تحقیق با موضوع روش انسان شناسی

تحقیق با موضوع روش انسان شناسی

تحقیق با موضوع روش انسان شناسی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع روش انسان‌شناسی

۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

در این نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهایی كه بر مردم‌نگاری، بالاخص در دهه‌های اخیر و با انتقادات نحله‌های پست مدرن بر مردم‌نگاری مطرح شده، نیستم. این نقدها عمدتاً در سنت انسان‌شناسی غربی بوده و معطوف به پیامدهای رابطه انسان‌شناس غربی با یك موضوع بومی و تاثیر این رابطه بر نتایج تحقیق و بازنمایی و بازتابندگی موقعیت محقق غربی و رابطه آن با محیط خودش و محیط بومی بر نتایج تحقیق است. البته ایده اصلی من در این قسمت نیز طرح چنین مباحثی است، اما نه در مورد انسان‌شناس غربی، بلكه در مورد انسان‌شناس بومی. چون فكر می‌كنم این بخش از مناقشات روش‌شناختی و فراتحلیلی در انسان‌شناسی به دلیل آنكه عموماً تا به حال انسان‌شناسان غربی مدنظر بوده‌اند، از قلم افتاده و بی‌توجه مانده‌اند (ر.ك: به مباحث مربوط به نقد روشی انسان‌شناسی در فكوهی، ۱۳۸۱: ۸ـ ۲۲۳). به عبارت دیگر بحث من بر سر محدودیت‌های موجود در پارادایم روش‌شناسی انسان‌شناسی برای انسان‌شناسان بومی و موضوعات بومی‌شان است. قبل از شرح این مساله بهتر است به ویژگی‌های كلی پارادایم روش انسان‌شناسی بپردازم.
پارادایم روش‌ انسان‌شناختی استفاده از مفهوم پارادایم، و طرح روش‌شناسی انسان‌شناختی به عنوان یك پارادایم در این مباحث كارایی بسیار مناسبی دارد. از منظر توماس كوهن، هر علمی در مرحله عادی، تحت تاثیر یك پارادایم هدایت می‌شود. پارادایم معیارهای كار و پژوهش مجاز را در درون علمی كه ناظر و هادی آنست، تعیین می‌كند و فعالیت‌های دانشمندان عادی را كه سرگرم گشودن و حل معما هستند، هماهنگ و هدایت می‌كند. هر پارادایمی دارای ویژگی‌های خاصی است. یك پارادایم قوانین و مفروضات تئوریك مصرحه‌ای، و همچنین شیوه‌های مقبول و مرسوم تطبیق قوانین بنیادین به چند وضعیت گوناگون را دارد. از سوی دیگر هر پارادایم حاوی اصول بسیار كلی ما بعدالطبیعی است كه پژوهشهای درون پارادایم را هدایت می‌كند، و همچنین دارای قابلیت‌های توجیهات روش‌شناختی برای حل مسائل می‌باشد ( چالمرز، ۱۳۷۴: ۵ـ ۱۱۳). در هر پارادایمی چهار عنصر را می‌توان دسته‌بندی كرد: سرمشق‌های اصلی، تصویری كه از موضوع در آن وجود دارد، روش‌ها و تكنیك‌ها، و نظریات و چشم‌اندازهای نظری(ریتزر، ۱۳۷۷: ۶۳۵). بر این مبنا هر علمی موضوع‌شناسی و روش‌شناسی متناسب با آن را در بطن خودش دارد. به همین دلیل هم در تمایزات علوم، عده‌ای از متفکران بر مباحث روشی به عنوان عامل اصلی تاكید دارند. چرا كه روش‌شناسی‌ها در صورت‌بندی یك علم بسیار مهم‌اند و «هر چشم‌انداز روش‌شناختی شیوه خاصی از نگاه كردن و تاثیر بر جامعه را نشان می‌دهد. روش‌ها نمی‌توانند ابزارهای خنثایی باشند، زیرا مشخص می‌كنند كه موضوع بررسی چگونه بصورت نمادین ساخته‌ می‌شود و یك محقق در برابر داده‌ها چه تعریف خاصی از خود را بر می‌گزیند» (سیلورمن، ۱۳۸۱: ۱۴۰). تاریخ رشته انسان‌شناسی به جهت تكوین این علم و موضوع آن و تحولاتش، یك پاردایم روش‌شناختی خاص خودش را شكل داده، كه این پارادایم در سرمشق‌های اصلی برای روش‌شناسی و نوع تعریف موضوع و رابطه محقق و موضوع و در نهایت پروبلماتیك‌های خاص این عناصر تبلور یافته است. البته این روش‌شناسی‌ها و پارادایم روشی ارتباط عمیقی با تئوریها دارد، چرا كه تئوریها در نهایت از خلال همین روش‌ها و هماهنگ با آنها تولید می‌شوند.

در این نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهایی كه بر مردم‌نگاری، بالاخص در دهه‌های اخیر و با انتقادات نحله‌های پست مدرن بر مردم‌نگاری مطرح شده، نیستم. این نقدها عمدتاً در سنت انسان‌شناسی غربی بوده و معطوف به پیامدهای رابطه انسان‌شناس غربی با یك موضوع بومی و تاثیر این رابطه بر نتایج تحقیق و بازنمایی و بازتابندگی موقعیت محقق غربی و رابطه آن با محیط خودش و محیط بومی بر نتایج تحقیق است. البته ایده اصلی من در این قسمت نیز طرح چنین مباحثی است، اما نه در مورد انسان‌شناس غربی، بلكه در مورد انسان‌شناس بومی. چون فكر می‌كنم این بخش از مناقشات روش‌شناختی و فراتحلیلی در انسان‌شناسی به دلیل آنكه عموماً تا به حال انسان‌شناسان غربی مدنظر بوده‌اند، از قلم افتاده و بی‌توجه مانده‌اند (ر.ك: به مباحث مربوط به نقد روشی انسان‌شناسی در فكوهی، ۱۳۸۱: ۸ـ ۲۲۳). به عبارت دیگر بحث من بر سر محدودیت‌های موجود در پارادایم روش‌شناسی انسان‌شناسی برای انسان‌شناسان بومی و موضوعات بومی‌شان است. قبل از شرح این مساله بهتر است به ویژگی‌های كلی پارادایم روش انسان‌شناسی بپردازم.پارادایم روش‌ انسان‌شناختی استفاده از مفهوم پارادایم، و طرح روش‌شناسی انسان‌شناختی به عنوان یك پارادایم در این مباحث كارایی بسیار مناسبی دارد. از منظر توماس كوهن، هر علمی در مرحله عادی، تحت تاثیر یك پارادایم هدایت می‌شود. پارادایم معیارهای كار و پژوهش مجاز را در درون علمی كه ناظر و هادی آنست، تعیین می‌كند و فعالیت‌های دانشمندان عادی را كه سرگرم گشودن و حل معما هستند، هماهنگ و هدایت می‌كند. هر پارادایمی دارای ویژگی‌های خاصی است. یك پارادایم قوانین و مفروضات تئوریك مصرحه‌ای، و همچنین شیوه‌های مقبول و مرسوم تطبیق قوانین بنیادین به چند وضعیت گوناگون را دارد. از سوی دیگر هر پارادایم حاوی اصول بسیار كلی ما بعدالطبیعی است كه پژوهشهای درون پارادایم را هدایت می‌كند، و همچنین دارای قابلیت‌های توجیهات روش‌شناختی برای حل مسائل می‌باشد ( چالمرز، ۱۳۷۴: ۵ـ ۱۱۳). در هر پارادایمی چهار عنصر را می‌توان دسته‌بندی كرد: سرمشق‌های اصلی، تصویری كه از موضوع در آن وجود دارد، روش‌ها و تكنیك‌ها، و نظریات و چشم‌اندازهای نظری(ریتزر، ۱۳۷۷: ۶۳۵). بر این مبنا هر علمی موضوع‌شناسی و روش‌شناسی متناسب با آن را در بطن خودش دارد. به همین دلیل هم در تمایزات علوم، عده‌ای از متفکران بر مباحث روشی به عنوان عامل اصلی تاكید دارند. چرا كه روش‌شناسی‌ها در صورت‌بندی یك علم بسیار مهم‌اند و «هر چشم‌انداز روش‌شناختی شیوه خاصی از نگاه كردن و تاثیر بر جامعه را نشان می‌دهد. روش‌ها نمی‌توانند ابزارهای خنثایی باشند، زیرا مشخص می‌كنند كه موضوع بررسی چگونه بصورت نمادین ساخته‌ می‌شود و یك محقق در برابر داده‌ها چه تعریف خاصی از خود را بر می‌گزیند» (سیلورمن، ۱۳۸۱: ۱۴۰). تاریخ رشته انسان‌شناسی به جهت تكوین این علم و موضوع آن و تحولاتش، یك پاردایم روش‌شناختی خاص خودش را شكل داده، كه این پارادایم در سرمشق‌های اصلی برای روش‌شناسی و نوع تعریف موضوع و رابطه محقق و موضوع و در نهایت پروبلماتیك‌های خاص این عناصر تبلور یافته است. البته این روش‌شناسی‌ها و پارادایم روشی ارتباط عمیقی با تئوریها دارد، چرا كه تئوریها در نهایت از خلال همین روش‌ها و هماهنگ با آنها تولید می‌شوند.

فهرست برخی ازمطالب:

تحقیق با موضوع روش انسان‌شناسی ۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد
۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد

۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

فهرست برخی ازمطالب:

و از نشانه های خدا بر شما این است كه از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا به واسطه آن آرامش یابید . ((قران كریم ))

به طور یقین شیرین ترین حادثه ای كه در زندگی همه اتفاق می افتد ازدواج است و برای دختر و پسری كه با هم ازدواج می كنند پرداختن به وظایف همسری و جلب رضایت همسر از مهمترین مسائل است . ما در مجموعه حاضر سعی داریم به صورت ساده و مختنصر به موضوعاتی نظیر انتخاب همسر مناسب گذر از دوران نامزدی و عقد و همچنین تداوم زندگی زناشوئی با موفقیت و كامیابی اشاره نمائیم . اكثر افراد جامعه در طول زندگی به خصوص اوایل زندگی با مشكلات زیادی روبرو می شوند به خصوص مشكلات اقتصادی مثل نداشتن مسكن مخارج زندگی نداشتن شغل دائم و … . اما با این وجود بسیاری از اختلافات زوج ها و حتی بسیاری از طلاق ها به خاطر مسائل اقصادی نبوده است بلكه ندانستن راه و رسم زندگی و نشناختن همدیگر باعث این جداییها گردیده است .

