ این مكتب « ژوزف اشترزیگووسكی J.Strzygowski» استاد كرسی تاریخ هنر دانشگاه وین بود كه در سال ۱۹۱۷ كتاب Altai – IRSN und vlkerwanderung را منتشر ساخت و آخرین نظریه پرداز نامدار آن « كورت اردمان Kurt Erdmann» فرش شناس طراز اول آلمانی بود كه در دهه ۱۹۵۰ در د انشگاه استانبول تدریس می كرد. اما در اینجا دو سوال مطرح است اول اینكه اگر فنون بافت قالی پرزدار اختراع تركان نیست پس چرا قدیمی ترین قالی جهان یعنی قالی پازیرك كه در پی به آن نیز خواهیم پرداخت با گره تركی بافته شده است؟
و سوال دوم را دكتر علی حصوری، در كتاب فرش سیستان هوشمندانه چنین مطرح می كند :
چرا در همه جا تركان و ترك زبانان گره تركی به كار می برند؟
وی خود این سوال را عالمانه پاسخ گفته كه در بحث معرفی انواع گره و سوابق تاریخی آنها به طور كامل به آن می پردازیم. خوشبختانه از یك سو با حضور معدود كارشناسان و محققان ایرانی كه در طی دهه های گذشته در مقابل خیل نظریات ناآگاهان قد برافراشته اند و از سوی دیگر به بركت اكتشافات انجام شده در طی نیم قرن گذشته بر بسیاری از عقاید مغرضانه محققان غرب كه برخی از آنها در رده مشهورترین فرش شناسان جهان می باشند خط بطلان كشیده شده است. ما نیز در این جستار سعی داریم تا با ارایه آخرین نظریات و دستاوردهای علمی بر اساس مستندات و شو اهد، تصویر روشنی از تاریخ فرش بافی ایران، بلكه جهان را ارایه نمائیم. در این راستا و با توجه به قدیمی ترین شواهد و جدیدترین نظریات علمی در دسترس به ترتیب زمانی به بررسی تاریخی فرش ایران می پردازیم.
بدون شك قدمت استفاده از زیرانداز بدانجا می رسد كه انسان به فكر ساختن سرپناهی جهت تامین آسایش خود افتاد. بافتن انواع زیرانداز نیز همزمان با پرورش دام و استفاده از پشم آن بدین منظور بوده است و انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیافت پشمی پی برده است و به مرور به صورتهای گوناگون خام و رسیده شده و از طریق بافتن از آن بهره گرفته است.
۱- عهد مفرغ (۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح)
اولین اطلاع و یا به عبارتی كشفیاتی كه نشانه ای از هنر قالیبافی در عهده مفرغ را با خود به دنبال دارد مربوط به كارد قالیبافی است كه توسط « ا.ن خلوپین I.N Khlopin» راجع به ابزار مخصوص قالیبافی، از جمله كاردك، از گورهای عصر مفرغ در تركمنستان و شمال ایران كشف شده و اولین بار در شماره دوم از دوره ی پنجم مجله Hali (پاییز ۱۹۸۲) به چاپ رسید. اما روشنترین تصویر در خصوص قالی بافی عهد مفرغ را دكتر علی حصوری به دست می دهد. وی برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ با دو ابزار از این نوع مواجه شد كه پس از وقوع یك سیل و پدید آمدن یك گور توسط یك مرد قشقایی در شمال غربی راهجرد و در نزدیكی كامفیروز فارس پیدا شده بود. وی در توضیح دلایل تعلق این ابزار به ابزار قالی بافی با بررسی شكل ظاهر و نوع طراحی و ساخت آنها و ارایه تصویر روشنی از مشخصاتشان چنین می نویسد
« قطعه ای كه سرنیزه و امثال آن به نظر می آید دارای زایده كوچك سوراخ داری در انتهاست كه بی شك محل نصب دسته ی چوبی است. اما بسیار ظریف به طوری كه با این ظرافت نمی توانسته است برای ضربه زدن به كار رود، بلكه به طور قطع در كارهای معمولی و فقط برای بریدن مفید بوده است. اگر این وسیله به عنوان جنگ افزار به كار رفته باشد باید نوك آن صدمه دیده باشد یا ساییدگی پیدا كرده باشد. در حالی كه تنها دو قسمت كنار آن، یعنی دقیقاً لبه ی دو تیغه آن بر اثر طول كاربرد و احیاناً‌ تیز كردن های مكرر فرو رفته و قوس برداشته است. این نشان می دهد كه وسیله برش بوده است. بی شك این، یك كارد برش خامه بوده است. جای دسته ی كوچك آن هم فقط برای یك كارد معمولی شایستگی دارد و از سوراخ آ‌ن میخی می گذشته است كه آن را به دسته ی چوبی ثابت می كرده است.

تحقیق سیمای كلی از تاریخ فرش و فرشبافی در ایران و جهان (تاریخ فرش و فرشبافی) در ۵۱ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

مقاله در مورد خط نویسی

مقاله در مورد خط نویسی

مقاله در مورد خط نویسی

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق در مورد خط نویسی ۲۴ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

خط نویسی

ولی مهمترین گامی که انسان بسوی مذنیت برداشته، همانا اختراع خط است، امکان دارد که خط نویسی در صورتی که بمعنی وسیع کلمه در نظر گرفته شود و علامات تصویری را که نماینده اندیشه معینی است شامل شود، از ان زمان شروع شده باشد که نخستین کوزه گران با نگشت یا ناخن خود- خاه برای تزیین و خواه برای علامت گذاری- علامتهای روی کل نرم کوزه ها بر جا گذاشته اند. در قدیمترین نوشته های هیروکلیفی که در سومر دست آمده مرغ را بصورتی نگاشته اند که با نقشه های موجود ظروف سفالی شوش در عبلام کمال شباهت را دارد. بنابراین خط نویسی نیز مانند نقاشیو حجاری از شاخه های هنر کوزه گریست.

کهن ترین رمز تصویری که تاکنون شناخته شده آنهائیست که بر روی قطعات سفال و ظروف گلی در مقابر ما قبل تاریخ مصر و اسپانیا و خاور نزدیک کشف شده است. بنابگفته بمری عده زیادی از رموز بتدریج در دوره های ابتدایی بوسیله بازرگانان بکار گرفته شده و از کشوری به کشور دیگر رفته … و در پایان دودوجین از آنها برای دسته ای از ؟؟ بازرگانی حالت ملکیت مشاع را پیدا کرده و باقی رموز که منحصر بناحیه خاصی بوده در این انزوا بتدریج از بین رفته و نابود شده است.

قضیة تکامل و تطور علایم رمزی هر چه بوده، بموازات آن نوعی از خط نویسی وجود داشته که از شعب نقاشی بشمار می رفته و افکار را بوسیله تصاویر مجسم می ساخته است. هنوز بر تخته سنگهای مجاور دریاچة سوپریور آثاری از تصاویر غیرظریفی دیده می شود که هندیان امریکا بوسیله آنها داستان گذشتن خود را از این دریاچة هولناک با افتخار روایت کرده اند. شاید تطور و تکاملی از این قبیل سبب شده باشد که در والی مدیترانه در پایان عصر حجر جدید خط نویسی از نقاشی نتیجه شده باشد و این یقینی است که هنوز سال ۳۶۰۰ قبل از میلاد آغاز نشده بود- و شاید بسیار پیش از ان- که در عقلام و سومر و مصر مجموعه ای از تصاویر نماینده افکار ترتیب داده از آن رو خطی ساختند که هیروکلیف نامیده می شود، زیرا بیشتر کسانی که آنرا بکار می برند کاهنان بودند فنیقیان همچون دلالهایی بوده اند که انتقال الفباء بوسیله آنان صورت می گرفته است. هنگامی که زمان هومر یونانی فرا رسید یونانیان این حروف فنیقی را گرفتند و آنها را با دو اسم سامی که نماینده دو حرف اول است نامگذاری کردند(آلفا، بتا- درعبری الف، بت، الفبا، آلفابه).

چنانکه ملاحظه می شود خط نویسی محصول و نتیجه تجارت است، و در اینجا یکبار دیگر متوجه می شویم که مدنیت تا چه حد مدیون بازرگانی است. پیدایش خط حدی است که ابتدای تاریخ را ناشن می دهد، و هر اندازه معرفت ما به آثر گذشتگان بیشتر شود، این نقطه شروع عقب تر می رود.

مختصری پیرامون سیر و تحول پیدایش خطوط:

خط و نوشته را شاید بتوان مهمترین اختراع بشر ودر طول تاریخ دانست: چرا که نوشته ها مجرای انتقال اطلاعات ثبت و ضبط تاریخ هستند. محققان و پژوهشگران، سیر تکاملی خط را به صورت زیر تقسیم بندی کرده اند.

 1. خط تصویری
 2. خط صوتی یا مفهوم نگار
 3. خط هجایی یا سیلابی
 4. خط الفبایی

میدانیمکه زبان تصویری قدیمی تر از زبان نگارشی بوده است. بنابراین خاستگاه اولیه خط را بایستی در تصویر جتسجو کرد. زیرا تصویر نگاری (پیکتوگرافی) ما در خط هیروگلیف است. به علاوه خط میخی نیز از روند تجریدی شدن علائم تصویری ایجاد می گردد که خود بعدها با اذ علائم صوتی به حروف الفبایی استحاله یم یابد.

پیدایش الفبا نیز در زبان های کهن تدریجا تمایلات خوشنویسی (کالیگرافی) را در پی دارد. حال در اینج ا به چند نوع خط و خوشنویسی که در زمان های دور ابداع شده اند و هر کدام سیر تحول خاص خود را در قرن های بعد پیموده اند می پردازیم.

 1. خط هیروگلیف:

خط هیروگلیف در حدود ۵ هزار سال قبل از «تصویر نگرای» مشتق شد نزدیک به ۵۰۰ علامت تصویری در خط هیروگلیف وجود داشت. طر نگراش خط هیروگلیف به دو صورت عمودی و افقی بود.

ابتدا هیروگلیف عمودی و سپس هیروگلیف افقی پدید آمدند.

این خط را «مصریان» اولین بار جهت نوشتن مطالب خود اختراع کردند و آن را «هیروگلیف» نامیدند.

حجاران و صنعتگران خط هیروگلیف را در دیوار مقابر، ستون ها، تندیس ها، تابوت ها، مهرها و غیره بکار می بردند. حتی از آن بمنزله نقشمایه(موتیف) برای آرایش الواح زرین و چوبین استفاده می کردند.

یکی از خطوطی که از ساده شدن خط هیروگلیف بوجود آمد«خط کتابت مصری» بود و از ان جایی که مورد استفاده کاهنان بود. به نام « خط کاهنی» معروف شد. خط کاهنی بر حسب مفهوم و مضامین نوشته به سه نوع تقسیم می شد:

 1. نوع اول برای کتابت
 2. نوع دوم برای اسناد رسمی
 3. نوع سوم برای متون مذهبی
 1. خط منحنی

«سومریان» با اختراع خط میخی دوره ای را آغاز کردند که به عنوان «آغاز خط نویسی» شهرت دارد و همچنین اولین مدارک نگارشی بشر که بصورت الواح گلین بر جای مانده متعلق به تمدن های بین النهرین است. خط میخی ابتدا در تمدن بابل و سپس در تمدن آشور به اوج شکوفایی رسید.

خط میخی در ایران هم متداول بود. که در کتیبه های عهد هخامنشیان با شکل کاملتری ازخط میخی روبرو هستیم. نخستین کسی که در کشف خط میخی قدم بلندی برداشت «گ. ف. گروتفند نخستین بار» سر. ه راولینسن» انگلیسی قرائت کرد.

 1. خوشنویسی در چین:

خوشنویسی از کهن ترین هنرهای چین است. این هنر با تعالیم «لائوتسه» ارتباط مستقیم دارد. چینی ها، خوشنویسی را ج وهر هنرهای تصویری می شمردند. و از این رو در چین بین خوشنویسی و نقاشی پیوندهای خاصی برقرار بوده است« خط هنر» در سنت هنری چین والاترین جایگاه را دراد. خطاطی نه تنها به عنوان یک هنر. بلکه بعنوان سنگ محک شخصیت افراد در چین مورد تو و عنایت است.

