آموزش ۰ تا ۱۰۰ WordPress 2019 (زبان اصلی)

آموزش ۰ تا ۱۰۰ WordPress 2019 (زبان اصلی)

آموزش 0 تا 100 WordPress 2019 (زبان اصلی)

در این دوره آموزشی مراحل ایجاد یک وبسایت را به طور کامل و با استفاده از WordPress2019 توضیح داده می شود . این دوره آموزشی پروژه محور و مناسب برای بازار کار می باشد (آموزش زبان اصلی می باشد)