هدف ما این است كه شما با ملاك های انتخاب همسر مناسب نحوه گذر از دوران عقد و اصول زندگی مشترك اشنا شوید و فضای زندگی را برای همدیگر ارام بخش كنید . با خواندن و بكار بردن این اصول و كمك گرفتن از مشاوران مسائل خانوادگی مطمئن هستیم به موفقیت هایی در زندگی خواهید رسید و احساس خوبی از انتخاب همسر خود و از كنار هم بودن خواهید داشت .

ضمن اینكه به شما می گوییم : مطالب این جزوات با یك بار خواندن ممكن است فراموش شوند و یا مدت زیادی طول بكشد تا بتوانید انها را بكار بگیرید پس این مطالب را بارها بخوانید تا فراموش نكنید و همچنین صبور باشید تا بتوانید آنها را در زندگی بكار گیرید و اگر باز هم مشكل داشتید با یك مشاوره یا روانشناس مسائل خود را در میان بگذارید .

امیدواریم با بكار بستن مواردی كه توصیه خواهد شد همیشه زندگی شما با سعادت و شادكامی همراه باشد .

راهكارهایی برای ایجاد روابط صمیمانه تر شوهر با زن

۱- به حرف های همسرتان گوش كنید و سئولاتی از او بپرسید .

۲- بكوشید بدون ارائه توصیه های نا خاسته به مدت ۲۰ دقیقه به حرف های او گوش كنید .

۳- سعی نكنید در قبال مشكلات او راه حل ارائه دهید در عوض با او هم فكری و همدلی كنید.

۴- علاوه بر مناسبت های ویژه در مواقع دیگر نیز برای تنوع به او شاخه گلی هدیه كنید .

۵- از قیافه و ظاهرش تعریف و تمجید كنید .

۶- وقتی ناراحت است به احساساتش احترام بگذارید .

تحقیق با موضوع شرایط ازدواج و عقد ۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده
۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده

۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای بی غذا بی مدرسه بی خانه بی كار و بی هدف است

روزانه ۹۱۰ هزار نوزاد در دنیا متولد می شود و سالیانه ۹۰ میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. بر اساس پیش بینی های بعمل آمده از سوی دفتر آمار جمعیت واشنگتن كه در سال ۱۹۹۳ انجام گرفته جمعیت جهانی در هر ۱۱ سال تقریبا ۱میلیارد نفر افزایش می یابد و در سال ۲۱۰۰ یعنی در پایان قرن آینده در سطح ۵/۱۲ میلیارد نفر تثبیت شده است.

در كشورهای توسعه یافته فعالیتهای پیگیر سرویس های تنظیم خانواده منجر به كاهش نرخ رشد كل جمعیت از ۲/ در سالهای ۱۹۶۰ به ۷/۱ % در حال حاضر شده است ولی با تمام این تلاشها در اكثر كشورهای توسعه نیافته خانواده ها امكانات و آگاهی كافی برای اقدام به روشهای ضد بارداری را ندارند. و به طور كلی در حال حاضر ۳۰۰ میلیون زوج در دنیا دسترسی به سرویسهای تنظیم خانواده ندارد.

چگونه حاملگی بوجود می آید

دستگاه تناسلی مرد: شامل غده پروستات- لوله های منی بر – بیضه- آلت دستگاه تناسلی زن : شامل تخمدان ها لوله های رحم رحم مهبل و دستگاه تناسلی خارجی می باشد.در حول و حوش روز چهاردهم طبق عادت ماهیانه یك تخمك از یكی از تخمدانها پرتاب می شود و این تخمك وارد لوله های رحم می شود برای اینكه تخمك تبدیل به تخم گردد باید مرد و زن با هم نزدیكی كنند و اسپرم مرد از طریق انزال وارد رحم زن می شود اسپرم خود را به تخمك رسانده و با آن لقاح می كند و تخم بوجود می آید تخم در مخاط رحم جایگزین می شود و پس از گذشت ۹ ماه تبدیل به جنین كامل می شود و به دنیا می آید. بشر برای تداوم حیات خود نیاز به تداوم نسل دارد همان چیزی كه اصطلاحاً تناسل یا تولید مثل نامیده می شود.

((تنظیم خانواده نجات خانواده و خانمان از سیل سرگردان جمعیت و حفظ كاشانه ای آرام برای فردای فرزندان امروز است)).

روشهای مختلف پیشگیری از بارداری

تاكنون روشهای گوناگون و متعددی برای پیشگیری از بارداری ابداع گردیده كه برخی از آنها به علت زیان آور یا خطرناك بودن بتدریج كنار رفته و فراموش شده اند.

آموزش روشهای ضدبارداری نقش اساسی در پیشبرد برنامه های تنظیم خانواده دارد .

روش های جلوگیری از بار داری عبارتند از :

۱-آمیزش ناپیوسته

۲-آمیزش انباشته

۳-آمیزش ساكسونی

۴-ژل ها وكرم های ضدحاملگی

۵-قرصهای ضد بارداری

۶-كاندوم (كاپوت)

۷-آی .یو. دی

۸-داروهای ضدبارداری كاشتنی (نو پلانت)

۹-بستن مجرای تناسلی مرد(وازكتومی)

فهرست برخی ازمطالب:

چگونه حاملگی بوجود می آید

روشهای مختلف پیشگیری از بارداری

روش های جلوگیری از بار داری عبارتند از :

-آمیزش ناپیوسته

۲-آمیزش انباشته

۳-آمیزش ساكسونی

۴-ژل ها وكرم های ضدحاملگی

۵-قرصهای ضد بارداری

۶-كاندوم (كاپوت)

۷-آی .یو. دی

۸-داروهای ضدبارداری كاشتنی (نو پلانت)

۹-بستن مجرای تناسلی مرد(وازكتومی)

۱۰-بستن لوله های رحم

۱۱-آمپولهای تزریقی

۱۲-دیافراگم های مهبلی

۱۳-شستشو

تحقیق با موضوع فلسفه تنظیم خانواده ۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
۵۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

۵۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

– ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

۲- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی كه زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

۱) استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان، و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی كه شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نكند و اجبار او به ایفاء هم ممكن نباشد.

۲) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

فهرست برخی ازمطالب:

جهیزیه

قابلیت صحی برای ازدواج

در موانع نكاح

در نكاح منقطع

در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر

در انحلال عقد نكاح

در طلاق مبحث اول- در كلیات

در اقسام طلاق

تحقیق با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم ۵۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی
۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چكیده

تأكید اسلام بر لزوم به كار گرفتن اندیشه روشنگری و آگاهی بخشی و بیان حقایق برای رسیدن به اتحاد و محبت و مهرورزی نسبت به انسان ها و توجه كرامت آنها بر كسی پوشیده نیست زیرا كه فلسفه خلقت و آفرینش امید به لطف و رحمت الهی و كمال و سعادت است. قرآن برای دستیابی به سعادت است كه به اموری اشاره می كند كه می‌توان از آنها به عنوان عوامل بیرونی و درونی اتحاد و انسجام یاد كرد. از آنجایی كه روش و هدف واحد به عنوان اصلی ترین مؤلفه های اتحاد و اتفاق مطرح می باشد و امت و جامعه بی آن، تحقق وجود نمی یابد، قرآن مسئله پذیرش كامل دین اسلام را به عنوان مهمترین عامل اتحاد در انسجام برمی شمارد، قرآن از عدم پیوستگی درونی انسان‌ها به عنوان مانع مهم اتحاد نام می برد و از مردمان می خواهد تا با تزكیه نفس و پیروی اصول تقوی و تقویت هنجارهای اجتماعی اتحاد را در جامعه گسترش دهند. تأكید قرآن بر احسان، نیكوكاری و انفاق و دیگر رفتارهای پسندیده و معروف به عنوان تأكید بر عوامل اتحاد است در نهایت قرآن اعتصام چنگ زدن به ریسمان الهی،‌ نظارت و كنترل همگانی و توجه به نقاط مشترك را عامل مهمی برای رهایی از تفرقه و ایجاد اتحاد و انسجام برمی شمارد.

در این تحقیق سعی شده به عوامل دیگری كه در ایجاد اتحاد و انسجام مسلمانان مؤثر است پرداخته و اهمیت اتحاد جامعه مسلمانان و آثار اتحاد و همبستگی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

دین اسلام منادی توحید و انسجام و وحدت و یگانگی است زیرا پیامبر اسلام از بعثبت تا وفات همواره در آموزش ها و تعالیم خود و در عمل، در جهت نفی تفرقه و اختلاف و تحكیم پایه های وحدت و همبستگی و اخوت و همدلی میان جامعه مسلمانان گام نهاده است. اتحاد و انسجام اسلامی در متن دین و محتوای تعالیم آسمانی قرآن و مكتب اسلام و همچنین در اعتقادات عمومی مسلمانان، جایگاه محكم و استواری دارد و در حد فریضه،‌ الزام آور و ضروری است. خداوند در آیات متعددی مسلمانان را به وحدت و انسجام و همبستگی سفارش نموده و از اختلاف باز می دارد: «و اعتصمو بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا» همگی به رشته دین خدا چنگ زده و راه های متفرق نروید.

بنابراین بزرگترین محور وحدت و انسجام، دستورات الهام بخش خداوند در قرآن كریم است كه به وسیله پیامبر اعظم (ص) به مسلمانان ابلاغ شده است. سرپیچی از دستورات خداوند شرك محسوب شده و مایه اختلاف و تفرقه می شود و علت اصلی تفرقه میان مسلمانان در عدم پیروی از دستورات الهام بخش الهی است. در عصر حاضر امام خمینی (ره) وحدت كلمه را ضروری ترین نیاز برای مسلمانان معرفی نموده است. سپس مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با حساسیت ویژه ای در طول سال های ولایت و رهبری خویش، خط مشی ها و نقطه نظرات كلیدی و راهبردی را جهت انسجام و وحدت مسلمانان بیان فرموده اند كه توانسته است به میزان بسیار تعیین كننده ای مخاطرات و توطئه ها و دسیسه های شوم استكبار جهانی را به حداقل كاهش دهد با توجه به گستردگی موضوع، بررسی تمام ابعاد موضوع در یك مقاله نمی گنجد. اما در این نوشته به دلیل رعایت اصل اختصار و همچنین كاربردی بودن بحث شمه ای از دیدگاه اسلام (قرآن، نهج البلاغه، نهج الفصاحه و غررالحكم) در ارتباط با اتحاد و انسجام اسلامی بررسی می شود.

