انشاء صور انسانی

انشاء صور انسانی

انشاء صور انسانی

این کتاب از سری کتاب های استاد علی فاطمی است. که برگرفته از سخنان اهل بیت و سخن علمای بزرگ علی الخصوص علامه حسن زاده آملی و استاد صمدی آملی می باشد. ازدواج برای انشاء صورت انسانی است نه برای اطفاء شهوت حیوانی جهت تطهیر قوة مولّده و مصوره آدابی را جهت انعقاد صحیح نطفه که مستفاد از احادیث و روایات فراوانی است مطالبی را بیان می نماییم: در ابتدا باید بگویم که طبق فرمایشات حضرت علامه حسن زاده آملی ،«ازدواج برای انشاء صورت انسانی است نه برای اطفاء شهوت حیوانی» و لذا تمام افعال و اعمال قبل و بعد از ازدواج ، باید به گونه ای باشد که به این غایت