ابزار خطاطی چینین عبارت بودند از: قلم مو، کاغذ و سنگ مرکب. هنر پژوهان و هنرمندان کهن چینی همواره بر این عقیده بودند که نحوه کاربرد قلم مو و چگونگی ایجاد اثر قلم تنها معیار قضاوت درباره آثار نقاشی یا خطاطی می باشد، به همین دلیل است که چینی ها در مورد خط بر این عقیده اند که «نگاه به یک اثر خطاطی به مثابه ملاقات رو در رو با خطاط و درک تمام و کمال هویت و عواطف اوست»

خط و خوشنویسی در چین از حدود ۲۵۰۰ سال پیش (احتمالا در زمان کنفوسیوس) به عنوان یک هنر معتبر رواج یافت. به مرور زمان پنج شیوه وشنویسی در چین آمد که با اندک تغییراتی تاکنون پا بر جا مانده است.

و…

تحقیق در مورد خط نویسی ۲۴ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

دانلود مقاله خط و انواع آن

دانلود مقاله خط و انواع آن

دانلود مقاله خط و انواع آن

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود مقاله خط و انواع آن دارای ۹۸ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن:

تحولات خط و انواع آن

خط براستی یکی از ارزشهای فرهنگی عظیم انسان به شمار می رود . ملتهای گوناگون که در اطراف پراکنده به دو گروه دارای خط و فاقد تقسیم می شوند: و این امر دلیلی بر ارزش خط است. خط و زبان اشکال متنوع خبر رسانی هستند به زبان می توان حرکات (حیوانات نیز از این نوع خبر رسانی استفاده می کنند و علائم (رنگها ، دود، صدای سوت، طبلهای جنگی ، کف زدن و غیره) را نیز افزود این گونه اشکال خبر رسانی یا نیازی به توضیح ندارند مثل رنگ سبز و قرمز در علائم راهنمایی ـ در حالی که اکثر وسایل خبررسانی از آن جمله زبان خصوصیت لحظه ای دارند و به زمان و مکان محدود می شوند. در نتیجه محدودیت مکانی ، نزدیکی ناطق و شنونده ضرورت پیدا می کند و این محدودیت در جریان عمل از بین نمی رود لیکن واژه نوشته شده می تواند در محدودیت زمانی و مکانی فائق آید به همین سبب دارای بعد زمانی طولانی است خط را می توان نوعی وسیله خبر رسانی به حساب آورد. که به انسان کمک می کند تا بر محدودیت زمانی و مکانی غلبه یابد حتی اگر از اشارات شرطی یا نیازمند به توضیح تشکیل شده باشد. به دلیل عدم گسترش کاربرد صفحه گرامافون و نوار ظبط ما بررسی آنها نمی پردازیم هر گونه خبر رسانی شفاهی دارای دو بعد خارجی ( صوت ) و داخلی (مفهوم) است خبر رسانی کتبی نیز همین دو بعد را دارد با این تفاوت که ارتباط میان ابعاد آن پیچیده تر است. اکثر خطهای معاصر دارای بعد خارجی هستند و بعد داخلی در آنها منعکس نیست و تنها خواننده آن را درک می کند البته این امر تنها زمانی میسر می شود که هم نویسنده و هم خواننده برای درک خبر مجبور به آموختن آن زبان خواهد بود. بر عکس خطهای ما خطهای اولیه بیشتر بعد داخلی خبر را می رسانند و از بعد خارجی چشم پوشی می کنند یکی از وظایف عمده محققین خط بررسی چگونگی تبدیل تدریجی خط ادراکی بهخط صوتی است. بیشتر خطهایی که ما می شناسیم مثل لایتنی ، یونانی ، روسی ، هم چنین خطهای مختلف هندی و خط غیر کامل سامی چون عربی و عبری (غیر کامل بدان سبب که مصوتها در آنها به طور کامل منعکس نمی شوند) خطهای مبتنی بر اصول صوتی هستند. در حالی که در شرق آسیادر کنار خط صوتی خط زنده ای واژه های یا ادراکی چینی با زاران اشاره برای بیان مفاهیم ثابتی چون (کودک ) و (درخت ) و (نوشیدن ) با در نظر گرفتن تلفظ متفاوت آن در لهجه های گوناگون ( با کتابت ثابت) وجود دارد.

خط ژاپنی که جایگزین خط چینی شده نیمی واژه ای و نیمی هجایی است به این ترتیب که در ا« برخی اشارات مانند r k a e b صدایی را نمی رسانند بلکه با هجاهایی مثال vo ki ba منطبقند تا پیش از کشف قاره آمریکا خطهای ابتدایی تری در امریکا مرکزی مورد استفاده قرار می گرفت که آنها را حتی خط هم نمی توان نامید . اینها فقط تصاویر اشیا بودند که شکل خاص خبر رسانی به شمار می رفتند در اینجا اشارات منفرد نه دارای حرف بودند و نه هجار و نه واژه به شمار می آمدند بلکه تنها مفهومی را بیان می کردند که در مقابل آن جمله ای نیز می توان ساخت. در چنین مواردی پژوهشگران خط از اصطلاح خط اندیشه نکار و یا خط عبارتی استفاده می نمایند.

تاریخ خط باید کلیه خطوط ملتها ی گوناگون معاصر و قدیمی کره زمین را درمجموع واحدی گرد آوری کند ارتباط همه جانبه تاریخی و منطقی خط اندیشه نگار خط واژه ای خط هجایی و خط صوتی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است درآغاز به بررسی تا حدی کامل امکانات و روند تحولات خط پرداخته ایم بسیار مایلم که توج خوانندگان را به فرق میان اختراعغ خط وارث بردن خط جلب کنم. د رمورد خط میخی نمی توان خط دیگری را نشان داد که به عنوان الگو مورد استفاده قرار گرفته باشد خط میخی نقینا بر اساس قوانین خاص خود رشد نموده است یعنی خطی است اختراعی اما خط لاتینی نه به طور مستقل بلکه به تقلید از خط یونانی در رم باستان ایجاد شده و در واقع خطی جایگزین شده یا اقتباسی است.

باید گفت خط الفایی تنها نوع خط نیست بلکه یکی از انواع گوناگون آن است ودرست نیست اگر ادعا کنیم که مخترف خط باستان قادر بوده است خط حرفی یعنی الفبا رااز هیچ به وجود بیاورد. در ک صداهای مجرد خصوصا صامتها که در ما سالهای نخست مدرسه می آموزیم برای انسانهای اولیه چندان هم ساده نبوده و به خودی خود تفهیم نمی شده است به همین سبب کمتر قابل قبول است که مخترع خطهای باستان بلافاصله توانسته باشد واژ های زبانش را به هجا تقسیم کرده و خط ثجایی را از هیچ به وجود آورد.

مراحل ما قبل تاریخ

خط اشیائی

استفاده از آن وسیله خبر رسانی که بتواند واژه ها علائم و اشارات را به فاصله های دور بفرستد حتی در نزد ملل فاقد خط نیز رایج بوده است. روسای جوامع اولیه مجبور بوده اند اطلاعاتی از ذخیره آذوقه، ابزار تعداد احشام و تعداد مردان ناتوان جمع آوری نمایند به خاطر سپردن همه این اطلاعت فراسوی توانایی بشر بود.

بعد ها در اثر ضرورت ارسال خبر به مسافتهای طولانیتر حجم و پیچیدگی خبر ها برای حافظه خبر دهنده مشکل تر شد. اخبار مهم مانند پیروزی نه تنها می بایست در واژه های اشعاری باعمر کوتاه منعکس شود بلکه به چیزهایی با عمر طولانیتر که یاد این پیروزیها را برای نسل های بعدی محافظت می نمود نیز احتیاج بود.

آن اصول پیش پا افتاده از را که ملل غیر متمدن برای این منظور به کار می بردند علم معاصر با اصطلاح نارسای خط اشیایی نامگذاری میکند بازمانده هایی از این اشکال ابتدایی خبر رسانی در شعور انسان متمدن معاصر نیز وجود دارد اگر چه دیگر آنها را بدان شکل درک نمی کند از آنجایی که آنها را برای شعور ما قابل لمس تر هستند در ستتر آن است که سخن را با آنها آغاز کنیم و نباید حدافاصل مشخصی میان علائم آنی و عناصر پایدارتر در نظام خبر رسانی قبل ازاختراع خط ترسیم کرد. مثلا ما تفاوتی میان علائم آنی راهنمایی که پی در پی عوض می شوند و علائم جاده ها که جهت برداشتهای طولانیتری در نظر گرفه شده اند قائل نمی شویم که آنها را به برخی از خطها نزدیک می کند . فروشنده ای که در بازار کالای خود را تبلیغ میکند در اکثر مواقع از زبان شفاهی استفاده می کند د رحالی که مغازه دار با نمایش کالا در ویترین مغازه منظورش این است که (من فلان جنس را در مغازه می فروشم) دراینجا مثلا ترسیم سیگار ، کله قند، نان ، کلید و غیره به کمک اشیاء د رمعرض نمایش می شتابد تابلوی مغازه نیز نشان می دهد که در آنجا سیگار ودخانیات بفروش می رسد یا جای دیگر قنادی و بقالی و غیره است.

وسایل آرایشگر دلالت بر آن دارد که اینجا آرایشگاه است . نام هتلهایی مانند (آهوی طلایی) و ( گوزن سبز) را می توان نه تنها با نوشته بلکه به کمک مجسمه یا نفقشی بر روی دیوار در ورودی هتل نشان داد.

در مناطق کشت انگور خوشه انگور نشانه انبار شراب است. لباس سیاه نشانه آن است که ( کسی فوت کرده ) حلقه یعنی ( من متاهل هستم) نشانه های نظامی بیانگر رتبه حامل آنها و پرچم با رنگی خاص یا رنگهای متفاوت د راکثر موارد به معنای اشتراک عقیده سیاسی خاصی است مجسمه ها حتی بدون این که چیزی د رموردشان گشفته شود اشخاص مشهور را درذهن ما تداعی می کند مثلانبرد ملت در لایپزیک از حوادث بسیار مهم گذشته سخن می گوید.

درباره خط اشیایی در دنیای معاصر به این مثالها بسنده می نماییم به اینها می توان زبان گلها و زبان تمبرهای پستی را نیز افزود در جاهایی که امکانات خبر رسانی خطی وجود ندارد خط اشیائی نقش مهمتری دارد ریختن تکه سنگ به یاد بود هم قبیله ایهای برجسته از عاداتی است که بسیاررایج بوده است. البته این عادت بیانگر یک خبرشفاهی مانند آواز است که به نسلهای بعدی د رمورد آن شخص برجسته اطلاعاتی می دهد . در افریقای شرقی بر روی سپر ماساها می توان در مورد موقعیت اجتماعی سربازان قضاوت کرد و درجای دیگر بر منقش روی بدن آنها رنگ و نوع پر کلاه سرخپوستان داکوتا حکایت از قهرمانیهای حاملین آن دارد. پوشیدن شنل قرمز در قبیله اوه واقع درتوگو نشانه عزای عمیق است و آنها دادن خبر بدبختی یا مرگ را ( بخصوص به رهبر قبیله ) چندان خوب نمی شمارند. فرمانده همین او ها هنگام یورش برگ و علف را به عنوان علامتی باری رد گیری جهت رسیدن به هدف برگذرگاه می پاشد . شکارچی که به دنبال رد شکار است جایکه رد از جاده به سمت جنگل می رود تکه ای برگ می گذارند تا به کسان دیگری که در پی همان رد هستند بفهماند که کس دیگری د رآنجا در حال شکار می باشد نمونه های بسیاری از این نوع در اطراف ما وجود دارد . بنا به نوشته هرودوت ( قرن چهارم) داریوش که به قهر وارد سرزمین اسکیفها (سکاها ) شده بودنامه ای ( اشیائی) متشکل از پرنده وموش وقورباغه و پنج تیز از آنها دریافت کر که کوبری مفهوم آن را اینگونه تعبیر کرده است.

(اگر شما چون پرنده در آسمان نمی پرند چون موش به زیر زمین نمی خزید و یا مانند قورباغه در آب نمی جهید پس فرار از این تیرها برای شما میسر نیست) در عصر ما نیز در سوماتراباتاکها بربام دشمن شخصی خود ( نام آتشین ) می آویزند و با نوشتن اتهام نامه یا تهدید و چند چاقو ودیگر آلتهای قتاله خود را معرفی می کند.