فهرست برخی ازمطالب:

چكیده

مقدمه

اهداف تحقیق:

هدف كلی:

روش تحقیق:

تعریف اتحاد و وحدت

دین اسلام

قرآن

اهل بیت پیامبر (ص)

اتحاد و انسجام در نهج البلاغه

اهمیت اتحاد جامعه مسلمانان

آثار اتحاد و همبستگی:

علل شكست اتحاد و ایجاد تفرقه میان مسلمانان

عوامل وحدت آفرین دیگر

تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی ۱۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان
۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان

۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

اگر بزرگسالانی خلاق و با قوة تخیل می‌خواهیم باید از سال‌‌های اولیة زندگی آن‌ها برای این كار برنامه‌ریزی كنیم. ما كودكان را برای زندگی تربیت می‌كنیم و هر خصوصیتی را كه در این سن در آنان تشویق كنیم با آنان می‌ماند. اگر خلاقیت و قوة تخیل آنان را تشویق نكنیم كودكان به بزرگسالانی خلاق بدل نمی‌شوند.

كار و فعالیت هنری كودكان در ایجاد فرصت‌هایی بمنظور ابراز خلاقیت اهمیت حیاتی دارد.

در نظر گرفتن تنوع وسایل و امكانات دار اتاق كودك به دلیل استفادة طولانی مدت از اهمیت بسیاری برخوردار است. كودكان به نقاشی و حجم‌سازی بسیار علاقه مندند و دوست دارند وسایلی را كه در اختیار دارند رنگی كنند، مثل نقاشی كردن روی دیوارهای اتاقشان. گاهی این مسئله باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در خانواده‌ها می‌شود: اما باید دقت كرد كه كودكان را از انجام این كار نهی نكنیم و فضای لازم را برای انجام این كار برای او فراهم كنیم.

تحقیقات نمایانگر آن است كه هوش و استعداد، خلق و خو و شخصیت، قدرت‌ها و مهارت‌ها در سال‌های اول زندگی شكل می‌گیرد. در مرحلة بعدی، رشد انسان بیشتر در جهت كمی است تا كیفی. لذا هر قدر محیط زندگانی كودك غنی‌تر، سالم‌تر و آگاهانه‌تر باشد، هوش كودك بیشتر و رفتار او متعادل‌تر خواهد بود و در اینجا ضرورت استفاده از فضای كار و فعالیت مناسب كه كودك را به سمت و سویی مناسب سوق دهد، ضروری به نظر می‌رسد.

شناسایی مشكل:

كودكان ظروف خالی نیستند. آن‌ها عقاید و افكار و آرزوهای خود را برای آفریدن دارند. مسئولیت ما این است كه مهارتهای فعلی كودكان و درك آن‌ها را رشد دهیم و با ایجاد فرصت‌های تازه این مهارت‌ها را گسترده‌تر كنیم تا نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانش ‌آن‌ها در زمینة تجارب گسترده و وسیع‌تر رشد كند.

برای كمك به كودكان در جهت نیل به خلاق‌ترین مرحلة ممكن برای آنها كافی نیست مهارتها را به آنها آموزش دهیم یا فرصت‌هایی برایشان به وجود آوریم تا استعدادهایشان را گسترش دهند. همچنین كافی نیست عادات خوب كاركردن را به آنها بیاموزیم. باید به آن‌ها كمك كنیم تا نقاطی را كه علایق و مهارتهایشان منطبق می‌گردند یعنی محل تقاطع خلاقیت خود را تشخیص دهند.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

شناسایی مشكل:

تعیین هدف:

شرح مسئله:

محدودیت‌ها:

تحلیل نیاز:

بررسی مقدار نیاز به محصول:

هدف ایجاد نیاز در محصول:

پرورش حواس كودكان

خلاقیت و سازندگی در سنین پیش دبستانی:

پرورش خلاقیت از طریق هنر

فعالیت هنری:

رشد بازنمایی دو بعدی

رشد طراحی

تحقیق با موضوع خلاقیت در كودكان ۷۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا
۱۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا

۱۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

انسان تقریباً موجود مركبی است كه تجزیه و تحلیل آن بآسانی صورت نمی گیرد و با تركیب و جسم ظاهری نمی توان نسبت بخصوصیاتی درونی او قضاوت نمود و تا كنون هم اسلوب و روش خاصی بدست نیامده كه ما بتوانیم مانند یك مسئله ریاضی تمام اعضاء و اجزاء و روابط او را با یكدیگر و مخصوصاً روابطی كه با دنیای خارج پیدا می كند تحت مطالعه قرار می دهیم.

در مورد انسان بسیاری از چیزهاست كه مختصراً بدون جواب می ماند، ما می دانیم كه همگی از تركیب انسان و بافته های اعصاب و عضلات و یك رشته تمایلات غرایز مخصوص بوجود آمده ایم اما روابط این تمایلات با سلولهای مغز جزء اسراری است كه تا كنون هیچ عالمی روانشناسی نتوانسته است كشف كند.

اگر بخواهیم حقیقت را بگوئیم این انسان غیر حقیقی كه ساخته و پرداخته تمدن امروزی است كاملاً شبیه به قصرهای مجلل است كه روی كارت نقاشی نشده و ساختگی تر از این انسان آن انسانی است كه روی تئوریهای غلط و تخیلات شاعرانه ماركس كه می خواست اجتماع آینده دنیا را بنا كند.

انسان دارای دو صورت است:

ما میل داریم همیشه زندگی كنیم و در عین این زندگی می خواهیم آزاد و مستقل باشیم، آن را از سایر موجودات جدا می دانیم، سعی و كوشش افراد انسان همین بوده است كه تا سر حد امكان مشكلات زندگی را آسان نماید و چندان توجهی به مسائل مشكل بدن انسان و نیروی مرموز روحی نداشته اند.

اندازه و شكل بدن انسان:

بدن انسان را می توان به نسبت یك اتمی كوچك و یك ستاره عظیم اندازه گرفت یعنی به نسبت اشیائی كه ما خود را با آن مقیاس می گیریم بدن انسان كوچك یا بزرگ جلوه می كند. در طول بدن انسان مساوی دویست هزار سلول و بافته های بدن یا معادل دو میلیونه میكروب های معمولی است بشرطی كه این سلولها با میكروبها را روی هم قرار بدهیم.

فهرست برخی ازمطالب:

انسان دارای دو صورت است: ۲

اندازه و شكل بدن انسان: ۳

طول عمر انسان: ۳

روابط بدن انسان با دنیای خارج: ۴

تجزیه و تحلیل بدن انسان: ۶

رمز موفقیت انسان: ۷

هنرهای زیبا جزء غرایز انسانی است: ۷

غریزه عرفانی: ۸

استعداد بدن انسان: ۱۰

انسان كیست: ۱۱

معانی مختلف انسان: ۱۲

تحقیق با موضوع انسان، علم، معنا ۱۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی

۲۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است كه در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از كل جمعیت مطرح خواهد شد.
براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۲ جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است كه عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد.
برای مثال،تعداد متولدین سال ۱۳۶۱ شهرستان یزد برابر ۱۰۴۳۲ نفر بوده است كه اگر تنها متولدین همین سال را در نظر بگیریم،این گروه با اندكی كاهش در حال حاضر (سال ۱۳۷۶) بعنوان یك بخش كوچك از نسل جوان و نوجوان جامعه شهری مطرح می باشند.جداول آماری كه در صفحات بعد ارائه شده برآورد ووضعیت گروهای سنی را تا سال ۱۳۷۵ در شهر یزد را مشخص نمود.
آمار ارائه شده نشان می دهد كه شهر یزد بر خلاف برخی از شهرستانهای تابعه آن،دارای رشد جمعیتی مثبت بوده و این بیانگر آن است كه در دهة ۷۰ به بعد این شهر دارای جامعه ای جوان خواهد بود.

مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است كه در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از كل جمعیت مطرح خواهد شد.براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۲ جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است كه عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد.برای مثال،تعداد متولدین سال ۱۳۶۱ شهرستان یزد برابر ۱۰۴۳۲ نفر بوده است كه اگر تنها متولدین همین سال را در نظر بگیریم،این گروه با اندكی كاهش در حال حاضر (سال ۱۳۷۶) بعنوان یك بخش كوچك از نسل جوان و نوجوان جامعه شهری مطرح می باشند.جداول آماری كه در صفحات بعد ارائه شده برآورد ووضعیت گروهای سنی را تا سال ۱۳۷۵ در شهر یزد را مشخص نمود.آمار ارائه شده نشان می دهد كه شهر یزد بر خلاف برخی از شهرستانهای تابعه آن،دارای رشد جمعیتی مثبت بوده و این بیانگر آن است كه در دهة ۷۰ به بعد این شهر دارای جامعه ای جوان خواهد بود.

فهرست برخی ازمطالب:

مطالعات جمعیتی

وضعیت اقتصادی یزد

– نحوه گذراندن اوقات فراغت

– کارکردهای فراغت

اوقات فراغت و انواع آن:

نتیجه بحث

انواع مراکز فرهنگی تربیتی:

مجموعه فرهنگی مذهبی:

كانونهای فرهنگی تربیتی در ایران:

كانونهای فرهنگی تربیتی پس از انقلاب اسلامی:

مراكز فرهنگی ترتبیتی شهر یزد

تحقیق با موضوع مطالعات جمعیتی ۲۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد

۲۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

– رفتار بی اراده:
زمانی كه در خود احساس ضرورت برای انجام كاری بطور پیوسته دارید، چیزی بیش از یك عادت معمولی است. تكرار مداوم معمولاً تلاش برای كسب مجدد شادی و نشاط اولیه است زمانی كه تمایلات ایده آلیستی بر زندگی حاكم می شوند و انسان را درگیر مسائل جزئی وجود داشت نامربوط می كند. ممكن است نشانه هایی از اعتیاد در انسان باشد.
۲- كمبود ارداده:
یكی از علائم و نشانه های رشد و كمال این است كه بتوانیم برای رفتار هایمان حد و حدود تعیین كنیم اگر خیلی نسبت به عادت هایمان احساس وابستگی كنیم و برای مهار آن ها قدرتی وجود نداشته باشد، احتمالش زیاد است كه به آن رفتار اعتیاد پیدا كرده باشیم.
۳- شانه خالی كردن از قبول مسوولیت:
یكی از خصوصیت كه بین همه معتادین متداول است این است كه عادت خود را تقصیر دیگران می اندازند نادیده گرفتن اهمیت مسائل، دروغ گویی به خانواده و دوستان و سرپوش گذاشتن روی خطاها و اشتباهات، همه و همه نشانه های این است كه رفتار فرد، بی اراده و بی اختیار است.

– رفتار بی اراده:زمانی كه در خود احساس ضرورت برای انجام كاری بطور پیوسته دارید، چیزی بیش از یك عادت معمولی است. تكرار مداوم معمولاً تلاش برای كسب مجدد شادی و نشاط اولیه است زمانی كه تمایلات ایده آلیستی بر زندگی حاكم می شوند و انسان را درگیر مسائل جزئی وجود داشت نامربوط می كند. ممكن است نشانه هایی از اعتیاد در انسان باشد.۲- كمبود ارداده:یكی از علائم و نشانه های رشد و كمال این است كه بتوانیم برای رفتار هایمان حد و حدود تعیین كنیم اگر خیلی نسبت به عادت هایمان احساس وابستگی كنیم و برای مهار آن ها قدرتی وجود نداشته باشد، احتمالش زیاد است كه به آن رفتار اعتیاد پیدا كرده باشیم.۳- شانه خالی كردن از قبول مسوولیت:یكی از خصوصیت كه بین همه معتادین متداول است این است كه عادت خود را تقصیر دیگران می اندازند نادیده گرفتن اهمیت مسائل، دروغ گویی به خانواده و دوستان و سرپوش گذاشتن روی خطاها و اشتباهات، همه و همه نشانه های این است كه رفتار فرد، بی اراده و بی اختیار است.

فهرست برخی ازمطالب:

رفتار بی اراده:

۲- كمبود ارداده:

۳- شانه خالی كردن از قبول مسوولیت:

۴- جایگزینی برای عادت های ناپسند:

۵- تمایل به عادات ناپسند مختلف:

۶- اصلیت خانوادگی:

۷- عدم اطمینان:

آیا اعیتاد یك نوع بیماری است ؟

آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم:

مراحل اعتیاد

۱- مرحله آشنایی:

۲- مرحله شك و تردید:

۳- مرحله اعتیاد واقعی:

آموزش مهارتهای پیشگیری از اعتیاد

– الگوی مقابله با مشكلات:

۲- الگوهای اجتماعی:

پیشنهادات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشینه تاریخی تحقیق

تحقیق با موضوع مشخصه اعتیاد ۲۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان

۱۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه
زندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌كنند، پیروی نمی‌كردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.
از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند كه جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند كه از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممكن است كه در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست كه تلقی منفی از یك پدیده اجتماعی در همه جوامع یكسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت كه وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یك جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یك پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یكسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یك تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.
اعتیاد به مواد مخدر یكی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است كه بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌كند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست كه سمینارها و كنفرانس‌هایی با شركت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشكیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا كه در فكر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌كند. این است كه می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد

مقدمهزندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌كنند، پیروی نمی‌كردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند كه جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند كه از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممكن است كه در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست كه تلقی منفی از یك پدیده اجتماعی در همه جوامع یكسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت كه وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یك جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یك پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یكسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یك تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.اعتیاد به مواد مخدر یكی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است كه بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌كند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست كه سمینارها و كنفرانس‌هایی با شركت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشكیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا كه در فكر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌كند. این است كه می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

بیان مسئله

۱) جامعه پذیری ناقص

۲) انحراف آموختنی است

۳) نارسائیهای فرهنگی و ساختار اجتماعی

مهمترین نظریات انحرافات

۱- نظریة بی‌هنجاری

۲- نظریه تضاد:

۳- نظریه پیوند افتراقی

۱- رفتار تبهكارانه:

۲- فراگیرید رفتار مجرمانه:

۴- نظریه برچسب (انگ زنی)

۵- نظریه ناهماهنگی

تحقیق با موضوع زندگی اجتماعی انسان ۱۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود
۸۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

۸۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

یكی از مسائلی كه پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندركاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است كه در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد كه از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی كه بستر مطلوبی است برای جریان نیكوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهكاری اجتماعی، بدون تردید زمانی كه از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در كتاب زندگی كه نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیكار كاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در كشورهای صنعتی بیش از دیگر كشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند كه تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حركت است.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

هدف كلی

هدف خاص

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرض ها یا سؤالهای ویژه تحقیق

تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات

فصل دوم

مقدمه

بخش اول: ادبیات تحقیق

اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان

تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران

تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود ۸۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت

۳۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت در واقعه تنباكو از درخشانترین صفحات تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می‌رود و بیشتر مشروطه نویسان به دو جهت آن را مبداء و پیش درآمد انقلاب مشروطیت شمرده‌اند:

اولی اینكه مردم تا آن زمان مرعوب دولت بودند و خود را در مقابل اقتدارات دولت استبدادی و شاه زبون و ناتوان تصور می كردند ولی به واسطة كامیابی در انقلاب انحصار تنباكو جرأت و جسارت پیدا كرده و فهمیدند در مقابل ارادة شاه و دولت می توان پایداری كرد و با یك قیام عمومی ممكن است منافع خود را حفظ كنند و شاه را كه صاحب اختیار كل و حاكم بر تقدیرات ملت است، مجبور به تسلیم نمایند و این فكر و اندیشه، تخمی از كامیابی در دل‌ها كاشت و در مقابل تسلیم و رضا در پیشگاه زور و قلدوری ، روح مقاومت و پایداری به وجود آورد. و دوم اینكه چون این نهضت عمومی بنا بر احكام علمای روحانی در سر تا سر ایران بر پا شد و با كامیابی آنها خاتمه یافت اقتدار زیادی نصیب آنان گردید و شاه و درباریان كه شكست خورده از این مبارزه بیرون آمدند بیش از پیش مرعوب نفوذ و قدرت روحانیت شدند و طبعاً نهضت مشروطیت هم كه به دستیاری عده‌ای از علما بزرگ و مرجع تقلید بر پا گشت قدرتیكه در نتیجة‌ انقلاب انحصار دخانیات نصیب روحانیون شده بود و اقتداریكه پس از آن واقعه بدست آورده بودند كمك شایانی در پیشرفت نهضت مشروطه و برقراری حكومت ملی نمود.

فهرست برخی ازمطالب:

– مقدمه
۲- واگذاری امتیاز
۳- مفاد امتیاز
۴- مخالفین با قرارداد تالبوت
۵- كارگزاران كمپانی در شهرهای مختلف:
فارس
تبریز
اصفهان
مشهد
تهران
۶- آیت الله میرزای شیرازی و حكم تحریم
۷- واكنش دولت در برابر حكم تحریم
۸- آثار و نتایج نهضت تنباكو:
– افزایش قدرت علما
– بالا رفتن اعتماد به نفس مردم (بیداری ایرانیان و زمینه‌ای برای

– مقدمه
۲- واگذاری امتیاز
۳- مفاد امتیاز
۴- مخالفین با قرارداد تالبوت
۵- كارگزاران كمپانی در شهرهای مختلف:
فارستبریزاصفهانمشهدتهران۶- آیت الله میرزای شیرازی و حكم تحریم

۷- واكنش دولت در برابر حكم تحریم

۸- آثار و نتایج نهضت تنباكو:- افزایش قدرت علما- بالا رفتن اعتماد به نفس مردم (بیداری ایرانیان و زمینه‌ای برای

تحقیق با موضوع نهضت مشروطیت ۳۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انقلاب

تحقیق با موضوع انقلاب

تحقیق با موضوع انقلاب

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع انقلاب

۴۴صفحه قالب ورد قالب ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

از روزی كه پیامبر اكرم (ص)، علی (ع) و شیعیانش را گروه رستگاران نامید و ابوذر، سلمان، عمار، مقداد، و دیگر یاران پیامبر(ص) و همچنین مبارزترین و انقلابی ترین مجاهدان اسلام چون حجربن عدی، صعصه بن صوحان، مالك اشتر، عدی بن حاتم، برای نخستین بار به نام شیعه شهرت یافتند تشیع با خاطرات و تجربیات پرباری از مقاومت، مبارزه، قیام و شهادت آمیخته شد و بعنوان یك مكتب انقلابی، پرچم رسالت خونبار جهاد را در برابر ظلم، خودكامگی و فساد به دوش گرفت. تاریخ شیعه آكنده از مبارزة مداوم و بی امان و نهضتها قیام ها بر علیه حكام خودكامه و ظالم است. شیعه هیچ گاه در طول تاریخ سنگر مبارزه را ترك نكرده است و همواره شعار عدالت و امامت را به عنوان اصیلترین پیام وحی بدوش كشیده است و تا محقق نهایی این دو اصل، مبارزه با همة قدرتهای مانع و حكومتهای ظالم و براندازی هر نوع ستم اجتمایی را فرض، و بخش اجتناب ناپذیر ایمان دانسته است. مورخ و دانشمند معروف اهل تسنن «الوی» در این مورد می گوید: « شیعه نخستین كسانی هستند كه تفكر انقلابی و پرچم قیام را در اسلام بر ضد طفیان بدوش كشیدند و همواره نظریات شیعه روح انقلاب را با خود همراه داشت. عقیده به امامت كه شیعه بدان سخت ایمان داشت. آنها را به انتقاد و اعتراض نسبت به هیئتهای حاكمه و بالاخره به جبهه گیری در برابر آنها وا می داشت و این حقیقت در سراسر تاریخ شیعه مشهور است. بعقیده‌ی آنها ( شیعه) هر حكومتی غاضب و ظالم است، بهر شكل و در هر قالبی كه باشد مگر آنكه امام معصول یا نایب آن زمان حكومت را در دست گیرد. به همین دلیل بود كه شیعه در تاریخ بطور مداوم در یك جریان انقلابی مستمر بسر می بردند، نه آرام می گرفتند و نه آن را رها می كردند»

فصل اول

اقدامات شاه و اطرافیان او

اعلان سركوب از طرف رژیم

نطق یاوه گویانة شاه در ۲۳ اسفند ۱۳۴۱، در پایگاه وحدتی دزفول، پرده از چهره فریبكارانة رژیم برداشت. و شاه خائن رسماً با روحانیت و رهبری نهضت اعلام جنگ نمود و مخالفان را به مرگ تهدید كرد. اعلام موضوع سركوب از طرف شاه كه در حقیقت پاسخ به اعلامیة مستدل آیات و مراجع قم بود. موجی از بگیر و به بزور اسارت و زندان و شكنجه و تبعید و محدودیت های غیر قانونی در سراسر كشور بوجود آورد و خود موجب اوجگیری بیشتر مبارزه گردید. امام با نزدیك شدن عید نوروز ۱۳۴۲، طی یك سلسله نامه ها و پیامها خطاب به علمای اعلام و حجج اسلام، عید نوروز را اعلام نمود ؟؟ حوز و علما را به عنوان تسلیت به امام عصر عجل الله مقامی فرجه الشریف قرار داد و تأكید فرمود علما با استفاده از این رویه مردم را به مصیبتهای وارده به اسلام و مسلمین متوجه نمایند و ضمنن اخطار شدید الحن به دولت خواستار بركناری دولت مستبد شد. علمای تهران به پیروی از خواستة رهبر نهضت، عید ۱۳۴۲را عزا اعلام نمودند و به هنگام خاموشی چراغهای حرم در قم كه به علامت تحویل سال انجام گرفت، اعلامیه ها و ؟؟ فضای صحن و حرم را سفید پوش كرد، و ؟؟ های ساواك نتوانستند در برابر این ابتكار عمل آگاهی بخش، عكس العملی نشان دهند

سیاست تضعیف مذهب

در فاصله سالهای ۱۹۴۱- ۱۹۲۵ كاملاً آشكار شد كه می توان عشایر را شكست داد و دریك برهه‌ی زمانی معین به نابودی كشاند همان گونه كه طعم كوتاه زندی سكنی نشینی اجباری سبب گردید كه تعداد آنان از لحاظ مرگ و میر بر اثر بیماری به گونه چشم گیری كاهش یابد. هم چنین آشكار شد كه بازرگانان و اشراف برای حفظ منافع شخصی خود ندای مخالفتشان را خاموش خواهند كرد اما ملاها ( روحانیون) باقی مانده بودند با قدرتی كه كمتر محسوس بود و جامعه زیر نفوذ ( معنوی) آنان قرار داشت وظیفه آنانه به عنوان تفسیر كنندگان شریعت به این معنا بود كه آنان می بایست به حیاتی ترین اعمال بشری یعین ازدواج، طلاق، شهادت، سند استیفای دین از ملك رهنی انتقال املاك و قرار دادهای بازرگانی اعتبار بخشد. دو نظام قانونی مجاز شناخته شدند: قوانین شرعی كه حكمفرما بر اموری مانند احوال شخصیه بود. قوانین عرفی كه جنبه‌ی غیر مذهبی داشتند و قرار بود بر امور دولیت به كار برده شوند البته به دلیل بی ثباتی كشور در سال های اخیر قوانین شرعی از تمامی اقتدارات قانونی برخوردار شده وگسترش قوانین عرفی متوقف گردیده است. براثر این وضعیت مقامات حقوقی كاملا با ضوابط شرعی پیوند خورده اند از این رو منزوی كردن روحانیون و شكست دادن آنها بسیار دشوار شده است مخالفان قوانین شرعی ناگزیر بودند كه ابتدا یك نظام حقوقی را جانشین آن سازند سپس به متزلزل كردن ركن مذهب بپردازند. رضا شاه نیز همین كار را كرد. در حالی كه در نظر بود آموزش و پرورش غیر مذهبی و تبلیغات ملی گرایانه كه ایران پیش از اسلام نمونه آن بود برای سست كردن وفاداری مذهبی مردم به نهاد روحانیت به كار گرفته شوند اما این سیاست هنگامی می توانست كامیاب شود كه عمر آن بیشتر از نظم نوین رضاشاهی باشد این سیاست با احساسات خصمانه مردم نسبت به هنر گرایی رضاشاه روبهرو شد در حالی كه پادشاهی سلسله هخامنشی به زمانهای بسیار دور تعلق داشت. آزادی حاصل از گردش به اسلام از نظر نگاه تاریخی نزدیك تر می نمود.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه
فصل اول: اقدامات شاه و اطرافیان او
اعلان سركوب از طرف رژیم
سیاست تضعیف مذهب
رفع حجاب از زنان
فروش زمین های دولتی به مردم و رونق زمین بازی
پیدایش طبقات اجتماعی جدید
تغییر نظام آموزش و پرورش
رویارویی روحانیت با زمینه ی آموزش و پرورش
دستگیری امام وقیام خونین پانزده خرداد
فصل دوم: هویت و اوضاع ایران
هویت ایران در مقابل غرب گرایی
اوضاع اقتصادی ایران در دوران رضا شاه
بازگشت به قدرت مطلقه شاه
فصل سوم: آغاز انقلاب

مقدمه
فصل اول: اقدامات شاه و اطرافیان او
اعلان سركوب از طرف رژیم
سیاست تضعیف مذهبرفع حجاب از زنانفروش زمین های دولتی به مردم و رونق زمین بازی
پیدایش طبقات اجتماعی جدیدتغییر نظام آموزش و پرورش
رویارویی روحانیت با زمینه ی آموزش و پرورشدستگیری امام وقیام خونین پانزده خرداد
فصل دوم: هویت و اوضاع ایرانهویت ایران در مقابل غرب گراییاوضاع اقتصادی ایران در دوران رضا شاه
بازگشت به قدرت مطلقه شاهفصل سوم: آغاز انقلاب

تحقیق با موضوع انقلاب ۴۴صفحه قالب ورد قالب ویرایش

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای 28 مرداد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد
۶۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد

۶۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

روشنفكران:

مؤثرترین قشر بر ایده‌ها و گرایشات دانشجویان، روشنفكران می‌باشند. به عبارت بهتر یكی از گروه‌هایی كه همواره هدف گروه‌های روشنفكری قرار گرفته‌اند دانشجویان می‌باشند.

در دوران دهه ۱۳۲۰ روشنفكران خصائص رادیكال پیدا می‌كنند و مبارزات ضد استعماری اوج می‌گیرد. در این دهه به دلیل امكان فعالیت‌های باز سیاسی دانشجویان ایرانی به احزاب سیاسی و روشنفكران ملی و چپ (جبهه ملی و حزب توده) گرایش دارند.

پس از كودتای ۲۸ مرداد به دلیل مدرنیسم آمرانه پهلوی، روشنفكران ایرانی به سوی فرهنگ ضد تجدد گام بر می‌دارند و در دهه ۴۰ و ۵۰ این مبارزات به اوج خود می‌رسد.

طیف ملی گرایان به دلیل مطرح شدن به عنوان ایدئولوژی رسمی شاهنشاهی و طیف چپ به دلیل اینكه تجلی فرهنگ ما دیگرایانه است، در میان دانشجویان و مردم مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. در عوض گرایش دینی شدید در میان دانشجویان و نقش شریعتی در پل زدن بین دانشجویان و توده مردم، زمینه را برای افزایش نفوذ اندیشه‌های مذهبی فراهم می‌كند.

دورة پیش از انقلاب، جامعه روشنفكری ایران، تنها مانع برای تولیدات فكری و فرهنگی خود را دخالت دولت محدود بودن آزادی می‌دانستند

فهرست برخی ازمطالب:

روشنفكران:

جناح چپ سنتی:

جناح راست سنتی:

جناح راست مدرن:

جناح راست سنتی افراطی (رسا):

جناح چپ مدرن:

جناح روشنفكر تلفیقی:

نسبت و ارتباط نیروهای سیاسی با جنبش دانشجویی سالهای ۷۶-۱۳۵۷

مقالات:

تحقیق با موضوع جنبش های دانشجویی و كودتای ۲۸ مرداد ۶۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاههای مختلف

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاههای مختلف

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاههای مختلف

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدكاههای مختلف
۲۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدكاههای مختلف

۲۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تاثیر امیل دوركیم بر انسان‌شناسی

در تاریخ انسان شناسی سه شاخه بزرگ قابل تشخیص هستند: نخست انسان‌شناسی فرانسوی با اندیشمندانی چون امیل دوركیم، مارسل موس و لوی ـ برول. این شاخه به شدت از علوم طبیعی و فلسفه به ویژه از آگوست كنت متاثر بود. دوم، انسان‌شناسی امریكایی بود كه از ابتلا بر مفهوم فرهنگ پای می‌فشرد و از معان ابتلا انسان شناسی فرهنگی نام گرفت و بنیانگذاران اصلی آن (پس از لوئین هنری مورگان) فرانتس بوآس و شاگردان ؟؟ بودند. سوم، انسان شناسی بریتانیا كه تاكید آن به مفهوم جامعه در برابر فرهنگ بود. هر چند بنیانگذاران انسان شناسی بریتانیا برونیسلا و مالینوفسكی وارد طیف براون هر دو اندیشمند كاركرد گرا بودند [رادگیف ـ بحاون به شدت از دوركیم متاثر بود]، اما گسست مشخصی بین آنها وجود داشت. (فكوسی، ۱۳۸۱: ۱۷۵و۱۷۴)

با توجه به این مطلب می‌توان گفت كه دوركیم در تاریخ انسان‌شناسی و نیز بنیانگذاری این رشته سهم بسیار مهمی داشته است، چرا كه وی در دو شاخه از انسان شناسی، یعنی انسان‌شناسی فرانسوی و انسان شناسی بریتانیا، نقش بسزایی داشته است.

امیل دوركیم را می‌توان چه در منشا انسان شناسی فرانسوی و انسان‌ شناسی بریتانیا، نقش بسزایی داشته است.

امیل دوركیم را می‌توان چه منشا انسان شناسی علمی جدید و چه در منشا جامعه شناسی جدید قرار داد. در واقع به باور دوركیم، جامعه شناسی علمی گسترده بود كه مطالعه مقام جوامع را شامل می‌شد و مردم شناسی به اعتقاد و تنها یكی از شاخه‌های جامعه شناسی به حساب می‌آمد. در حالی كه مردم نگاری به نظر دوركیم، مجموعه‌ای از روش‌های میدانی بود كه به تنهایی اعتبار زیادی ندارند. می‌توانیم او را از بنیانگذاران و نظریه پردازان‌ اصلی مردم نگاری به نظر دوركیم، مجموعه‌ای از روش‌های میدانی بود كه به تنهایی اعتبار زیادی ندارند. می‌توانیم او را از بنیانگذاران و نظریه پردازان‌های اصلی كاركردگرایی بدانیم. كاركردگرایی وی به خصوص از طرق رابطه عمیق وی با سنت اثبات گرایی آگوست كنت، كه در روش شناسی دوركیمی منعكس شده است، دیده، می‌شود. (همان، ۱۴۰)

فهرست برخی ازمطالب:

دوركیم، مالینوفسكی و رادكیف ـ براون

مطالعه دینی دوركیم

– تأثیر رابرتسون اسمیت بر رهیافت مذهبی دوركیم

– هدف دوركیم در كتاب صوربنیانی حیات دینی

– اهمیت تاریخ در بررسی امر دین

– تعریف دینی

– اعتقادهای دینی

– باورهای دینی

– جادو و دین

– جان پرستی

– طبیعت پرستی

تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدكاههای مختلف ۲۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو
۴۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

۴۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه كه سكونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سكونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سكونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء كیفیت سكونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محكم اجتماعی و امثال آن معرفی می كنند.

در حالیكه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان، ۱۳۵۸ و سینجر ۱۳۵۸)، فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر ۱۳۶۹)، تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مكان زیست مجرمان، فراریان و قانون گریزان (شكویی ۱۳۵۴ و دلیر ۱۳۷۰)، اتكاء بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958 Lindern 1982 Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی، پراكندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم ۱۳۷۴) تأكید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سكونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین كسانی است كه با كشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سكونتگاههای بی ضابطه تأكید و درصدد رفع سوء تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:

در حالیكه پژوهشهای دهه ۶۰ و ۷۰ مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه، رانده شدگان از سرزمین، غریبه های شهری، بی خانمانها، دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف كرده اند، پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معكوسی رسیده اند كه بیش از مهاجرین روستایی، شهروندان كلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند كه:

از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته، هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقاء وضع سكونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت كار می كنند و سهم خود را از تولید مصرف می كنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلكه كل جامعه خود را بنا می كنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست كه ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی كه مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.

… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یك ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده كرد. با اینكه این سكونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیكال یا محافظه كار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشاركت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و كمك های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.

فهرست برخی ازمطالب:

ویژگیهای این سكونتگاهها ۴

۵- تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی ۱۰

۱-۵- وضعیت هزینه (درآمد) ۱۰

جدول شماره ۸۶-۲، وضعیت هزینه (درآمد) (هزار تومان) ۱۰

۲-۵- قیمت واحد مسكونی ۱۱

جدول شماره ۸۷-۲، قیمت ملك مسكونی در اسلام شهر در سال ۱۳۷۹ (میلیون تومان) ۱۱

۳-۵- وضعیت تركیب شغلی در اسلام شهر ۱۲

جدول شماره ۸۸-۲، وضعیت تركیب شغلی شاغلین در اسلام شهر ۱۲

۴-۵- وضعیت مكان شغل ساكنین در اسلام شهر ۱۳

جدول شماره ۸۹-۲، مكان شغل ساكنین در اسلام شهر ۱۳

۵-۵- وضعیت تغییر (تحرك) شغلی ۱۴

جدول شماره ۹۰-۲، وضعیت شغل قبلی و میزان تغییر شغل در اسلام شهر ۱۴

۶- تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اجتماعی و فرهنگی در اسلام شهر ۱۵

۱-۶- تركیب قوی و مكان سكونت قبلی ساكنین اسلام شهر ۱۵

جدول شماره ۹۱-۲، قومیت و تركیب قومی در اسلام شهر ۱۵

جدول شماره ۹۲-۲، محل تولد ساكنین اسلام شهر ۱۶

جدول شماره ۹۳-۲، استان/شهرستان محل سكونت قبل از مهاجرت به اسلام شهر ۱۸

۲-۶- ارتباط ساكنین اسلام شهر با محل تولد ۱۸

جدول شماره ۹۴-۲، میزان، شدت و جهت ارتباط با اسلام شهر ۱۹

نسبت شاخص ارتباط ۱۹

میزان ارتباط ۱۹

تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو ۴۹صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اوقات فراغت

تحقیق با موضوع اوقات فراغت

تحقیق با موضوع اوقات فراغت

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع اوقات فراغت

۱۷۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

افزایش امكانات مادی ، كاهش زمان كار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی كه فرد با فقدان و یا كمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است كه بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از ۳ سال در جامعه كشاورزی به ۱۲ سال در جامعه صنعتی و حتی ۱۹ سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یك نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید . تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شكوفایی شخصیت وی و در نهایت تكامل جامعه به حدی است كه برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند . ( ساورخانی ، ۱۳۷۰ ، ۷۶۴ )

در شهرهای بزرگ تراكم بالای ساختمان ، كمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماكن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساكنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یكی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی كه شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مكلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پاركها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساكنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از كمبود امكانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری كه لزوم توجه به امكانات تفریحی شهری را اشعار می دارند .

شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول كمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینك به یكی از بیست كلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است .

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه ۱
۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت ۴
نظریات مرتبط با فراغت ۶
اهداف گذران فراغت ۷
ویژگیهای فعالیتهای فراغتی ۱۰
كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد ۱۱
فراغت و تفریح در دین ۱۳
ابعاد اقتصادی گذران فراغت ۱۴
تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت ۱۵
تقسیم بندی وقت آزاد ۱۷
نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی ۱۹
تأثیر اوقات فراغت در معماری ۲۲
جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت ۲۳
سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران ۲۴
بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت ۲۵
تمهیدات كالبدی و راهكارهای عملی تفریح ۲۷
فضاهای فراغتی تهران ۲۸
مقدمه ۲۸
سیر تحول كاربری گذاران اوقات فراغت در تهران ۳۰
حكومت صفویه و قاجاریه : ۳۰
حكومت پهلوی اول ۳۱
حكومت پهلوی دوم ( ۲۵ ـ ۱۳۲۰ ش ) : ۳۲
حكومت پهلوی دوم ( ۴۵ ـ ۱۳۲۵ ش ) : ۳۲
حكومت پهلوی دوم ( ۵۷ ـ ۱۳۴۵ ش ) : ۳۳
حكومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن ۱۳۵۷ ) : ۳۵
تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران ۳۶
۱ ـ جمعیت شهری : ۳۶
۲ ـ تركیب سنی جمعیت : ۳۶
۳ ـ نظام تعطیلات و مرخصی ۴۰
فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۱
طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۲
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران ۴۳
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران ۴۴
تحلیل و جمع بندی ۴۷
۱ ـ ۲ ـ فضاهای جمعی ۵۰
مقدمه ۵۰
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ تمدن و جامعه ۵۰
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ تمدن و شهر ۵۱
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ شهر و حیات مدنی ۵۲
۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ فضای جمعی ۵۳
۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فضای شهری ۵۴
كاركردهای فضاهای شهری ۵۹
اهمیت پیاده روی ۶۱
مسافت فضای شهری ۶۲
میدان ۶۳
خیابان ۶۴
۱ ـ ۳ ـ انسان و طبیعت ۶۵
۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران ۶۶
۱ ـ ۴ ـ باغ ایرانی ۶۸
۱ ـ باغهای مسطح و كم شیب : ۶۹
۲ ـ باغهای شیبدار و صفه بندی شده : ۷۰
۳ ـ باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار : ۷۰
۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ آب در باغ ایرانی ۷۰
۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ گیاه در باغ ایرانی ۷۱
۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ اصول طراحی باغ ایران ۷۲
الف ) سلسله مراتب : ۷۲
ب ) تقارن : ۷۲
ج ) مركزیت : ۷۳
د ) ریتم : ۷۳
هـ ) استقلال و تشخیص فضاها : ۷۳
و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع : ۷۴
ز ) طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر : ۷۴
۱ ـ ۵ ـ چشم اندازهای فرهنگی ۷۵
موزائیك وسیع ۷۷
گزینش دشوار ۷۸
حمایت جهانی ۷۹
۱ ـ ۶ ـ حس قداست ۸۰
۱ ـ ۷ ـ گردشگری ( توریسم ) ۸۵
۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ گردشگری و گردشگران در ایران ۸۶
۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ اكوتوریسم ۸۷
امكان سنجی جاذبه های اكوتوریسم در ایران ۸۸
۱ ـ ۸ ـ طرح منظر ۸۹
۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ منظره پردازی ۹۴
۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۱ـ منظره پردازی در هنر اروپا ۹۵
منظره پردازی های آرمانی : ۹۶
منظره پردازی طبیعت گرا : ۹۷
منظره پردازی نمادگرایانه : ۹۷
۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ منظره پردازی در ایران ۹۷
فصل دوم ۱۰۰
مطالعات بستر ۱۰۰
فرحزاد در گذر زمان ۱۰۰
۲ ـ ۱ ـ شناخت تاریخ منطقه ۱۰۱
سفر امامزاده داوود ۱۰۲
درختهای توت وقفی ۱۰۵
راه امامزاده داوود ۱۰۶
سنگ مثقال ـ ینجه زار ۱۰۷
معجزات امامزاده ۱۰۹
امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن ) ۱۱۱
مطالعات اقلیمی ۱۲۱
زمین شناسی ۱۲۱
آب و هوا ۱۲۵
بارندگی ۱۲۵
دما ۱۲۵
یخبندان : ۱۲۶
فشار جو : ۱۲۷
نم نسبی : ۱۲۷
ابرناكی : ۱۲۷
ساعات آفتابی : ۱۲۷
باد : ۱۲۸
ویژگیهای طبیعی ۱۲۸
زمین لرزه های تاریخی : ۱۲۸
۲ ـ ۳ ـ پوشش گیاهی ۱۲۹
۲ ـ ۴ ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه ۱۳۱
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ شناخت سازمان فضایی : ۱۳۱
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ نظام توزیع عناصر : ۱۳۱
توده و فضا ۱۳۱
( تراكم ) ۱۳۱
كیفیت بناها ( قدمت ) ۱۳۲
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ نظام توزیع كاربریها : ۱۳۲
۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ شناخت ساخت فضیی ۱۳۴
۲ ـ ۴ ـ ۳ شناخت فضای شهری ( جمعی ) ۱۳۴
تجزیه و تحلیل فضاهای شهری : ۱۳۵
فضای شهری ( ۲ ) ۱۳۵
نتیجه گیری : ۱۳۶
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ شناخت سیمای شهر ۱۳۶
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) ۱۳۷
عوامل سازندة سیمای بیرونی شهر ۱۳۷
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ سیمای درونی بافت ۱۳۸
۱ ـ راه ۱۳۸
۲ ـ كره ۱۳۹
۳ ـ نشانه ۱۳۹
۴ ـ لبه ۱۴۰
۵ ـ محله ۱۴۰
۲ ـ ۵ ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی ۱۴۱
۲ ـ ۶ ـ تحولات جمعیتی ، اقتصادی و فعالیتی ۱۴۳
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده ۱۴۳
۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۱ ـ تغییرات اكولوژی اجتماعی ۱۴۳
۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۲ ـ تعارض طبیعت و شهر ۱۴۴
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ نا امنی اجتماعی ۱۴۵
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۴ ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده ۱۴۵
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ وضعیت مالكیت اراضی ۱۴۵
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ ۱ـ نحوه حقوقی مالكیت اراضی ۱۴۶
منابع طبیعی ۱۴۶
مالكیت عرضی اراضی روستا ۱۴۶
حرایم و اراضی طرح دار : ۱۴۷
۲ ـ ۷ ـ مطالعات منظر محیط ۱۴۷
۲ ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه ۱۴۸
۲ ـ ۸ ـ ۱ ـ شبكه حمل و نقل ۱۴۸
۲ ـ ۹ ـ طرحها و پروژه های مصوب ۱۵۰
۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ كلیات طرح تفصیلی ۱۵۰
۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ طرح جامع قدیم تهران ۱۵۱
۲ ـ ۹ ـ ۳ ـ طرح اجرایی تهران ( ۱۳۵۰ ) ۱۵۲
۲ ـ ۹ ـ ۴ ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( ۱۳۵۱ ) ۱۵۲
۲ ـ ۹ ـ ۵ ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( ۱۳۷۰ ) ۱۵۲
۲ ـ ۹ ـ ۶ ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( ۱۳۷۴ ) ۱۵۴
۲ ـ ۹ ـ ۷ ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( ۱۳۷۲ ـ شهرداری تهران ) ۱۵۵
نتیجه گیری ۱۵۵
فصل سوم : ۱۵۷
امكانات و محدودیتها ۱۵۷
۳ ـ ۱ ـ امكانات و محدودیتهای طبیعی ۱۵۷
امكانات ۱۵۷
محدودیتها ۱۵۷
۳ ـ ۲ ـ امكانات و محدودیتهای كالبدی ۱۵۸
امكانات ۱۵۸
محدویتها ۱۵۸
۳ ـ ۳ ـ امكانات و محدودیتهای اجتماعی ۱۵۹
امكانات ۱۵۹
محدودیتها ۱۵۹
فصل چهارم : ۱۶۰
اهداف كلی و اهداف عملیاتی ۱۶۰
۴ ـ ۱ـ اهداف كلی ۱۶۰
۴ ـ ۲ ـ اهداف عملیاتی ۱۶۰
فصل پنجم ۱۶۲
برنامه های پیشنهادی ۱۶۲
۵ ـ ۱ ـ برنامه كاربری اراضی ۱۶۲
اهداف ۱۶۲
۵ ـ ۲ ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها ۱۶۲
۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ برنامه حمل و نقل ۱۶۲
اهداف ۱۶۲
۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ برنامه زیر ساختها ۱۶۲
اهداف ۱۶۲
۵ ـ ۳ ـ برنامه مدیریت آب ۱۶۳
اهداف ۱۶۳
۵ ـ ۴ ـ برنامه نظام فضای باز و سبز ۱۶۳
اهداف ۱۶۳
۵ ـ ۵ ـ برنامه طراحی شهری ۱۶۴
اهداف ۱۶۴

مقدمه ۱
۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت ۴
نظریات مرتبط با فراغت ۶
اهداف گذران فراغت ۷ویژگیهای فعالیتهای فراغتی ۱۰كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد ۱۱فراغت و تفریح در دین ۱۳ابعاد اقتصادی گذران فراغت ۱۴تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت ۱۵تقسیم بندی وقت آزاد ۱۷نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی ۱۹
تأثیر اوقات فراغت در معماری ۲۲
جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت ۲۳
سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران ۲۴بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت ۲۵
تمهیدات كالبدی و راهكارهای عملی تفریح ۲۷فضاهای فراغتی تهران ۲۸مقدمه ۲۸
سیر تحول كاربری گذاران اوقات فراغت در تهران ۳۰حكومت صفویه و قاجاریه : ۳۰
حكومت پهلوی اول ۳۱حكومت پهلوی دوم ( ۲۵ ـ ۱۳۲۰ ش ) : ۳۲
حكومت پهلوی دوم ( ۴۵ ـ ۱۳۲۵ ش ) : ۳۲حكومت پهلوی دوم ( ۵۷ ـ ۱۳۴۵ ش ) : ۳۳
حكومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن ۱۳۵۷ ) : ۳۵تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران ۳۶
۱ ـ جمعیت شهری : ۳۶۲ ـ تركیب سنی جمعیت : ۳۶۳ ـ نظام تعطیلات و مرخصی ۴۰
فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۱طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۲
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران ۴۳ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران ۴۴
تحلیل و جمع بندی ۴۷۱ ـ ۲ ـ فضاهای جمعی ۵۰
مقدمه ۵۰۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ تمدن و جامعه ۵۰۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ تمدن و شهر ۵۱
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ شهر و حیات مدنی ۵۲۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ فضای جمعی ۵۳۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فضای شهری ۵۴
كاركردهای فضاهای شهری ۵۹اهمیت پیاده روی ۶۱مسافت فضای شهری ۶۲
میدان ۶۳خیابان ۶۴۱ ـ ۳ ـ انسان و طبیعت ۶۵
۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران ۶۶۱ ـ ۴ ـ باغ ایرانی ۶۸۱ ـ باغهای مسطح و كم شیب : ۶۹
۲ ـ باغهای شیبدار و صفه بندی شده : ۷۰۳ ـ باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار : ۷۰۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ آب در باغ ایرانی ۷۰
۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ گیاه در باغ ایرانی ۷۱۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ اصول طراحی باغ ایران ۷۲الف ) سلسله مراتب : ۷۲
ب ) تقارن : ۷۲ج ) مركزیت : ۷۳د ) ریتم : ۷۳
هـ ) استقلال و تشخیص فضاها : ۷۳و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع : ۷۴ز ) طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر : ۷۴
۱ ـ ۵ ـ چشم اندازهای فرهنگی ۷۵موزائیك وسیع ۷۷گزینش دشوار ۷۸
حمایت جهانی ۷۹۱ ـ ۶ ـ حس قداست ۸۰۱ ـ ۷ ـ گردشگری ( توریسم ) ۸۵
۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ گردشگری و گردشگران در ایران ۸۶۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ اكوتوریسم ۸۷امكان سنجی جاذبه های اكوتوریسم در ایران ۸۸
۱ ـ ۸ ـ طرح منظر ۸۹۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ منظره پردازی ۹۴۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۱ـ منظره پردازی در هنر اروپا ۹۵
منظره پردازی های آرمانی : ۹۶منظره پردازی طبیعت گرا : ۹۷منظره پردازی نمادگرایانه : ۹۷
۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ منظره پردازی در ایران ۹۷فصل دوم ۱۰۰مطالعات بستر ۱۰۰فرحزاد در گذر زمان ۱۰۰
۲ ـ ۱ ـ شناخت تاریخ منطقه ۱۰۱سفر امامزاده داوود ۱۰۲درختهای توت وقفی ۱۰۵راه امامزاده داوود ۱۰۶
سنگ مثقال ـ ینجه زار ۱۰۷معجزات امامزاده ۱۰۹امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن ) ۱۱۱مطالعات اقلیمی ۱۲۱
زمین شناسی ۱۲۱آب و هوا ۱۲۵بارندگی ۱۲۵دما ۱۲۵
یخبندان : ۱۲۶فشار جو : ۱۲۷نم نسبی : ۱۲۷
ابرناكی : ۱۲۷ساعات آفتابی : ۱۲۷باد : ۱۲۸
ویژگیهای طبیعی ۱۲۸زمین لرزه های تاریخی : ۱۲۸۲ ـ ۳ ـ پوشش گیاهی ۱۲۹
۲ ـ ۴ ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه ۱۳۱۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ شناخت سازمان فضایی : ۱۳۱۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ نظام توزیع عناصر : ۱۳۱
توده و فضا ۱۳۱( تراكم ) ۱۳۱كیفیت بناها ( قدمت ) ۱۳۲
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ نظام توزیع كاربریها : ۱۳۲۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ شناخت ساخت فضیی ۱۳۴۲ ـ ۴ ـ ۳ شناخت فضای شهری ( جمعی ) ۱۳۴
تجزیه و تحلیل فضاهای شهری : ۱۳۵فضای شهری ( ۲ ) ۱۳۵نتیجه گیری : ۱۳۶
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ شناخت سیمای شهر ۱۳۶۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) ۱۳۷عوامل سازندة سیمای بیرونی شهر ۱۳۷
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ سیمای درونی بافت ۱۳۸۱ ـ راه ۱۳۸۲ ـ كره ۱۳۹۳ ـ نشانه ۱۳۹۴ ـ لبه ۱۴۰۵ ـ محله ۱۴۰۲ ـ ۵ ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی ۱۴۱۲ ـ ۶ ـ تحولات جمعیتی ، اقتصادی و فعالیتی ۱۴۳۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده ۱۴۳۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۱ ـ تغییرات اكولوژی اجتماعی ۱۴۳۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۲ ـ تعارض طبیعت و شهر ۱۴۴۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ نا امنی اجتماعی ۱۴۵۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۴ ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده ۱۴۵۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ وضعیت مالكیت اراضی ۱۴۵۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ ۱ـ نحوه حقوقی مالكیت اراضی ۱۴۶منابع طبیعی ۱۴۶مالكیت عرضی اراضی روستا ۱۴۶حرایم و اراضی طرح دار : ۱۴۷۲ ـ ۷ ـ مطالعات منظر محیط ۱۴۷۲ ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه ۱۴۸۲ ـ ۸ ـ ۱ ـ شبكه حمل و نقل ۱۴۸۲ ـ ۹ ـ طرحها و پروژه های مصوب ۱۵۰۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ كلیات طرح تفصیلی ۱۵۰۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ طرح جامع قدیم تهران ۱۵۱۲ ـ ۹ ـ ۳ ـ طرح اجرایی تهران ( ۱۳۵۰ ) ۱۵۲۲ ـ ۹ ـ ۴ ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( ۱۳۵۱ ) ۱۵۲۲ ـ ۹ ـ ۵ ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( ۱۳۷۰ ) ۱۵۲۲ ـ ۹ ـ ۶ ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( ۱۳۷۴ ) ۱۵۴۲ ـ ۹ ـ ۷ ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( ۱۳۷۲ ـ شهرداری تهران ) ۱۵۵نتیجه گیری ۱۵۵فصل سوم : ۱۵۷امكانات و محدودیتها ۱۵۷۳ ـ ۱ ـ امكانات و محدودیتهای طبیعی ۱۵۷امكانات ۱۵۷محدودیتها ۱۵۷۳ ـ ۲ ـ امكانات و محدودیتهای كالبدی ۱۵۸امكانات ۱۵۸محدویتها ۱۵۸۳ ـ ۳ ـ امكانات و محدودیتهای اجتماعی ۱۵۹امكانات ۱۵۹محدودیتها ۱۵۹فصل چهارم : ۱۶۰اهداف كلی و اهداف عملیاتی ۱۶۰۴ ـ ۱ـ اهداف كلی ۱۶۰۴ ـ ۲ ـ اهداف عملیاتی ۱۶۰فصل پنجم ۱۶۲برنامه های پیشنهادی ۱۶۲۵ ـ ۱ ـ برنامه كاربری اراضی ۱۶۲اهداف ۱۶۲۵ ـ ۲ ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها ۱۶۲۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ برنامه حمل و نقل ۱۶۲اهداف ۱۶۲۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ برنامه زیر ساختها ۱۶۲اهداف ۱۶۲۵ ـ ۳ ـ برنامه مدیریت آب ۱۶۳اهداف ۱۶۳۵ ـ ۴ ـ برنامه نظام فضای باز و سبز ۱۶۳اهداف ۱۶۳۵ ـ ۵ ـ برنامه طراحی شهری ۱۶۴اهداف ۱۶۴

تحقیق با موضوع اوقات فراغت ۱۷۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع بلوغ تولد دیگر

تحقیق با موضوع بلوغ تولد دیگر

تحقیق با موضوع بلوغ تولد دیگر

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع بلوغ ….. تولد دیگر
۲۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع بلوغ ….. تولد دیگر

۲۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مفهوم بلوغ را بطور كلی به منزله دوره‌ای از حیات انسانی تلقی می‌كنند كه «مرحله‌ بی‌فراری و نابسامانی» است. مرحله ای از زندگی فرد كه در آن، این نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها اجتناب ناپذیر است. اما واقعیت این است كه اینگونه اندیشیدن در مورد بلوغ اندكی افراطی و غیرقابل قبول می‌‌باشد. چرا كه وقتی، كودك از محیط سرشار از آرامش، امنیت و محبت یك خانواده به حیات خویش ادامه می‌دهد این دورة آشفته و نابسامان را هم به خوبی و بدون هیچگونه نظم و اختلالی سپری خواهد كرد و پا به عرصه مرحله بعدی زندگی یعنی دورة بزرگسالی خواهد گذاشت.

اما، با وجود این، تغییر و تحولات روانی و جسمانی مهمی در شخص روی می‌دهد كه خواه ناخواه وی را از دورة كودكی و دورة بزرگسالی جدا می‌سازد و او را در دوره‌ای مابین این دو، قرار می‌دهد كه همان «مرحلة بلوغ» است.

عده‌ای از روان‌شناسان، دورة نوجوانی و بلوغ را به اعتباری دوران آشوب، طغیان و سركشی نام نهاده‌اند. منظور از ذكر این واژه‌ها در مورد بلوغ، این تصورنیست كه نوجوانان افرادی سركش و آشوبگر هستند بلكه نظر آنها در این مورد به انقلاب درونی دوران بلوغ متوجه است و نه جنبه‌ ظاهری و خارجی آن. چرا كه در این مرحله تغییرات فیزیولوژیكی با تغییراتی در رفتار توام بودن و نوجوانان در تطابق و سازش خویش با محیط دچار اشكال می‌شود.

سن بلوغ

در این كه سن بلوغ در چه زمانی آغاز و در چه سنی پایان می‌گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و بسیار دشوار است كه سن معینی برای شروع و پایان مرحلة بلوغ تعیین نمائیم، چرا كه در مرتبه اول علائم بلوغ گوناگون و متنوع است ودیگر اینكه آغاز بلوغ به حسب ساختمان جسمانی و وضعیت روحی و روانی افراد، متفاوت است. مسئله دیگری كه از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد این تحقیقات دانشمندان اروپا و امریكا موید این نظر است كه سن بلوغ نوجوان امروز نسبت به زمان نوجوانی پدران و مادران ما اندكی متفاوت است. بعبارت دیگر نسل كنونی زودتر از نسل‌های گذشته به مرحلة بلوغ می‌رسد و این زودرسی بلوغ، در شهرها، بویژه شهرهای صنعتی و پرآشوب بارزتر به چشم می‌خورد. علت این امر شاید وضعیت خاص زندگی شهرنشینی جدید و محیط پرورشی نوینی است كه نوجوانان نیز از آن بی‌بهره‌ نیستند. این عوامل موثر عبارتند از: سینما، رسانه‌های گروهی شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، كتاب‌‌های ویژه كودكان و نوجوانان، بهبودی وضع تعلیم و تربیت در بیشتر خانواده‌ها، وضع تغذیه‌ و بهداشت فردی و روانی مناسب‌تر نسبت به نسل‌های گذشته. كه تمام این عوامل در این زودرسی نسبت به گذشته بی‌تأثیر نیستند.

تحولات فیزیكی (بدنی)

شورع مرحله بلوغ در پسر و دختر با یك سری تغییرات بیولوژیك همراه است و یك تا دوسال قبل از آغاز دورة بلوغ، رشد عمومی بدن دچار تغییرات و دگرگونیهایی می‌شود كه این تحولات، مقدمات بلوغ را فراهم می‌آورند كه این مرحله «دوره پیش از بلوغ» نامیده می‌شود.

پس از‌ آن طرح عمومی بدن در پسران و دختران دستخوش تحول ناگهانی می‌شود كه این تغییرات در پسرها بین سنین ۱۵ – 11 سالگی و در دخترها بین سنین ۱۲ – 9 سالگی ظهور می‌نماید. در پسرها، شانه‌ها پهن‌تر می‌گردد، چربی اضافی دستها و پاها بتدریج ظهور می‌یابد. رویش مو در پشت لبها‌ آغاز شده و بتدریج چانه و گونه‌ها را نیز دربرمی‌گیرد كه معمولا در سن ۱۸ سالگی صورت نوجوان پسر كامل شده و به یك مرد جوان شبیه می‌شود، در عین حال رویش مو در سینه و دیگر اندام نیز آغاز می‌شود. صدای پسران نیز تغیر می‌:ند كه در آغاز این تغییر، صدا دورگه شده و سپس بم می‌‌گردد و تن صدای مردانه را به خود می‌گیرد.

اما آنچه كه در این رشد سریع جسمانی قابل توجه می باشد رشد استخوانهای دستها و پاها است. حداكثر سرعت رشد استخوانی در پسرها حدود سن ۱۵ – 14 سالگی است و در این هنگام، بویژه استخوانهای پاها رشد بسیار سریع و چشمگیری دارند و پاها كشیده‌تر می‌شوند و در نتیجه به نوجوان یك ظاهر ناموزون می‌ بخشد، كه در این حالت معمولا تمام نوجوانان در كارهایشان به گونه‌ای دچار عدم تعادل و بی‌مهارتی می شوند. و همانگونه كه اشاره شد علت این امر، رشد بیش از حد استخوانهای بلند است كه در نتیجه دستها و پاها قدرت تطبیقی خود را از دست می دهند.

فهرست برخی ازمطالب:

سن بلوغ

تحولات فیزیكی (بدنی)

تحولات روانی دوره بلوغ

زودرسی بلوغ

تصورات باطل در مورد بلوغ

خلاصه

تحقیق با موضوع بلوغ … تولد دیگر ۲۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان
۹۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

۹۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

خلاصه

انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و كافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تكامل یافته و دارای سلامت روانی كسانی هستند كه توانایی و مهارت كافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره در صدد تغییر موقعیت خویش در جهت رشد و تكمیل هستند. این ویژگی‌ها نشانگر برخورداری اینگونه افراد از مهارتهای زندگی می‌باشد. در حال كه افراد ناموفق و كسانی كه به رشد و پیشرفت متعادل در جنبه‌های گوناگون زندگی دست نیافته‌اند از سلامت روانی كمتری برخوردارند و همچنین توانایی حل مؤثر مشكلات و مسائل زندگی را ندارند می‌توان گفت كه فاقد مهارتهای زندگی كافی هستند. بدین ترتیب برخورداری از مهارتهای زندگی و به كارگیری آن جهت دستیابی به رشد و كمال می‌تواند بسیاری از مشكلات،‌ ناكامی‌ها و ناهنجاری‌ها را رفع نماید و در عوض یك زندگی با نشاط، پرتلاش، رو به پیشرفت و كمال،‌ مفید و سازنده را به ارمغان آورد و چه بهتر است كه كسب این مهارتها از دوران نوجوانی آغاز گردد. با توجه به اینكه تحقیقات بسیاری موضوع فوق را مورد تأیید قرار داده‌اند و همچنین باور و اعتقاد پژوهشگر به اینكه لازمه موفقیت و تكامل همه جانبه در زندگی، برخورداری از سلامت روانی و آگاهی از شیوه صحیح و مناسب زندگی و در نتیجه سبك زندگی سالم می‌باشد، به همین جهت،‌ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان پرداخته است.

فهرست برخی ازمطالب:

خلاصه

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

متغیرهای پژوهش

– متغیر مستقل

– متغیرهای وابسته

– متغیرهای كنترل

– متغیرهای مداخله‌گر (تعدیل كننده)

تعریف علمی و عملیاتی «مهارت‌های زندگی» :

تعریف علمی و عملیاتی «سلامت روان» :

تعریف علمی و عملیاتی «منبع كنترل» :

مبنای تئوریكی برنامه آموزش مهارتهای زندگی

اهداف آموزش مهارتهای زندگی

اهمیت مهارتهای زندگی در سلامت روانی

ابعاد مهارتهای زندگی

تحقیق با موضوع بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان ۹۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماری

تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماری

تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعه آماری

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعة آماری

۲۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

حجم نمونه و جامعة آماری
در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای كلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی كه از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به كل جامعه آماری پس بطور كلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است.
اما منظور از جامعة آماری همان جامعه اصلی است كه از آن نمونه‌ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعة آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است كه مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

حجم نمونه و جامعة آماریدر تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای كلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی كه از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به كل جامعه آماری پس بطور كلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است.اما منظور از جامعة آماری همان جامعه اصلی است كه از آن نمونه‌ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعة آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است كه مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

فهرست برخی ازمطالب:

روش شناسی تحقیق

۱- فقر

۲- اعتیاد

۳- معتاد

۴- فرهنگ

۵- سواد

۶- باورهای دینی

تعریف مفاهیم عملیاتی

۱- فقر

۲- فقر فرهنگی

۳- ضعف باورهای دینی

۴- اختلاف والدین

۵- اختلالات روانی

۶- میزان تحصیلات

تحقیق با موضوع حجم نمونه و جامعة آماری ۲۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش