مقدمه طب

مقدمه طب

مقدمه طب

این کتاب نکته ۷۲ از کتاب هزار و یک نکته طبی آقای علی فاطمی است. عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو، جزو شروط ضمن معامله است . فقط در صورتیکه این شرط را می پذیرید خرید را انجام دهید.