فهرست مطالب :

مقدمه

تحولات خط وانواع آن

مراحل ماقبل تاریخ خط

خط اشیایی

تحولات بعدی خط

ابداع در خط اولیه در شرق باستان

خط مصری

تکامل خط مصری

خط میخی

شکل خارجی خط میخی

خط میخی سومری

خط میخی اکدی

خط میخی سایر ملل شرق باستان

میخی عیلامی

خط میخی خوریها

خط میخی هیتیهای آسیا صغیر

خط میخی دراوراتور

سایر خطهای آسیای نزدیک هزاره دوم و سوم قبل از میلاد

خط ماقبل عیلامی

خط سینایی

خط تصویری درارمنستان ماقبل تاریخ

انقلابی که ایجاد خط الفبایی سامی در شرق باستان بوجود آورد

خط آرامی

اشکال داخلی و خارجی خطهای غربی شمالی

خطهای لیبی

پایان مرحله ایجاد یونانی منشا خطهای اروپایی

خط یونانی

شعبات خط یونانی در آسیای صغیر باستان

خط فریگیایی باستان

خط لیکیایی

خط لیدیایی

خط کاریایی

خط سیدتی

خط ایتالیایی باستان

خط لاتینی

خط ژرمنا ـ خط روین ژرمنی

خط اوگامیکی کلتی

شعبات متاخرتر الفبایی یونانی

خط آلبانیایی

جنبش رو به رشد خط لاتینی درعصر جدید

انواع مختلف خطهای حرفی و صامتی و خصوصیات آنها

خط مروئیتی

خط ارمنی

خط گرجی

خط های ایبری ( اسپانیایی باستان)

مشتقات خط هجایی سامی در خطوط هندی

خط کهاروشتخی

خط برهمی

خطهای هند غربی و آسیای مرکزی

خطهای تبتی

خطهای جنوب شرقی آسیا

خط اندونزی

خط در سریلانکا

گروه خطهای هند جنوبی در شبه قاره هند

خط در جزایر مالدیو

خط واژه ای چینی

خط خارجی خط چینی

شکل داخلی خط چینی

سایر انواع خط واژه ایی در جنوب شرق آسیا

خط میائو

خط یائو

خط سی سیا

خط موسو

خط کیدانی

نوشتار در ویتنام ، کره ، ژاپن

خط ویتنامی

خط ژاپنی

خط کره ایی

اختراع خط د رآمریکا تا پیش از کریستف کلمب

خط مایایی

ابداع خط در عصر حاضر

خط اختراعیی سرخپوستان قبیله چروکی سیکوایی

خط اسکیموهای آلاسکا

سایر خطهای ابتدایی در امریکا

ابداع خط در آفریقا ، خط هجایی وایی درلیبریا

خط هیجایی منده در سیرالئون

خط باموم در کامرون

ملاحظات نهایی درباره تحولات خط

نتیجه گیری مطالب

منابع

دانلود مقاله خط و انواع آن دارای ۹۸ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

تحقیق در مورد سیری در پیدایش خط ۳۴ ص

تحقیق در مورد سیری در پیدایش خط ۳۴ ص

تحقیق در مورد سیری در پیدایش خط 34 ص

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درمورد سیری در پیدایش خط ۳۴ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

خط، هنر تثبیت ذهنیات است با علایم معهود چشم. احتیاج به حفظ خاطره‌ها نخستین محرک پیدایى خط در بین اقوام عالم بود. چه انسان اولیه براى حفظ امورى که مى‌خواست سالهاى مدید باقى بماند، ابتدا به رسم صور آنها پرداخت و از این تصویرپردازی روش تصویرنگارى را بوجود آورد. روش تصویرنگارى

تصویرنگاره و اندیشه نگاره

که به ابتدا ناظر به رسم صور اشیاء بود، بعدها توانست با تصویر اشیایى شبیه به اندیشه‌ها به نمایش اندیشه نیز اقدام کند. این طریق نمایش اندیشه همانست که نام اندیشه‌نگارى را در تاریخ خطوط دارد. روش اندیشه‌نگارى، گرچه تا حدى رافع نقص تصویرنگارى شد ولى باز کافى نبود چه در این روش اندیشه‌ها با علایمى نمایش داده می شدند که بکلى فارغ و مستقل از زبان بودند. در قدیم یک سلسله اعمال و علایمى وجود داشت که تا حدى به حفظ خاطره‌ها و امورى که باید حفظ شوند، کمک مى‌کرد، نظیر: چوب‌خط‌هاى کوچک آلمانیهاى قدیم و یا ریسمانهاى گره‌خورده ی مردمان پرو از زمان اینکاها و یا گردن بندهاى صدفى قوم ایروکوا به نام وامپون و بالاخره چوب‌خط‌هاى استرالیایی ها. نارسایى روش اندیشه‌نگارى موجب شد که در کار نگارش طریق دیگرى پیش آید که بستگى بیشتر با زبان داشته باشد، یعنى بستگى با اصواتى که چون گوش آنها را شنید، معانى آنها را درک کند. در این روش، اسم ها با علایمى نمایش داده می شوند که ربطى با اصوات مزبور ندارند، ولى در عوض آن خاصیت را دارند که چون چشم آنها را دید (بوقت قرائت) الفاظى قرین این علامات کند. با بکار بستن علایمى که شکل کلمات آن جناس لفظى با کلمات مبین معانى آنها دارد خط به مرحله ی سیلابى کشانیده شد. در این مرحله، هر سیلاب با علامتى خاص همراه است که با پیشرفت نمایش سیلابى خط کم‌کم روش الفبایى خط بوجود آمد. در روش سیلابى، با تجزیه ی سیلاب ها و نمایش مجزاى هر یک از آنها مطلب شکل تحریرى به خود می گیرد. در دنیاى قدیم ما به چهار نوع خط اندیشه‌ نگار بر مى‌خوریم به شرح زیر:

الف: خط چینى
ب: خط میخى
ج: خط هیروکلیف مصرى
د: خط هیروکلیف هیتیتى

الف: خط چینى

چینى‌ها ابتدا با رسم اشکالى آغاز به نگارش کردند، ولى علامات آنها به علت نارسایى موجب شد که بعدها ترکیباتى بسازند و با آن ترکیبات به بیان اندیشه‌هاى خود بپردازند. این ترکیبات گرچه از یک سو مصور اندیشه‌هاى آنان بود، ولى از طرف دیگر در انتقال مقاصد آنها نقش صحیح بازى نمى‌کرد و سرانجام به آنجا کشید تا چینى‌ها با تکوین علاماتى که بیشتر تکیه بر اصوات مى‌کرد، به نوعى خط صوت‌نگار دست یابند. این خط صوت‌نگار گرچه از حیث آنکه با زبان بستگى داشت؛ در مرحله‌اى جلوتر از خط قدیم بود، ولى از آنجا که هر حرف مى‌توانست نمایشگر اصوات مختلف چندى باشد واجد نقص بسیار بود. چینى‌ها براى رهایى از این نقص، یعنى نمایش معنى حقیقى هر علامت از علائمى اندیشه‌نگار به نام کلید استفاده کردند و هر کلید مبین یک نوع اندیشه بود. دانشوران چینى بعدها به یک قسم خط تندنویسى دست یافتند که نمونه ی خط ژاپونى شد.

خوشنویسی نیز از کهن ترین هنرهای چین است. چینی ها خوشنویسی را جوهر نقاشی های تصویری می شمردند و از این رو در چین بین خطاطی و نقاشی پیوند های خاصی برقرار بوده است. هنر خط در سنت هنری چین والاترین جایگاه را دارد. خط و خوشنویسی در چین از حدود ۲۵۰۰ سال پیش (احتمالا در زمان کنفوسیوس) به عنوان یک هنر معتبر رواج یافت و به مرور زمان ۵ شیوه ی خوشنویسی در چین پدید آمد و با اندک تغییراتی تاکنون پابرجا مانده است. این ۵ شیوه عبارتند از:

مهرگونه – تحریری – منتظم – غیر منتظم – روان.

خط چینی ۱۵۰۰ سال ق.م.
خط چینی اوایل سلسله ی مینگ قرن ۱۴ م.

ب: خط میخى

این خط که اصلى اندیشه‌نگار داشت در همه کشورهاى آسیاى غربى بکار می رفت. محققین سومریان را ابداع کننده ی خط میخی می دانند. سومریان (حدود ۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد) با ابداع خط میخی دوره ای را آغاز کردند که به عنوان آغاز خط نویسی شهرت دارد و همچنین اولین مدارک نگارشی بشر که به صورت الواح گلین برجای مانده متعلق به تمدن های بین النهرین است.

در سال ۱۶۲۱م. سیاح ایتالیایى به نام پیترودلاواله از کتیبه‌هاى تخت‌جمشید چند علامت میخى نقاشى کرد و با خود به اروپا برد و به حدس خود گفت که این خط باید از چپ به راست خوانده شود. شاردن سیاح فرانسوى در سال ۱۶۷۴م. یکى از کتیبه‌هاى ایرانى را در سیاحتنامه خود ترسیم کرد و کنت کاى لوس در ۱۷۶۲ م. تصویر گلدانى از مرمر را که بر روى خود کتیبه‌هایى از سه خط میخى و یک خط مصرى داشت انتشار داد و زمینه را براى تحقیق باز کرد. در سال ۱۷۶۵م. کارس تنس نى‌بور دانمارکى کتیبه‌هایى از پاسارگاد کپی برداشت و معلوم کرد که خطوط این کتیبه‌ها از سه نوع است و ساده‌ترین آنها مرکب از چهل و دو علامت می باشد. عالم دانمارکى دیگر به نام مون‌تر نوع دوم خط میخى را در سال ۱۸۰۲م. خط سیلابى یا هجایى اعلام کرد و گفت هر علامت آن نماینده ی یک هجاست و خط سوم نیز ایدئوگرامى است یعنى هر علامت نماینده ی یک مفهوم یا کلمه است. بعدها عالم مزبور گفت در جاهایى که کتیبه به سه نوع خط نوشته شده هر سه از حیث مضمون راجع به یک مطلب‌اند و هرکدام از خط‌ها متعلق به یک زبان است. به عقیده ی او خط اول باید متعلق به زبانى باشد که متن در ابتدا به آن زبان نوشته شده و بعد آن را به دو زبان دیگر ترجمه کرده‌اند و چون زبان اهالى پارس، که تخت‌جمشید در آن واقع است، زبان پارسى بوده پس جاى اول را باید به زبان پارسى داد. پس از آن او بخواندن خط اول که ساده‌تر بود پرداخت. او با این مجاهدت ها توانست دو حرف را که عبارت از «آ» و «ب» باشند معلوم کند و نیز متوجه شد که چند علامت…………..

فهرست مطالب :
خطوط باستان

الف: خط چینى

ب: خط میخى

ج: خط هیروگلیف مصری

د: هیروکلیف هیتیتى
تاریخ خط در ایران
ورود اسلام به ایران و تحول خط
خطوط اصلی و متداول عصر حاضر در ایران

۱- كوفی

۲- خط محقق

۳- خط ریحان

۴- خط ثلث

۵- خط نسخ

۶- خط تعلیق

۷- خط دیوانی

۸- خط رقعه

۹- خط نستعلیق

۱۰- خط شکستۀ نستعلیق
تحول و نوآوری در دنیای معاصر

الف ـ دوره اول ـ قاجاریه ـ (‌دوره نوآوری در جامعه سنتی )
ب- دوره دوم – پهلوی (دوره‌ نوسازی)

خط و تبلیغات
سنت ‌شكنی در ارتباط شكل و محتوی
مدرنیستها و اقلام قدیم
فهرست منابع

تحقیق درمورد سیری در پیدایش خط ۳۴ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

تحقیق صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران

تحقیق صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران

تحقیق صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود تحقیق صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران ۱۰ صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :

ایران کد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مدرن ایران

نقطه رسانه ای :ایجاد یک زیر ساخت عمده الکترونیک از جمله نیازهای توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی است . در این میان نظام ملی شماره گذاری كالا و خدمات كشور بستر مناسبی برای رشد اقتصاد ملی است و باعث گردش سریع موجودی كالا می‌شود. از این رو هیات وزیران در آیین‌نامه‌ای كه در ‪۱۸آذر ماه ‪۸۵به تصویب رساند، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدكنندگان و واردكننده كالا در كشور را ملزم به عضویت در پورتال اطلاع رسانی این نظام و دریافت كد ملی موسوم به “ایران كد” كرد.

همچنین از ابتدای سال ‪ ۸۸تمام دستگاههای دولتی موظفند، خریدهای بزرگ و متوسط خود را از كسانی كه كالاهای آنها دارای ایران كد است، انجام دهند. براین اساس تمام علمیات ثبت سفارشات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی و صدور و تایید و تمدید كارت بازرگانی، بدون داشتن ایران كد، میسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در این باره می گوید : با ایجاد “ایران كد” بسیاری از بازارهای جدید كه قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روی كالاهای ایرانی بسته بود، باز و صادرات كشور با جهش مواجه می‌شود. “مسعود موحدی” در این باره می افزاید : ایران كد سیستمی پایه برای اطلاعات و زیرساخت مطمئنی برای تجارت الكترونیك است .

این زیرساخت یك بستر اطلاعاتی است كه كالاها و خدمات بر روی آن قابل عرضه و ارایه باشند و هر كسی بتواند به كالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا كند .در عین حال ایران كد می‌تواند به كاهش هزینه‌های توزیع و در نهایت كاهش قیمت برای مصرف كننده ایجاد سلامت اقتصادی، كاهش قاچاق كالا و تنظیم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سریع اطلاعات كمك كند. نیاز به فرهنگ سازی از آنجا که ایران کد بزرگترین زیرساخت تجاری، تولید و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زیادی برای آن لازم است. در آیین نامه هیئت دولت نیز فرصتی برای این مسئله تا زمان الزامی شدن قانونی در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی موظف است به مدت شش ماه با برپایی همایش‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و روش های تخصصی، اطلاع رسانی لازم در خصوص ایران كد را انجام دهد چرا که با ورود ایران كد به جامعه تولیدی و اقتصادی كشور، لازم است تا تولیدكنندگان صنعتگران و به ویژه اصناف با الزامات، قوانین و چگونگی كاركرد این نظام ملی آشنا شوند. قرار است در این اقدامات به پرسشهایی چون چگونگی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا، دلایل نیاز به برقراری نظام ملی طبقه‌بندی، مزایای این نظام و ویژگی‌های اختصاصی برای برقراری ایران كد جهت تولیدكنندگان و صاحبان صنایع بیان شود . کد ملی برای تمام كالاها است .

احمد غلامزاده، مدیرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ایران، ایران کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ایران می داند .

وی با اشاره به اینکه در این طرح تمام محصولات تولید كنندگان، توزیع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات داراى یك كد ۱۶ رقمى مى شود كه زبان مشترك كالا و خدمات ایران است می افزاید : با پیاده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات، تولید كنندگان، توزیع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات با عضویت در این سیستم، علاوه بر دریافت كد عضویت به عنوان عرضه كننده معتبر و كد ملى و شناسنامه براى هر یك از محصولات تولیدى خود، یك صفحه اختصاصى وب دریافت مى كنند كه به منزله غرفه این شركت یا مؤسسه در نمایشگاه مجازى خواهد بود و این شركت مى تواند در این صفحه اختصاصى اطلاعات كامل خود و شناسنامه و كاتالوگ محصولاتش را نمایش دهد.غلام زاده از جمله مهمترین مزیت هاى این سیستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحیح و كنترل شده، امكان مقایسه كالاها با یكدیگر و تسهیل در محاسبه ارزش و كیفیت آن، سلامت اقتصادى به دلیل وجود مشخصات قابل ردگیرى تولید كننده، فروشنده و وارد كننده مواد اولیه، كاهش قیمت به دلیل ارتباط مستقیم با عرضه كنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رویه هاى خرید و فروش و همچنین كمك به حل معضل قاچاق عنوان می کند . وی با اشاره به اینکه هیأت وزیران ۱۸ آذرماه سال ۸۵ وزارت بازرگانى و كارگروهى متشكل از چند وزارتخانه و دستگاه دولتى را موظف كرد، ضمن تدوین آئین نامه اجرایى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور را طراحى و مستقر كند می افزاید : در همین ارتباط مقدمات استقرار این نظام از حدود یك سال و نیم قبل به تدریج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى كالا حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته و كدهاى شناسایى استاندارد ۷۰ درصد كالاها تعریف شده است.

وى اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئین نامه مربوطه از سوى هیأت وزیران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى كالا و تا اردیبهشت ماه سال ۸۷ نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرویس دهى كند كه با توجه به اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته، مى توانیم در موعد تعیین شده این سرویس ها را ارائه دهیم.

غلامزاده با اشاره به این كه هم اكنون در دنیا بیش از یكصد نوع نظام طبقه بندى كالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى كالا و خدمات ایران به گونه اى طراحى شده است كه مى تواند با سایر نظام هاى موجود در دنیا به طور هماهنگ عمل كرده و یكدیگر را شناسایى كنند.بر این اساس قرار است تا تمام مراجع تولیدى و توزیعى كشور تا آبان ماه سال ۸۷ (۱۸ ماه پس از ابلاغ آئین نامه هیأت وزیران) براى دریافت شناسه ملى كالا و تا اردیبهشت ماه سال ۸۸ براى دریافت شناسه خدمات تولیدى، توزیعى و صادراتى خود اقدام كنند. در همین ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ۶ ماه آینده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح كشور را انجام دهد.

از سوی دیگر مدیرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات در این باره می گوید : تمام مواد اولیه، كالاهاى واسطه اى، كالاهاى نیمه تمام و سرمایه اى و اشخاص حقیقى و حقوقى تولید كننده، وارد كننده، توزیع كننده و صادر كننده باید در این سیستم ثبت شده و كد شناسه ملى (ایران كد) دریافت كنند.ایران كد از ۱۶ رقم تشكیل شده كه بخش اول آن عددى ۷ رقمى در مورد اطلاعات ماهیتى كالاست و بخش دوم شامل ۵ رقم كه عضویت شركت و قسمت سوم ۴ رقم كه اطلاعات شركتى كالا را تشكیل مى دهد.در عین حال بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرایى كه از بودجه عمومى استفاده مى كنند، از ابتداى سال ۸۸ باید خریدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ایران كد و با قید شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پیش فاكتور، فاكتور و صورتحساب انجام دهند.

همچنین بر اساس این آئین نامه همچنین، حداكثر تا ۲ سال آینده ثبت سفارش، اعطاى تسهیلات و مشوق هاى صادراتى و صدور یا تأیید و تمدید كارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضویت در این سامانه و دریافت ایران كد خواهد بود.

غلامزاده با بیان این كه تعرفه ها و هزینه ثبت كالا و خدمات در این نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اكنون در مرحله آزمایش حدود یك هزار شركت با ۱۴۰ هزار قلم كالا در نظام بندى كالا كدگذارى شده اند.وی با اشاره به اینکه به جز مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، هیچ جای دیگری به لحاظ قانونی وجاهت صدور شناسناسه ملی برای کالاها وخدمات کشور را ندارد، این موضوعی حاکمیتی وغیرقابل واگذاری به بخش خصوصی دانست اما در عین حال خاطرنشان ساخت : با این حال بخش خصوصی که در این باره صلاحیت داشته باشد می تواند تحت نظارت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور و به عنوان نمایندگی در اجرای این طرح گسترده ملی مشارکت داشته باشد. ارتباط ضروری در زنجیره کالا می توان گفت استفاده بهینه از امكانات، حذف واسطه، كاهش هزینه‌های تولید و حمایت از حقوق مصرف‌كننده گان از جمله مزایایی ایجاد سیستم ایران كد است . از این طریق ایران کد ارتباط با اجزای مختلف تولید تا توزیع وصادرات ایجاد می‌شود و می‌توان به نحو شایسته‌تری از ظرفیتها و امكانات موجود در نقاط مختلف كشور استفاده كرد و در عین حال ارتباط ضروری میان اجزا زنجیره تامین كالا را حفظ نمود

موحدی معاون وزیر بازرگانی با بیان این كه ایران كد در درون خود جاذبه‌هایی را به همراه دارد و مطلوبیت‌ها و مزیت‌هایی برای بنگاههای اقتصادی را در پی خواهد داشت، افزود: بنگاهها می‌توانند كالاها و خدمات خود را به صورت فعال و موثر سازماندهی و به مشتریان عرضه كنند.

وی تصریح كرد: با این سیستم كالاها شناسنامه‌دار می‌شوند، بین تولید كنندگان و مصرف‌كنندگان ارتباط برقرار می‌شود و در سطح بنگاهها، امكان مدیریت تولید، انبار و سفارشات و غیره فراهم می‌شود. به گفته موحدی، خدمات بازاریابی و تبلیغات را می‌توان با اتكا به این سیستم توسعه داد و پردازش‌های گوناگونی از این اطلاعات در سطح ملی فراهم كرد كه منجر به ارزش افزوده می‌شود. فرش نمونه ای مطلوب شناسنامه دار شدن تمامی فرشهای دست بافت تولیدی داخل کشورشناسنامه دار از جمله نمونه های طرح ایران کد است . بر این اساس ارائه شناسنامه فرش در تمامی مراحل خرید و فروش و صادرات آن الزامی است.

و…

دانلود تحقیق صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران ۱۰ صفحه قابل ویرایش

مقاله درمورد صنعت گردشگری ۸۵ ص

مقاله درمورد صنعت گردشگری ۸۵ ص

مقاله درمورد صنعت گردشگری 85 ص

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

مقاله درمورد صنعت گردشگری ۸۵ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

صنعت گردشگری
گردشگر کسی است که به منظوری غیر ازکار و کسب درآمد برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یکسال به سرزمنین جز اقامت گاه خود وارد می شود و در آن اوقات را سپری می کند و صنعت گردشگری آمیزه ای از فعالیت های گوناگون از حمل و نقل و تغذیه تا اقامت و مدیریت رویدادها است که در جهت خدمت رسانی به گردشگران، به صورت زنجیره ای بهم پیوسته ایفای نقش می کنند. براساس تعریف بازدیدکنندگان یک روزه و تفرجگران نیز در تعریف گردشگر وارد شده اند. گردشگری( توریسم) عبارتی است که کلیه فعالیت هایی که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهن و به ایشان مرتبط می شود را دربرمی گیرد و این می تواند شامل؛ برنامه ریزی برای سفر، جابجایی میان مبدأ و مقصد، اقامتگاه و نظایر آن باشد.
این تعریف شامل چهار مرحله از رفتار مصرف کننده است که گاه با یکدیگر هم پوشانی دارند.
۱- فعالیت های قبل از سفر که شامل کسب اطلاعات در مرحله پیش از سفر ازمنابع گوناگون از جمله دوستان و خانواده، بروشورهای گردشگری، و نظایر آن، ذخیره جا برای سفر در اسباب حمل و نقل واقامتگاه یا بطور کلی برنامه و بسته سفر، و بالاخره آماده شدن برای سفر است.
۲- انجام سفر از مبداء به مقصد که ممکن است مدتی بیش از یک روز را دربرگیرد.
۳- آنچه گردشگر در مقصد انجام می دهد همچون بازدید از یک جاذبه، یا شرکت در یک رویداد گردشگری که ماهیتی بسیار متنوع دارند.
۴- رفتارهای پس از سفر از قبیل چاپ فیلم و عکس های گرفته شد در طول سفر و بیان خاطرات آن برای دیگران.
برای ارائه تعرفی جامع از گردشگری حسب آنچه موردنظر سازمان جهانی جهانگردی است به نمودار ۱-۱اشاره می شود.
چنانچه ملاحظه می شود مسافران شامل گروههایی هستند که در طبقه بندی گردشگران و تفرجگران جای می گیرند و گروههایی که در طبقه بندی گردشگران و تفرجگران قرار ندارند، حسب تعریف؛ کارگران مرزی، اقوام چادرنشین کوچ کننده، مسافران ترانزیت، پناهندگان، کارکنان نیروهای مسلح که حسب مأموریت به سرزمینی وارد می شوند، کارکنان نمایندگی های سیاسی، دیپلمات ها و بستگاه و خدمه ایشان، مهاجران موقت و دائمی از جمله گردشگران و تفرجگران به شمار نمی روند.
گروهی که در شمار آمار گردشگری می آیند نیز خود شامل گردشگران و تفرجگران می شوند. تفرجگران شامل بازدیدکنندگان یک روزه و مسافران کشتی های تفریحی و خدمه وسایل حمل و نقل همچون خلبانان و مهمانداران و کارکنان کشتی ها و قطارها هستند.
حسب انگیزه بازدید نیز می توان گردشگران را طبقه بندی نمود، آنها ممکن است بمنظور کسب لذت و گذران فراغت سفر کنند.( مسافران تعطیلات، گردشگری فرهنگی، ورزشکاران، دیدار بستگان و دوستان ومواردی از این دست) یا انگیزه آنها ممکن است تخصصی و کاری باشد( شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها، مأموریت ادرای و نظایر آن را دربر می گیرد.
اینکه که گردشگر و صنعت گردشگری را تعریف نمودیم می توانیم به معرفی محصولات این صنعت بپردازیم.
۲-۱- محصولات صنعت گردشگری
نخستین و شاید مهمترین ویژگی حاکم بر محصولات صنعت گردشگری آن است که این محصولات بیشتر در قلمرو خدمات قرار می گیرند. این درست است که برخی محصولات این صنعت نظیر سوغات و یادگاری کالاهایی ملموس هستند، لیکن حجم آنها با توجه به ارزش سایر محصولات گردشگری قابل قیاس نیست.
علاوه براین باید توجه داشت که برخی محصولات عرضه شده در صنعت گردشگری به طور کلی قابل مبادله در بازار نمی باشند و به دیگر سخن برای آنها قیمتی معین نمی شود.
به عنوان نمونه هایی از این دست می توان به شعف و لذتی که گردشگر حین قدم زدن در خیابان چهارباغ اصفهان یا شانزه لیزه پاریس کسب می کند یا شادابی و نشاط حاصل از تماشای مناظر طبیعی در یک مقصد گردشگری اشاره نمود. در این موارد اگر چه گردشگر بابت سفر هزینه هایی( اعم از پول و زمان) صرف نموده است و خدمات دیگری را از قبیل اخذ ویزا، حمل و نقل، اقامت و راهنمایی خریداری کرده است، اما بابت استفاده از جاذبه های ذکر شده مبلغی از او اخذ نمی گردد و می توان گفت این محصولات در بازار مبادله نمی شوند.
به خاطر داشته باشیم که اغلب فروش بسته سفر برای تعطیلات را، به فروش رؤیاها تعبیر می کنند و این تعبیر چندان نیز از حقیقت دور نیست. وقتی که گردشگری یک بسته خارجی را می خرد چیزهایی بسیار بیش از خدمات حمل و نقل، اقامت، راهنمایی یک بازدید از جاذبه ای دیدنی یا غذا را خریداری کرده است، او خود را در میان مجموعه ای از عوامل بیرونی همچون محیطی که پیشتر تجربه نکرده است، آب و هوایی دلچسب، فضا و محیط تاریخی یک شهر قدیمی و فرهنگ و میراث سرزمین مقصد که محصولاتی غیرقابل لمس و غیرفیزیکی هستند، پیدا می کند.
ویژگی دیگر بسیار مهم محصولات صنعت گردشگری آن است که امکان بردن محصول نزد مشتری تقریباً وجود ندارد، بلکه این مشتری است که برای لذت بردن از محصولات این صنعت باید رنج سفر را بر خود همواره نماید. همچنین باید گفت که میزان عرضه محصولات گردشگری نیز تثبیت شده است. به عنوان مثال تعداد صندلی های یک پرواز، اتاق های یک هتل و یا میزهای یک رستوران در یک دوره معین که در ادبیات اقتصادی آن را کوتاه مدت می خوانند، قابل تغییر نیست. علاوه بر آن محصولات صنعت گردشگری عمدتاً غیرقابل ذخیره و انبار کردن هستند. چگونه می توان هوای رؤیایی ساحل جزیره کیش در اسفند ماه یا عطر دل انگیز شکفتن بهارنارنج در نیمه دوم فرودین و نیمه نخست اردیبهشت ماه را در نارنجستان های شیراز ذخیره نمود و چگونه می توان یک صندلی خالی مانده در اصفهان- مشهد یا تخت رزرو نشده در یک هتل را انبار کرد، این همه نمونه هایی از اهمیت نقش فعالیتهای مرتبط با بازاریابی در صنعت گردشگری هستند. شواهد فوق نشان می دهد که تا چه اندازه مسئولیت بازاریابی در صنعت گردشگری منحصر به فرد بوده و نیازمند خلاقیت و ابتکار است.

تورگردان ها
اغلب سازمان هایی که خود را تورگردان می خوانند، از وظایف مشخصی در صنعت گردشگری برخوردارند، آنها عناصری همچون حمل و نقل، اقامت و سایر خدمات را به صورتی جداگانه خریداری کرده و ضمن ترکیب آنها با یکدیگر به صورت یک بسته سفر(Pac) به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان( متقاضیان سفر) عرضه می نمایند. به این ترتیب جایگاه تورگردانها را در چارت زیر می توان نشان داد.
و…

مقاله درمورد صنعت گردشگری ۸۵ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

تحقیق در مورد صنعت چاپ

تحقیق در مورد صنعت چاپ

تحقیق در مورد صنعت چاپ

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق در مورد صنعت چاپ ۶۸ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه :

صنعت چاپ نیز از جمله بزرگترین و مفیدترین اختراعات بشری و وسیله انتقال اندیشه ها و عواطف بسیاری از علماو دانشمندان و فلاسفه و اهل هنر برای میلیاردها مردم در طول تاریخ بوده است.

چاپ به فن و صنعت تکثیر نقوش دو بعدی (حروف، ارقام، خطوط و تصاویر و … ) به وسیله انداختن اثر این نقوش به روی کاغذ و پارچه یا مواد دیگر گفته می‌شود.

نخستین گام بزرگ در پیشرفت فن چاپ اختراع «حروف قابل انتقال» بود که به وسیله گوتنبرگ «زرگر با نبوغ آلمانی» در قرن پانزدهم صورت گرفت و صنعت چاپ از مرحله چوبی به مرحله سربی تبدیل یافت و انجیل مقدس اولین کتابی بود که توسط وی حروفچینی و طبع گردید.

اولین ماشین چاپ که به وسیله نیروی بخار کار می‌کرد در سال ۱۸۱۱ در لندن به وسیله کوئیننگ Koening آلمانی اختراع شد. بعداً او با کمک هموطن خود Bauer ماشینی ساخت که روزنامة تایمز لندن را برای اولین بار با سرعت ۱۱۰۰ برگ در ساعت یعنی ۴ بار سریعتر از ماشین دستی به چاپ رسانید.

تاریخ چاپ به ا ستناد مدارک موجود به پنج قرن قبل از میلاد یعنی زمان هخامنشیان می‌رسد.

صنعت چاپ نخستین بار در کشور چین رایج شد و چینیان زودتر از سایر ملل به این صنعت پی‌بردند و کتاب چاپ کردند. تأثیر چاپ و آنچه از رهگذر آن عاید اجتماعات و تمدن انسان شده در هر از پدیده‌های و مظاهر زندگی او آشکار و مشخص است. این صنعت با انسان بسیار عجین شده و بعد از هوا و خوراک و مسکن برای بقای حقیقی و تسریع در رشد فرهنگی او حائز اهمیت است به طوری که نمی‌توان آن را از زندگی وی تفکیک کرد. هر کجا برود و هر چه در پیرامون او و همراه او قرار گیرد در ارتباط صنعت است.

صنعت چاپ نیز از جمله بزرگترین و مفیدترین اختراعات بشری و وسیله انتقال اندیشه ها و عواطف بسیاری از علماو دانشمندان و فلاسفه و اهل هنر برای میلیاردها مردم در طول تاریخ بوده است.

این صنعت، آموزش و تحقیق را که در انحصار گروهی خاص بوده برای همه مردم ممکن ساخته است و بخصوص حاصل اندیشه‌های والای علمی و فکری و ادبی کاتبان و قلمزنان را که به زحمت در یک یا چند نسخه محدود نوشته می‌شده و به علت قلت نسخ آن هر دم با خطر نابودی مواجه می‌گشت حفظ نموده است و هم این فن، سبب ابداع فنون و هنرهای دیگر گردیده که به نحوی در رابطه با صنعت چاپ قرار می‌داشته است.

نقش صنعت چاپ در روند زندگی آدمی و نیازمندهای فرهنگی او به مانند نقش بهداشت و نقش هواست که حیات انسانی بشر را وسعت و عمق بخشدیده و در بهبود کیفیت زندگی و جهش‌های علمی و آگاهی او اثری قطعی و بی‌گفتگو داشته است.

تاثیر سازنده چاپ و آنچه از رهگذر آن عاید اجتماعات و تمدن انسان شده در هر یک از پدیده‌ها و مظاهر زندگی او آشکار و مشخص است. در ایجاد امنیت محیط، تسلط بر طبیعیت و عوارض آن، تسریع برآود حوائج و نیازهای رفاهی و حیاتی، و تسهیل کامیابی‌های فرهنگی و علمی و به کل در تمام مراحل تکامل و گسترش کیفیت زندگی و پیمودن مدارج متعالی مادی و معنوی او اثری معجزه‌آسا گذاشته است.

این صنعت با انسان بسیار عجین شده و بعد از هوا و خوراک و مسکن برای بقای حقیقی و تسریع در رشد فرهنگی او حائز اهمیت است به طوری که نمی‌توان آن را از زندگی وی تفکیک کرد. هر کجا که برود و هر چه در پیرامون او و همراه او قرار گیرد در ارتباط با این صنعت است.

اگر فرد انسانی به نحو مثال در خویشتن و پیرامون خود بنگرد و آنچه از مایحتاج شخصی و عمومی و اجتماعی است در نظر بگیرد از جمله پوشاک و زیورآلات، وسایل رفاهی منزل، ابزارهای پیشرفته علمی و ماشین‌های مختلف صنعتی از افزار گاهی گرفته تا پیشرفته‌ترین هواپیما‌های مورد استفاده بشر و موشک‌های مدرن…. به طور تفکیک‌ناپذیری با صنعت چاپ در ارتباط تنگاتنگ بوده و نیاز غیر قابل انکاری به آن دارد.

تمام طراحان نشسته‌اند تا چشم آدمی را داشته باشند و نگذارند سیر شود. گونه‌ای از هزاران کیفیت تفننی آن که در جهت ایجاد تنوع و تفنن مورد نظر و اختراع قرار گرفته است اینکه بعضی صفحات مجلات را به صورت ژله مانند می‌آرایندبه طوری که از یک تصویر دو منظره منعکس می‌شود یعنی مظره موج می‌دهد و موجب تنوع و گیرایی برای چشم می‌گردد.

پیدایش کاغذ دشواری‌های نگارش خطر را بر روی سنگ‌های و استخوان و پسوست حیوانات و پوسته درختان و اشیای دیگر از میان برداشت و زمینه انتقال دانش را بین شهرها و کشورها به طریق نسخه‌های خطی هموار کرد.

بعدها اختراع چاپ در انتقال دانش سرعت فوق‌العاده ایجاد کرد و تکامل و ظرافت و ارزانی خاص به کتاب بخشید.

قدیم‌ترین نمونه‌های کتابت بر روی سنگ‌های پیدا شده است. لوح‌های گلی بین‌النهرین و پس از آن اوراق پاپیروسی مصر که به هزاره سوم پیش از میلاد مسیح می‌رسد از قدیم‌ترین کتابها شناخته شده‌اند. پاپیروس به عنوان ماده‌یاتاقان برای کتابت بکار می‌رفته است که کاغذ امروز برای چاپ بکار می‌رود. پاپیروس از گیاه نی‌مانندی ساخته می‌شد که در دره‌های نیل در مصر می‌روید. این گیاه را می‌کوبیدند و با آب خمیر می‌کردند و بعد از پهن کردن به صورت ورقه‌های بزرگ و کوچک می‌بریدند. Code sinaiticus که بین سالهای ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلادی نوشته شده و اکنون در موزه بریتانیا محفوظ است حدود ۷۳۰ ورق دارد. تخمین زده می‌شود که پوست ۳۱۵ گوسفند و بز برای نوشتن آن بکار رفته باشد و این مطلب نشان می‌دهد که اورپا قبل از مصرف کاغذ از پوست حیوانات به خصوص گوسفند و بز و آهو و گوساله استفاده می‌کرده است.

اختراع کاغذ در چین به وسیله «تسای‌لون» در سال ۱۰۵ میلادی صورت گرفته است.

سومریان، بابلیان، آشوریان و هیتی‌های قدیم، چین باستان،‌ یونان و روم باستان در تالیف کتاب در دنیا پیشقدم بوده‌اند.

در ایران پیش از اسلام از لهراسب نامی که فردوسی نیز در کتاب شاهنامه بدان اشاره دارد به عنوان بنیانگذار خط فارسی نام برده شده است.

اوستا که شامل بیست و یک «نسک: سوره» است و هر سوره آن حدود دویست صفحه می‌شود و کارنامه مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان به شمار می‌رود، به صورت مکتوب بر روی چندین هزار پوست عرض شده است.

تاریخ چاپ به استناد مدارک موجود به پنج قرن قبل از میلاد، یعنی زمان هخامنشیان می‌رسد. در این دوره برای امضای اسناد، مهرهایی بکار می‌رفت که از چوب تهیه شده بود و به اعتباری می‌توان آنرا ابتدایی‌ترین نمونه چاپ دانست که بعدها به چاپ چوبی شهرت یافت. این روش در چین که مبدع آن بود بیش از کشورهای اروپایی معمول بود بطوری که نمونه منقوش در صفحاتی از چوب، کنده‌کاری می‌شدو نسخ متعددی از آن تکثیر می‌یافت و موجب بسط علم و دانش می‌گردید.

صنعت چاپ، نخستین بار در کشور چین رایج شد و چینیان زودتر از سایر ملل به یان صنعیت پی بردند و کتاب چاپ کردند . این صنعت از طریق اروپا به ایران راه یافت و نخستین بار در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار و به کوشش عباس میرزا نایب‌السلطنه چندتن از ایرانیان فن چاپ کردن را در اروپا آموختند و دستگاه چاپ حروفی (چاپ سربی) و چاپ سنگی را از اروپا به ایران آوردند.

«میراز صالح شیرازی» که ساختن مرکب چاپ و تهیه حروف چاپخانه و حکاکی را در لندن آموخته بود، چاپ و انتشار روزنامه و چاپخانه را در ایران آغاز و رواج داد،‌و در تبریز به همت میرزا اسدالله نامی از اهالی فارس که در پی درخواست او در پترزبورگ صنعت چاپ را فراگرفته بود، قرآن مجید را سرلوحه اولین کار چاپی خود قرار داد.

چاپخانه در ایران تامدت‌ها «باسمه‌خانه- یا بصمه‌خانه» گفته می‌شود و بعدها به «مطبعه» تغییر نام یافت. عباس میرزا وسیله منوچهرخان گرجی معتمد‌الدوله و به همت میرزا زین‌العالیدین یک دستگاه ماشین چاپ سربی (چاپ بر جسته تیپوگرافی) از انگلستان خریداری کرد و «میرزازین‌‌العابدین معتمدی» متصدی آن شدو بعد از مدتی کتاب «فتح‌نامه» میرزا عیسی قائم مقام فراهانی را که درباره فتوحات عباس‌میرزا با روسیان بود و نیز رساله جهادیه وی را که حاوی حکم جهاد در جنگ دوم روس و ایران است، به حروف عربی طبع کرد. در سال ۱۲۳۹ قمری، منوچهر خان معتمد‌الدوله چاپخانه‌ای در تهران دایر کرد و کتاب محرق‌القلوب و پس از آن کتاب مجالس المتقین تالیف شهید ثالث را به چاپ رساند و بعدها کتاب روضه‌المجاهدین معروف به مخارنامه را چاپ کرد که نخستین کتاب مصور چاپ سربی محسوب می‌شود.

پیش از آن حدود سال ۱۱۱۳ ه.ق. یکی از روحانیون ارمنی به نام آسادر، چاپخانه‌ای در اصفهان وارد کرد که حروف آن چوبی بود، و همچنین در خلال همین سال‌ها‌ آسوریان نیز چاپخانه‌ای برای چاپ کتاب‌های مذهبی خود در رضائیه دایر کردند

پس از چاپ سربی، چاپ سنگی به پیروی از کتابیهای چاپ هندوستان که به سال ۱۲۲۵ه.ق. در کلکته آغاز شده بود در ایران رواج گردید و نخستین چاپخانه سنگی در ایران در سال ۱۲۵۹ دایر گردید و کتاب معجم فی آثار ملوک‌العجم تالیف میرزا عبدالله ابن فضل‌الله رابه چاپ رسانید.

لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، نخستین کتاب مصور چاپ سنگی بود که در چهار مجلس به سال ۱۲۵۹ قمری در تبریز نشر یافت و کتاب گلستان سعدی، از مرغوبترین چاپ سنگی است که در سال ۱۲۶۸ در قطعخشتی در تهران طبع شد. حواشی این کتاب رابوته‌هایی از گل فراگرفته و مجالسی در میان عبارات و متن چاپ خورده است. نخستین روزنامه ایران نیز به نام اخبار و وقایع، و روزنامه شرف با اینروش چاپ شده است.

تذکر این نکته لازمست که اختلاف‌ نظرهای مختلف در زمینه تاریخ چاپ در جهان وجود دارد و نیز در خصوص اینکه چه کسی اول دفعه چاپخانه ر ایران دایر کرده و اولین مطبعه از نوع چاپ سربی یا چاپ سنگی بوده و دستگاه چاپ در کدام یک از شهرهای ایران زودتر به کار افتاده، عقاید مختلف است. از این سبب و به منظور پرهیز از اطاله کلام نظر خوانندگان عزیز را به چند منبع مهم جلب می‌کنم: مینوی، مجتبی.

«اولین کاروان معرفت». مجله دانشکده ادبیات. شماره۱، سال ۳، مهر۱۳۳۴- مجله یغما. شماره ۸، سال ۶، آبان ۱۳۳۲/ رشید الدین فضل‌الله «تانکسوق نامه ایلخان در فنون علوم ختایی». نسخه خطی در کتابخانه ایاصوفیه. ش ۳۵۹۶/ شیندلر، هوتم «مطبعه در خارج از فرنگستان».پاریس، ۱۹۰۲/ «چاپخانه و روزنامه در ایران». مجله کاوه. شماره ۵، سال ۲، دوره جدید روزنامه، آذر ۱۲۹۰ شمسی/ دهخدا، علی‌اکبر. «لغت‌نامه فارسی» ج۴۱٫ص۵-۹٫

اختراع حروف قابل انتقال:

نخستین گام بزرگ در پیشرفت فن چاپ، اختراع «حروف قابل انتقال» بود که به وسله گوتنبرگ «زرگر با نبوغ آلمانی» درقرن پانزدهم صورت گرفت و صنعت چاپ ازمرحله چوبی به مرحله سربی تبدیل یافت و انجیل مقدس اولین کتابی بود که توسط وی حروفچینی و طبع گردید. این صنعت به سرعت در آلمان و ایتالیا و پاریس و هلند و انگلستان و اسپانیای جدید رواج پیدا کرد.

جوهانس ژنفلیش گوتنبرگ (۱۴۰۰-۱۴۶۸)، اولین ماشین چاپ خودرا «ماشین فشارپیچی یا چرخی» نام گذاشت. این ماشین ۷۰ تا ۱۰۰ برگ را در ساعت چاپ می‌کرد و مالیدن مرکب در آن بوسیله دست انجام می‌شد.

به مرور زمان، وسایل و ادوات چاپ مجهز شدند و ماشین‌های لاستیکی و کائوچویی که از نوردها برای پخش مرکب برخوردار بودند جایگزین ماشین‌های چوبی و چرخی گردید. نتیجتا با مرکب خوردن حروف توسط نوردهای لاستیکی همزمان چاپ هم بر روی کاغذ میسر گردید.

بعدها ماشین‌های کوچک پلاتینی به نام «مینرو» به وجودآمد و ماشین‌های افقی تکمیل شد وبه عمودی تبدیل یافت . در ماشین‌های عمودی، فرماهای مختلف حروف چیده شده، در یک شاسی محکم شده، به طور عمودی به ماشین بسته می‌شد.

به تدریج کشورهایی نظیر آملان به ساختن انواع ماشین‌های مختلف چاپ مسطح و افست و غیره، پرداختند و بدین ترتیب «سرعت» در امر چاپ و توسعه ماشین‌آلات چاپخانه، موثر واقع شد. چنان که ماشین‌های بوبینی در اندازه نسبتا بزرگ مانند ماشین‌های روتاتیو که پشت وروی کاغذ را در یک زمان چاپ می‌کرد، به وجودآمد و همچنین ماشین‌هایی که همزمان پشت وروی کاغذ را ۶رنگ می‌:ند، خشک می‌کند، تا می‌کند، و بالاخره قیچی می‌کند و هر صد فرم آن راجدا نموده بیرون از خود هدایت می‌کند. این حرکت تامرحله‌ای پیشرفت کرده که ساعتی ۱۵۵ هزار نتیجه داده است. تمام این حرکت‌ها در روی این ماشین با ۶ کارگر به پایان می‌رسد.

چون فضا در پایتخت‌های بزرگ که مرکز چاپ و نشر روزنامه‌ها و مجلات است گران و پربها است اخیرا ماشین‌های چاپ روتاتیو را در چندین طبقه به روی هم سوار می‌کنند و به جای اینکه ماشین‌ها از طریق افقی وفضایی را تسخیر کنند، برج‌های چاپ را عمودی به روی هم سورا کرده در حداقل فضا بدننه کم شدن از کیفیت چاپ ، نتیجه مطلوب حاصل شده است.

صنعت چاپ در زمان حال پا به پای علوم ارتباطات به دنبال پیشرفت تکنیک، سرعت، مواد و فضای مورد نظر، لحظه به لحظه در حال تعقیب و تغییر است. کاربرد کامپیوتر تحولی حیرت‌انگیز دراین صنعت به وجودآورده است. استفاده از کامپیوتر در امر انتشارات به انتشارات رومیزی Desktop publishing مصطلح شده است به اعتبار اینکه هر مطلبی که بر روی صفحه نمایش در مقابل اپراتور ظاهر می‌شود مانند میزکار شخصی او در بردارنده کیه ابزار مورد نیاز برای نشر می‌باشد و به او توانایی کنترل و ایجاد حروف چاپی را می‌دهد و این امکان را به وجود می‌آورد که همه کار حروفچینی اعم از اندازه حروف، شکل حروف چاپ تصاویر- صفحه بندی و دیگر امور، بدون متخصص گرافیک و تنها با یک سیستم کامپیوتر به ه مراه دستگاه چاپ لیزری یکجا و به ارزانی و سهولت در کنار او انجام می‌گیرد.

پدیده انتشارات رومیزی، عجیب‌ترین و بدیع‌ترین اتفاقی است که در زمینه کامپیوترهای تخصصی رخ داده است وبه وجود آمدن آن مدیون پیشرفت سخت‌افزار و نرم افزار در چند سال اخیر و به وجود آمدن دستگاه‌های چاپگر لیزری که بر اساس کار دستگاه فتوکپی کامپیوتری با امکان گرافیکی قوی بوده، می‌باشد. در نمایشگاه دروپا ۸۶ (نمایشگاه جهانی مخصوص صنعت چاپ) ژاپنی‌ها فیلمی در لیتوگرافی می‌گرفتند که مستقیما آن را به جای زینگ به روی ماشین می‌بستند و شروع به چاپ می‌کردند! اهمیت موضوع در این است که برای صرفه‌جویی در وقت و مواد (زینگ) بدون اینکه از کیفیت کار چاپی کاسته شود، تهیه زینگ راحذف کرده بودند!

این پدیده جدید باعث شده که انتشارات یک کار انحصاری نباشد و هر شرکتی یا شخصی بتوانددر دفتر کار خود، اقدام به حروفچینی و صفحه‌بندی و چاپ در کیفیت بالا نماید یعنی امری که تا چند سال پیش از این بیشتر یک رویا بود.

تحول صنعت چاپ و ابزار آن (به اجمال):

اولین ماشین چاپ که به وسیله نیروی بخار کار می‌کرد در سال ۱۸۱۱ در لندن به وسیله کوئیننگ Koening آلمانی اختراع شد. بعدا او با کمک هموطن خود Bauer ماشینی ساخت که روزنامه تایمز لندن رابرای اولین بار با سرعت ۱۱۰۰ برگ در ساعت یعنی ۴ بار سریعتر از ماشین دستی به چاپ رسانید.

روش فوتوگراور در سال ۱۸۵۰ و هلیوگراور در سال ۱۸۳۸ اختراع شد. چاپ رنگی در آغاز قرن بیستم شروع و به دنبال آن ماشین‌های چاپ با سرعت زیاد تکمیل شد تا به صورت امروزین درآمد.

پرس آهنی که جای پرس چوبی را گرفت در اواخر قرن ۱۸ به وسیله یک نفر انگلیسی به نام استن هوپ Stanhope ساخته شد.

تهیه حروف و روش حروفچینی نیز از پیشرفت بی‌بهره نماند. ابتدا حروفریزی‌های خودکار جای کوره‌[ای دستی گوتمبرگ را گرفت که نام دیدتDidot و فوچر Foucher و اتکینسون Atkinson با این پیشرفت‌ها همراه است و سپس در قرن ۱۹ کوشش‌های دیگری برای سرعت‌ عمل در حروفریزی و حرفچینی به عمل آمده که در نتیجه در سال ۱۸۸۶ مرجن تایلر Marjen thailer لاینوتایپ و راگر Rogers در سال ۱۸۹۰ تیپوگراف ولنستون Lanston در ۱۸۸۶ مونوتایپ را اختراع نمودند، در سال ۱۹۴۴ حروفچینی از طریق عکاسی و در سال ۱۹۵۴ حروفچینی به وسیله ماشین‌های حسابگر و در سال ۱۹۶۶ به وسیله کامپیوتر و در سال ۱۹۸۵ با درست کردن دستگاه چاپگر لیزری عملی گردید.

چاپ

به فن و صنعت تکثیر صورت نقوش دوبعدی (حروف، ارقام، خطوط و تصاویر و غیره) به وسیله انداختن اثر این نقوش به روی کاغذ، پارچه یا مواد دیگر ،‌چاپ گفته می‌شود و در این مبحث چاپ عملی است که به واسطه آن می‌توان از روی یک نوشته‌، چند نسخه شبیه به آن تهیه کرد.

پس از آن که مطلبی ، حروفچینی و غلط‌گیری و صفحه‌بندی گردید یا از مطلبی فیلم و زینگ تهیه شد، برای چاپ به ماشین‌خانه فرستاده می‌شود.

ماشین خانه فضایی است که انواع ماشین‌های چاپ مسطح و افست برای چاپ حروف در آن قرار دارد و حروف هر نوشته را به کمک ماشین‌های مربوط به روی کاغذ در اندازه و تیراژ معین، طبع و تکثیر می‌سازد.

چاپ مسطح

آن نوع مطالبی که به طریق دست یا با ماشین، حروفچینی می‌شوند برای چاپ به قسمت ماشین‌های چاپ مسطح هدایت می‌گردند.

مسئول ماشین‌ چاپ مسطح، حروف چیده شده مرتب شده آماده برای چاپ را با سینی مخصوصی (رامگا) به صفحه ماشین‌ چاپ می‌بندد. در این نوع ماشین، چفت‌های خصوصی هست که صفحات را به خود نگه می‌دارد. معمولا ۶صفحه یا ۱۶ صفحه مطالب بطور منفرد در ماشین، بسته می‌شود.

مسئول چاپ بعد از عمل فوق، کاغذ چاپ در محفظه بالای ماشین قرار می‌دهد و بعد از آنکه به نوردهای ماشین، مرکب داد، ماشین‌ را به کار می‌اندازد.

وقتی ماشین به جریان‌ می‌افتد ، گردونه‌ای صفحه ماشین را که حروف بر آن بسته شده است به جلو و عقب گردش می‌دهد و همزمان، نوردها مرکب چاپ را به روی حروف می‌مالند و همزمان پنجه سیلندر کاغذ را یک‌یک می‌گیرند و پس ازگذراندن از روی حروف (چاپ شدن) به محل مخصوصی‌ رها می‌کنند و بدینسان، مطلب چاپ می‌گردد.

یادداشت، سرکاغذ، پاکنویس، گراور کوچک، کلیشه‌های کوچک و از این قبیل، توسط این ماشین چاپ می‌شود. بعضی از این ماشین‌ها طلاکوبی هم انجام می‌دهد.

ماشین نیم‌ورقی ملخی یکی از بهترین پدیده‌های چاپ است که حدود ۶۰ سال پیش به دنیا ارائه شده است. این ماشین خیلی پر کار است و روی چرم و حتی تخته چاپ و طلاکوبی و برجسته می‌کند. حروف معمولی را می‌زند. انواع کارهای مختلف و متنوع را هم انجام می‌دهد.

و…

تحقیق در مورد صنعت چاپ ۶۸ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

تحقیق درمورد قالی کرمان ۳۰ صفحه

تحقیق درمورد قالی کرمان ۳۰ صفحه

تحقیق درمورد قالی کرمان 30 صفحه

توضیحات: تحقیق درمورد قالی کرمان ۳۰ صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه کرمان استانی واقع در مناطق مرکزی و خشک ایران هر چند سلسله کوههای نسبتاً بلند در سمت شمال غربی خود دارد ولی هیچ رودخانه پر آبی در آن جاری نیست همین کمبود آب و مناطق لم یزرع کوهستانی و شن زارهای این سامان، سبب شده تا بیشتر اهالی این منطقه به جای کشت و زرع، به هنر و صنعت قالیبافی روی آورند این ناحیه از ایران از دیر باز یکی از مراکز مهم فرشبافی کشور ما به شمار می رفته و تاریخ فرشبافی کرمان به قرنها پیش و قبل از دوران صفویه می رسد. قطعه ای از یک تخته فرش بافته شده در

تحقیق درمورد  کوبيسم (معرفی کوبیسم ) ۲۹ص

تحقیق درمورد  کوبيسم (معرفی کوبیسم ) ۲۹ص

 تحقیق درمورد  کوبيسم (معرفی کوبیسم ) 29ص

توضیحات: دانلود فایل تحقیق درمورد کوبيسم (معرفی کوبیسم ) دارای ۲۹ صفحه در قالب Word قابل ویرایش بخشی از متن : کوبيسم ماجراى كوبيسم از آنجا شروع شد كه نقاشانى نظير پابلو پيكاسو و هانرى ماتيس نتوانستند با سطح دوبعدى و تخت بومها و صفحه هاى نقاشى كنار بيايند. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه نقاشى، در بهترين و دقيق ترين حالت هم نمى تواند جهان بيرونى را آنگونه كه هست، به تصوير بكشد. براك، نقاش معاصر آنها، براى اين مشكل يك راه حل خوب ارائه كرد. براك گفت : مشكل اساسى نقاشى اين است كه وقتى ما خود هم يك تابلو با صورت يك نفر

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

توضیحات : روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت دارای ۴۶ صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : آسيب شناسي فرش به منظور استفاده صحيح و مطلوب از فرش و جلوگيري از وارد آمدن خسارات و آسيب مي بايست در ابتدا عوامل مخرب را شناسايي كرد ، بدنبال راه هاي حفاظت و نگهداري مرسوم و علمي گشت در ابتدا آسيبها را طبق جدول ۱ طبقه بندی می نماییم، سپس به توضیح آن می پردازیم. جدول شماره (۱) آسیب های وارده به فرش در زمانهای زیر بروز می کند: قبل از دو تولید در هنگام پروسنه تولید بعد از تولید قبل از دسترسی به مصرف کننده هنگام استفاده در

تحقیق درمورد موسیقی شعر معروف الرصافی ۴۰ ص

تحقیق درمورد موسیقی شعر معروف الرصافی ۴۰ ص

تحقیق درمورد موسیقی شعر معروف الرصافی 40 ص

توضیحات : تحقیق درمورد موسیقی شعر معروف الرصافی ۴۰ صفحه در قالب Word . بخشی از متن : چکیده: در بررسی موسیقی شعر رصافی می توان به انتخاب بحرهای مناسب برای اشعار اشاره نمود. انتخاب بحر طویل که دارای موسیقی آرام، متین و ویژگیهای امتداد نفس، و قابلیت تفصیل سخن است، برای موضوعاتی چون استبداد ستیزی، بیان حال تهیدستان، رثاء، و بیان شکوه تاریخی و فرهنگی ملتها، نشان از ذوق سلیم و توانای رصافی دارد. البته گاه شاعر شکیبایی خود را از دست می دهد، و نمی تواند متانت موسیقی شعر خود را چنانکه در بحر طویل حفظ می کرد، پاس بدارد. بنابراین شعرا و کاسه لبریز شده صبرش را بروز دهد. افزون بر این دو بحر، وی از بحرهای خفیف، رمل و

تحقیق درمورد نقاشي ديواريهاي ايران وجهان ۳۰ ص

تحقیق درمورد نقاشي ديواريهاي ايران وجهان ۳۰ ص

تحقیق درمورد نقاشي ديواريهاي ايران وجهان 30 ص

توضیحات : تحقیق درمورد نقاشي ديواريهاي ايران وجهان ۳۰ صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : دوره امويان هنرمندان مسلمان دوگونه نقاشي مي کردند نقاشي ديواري و نقاشي کتاب هاي خطي نقاشي ديواري پيوند محکمي با تزئينات ساختمان دارد آن عبارت است از نقاشي که با آب رنگ ها بر روي ديوار رسم مي گرديد منحصرا تزئيناتش موضوعاتي بود که در شهرهاي خاورمينانه پيش از اسلام رواج داشت مانند ستايش پادشاهان يا منظره هاي شکار و مجلس بزم و همچنين تزئينات اشکال گياهاي و پرندگان را به کار مي بردند تاکنون چيزي که دليل بر کارگيري هنري نقاشي ديواري توسط اعراب پيش از دوره ي اموي باشد به دست نيامده است روشي

تحقیق درباره موسیقی محلی آذربایجان

تحقیق درباره موسیقی محلی آذربایجان

تحقیق درباره موسیقی محلی آذربایجان

توضیحات : تحقیق درباره موسيقي سنتي آذربايجان ۴۴ صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه هر ملتي براي خود ارزش‌ها و آرمان‌هايي دارد كه اين ارزش‌ها براي آن ملت جايگاه خاصي دارد. موسيقي نيز يكي از شاخص‌هاي يك ملت مي‌باشد. موسيقي آذربايجان يكي از دي‌نوازترين موسيقي‌هاي امروزه مي‌باشد. مطالبي كه در اين تحقيق مي‌خوانيد، گوشه‌اي از زيبايي‌هاي موسيقي آذربايجان مي‌باشد و اميدوارم كه تلاش بنده توانسته باشد تا حدودي موسيقي آذربايجان را تعريف كند. پيشگفتار در اين تحقيق‌گونه سعي در بدست دادن تعريف ويژه از موسيقي نيست، تنها هدف در سير تاريخي موسيقي در بخشي از خاك كشور عزيزمان، ايران است. موسيقي آذري كه يكي از ابعاد شكل‌دهنده فرهنگ موسيقي ماست، مانند بخش‌هاي ديگر در دوران‌هاي مختلف تاريخي دچار افت و خيز بود

توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و چوبی) ۱۵ ص

توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و چوبی) ۱۵ ص

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نام فایل : توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و چوبی) ۱۵ ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴

حجم : ۲۷۹ کیلوبایت

بسمه تعالی
طرح توجیهی تولید صنایع دستی تكمیلی و تلفیقی
(تابلوهای دیواركوب سرامیكی، شیشه ای و چوبی)
(استندهای چوبی و شیشه ای و فلزی)
مجری طرح:
حمـید جــابر
سال ۱۳۸۵
مشهد مقدس
موضوع فعالیت طرح:
صنایع دستی تلفیقی و تكمیلی
مدیر طرح:
حمید جــابر
محل فعالیت:
مشهــد
اشتغال طرح:
۱۱ نفــر
كل سرمایه گذاری طرح
: ۱۳۰/۸۱۸/۱ هزار ریال
سرمایه ثابت:
۱۳۰/۵۱۸ هزار ریال
سرمایه در گردش:
۵۳۰/۴۴۵ هزار ریال
تسهیلات پیشنهادی:
۰۰۰/۳۰۰/۱ هزار ریال
نقطه سر به سر:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق ۴۳ ص

دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۴۰ صفحه

مقدمه : خلق و ایجاد هر اثر هنری ، بازتاب احساسات و ادراكات انسان هنر مند از محیط پیرامون او و در زمینه های مورد علاقه اوست .
در تعریفی ساده نقاشی سطحی ست كه با رنگ پوشانده شده است .
رنگدانه ها معمولا در خاك ، سنگ و شن و یا در اجزای موجودات زنده وجود دارند و امروزه انواع مصنوعی آنها ساخته می شود.
از نقاشی در طول تاریخ ، برای تزئین محل زندگی ، ابراز طرز تلقی و تفكرات انسان و راهی برای ارتباط و ثبت فرهنگها استفاده شده است.
نقاشی همواره با بیان بصری و خلاقیت و زیبایی پیوندی عمیق دارد.
در جهان معاصر ، هنر مند كسی است كه همطراز با یك دانشمند از بصیرتی والا برخوردار است و آثارش آینه تمام نمای منش و دنیای اوست.
در تعریفی ساده ، نقاشی وسیله ای برای باز نمایی ، بیان احساس و نشان دادن اشكال مختلف به وسیله طرح و رنگ است .
عنوان : نام موسسه : گالری هنر شرق نام موسسان : فرزانه ایروانی – سحر یعقوبی – لادن نوروزیان – شیرین قائمی – سمانه صمیمی تاریخ تاسیس : ۲۵/ ۵/ ۱۳۸۶ خلاصه طرح : موضوع پروژه گالری هنر شرق سرمایه گذار اعضای گروه سرمایه مورد نیاز ریال كارآفرینان فرزانه ایروانی- سحریعقوبی- لادن نوروزیان-شیرین قائمی سمانه صمیمی در آمد ماهیانه ریال سود ما هیانه ریال توصیف پروژه : تعریف كسب و كار: خدمات ارائه شده در گالری و فروشگاه شامل : تابلوی نگارگری ، گل و مرغ ، نقاشی روی كوزه شیوه نگارگری ،كارت پستال ، قاب قرآن ، تذهیب و غیره .
.
.
.
.
نوع كسب و كار ما شراكتی است كه سرمایه آن توسط اعضای گروه تامین می شود.
واحد كاری ما واقع در بلوار معلم ، جنب املاك امید با مساحت ۶۰ متر مربع در طبقه همكف واحد تجاری می باشد و میزان اجاره پرداختی ما در ماه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد همچنین مبلغ پیش پرداخت ما برای اجاره ۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
در آمد ما از فروش اجناس بدست می آید كه در ماه حدود سه تابلوی تذهیب ، حداقل ۴ عدد گل و مرغ، حد اقل ۱۰ نقاشی روی كوزه ، ۲۰ تا ۳۰ كارت پستال، ۱ الی ۲ قاب قرآن است.
امكان سنجی : جایی را كه ما برای تاسیس گالری در نظر گرفته ایم واقع در بلوار معلم می باشد.
از نظر جغرافیایی گالری ما در شمال غرب مشهد تاسیس شده ، آب و هوا تاثیری روی واحد كاری ما ندارد و از نظر فرهنگی با تحقیق به عمل آمده علاقه مردم نسبت به این هنر و فرهنگشان در این زمینه پی بردیم و هنگامیكه نظر را در مورد تاسیس این گالری جویا شدیم و با استقبال آنها روبه رو شدیم ، تصمیم به تاسیس این واحد گرفتیم .
از نظر اقتصادی چون در آن محدوده مشابه واحد كاری مورد نظر وجود ندارد آنجا را از هر لحاظ مناسب دیده ایم .
نیاز سنجی : با توجه به اینكه تعداد هنر كده در سطح شهر زیاد نمی باشد و با توجه به استقبال مردم از هنر نقاشی ، تاسیس هنر كده های نقاشی در شهر می تواند در آمد خوبی عاید سرمایه گذاران كند.
جدول برآورد تجهیزات و ب

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود کارآفرینی پروژه چینی مقصود ۶۰ ص.DOC

دانلود کارآفرینی پروژه چینی مقصود 60 ص.DOC

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۸۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۵۶ صفحه

تقدیم تقدیم به روح پر فتوح امام راحل که با احیاء روح دینی،امید به زندگی امید به آینده و امید به سر بلندی جوان ایرانی را زنده کرد و به او آموخت ،که ما میتوانیم و به امید روزی که علم و پژوهش و تحقیق وسیله ای کاربردی تر در جهت رسیدن به اهداف الهی و کامل شدن انسان خاکی گردد.
تقدیر: خدایا عنایت فرما که بنده ای شاکر وقدر شناس باشم در اینجا لازم است از کلیه بزرگوارانی که مرا در تحقیق یاری کردند تقدیر و تشکر کنم از اساتید محترم دانشگاه بویژه جناب آقای دکتر زارع ،از مسئولین و انجام این کارکنان محترم کارخانه چینی مقصود بویژه جناب آقای مهندس صباغ وجناب آقای مهندس آرین منش و سایر خوبان فهرست مطالب تاریخچه ۱- شرح مراحل تولید چینی مقصود دیاگرام کلی مجتمع تولیدی چینی مقصود ۲- آشنایی با اجزا تابلو برق(قسمت کوره ها و پرس ایزو استاتیک) ۲-۱ انواع ترانس ها ۲-۲ ورودی و خروجی ها ۲-۳ سنسور ۲-۴ تراندیوسر ۲-۵ انواع فیوز ۲-۶ کنتاکتور ها ۲-۷ سوئیچها ۲-۸ تایمر ۲-۹ برخی اجزاء تابلو برق قسمت کوره ها ۲-۱۰شیرهای پروپرسنال ۳-plc ۴-اینورترها(inverters) 5-پرس های ایزواستاتیک ۶-ترنسفرهاوپوشرها ۷-کوره ها ۸-پروژه مربوط به کنترل دمای کوره بیسکویت با استفاده از کنترل کننده فازی مقدمه(تاریخچه) محتمع چینی مقصود در سال۱۳۷۱ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بانک ملی در زمینه تولید چینی شروع بکار کرد.
میزان سرمایه این شرکت ۲۵ میلیارد ریال بوده که در مدت۱۸ماه تمام مراحل مختلف طی شده و به بهره برداری رسیده است.
دستگاه های این شرکت در همان زمان از ایسموت و دُرست(dorst)خریداری شد.
مدیریت این کارخانه با بخش خصوصی است و سرمایه اش ۳۵ درصد مربوط به بانک ملی است و۳۰ درصد مربوط به وزارت تعاون است.
نوع تکنولوژی در این کارخانه برای تولید چینی منحصربفرد است و جزء پیشرفته ترین تکنولوژیهای مدرن روز است که چهار یا پنج کشور دنیا از این تکنولوژی استفاده می کنند.
تمام مراحل نگهداری و تعمیرات این تکنولوژی را درداخل شرکت انجام می دهند.
در این شرکت دستگاههای پرس چه پرس دوغابی و چه پرس ایزو استاتیک مجهز به plc می باشد و مواد اولیه برای تولید چینی در این شرکت اکثراً از داخل کشور تهیه می شود.
شرح مراحل تولید چینی مقصود ۱-۱- مواد اولیه و آماده سازی : در این شرکت مواد اصلی بدنه را کائولن تشکیل می دهد ( حدود ۸۰% ) و مواد دیگری نیز از جمله سیلیس و زنوز رشته ای و چند ماده ی دیگر در ساخت بدنه سهیم می باشند و مواد اصلی تشکیل دهنده لعاب عبارتند از : سیلیس ۲- رولومیت ۳- کربنات کلسیم ۴- کائولن ۵- فلوسپات ، که هر کدام از مواد یاد شده در مراحل مختلف نقش خود را ایفا می کنند و در کل مواد اولیه بر دو نوع می باشند ، مواد فناوری شده و مواد فناوری نشده که مواد فناوری شده مستقیم در آب حل می شوند ولی مواد فناوری نشده ابتدا توسط دستگاه بالمیل ( که در آن سنگ های گلوله ای رودخانه ای است ) آسیاب می شوند .
پس از آنکه مواد اصلی چینی و لعاب به نسبت های مختلف ( به تشخیص کارشناس آزمایشگاه سرامیک ) با یکدیگر در بدنه بالمیل مخلوط شوند و پس از گذشت مدت زمان خاص این ترکیب به صورت روغابی حاصل گشته و مواد بدنه به حوضچه های بلانجر منتقل می شوند و در این مر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فرش تركمن ۴۶ ص

دانلود فرش تركمن 46 ص

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۷۵ صفحه

پیشگفتار: « فرش در فرهنگ تركمن ریشه در تاروپود هستی و زندگی تركمن دارد.
فرش تركمن، زاده‌‌ی ذهن خلاق و اندیشه‌ی جستجوگر و دستهای آفریننده‌ی مادر است.
مادر، با زبان دل و با دست‌های هنرمندش، فرش را زمینه و جلوه‌گر اندیشه‌اش كرد و با هر گره تمامی احساس و عاطفه و عشق مادرانه‌اش را به دخترش و به مردم تركمن هدیه كرد.
و در پایان برای زینت بخشیدن به قالی و اثبات حضور همیشگی خود در میان جلوه‌های گوناگون بافته‌اش، اثری از انگشتان خسته و خون‌بارش را بعنوان نمادی بنام گلین بارقاق به یادگار گذاشت.
مادر، زندگی‌اش را به قالی بخشید و ذره‌ذره‌ی جسم و روحش را بر تاروپود قالی گره می‌زد.
او، در تلاطم همیشگی زندگی‌اش، برای زینت‌بخشیدن به آلاچیق، نواری بافت؛ اما چه نقشی را می‌بایست به آن می‌نهاد و چگونه می‌توانست آنرا بیاراید؟
شاید اگر كاروانی را كه خنچه‌های عروسی دختر دلبندش را در سراب حمل می‌كردند نقش این نوار می‌كرد- كه چنین هم كرد- زیبا بود اما سراب را چگونه می‌توانست بنمایاند.
بی‌تاب و بی‌آرام و در شور همیشگی خود، تصویر همان كاروان را در آینه‌ی خیالش نقش كرد، كه صدای زنگ‌های آن چونان انفجار الهامی بر اندیشه‌‌اش طنین افكند.
مادر، میراثش را به همه‌ی عشق و مهر و احساس نهفته در آن، برای دخترانش به یادگار نهاد.
كه دختران امروز، مادران فردایند.
اما دریغا! بافندگانی كه سختی معیشت ناگزیرشان كرد تا برای بدست آوردن لقمه‌ی نان ببافند و سریع‌تر ببفاند، بدون در نظرگرفتن كیفیت طرح و نقش و رنگ و بی‌آنكه بدانند نام آگاهانه با دست خود میراث گرانبهای مادر را در زیر خروارها خاكستر فراموش دفن می‌كند.
چشمانشان را بستند تا چشمان غمزده و نگران مادر را نبینند.
طرح‌ها درهم سخت؛ اصالت گم شده؛ رنگها سست و بی‌دوام شد.
كسی باید باشد تا آن همه‌ی خوابی، آن همه شور و شیفتگی آن همه تكاپوی آگاهانه و از سرهوشیاری و آن همه رمزوراز خفته در هر نماد و آذین را حرمت نهند و پاس دارد.
در این میان دل سوخته‌ی عاشق كه خود از میان همه‌ی مردم و فرهنگ برخاسته، سعی دارد كه فریاد دردآلود فرش تركمن را به گوش هراهل دردی برساند، تا شاید از آن میان یكی كارگر افتد.
درحال حاضر هنر قوی در حال از دست دادن خصلتهای خویش است و فرش از این مقوله جدا نیست.
درنتیجه نه تنها ظرافت نقشها بلكه زیبایی رنگها هم آسیب خواهند دید.
هنگامی كه فرشهای آسیای مركزی، درمیان مردم شهرهای وین، برلن، پاریس، یا لندن – كه در تجمل غوطه‌ورند – رواج یافت و مدشد هجوم خریداران اروپایی به دورترین بازارها و روستاهای دست‌نخورده و حتی اردوگاها‌ چادرنشینان آغاز شد.
در نتیجه.
بومیان این مناطق كه فریفته‌ی پول خریداران شده‌بودند، فرشهایی را كه از قیمت واقعی آنها اطلاع نداشتند، به فروش رساندند و بدین نحو مناطق زندگی آنان، گزیده‌ترین، گرانبهاترین، و پرمایه‌ترین فرآورده‌های خود را از دست داده و به دنبال خارج‌شدن این آثار، امكان بافت و تهیه‌ی نمونه‌های مشابه آنها از بین رفت.
هم‌اكنون بافندگان اینگونه فرشها، برا ثر اغوای سود بیشتر و آنی‌تر توجه به این وظیفه و حرفه‌ی خانوادگی را از دست داده‌اند و فرشهایی ارائه می‌كنند كه باكار كم ‌ظاهری چشم گیرد و دل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نقشه پادری

نقشه پادری

دسته بندی صنایع دستی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۲۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نقشه شطرنجی بصورت رنگی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل