طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس شعاع و قطر دایره

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس شعاع و قطر دایره

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس شعاع و قطر دایره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۲ صفحه قسمتی از متن .docx : عنوان تدریس: شعاع و قطر دایره مدت تدریس:۵۴دقیقه صفحه کتاب ۴۵ پایه / مقطع : سوم ابتدایی زمان تدریس: محل تدریس:کلاس نام مدرس: تعداد فراگیران:۰۲ نفر اهداف کلی : …

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب در صفر

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب در صفر

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب در صفر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : عنوان تدریس : ضرب در صفر مدت تدریس : ۵۴ دقیقه پایه و مقطع : سوم ابتدایی محل تدریس: کلاس درس تعداد فراگیران :۰۲ …

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس محیط

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس محیط

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس محیط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۳۲ محیط تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با محیط اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: ۱-به دور هر شکل محیط آن شکل می گویند. ۲- برای محاسبه محیط آن شکل ضلع های تشکیل دهنده آن را اندازه بگیرند و با هم جمع کنند. اهداف رفتاری: انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درست بتوانند: ۱-توضیح دهند

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس مفهوم ضرب

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس مفهوم ضرب

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس مفهوم ضرب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۶ صفحه قسمتی از متن .docx : نام ک ت اب:ریاضی پایه سوم ابتدایی. زمان تدریس :۵۴ دقیقه . عنوان درس:مفهوم ضرب. تاریخ تدریس : روش تدریس: تعداد فراگیر: ۲۳ نفر . …

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس از گذشته تا آینده

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس از گذشته تا آینده

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس از گذشته تا آینده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۴۱ از گذشته تا آینده تهیه کننده: مدت جلسه: ۱۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با تأثیرات فناوری در زندگی انسان ها آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۴-با روش های نگهداری مواد غذایی آشنا شوند )دانش( مسیر تغییر و تکامل نگه داری مواد غذایی را در طول تاریخ بدانند . )درک و فهم( آنچه

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس جستجو کنیم و بسازیم

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس جستجو کنیم و بسازیم

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس جستجو کنیم و بسازیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۸ جستجو کنیم و بسازیم تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با وسایل پیرامون خود آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود: ۱-کاربرد ابزار را بدانند )درک و فهم( با نحوه ساخت آینه آشنا شوند )مهارت – دانش( با مواد دور ریختنی وسایل مورد نیاز خود را بسازند. )کاربرد( …

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس هر کدام جای خود

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس هر کدام جای خود

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس هر کدام جای خود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۳۱ هر کدام جای خود تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با ویژگی های پرندگان ،خزندگان و پستانداران آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۳-با پوشش پستانداران آشنا شوند. )دانش( ۲- با اندام تنفسی خزندگان و پرندگان آشنا شوند )درک و فهم( ۱- با نحوه دفاع در برابر دشمن و نحوه

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس ویژگی و کاربرد آیینه ها

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس ویژگی و کاربرد آیینه ها

طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی درس ویژگی و کاربرد آیینه ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۶ صفحه قسمتی از متن .docx : طرح درس تعداد: …

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس آزاد

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس آزاد

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس آزاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۳۱ درس آزاد تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: اهداف در س آزاد: ۳-تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای مناسب ۲-پرورش توانایی تولید ماده درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزگاران ۱- پاسخ به نیاز های معلمان دانش آموزان و اولیا. ۵- بهره گیری از مشارکت همکاران در تالیف کتاب ۴- بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تالیف کتاب

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس اگر جنگل نباشد

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس اگر جنگل نباشد

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس اگر جنگل نباشد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۶ صفحه قسمتی از متن .docx : طرح درس …

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس ایران آباد

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس ایران آباد

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس ایران آباد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : طرح درس : ایران آباد فارسی سوم ابتدایی اهداف: ارتقای حس وطن دوستی و پاس داشت از کیان سرزمین و میهن آشنایی با مفاهیم کلیدی یک کشور مانند جغرافیا ، تاریخ ، زبان و گویش های محلی آشنایی با مفهوم اتحاد و ایثار و فداکاری اهداف رفتاری افزایش توانایی درک متن و مهارت خواندن ) تقویت اعتماد به نفس و تفکر( تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی ) پرورش تفکر خلاق( تقویت مهارت سخن گفتن و قضاوت درباره شیوه سخن گفتن ) تقویت سخن وری( تقویت مهارت

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس بوی نرگس

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس بوی نرگس

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس بوی نرگس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۹ بوی نرگس تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با فعل آشنا شوند. اهداف رفتاری: در پایان تدریس از فرا گیران انتظارم می رود به هدف های زیر برسند. ۱-تقویت فن بیان و توسعه تفکر و تمرکز )مهارتی( ۲- گسترش دامنه لغات دانش آموزان )ترکیب دل+ بُُن فعل( )مهارتی( ۳-شناخت فعل به عنوان محور اصلی جمله )دانش( آشنایی با

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس فداکاران

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس فداکاران

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس فداکاران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : به نام خداوندبخشنده مهربان نام کتاب :بخوانیم موضوع :فداکاران درس : ششم فارسی سوم زمان :۵۴ دقیقه تعداد دانش آموزان:۵۴نفر مدرس : ۱- گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی ۵- تقویت روحیه فداکاری و ایثار ۳- پرورش روحیه تفکر و خلاقیت ۵- تقویت مهارت های چهارگانه زبان آموزی ۴- تقویت مهارت برقراری ارتباط اجتماعی … اهداف کلی …

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس چشم های آسمان

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس چشم های آسمان

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی درس چشم های آسمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۷۱ چشم های آسمان تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با آسمان به عنوان یکی از نمادهای شگفتی آفرینش آشنا شوند. اهداف رفتاری: در پایان تدریس از فرا گیران انتظار می رود به هدف های زیر برسند. ۷-تقویت توجه به آسمان به عنوان یکی از نماد های شگفتی آفرینش )نگرشی( ۲- گسترش واژگان دانش آموزان )دانش( ۳-ایجاد زمینه اطلاعاتی

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس آشنایی با وضو

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس آشنایی با وضو

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس آشنایی با وضو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : آموزش وضو – سوم ابتدایی عنوان : آشنایی با وضو پایه …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس آیه صلوات و پیام قرآنی

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس آیه صلوات و پیام قرآنی

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس آیه صلوات و پیام قرآنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۲ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس: آیه صلوات و پیام قرآنی تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با آیه صلوات آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: با آیه صلوات آشنا شوند. معنی آیه صلوات را بدانند. اهداف دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند. …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس اذان و اقامه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس اذان و اقامه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس اذان و اقامه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: اذان و اقامه تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آم و زان انتظار می رود در پایان درس با اذان و اقامه و اذکار نماز آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن عبارات، اذان و اقامه و اذکار نماز ۲- آشنایی با معنای عبارت اذان و اقامه و اذکار نماز ۳-آشنایی با پیام قرآن درباره صلوات فرستادن بر

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس اذکار نماز

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس اذکار نماز

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس اذکار نماز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: آموزش اذکار نماز تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با آن آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-با ذکر قنوت و معنی و زمان آن در نماز آشنا شوند. با ذکر رکوع و معنی و زمان آن در نماز آشنا شوند. با ذکر قیام، سجده و استغفار و معنی و زمان آن

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس درس روز دهم تمرین خواندن «ـه و» و «ـه ی»

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس درس روز دهم تمرین خواندن «ـه و» و «ـه ی»

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس درس روز دهم تمرین خواندن «ـه و» و «ـه ی»

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۲ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز دهم تمرین خواندن «ـه و» و «ـه ی » تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلمات دارای علامت «ـه و» و «ـه ی» آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات دارای »ـه و» و «ـه ی» توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه ی

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز اول ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز اول ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز اول ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز اول یادآوری ترکیب حروف و حرکات تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با خواندن و ترکیب حروف و حرکات آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن و ترکیب حروف و حرکات توانایی خواندن کلمات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کریم اهداف …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز دوازدهم تمرین پایه همزه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز دوازدهم تمرین پایه همزه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز دوازدهم تمرین پایه همزه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز دوازدهم تمرین پایه همزه تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آم و زان انتظار می رود در پایان درس با کلمات دارای همزه با پایه ی «ؤ ا» آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات دارای همزه با پایه ی «ؤ ا» توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه ی قرآن

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز سوم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز سوم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز سوم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز سوم تمرین حرف ساکن تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلمات و عبارات دارای حرف ساکن آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای حرف ساکن توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه قرآن کریم اهداف …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز ششم یادآوری تشدید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز ششم یادآوری تشدید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز ششم یادآوری تشدید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز ششم یادآوری تشدید تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با خواندن بخش های دارای حرف مشدد آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن بخش های دارای حرف مشدد توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف مشدد علاقه به واندن روزانه قرآن کریم اهداف …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز نهم یادآوری خواندن «ـه و» و «ـه ی»

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز نهم یادآوری خواندن «ـه و» و «ـه ی»

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز نهم یادآوری خواندن «ـه و» و «ـه ی»

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز نهم یادآوری خواندن «ـه و» و «ـه ی » تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلمات دارای علامت «ـه و» و «ـه ی» آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات دارای علامت «ـه و» و «ـه ی» توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هشتم تشدید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هشتم تشدید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هشتم تشدید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز هشتم تشدید تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با عبارات دارای علامت تشدید آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای علامت تشدید توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کریم …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هفتم تشدید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هفتم تشدید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز هفتم تشدید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز هفتم تشدید تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلمات و عبارات دارای تشدید آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای تشدید توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کریم اهداف …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پانزدهم تمرین حروف نا خوانا

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پانزدهم تمرین حروف نا خوانا

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پانزدهم تمرین حروف نا خوانا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۳ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز پانزدهم تمرین حروف نا خوانا تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلمات دارای حرف ناخوانای )ی( زیر الف کوچک آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات دارای حرف ناخوانای )ی( زیر الف کوچک توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه قرآن کریم

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پنجم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پنجم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پنجم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮﻳﻦ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۲ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز پنجم تمرین تنوین تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلمات و عبارات دارای علامت تنوین آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات و عبارات دارای علامت تنوین توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس علاقه به خواندن روزانه قرآن کریم. اهداف …

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز چهاردهم حروف ناخوانا

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز چهاردهم حروف ناخوانا

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز چهاردهم حروف ناخوانا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز چهاردهم حروف ناخوانا تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با حرف ناخوانای )ی( زیر الف کوچک آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات دارای حرف ناخوانای )ی( زیر الف کوچک توانایی خواندن کلماتی که دارای حرف ناخوانای «الف» بعد از «واو» آخر کلمه اند. علاقه به خواندن روزانه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز یازدهم پایه های همزه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز یازدهم پایه های همزه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز یازدهم پایه های همزه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس روز یازدهم پایه های همزه تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کلماتی که دارای همزه با پایه های«ی» و «ؤ» آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس توانایی خواندن کلماتی که دارای همزه با پایه های «ی» و «ؤ» هستند. علاقه به خواندن روزانه

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس سوره توحید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس سوره توحید

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس سوره توحید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: قرآن مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس سوره توحید تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با سوره توحید آشنا شوند. اهداف رفتاری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: ۱-به شنیدن سوره ی توحید علاقه نشان دهد. )نگرشی( با معنی سوره توحید آشنا شود. )دانستنی( با گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات سوره ی توحید را به صورت ساده

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس سوره ی ابراهیم آیات ۳۵ تا ۴۱

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس سوره ی ابراهیم آیات ۳۵ تا ۴۱

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس سوره ی ابراهیم آیات ۳۵ تا ۴۱

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : « بسمه تعالی » نام درس : قرآن موضوع درس : آیات …

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس آیا ما مثل هم هستیم؟

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس آیا ما مثل هم هستیم؟

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس آیا ما مثل هم هستیم؟

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۶ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۳ آیا ما مثل هم هستیم؟ تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با تفاوت ها و شباهت های خود و دوستانشان آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱-تفاوت و شباهت های خود را با دوستانشان بیان کنند. علاقه مندی ها و توانایی های خود را بیان کنند. مشخصات شناسنامه ای و توانمندی های خود را

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس از بزرگ تر ها قدردانی کنیم

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس از بزرگ تر ها قدردانی کنیم

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس از بزرگ تر ها قدردانی کنیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۷ از بزرگ تر ها قدردانی کنیم تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت قدردانی از بزرگترها آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱-مصادیقی از روش های قدردانی از بزرگ تر ها را بیان کنند. به اهمیت قدر دانی از بزرگترها و سالمندان پی ببرند. از طریق گفت و گو ضرورت قدردانی از سالمندان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس از خانه محافظت کنیم

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس از خانه محافظت کنیم

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس از خانه محافظت کنیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۷۱ از خانه محافظت کنیم . تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با نکات ایمنی آََشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۷-نکات ایمنی مرتبط با مراقبت از خود و خانه خود و مدرسه را با ذکر مثال بیان کنند. )دانش( نکات ایمنی خانه یا مدرسه را بررسی و برای حفاظت بیشتر و بهتر آن پیشنهاد

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس ایمنی در کوچه و خیابان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس ایمنی در کوچه و خیابان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس ایمنی در کوچه و خیابان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۳۲ ایمنی در کوچه و خیابان تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کوچه و خیابان آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱-با مفهوم ایمنی در خیابان آشنا شده و برخی مقررات عبور و مرور و نکات ایمنی مربوط به آن را بیان کنند.)دانش( ۳- معنی و مفهوم برخی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس بازیافت

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس بازیافت

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس بازیافت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۳۱ بازیافت تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با بازیافت آََشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۳-زباله را تعریف کنند. )دانش( ۲- نکات مربوط به دفع صحیح زباله را در محل زندگی خود توضیح دهند . )درک فهم( ۱- زباله های قابل بازیافت را نام ببرند)دانش( ۵- مفهوم بازیافت را توضیح دهند. )درک فهم(

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس جهت های اصلی

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس جهت های اصلی

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس جهت های اصلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۱۲ جهت های اصلی تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با جهت های اصلی آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۲-جهت های اصلی را در محیط های واقعی پیدا کرده و نشان دهند )درک و فهم( ۱- جهت های اصلی را روی تصاویر و یا نقشه های داده شده نشان دهند )دانش( ۳- به

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه ام را دوست دارم

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه ام را دوست دارم

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه ام را دوست دارم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۴ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۴۱ خانه ام را دوست دارم تهیه کننده: مدت جلسه: ۱۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کارکردهای خانه آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۴-برخی از کارکردهای خانه )دور هم جمع بودن، خوابیدن، باهم بودن ،بازی کردن ، و…( را بیان کنند. ۲- احساس تعلق خود را نسبت به خانواده بیان کنند. اهداف …

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه های شما چه شکلی است

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه های شما چه شکلی است

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه های شما چه شکلی است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : طرح درس نوع فایل : .docx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه ۵ صفحه قسمتی از متن .docx : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی مقطع تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع: درس ۶۱ خانه های شما چه شکلی است . تهیه کننده: مدت جلسه: ۵۴ دقیقه نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ: هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اشکال خانه ها آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۶-کارکرد مکان های مختلف خانه را بدانند. )دانش( روی نقشه کتاب موقعیت مکانی فضاهای مختلف را تشخیص دهند و بیان کنند )درک فهم( در واقعیت بتوانند موقعیت مکان ها را )راست