تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد

تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد


تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد در خصوص نحوه وصول جزاي نقدي در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطلبي ذكر نشده است. دريافت محكوم به احكام حقوقي نيز مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ صورت مي گيرد. با اين وجود قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ به منظور وصول جزاي نقدي و محكوم به از راه حل شديدتري استفاده نموده است. و آن عبارت است از بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت جزاي نقدي يا محكوم به. در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي در ازاي هر روز بازداشت مبلغ پنجاه هزار ريال از اصل جزاي نقدي كسر مي گردد. اما در خصوص بازداشت محكوم عليه ممتنع در احكام مالي اين بازداشت، چيزي از محكوم به كسر نمي نمايد و محكوم عليه در هر حال موظف به پرداخت كل مبلغ مي باشد. و توقيف وي تا زمان تأديه …

تحقیق تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل – ۳۷ ص وورد

تحقیق تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل – ۳۷ ص وورد


تحقیق تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل  – 37 ص وورد تحقیق تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل  – 37 ص وورد تحقیق تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل  – 37 ص وورد تحقیق تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل  – 37 ص وورد فهرست مطالب   مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………3 تعریف نمایندگی حقوقی  …………………………………………………………………………………4 عناصر نمایندگی حقوقی  …………………………………………………………………………………6 انواع نمایندگی حقوقی   …………………………………………………………………………………..8 انقضای نمایندگی حقوقی  ……………………………………………………………………………….12 جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی  …………. …

تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۹ ص وورد

تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۹ ص وورد


تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۹ ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۹ ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۹ ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۹ ص وورد با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي يكي از موضوعات بحث انگيز در بين حقوقدانان واكنش سياست كيفري كشور با پديده معاملات به قصد فرار از دين است. اهميت بحث در اينجاست كه قانونگذار كشورمان در روزگاري حتي از اعمال ضمانت اجرايي مدني يعني عدم نفوذ اين معاملات به دليل غيرشرعي بودن امتناع مي‌كرد تا جايي كه منتهي به حذف ماده [۱]۲۱۸  قانون مدني شد. البته شوراي نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلكه دست اندركاران تهيه لايحه اصلاحيه آن را حذف نمودند ، كميسيون امور قضايي مجلس هم تصويب كرد و البته شوراي نگهبان هم برخلاف آن ايرادي وارد نكرد. از همان روزهاي اوليه تصويب اصلاحيه قانون مدني ، بر حذف ماده ۲۱۸ انتقاداتي وارد مي شد ، مخصوصاً از سوي دادگاه ها كه مواجه با اين نوع معاملات و دعاوي مربوط به آن بودند مشكلات ناشي از حذف اين ماده مطرح مي گرديد.[۲] زيرا رويه اي كه بيش از پنجاه سال در محاكم …

تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص وورد

تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص وورد


تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد در ريشه يابي اين قانون بهتر ديده شد كه ابتدا از قرآن مجيد كه كتاب هدايت و راهنمايي همه بشر از روز ازل الي الابد است، شروع شود. در اين كتاب آسماني، از مسؤوليت محكوم عليه آنطور كه در قوانين مدون آمده است، ذكري به ميان نيامده است بلكه يا مسؤليت به طور كلي و يا مسؤليت مديون و متعهد به ايفاء دين و تعهد مورد بحث قرار گرفته است. مبحث اول- مسؤليت ناشي از دين مسؤوليت محكوم عليه در قرآن به صراحت ذكر نشده است اما با كاوش در آيات قرآن مي توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمين و مسؤوليت ناشي از تعدي و تفريط را از آنها استنباط كرد. قرآن مجيد به مسئله مسؤليت و خصوصاً مسؤوليت ناشي از دين و تعهد و انجام آن اهميت زيادي قائل شده است. آياتي در اين مورد نيز مي توان در قرآن ملاحظه كرد. قرآن به طور كلي و عام فرمود: به تمام پيمان هايي كه مي بنديد وفادار باشيد.تحقیق مسؤوليت محك …

تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۱ ص وورد

تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۱ ص وورد


تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۱ ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۱ ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۱ ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۱ ص وورد با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي يكي از موضوعات بحث انگيز در بين حقوقدانان واكنش سياست كيفري كشور با پديده معاملات به قصد فرار از دين است. اهميت بحث در اينجاست كه قانونگذار كشورمان در روزگاري حتي از اعمال ضمانت اجرايي مدني يعني عدم نفوذ اين معاملات به دليل غيرشرعي بودن امتناع مي كرد تا جايي كه منتهي به حذف ماده [۱]۲۱۸  قانون مدني شد. البته شوراي نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلكه دست اندركاران تهيه لايحه اصلاحيه آن را حذف نمودند ، كميسيون امور قضايي مجلس هم تصويب كرد و البته شوراي نگهبان هم برخلاف آن ايرادي وارد نكرد. از همان روزهاي اوليه تصويب اصلاحيه قانون مدني ، بر حذف ماده ۲۱۸ انتقاداتي وارد مي شد ، مخصوصاً از سوي دادگاه ها كه مواجه با اين نوع معاملات و دعاوي مربوط به آن بودند مشكلات ناشي از حذف اين ماده مطرح مي گرديد.[۲] زيرا رويه اي كه بيش از پنجاه سال در محاكم&nbsp …

تحقیق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري – ۲۷ ص وورد

تحقیق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري – ۲۷ ص وورد


تحقیق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري – ۲۷ ص وورد تحقیق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري – ۲۷ ص وورد تحقیق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري – ۲۷ ص وورد تحقیق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري – ۲۷ ص وورد فهرست مطالب عنوان                                                                                 صفحه پيشگفتار …………………………………………………………………………………………. فصل اول – كليات مبحث اول : مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ ………………………………. مبحث دوم : موضوع مسئو …

تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین – ۳۸ ص وورد

تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین – ۳۸ ص وورد


تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین – ۳۸ ص وورد تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین – ۳۸ ص وورد تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین – ۳۸ ص وورد تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین – ۳۸ ص وورد فهرست مندرجات چکیده بخش اول : کلیات ساخت دیوار حائلی واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی صلاحیت مشورتی دیوان آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان مواضع حقوقی طرفین ذینفع   بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری مبحث اول : صلاحیت دیوان صلاحیت دیوان تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای سابقه تاریخی موضوع شرح ساخت دیوار مبحث سوم : قسمت ماهوی رای بند اول : استنادات رای منشور سازمان ملل متحد و …

تحقیق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی – ۶۹ ص وورد

تحقیق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی – ۶۹ ص وورد


تحقیق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی – ۶۹ ص وورد تحقیق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی – ۶۹ ص وورد تحقیق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی – ۶۹ ص وورد تحقیق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی – ۶۹ ص وورد فصل اول : بررسی فقهی فروش دین  پس از تبیین دین و روشن شدن معنای آن و همچنین بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین، جا دارد این معامله از نظر فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اساساً با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین درگیر بودن اشخاص با دین، این معامله مورد توجه فقهای عظام هم شیعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصیل نظرات خود را در خصوص این معامله و صحت آن بیان نمودند که در این فصل به تبیین دیدگاه های آنها پرداخته می شود.   مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه  علما و فقهای عامه در خصوص  فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث قایل به تفکیک شده اند و فروش دین به مدیون را جایز وبه شخص ثالث را عمدتا غیر مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات آنها در این مبحث طی دو گفتار جداگانه بررسی …

تحقیق بحران اشتغال در افغانستان – ۶۰ ص وورد

تحقیق بحران اشتغال در افغانستان – ۶۰ ص وورد


تحقیق بحران اشتغال در افغانستان – ۶۰ ص وورد تحقیق بحران اشتغال در افغانستان – ۶۰ ص وورد تحقیق بحران اشتغال در افغانستان – ۶۰ ص وورد تحقیق بحران اشتغال در افغانستان – ۶۰ ص وورد بودا در افغانستان تخريب نشد، از شرم فرو ريخت.   چنانچه اين مقاله را به طور كامل بخوانيد حدود يك ساعت از وقت شما را خواهد گرفت. در همين يك ساعت، حداقل ۱۲ نفر ديگر در افغانستان از جنگ و گرسنگي مي ميرند و ۶۰ نفر ديگر از افغانستان آواره كشور هاي ديگر مي شوند. اين مقاله در توضيح علت اين مرگ و آوارگي است. اگر اين موضوع تلخ خيلي به زندگي شيرين شما مربوط نيست، از خواندن آن منصرف شويد.    جايگاه افغانستان در ذهنيت مردم كرة زمين در سال ۲۰۰۰ در جشنوارة پوسان در كشور كره جنوبي حضور داشتم و در پاسخ اين سؤال كه فيلم بعدي تو دربارة چيست، مي گفتم: دربارة افغانستان. و بلافاصله مورد اين پرسش واقع مي شدم كه “افغانستان چيست؟” چرا اين چنين است؟ چرا تا اين اندازه مي تواند كشوري در جهان مهجور باشد كه مردم يك كشور آسيايي مثل كره جنوبي حتي نام افغانستان را به عنوان يك كشور ديگر آسيايي نشنيده باشند؟ دليل آن واضح است. …

تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي – ۲۹ ص وورد

تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي – ۲۹ ص وورد


تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي – ۲۹ ص وورد تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي – ۲۹ ص وورد تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي – ۲۹ ص وورد تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي – ۲۹ ص وورد چكيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستي‏‏ها‏ي اين مبحث كشف و راه‏كارهاي حل آن ارائه گرديده است. شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپي‏گري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار مي‏گردد. واژگان كليدي: عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازات‏ها‏‏ي بدني، فعل حرام، خانواده. …

تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) – ۴۹ ص وورد

تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) – ۴۹ ص وورد


تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) – ۴۹ ص وورد تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) – ۴۹ ص وورد تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) – ۴۹ ص وورد تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) – ۴۹ ص وورد تحقیق خرید و فروش دین پولی (تنزیل) – ۴۹ ص وورد امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی فیمابین مردم، اسناد تجاری[۱] به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهدٌ له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند[۲] و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی از ويژگی ها و امتیازات اسناد تجاری، این است که می توانند وسیله ای برای ابزار کسب اعتبار دارنده سند محسوب گردند.[۳] همانطور که می دانیم اکثر معاملات انجام گرفته فیمابین تجار بر مبنای اعتبار آنها صورت می گیرد، زیرا همیشه پول نقد در اختیار آنها نیست که در مبادلات پرداخت گردد. بنابراین در معاملات نسیه که گردش بازرگانی بر آن است خریداردر برابر کالا و اموالی که می خرد …

تحقیق پيشينه تحقيق محکومیت مالی – ۱۶ ص وورد

تحقیق پيشينه تحقيق محکومیت مالی – ۱۶ ص وورد


تحقیق پيشينه تحقيق محکومیت مالی – ۱۶ ص وورد تحقیق پيشينه تحقيق محکومیت مالی – ۱۶ ص وورد تحقیق پيشينه تحقيق محکومیت مالی – ۱۶ ص وورد تحقیق پيشينه تحقيق محکومیت مالی – ۱۶ ص وورد در حقوق رم، اگر بدهكار نمي توانست دين خود را اداء نمايد به درجه بندگي و بردگي تنزل مي يافت و طلبكار حق داشت او را بكشد يا بفروشد.[۱] شيوه هاي ديگري از طرز برخورد رفتار با بدهكاران در يونان و رم قديم وجود داشته است از جمله اينكه: مرسوم بود كه اگر مديوني نمي توانست دين خود را اداء كند، داين حق داشت او را تا استهلاك معادل طلبش برده خويش سازد و يا به كار وادارد و مجازاتهاي سخت بر او اعمال نمايد.[۲] مطابق بعضي از دستورات الواح دوازده گانه در سال ۴۵۱ قبل از ميلاد تدوين و در رم به مرحله اجرا در آمده است، اگر مقروض نمي توانست دين خود را اداء كند داين حق داشت او را به قتل برساند يا در ممالك ماوراء تيبر او را بفروشد و هرگاه تعداد طلبكاران از يك نفر تجاوز كند مي توانند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه كنند.[۳] در حقوق رم، توقيف بدهكاري كه مي توانست دين خود را بپردازد ولي از پرداخت تعلل مي ورزيد به منظور الزام و …

تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) – ۴۸ ص وورد

تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) – ۴۸ ص وورد


تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) – ۴۸ ص وورد تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) – ۴۸ ص وورد تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) – ۴۸ ص وورد تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن  (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) – ۴۸ ص وورد فهرست مطالب عنوان                                                                                                        صفحه مقدمه……………. …

تحقیق نوجوان و مشاركت در جامعه مدني – ۳۵ ص وورد

تحقیق نوجوان و مشاركت در جامعه مدني – ۳۵ ص وورد


تحقیق نوجوان و مشاركت در جامعه مدني   – 35 ص وورد تحقیق نوجوان و مشاركت در جامعه مدني   – 35 ص وورد تحقیق نوجوان و مشاركت در جامعه مدني   – 35 ص وورد تحقیق نوجوان و مشاركت در جامعه مدني   – 35 ص وورد      11-نوجوان كيست؟ ۱-۱۱ تعريف نوجوان دوره نوجواني پلي است بين كودكي و بزرگسالي. دوره اي خيلي حساس كه تفاوت بسيار زيادي با كودكي دارد. نوجوان به خاطر شتاب رفتن به بزرگسالي و آن ريشه اي كه از كودكي در خودش حفظ كرده، مي خواهد پلي بزند و ويژگي اين پل بسيار خاص است و بايد شناخته شود. بچه ها در حال زندگي مي كنند؛ جوانها در آينده و پيران در گذشته ، اين يك واقعيت است. نوجواني سني است كه هر سه تاي اينها را دارد. هم ويژگيهاي كودكي و هم به جواني نزديك است و به آينده فكر مي كند و از طرفي نبايد از حال خودش غافل باشد كه بسيار مهم است و نوجوان نبايد از اهميت اين مرحله غافل شود.[۱]   2-11-ويژگي هاي دوره نوجواني برخي از صاحب نظران نوجواني را از بحراني ترين مراحل زندگي به حساب آورده اند. اين عده مي گويند كه دوره نوجواني مرحله طوفان …

تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد

تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد


تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد فهرست مطالب مقدمه ۱-۱: معاني اصل صحت ۲-۲: ادله اصل صحت ۳-۳: اصل صحت و قاعد فراغ ۴-۴: اجراي اصل صحت و قراردادها ۵-۵: مراد از اصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل ۶-۶: اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي ۷-۷: اصل صحت در حقوق موضوعه ايران ۸-۸: موارد جريان اصل صحت ۹-۹: اذكان و شاهد براي اعمال اصل صحت ۱۰-۱۰: استثنائات قاعده صحت ۱۱-۱۱: حكم تعارض اصل صحت با استصحاب ۱۲-۱۲: اصل صحت در اقوال ۱۳-۱۳: قوانين ايران و اصل صحت نتيجه‌گيري تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها – ۲۷ ص وورد مقدمه: در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در …

تحقیق جامعه مدني – ۲۶ ص وورد

تحقیق جامعه مدني – ۲۶ ص وورد


تحقیق جامعه مدني  – 26 ص وورد تحقیق جامعه مدني  – 26 ص وورد تحقیق جامعه مدني  – 26 ص وورد تحقیق جامعه مدني  – 26 ص وورد ۲- تعريف جامعه مدني جامعه مدني حوزه اي از نهادهاي مستقل تحت حمايت قانون است كه در آن افراد واجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعي بر خوردارند وگروه هاي خودگردان كه در آن در هم زيستي مسالمت آميز با يكديگر به سر مي برند وبه صورت نهادهاي واسطه وداوطلبانه ميان دولت وافراد عمل مي كنند . از زماني كه براي اولين بار مفهوم جامعه مدني (sociefscivils   (   توسط سپسرون درسالهاي پيش از آغاز مسيحيت بيان شد تا به امروز شاهد جدال انديشه فرا مدرنيته با تفكر مدرن هستيم اين مفهوم معاني وتعابير متعددي را به خود ديده است . نظر ديگري معتقد است با رويكرد تاريخي مي توان سه تعبير كلي از آن استخراج كرد . ۱- جامعه مدني به معناي رهايي از وضع طبيعي به مفهوم مدنيت وجامعه متمدن كه همزمان با تكوين دولت عملي شده است . ۲- جامعه مدني به مفهوم نقطه مقابل وضد دولت . ۳- جامعه مدني به معناي حوزه رقابت تكثر گرايانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ونهادهاي سياسي واج …

تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۳ ص وورد

تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۳ ص وورد


تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۳ ص وورد  تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۳ ص وورد  تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۳ ص وورد  تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – ۳۳ ص وورد  با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي يكي از موضوعات بحث انگيز در بين حقوقدانان واكنش سياست كيفري كشور با پديده معاملات به قصد فرار از دين است. اهميت بحث در اينجاست كه قانونگذار كشورمان در روزگاري حتي از اعمال ضمانت اجرايي مدني يعني عدم نفوذ اين معاملات به دليل غيرشرعي بودن امتناع مي‌كرد تا جايي كه منتهي به حذف ماده [۱]۲۱۸  قانون مدني شد. البته شوراي نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلكه دست اندركاران تهيه لايحه اصلاحيه آن را حذف نمودند ، كميسيون امور قضايي مجلس هم تصويب كرد و البته شوراي نگهبان هم برخلاف آن ايرادي وارد نكرد. از همان روزهاي اوليه تصويب اصلاحيه قانون مدني ، بر حذف ماده ۲۱۸ انتقاداتي وارد مي شد ، مخصوصاً از سوي دادگاه ها كه مواجه با اين نوع معاملات و دعاوي مربوط به آن بودند مشكلات ناشي از حذف اين ماده مطرح مي گرديد.[۲] زيرا رويه اي كه بي …

تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد

تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد


تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد تحقیق قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده – ۲۷ ص وورد مقدّمه نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند. قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد …

تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد

تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد


تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال  قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و………. وضعيتی را بوجود آورده که از يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری خود  مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند از اين موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگريزند. البته اين موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد. آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت …

پاورپوینت تفكر مثبت

پاورپوینت تفكر مثبت


دانلود پاورپوینت با موضوع تفكر مثبت ، در قالب ppt و در ۱۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   مقدمه ضمير نا خود آگاه  برنامه ريزي ضمير نا خود آگاه تعريف تفکر مثبت افکار مثبت ويژگي‌هاي افراد مثبت‌نگر راهكارهاي تقويت تفكر مثبت تصوير ذهني خوبي از خود بسازيد تلقين نتيجه گيري   قسمتی از متن: تعریف تفکر مثبت: شيوه‌‌اي از فکر کردن است که فرد را قادر مي‌سازد نسبت به رفتارها، نگرش‌ها، احساس‌ها، علائق و استعدادهاي خود و ديگران برداشت و تلقي مناسبي داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردي بهترين و عاقلانه‌ ترين تصميم را بگيرد.   توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” تفكر مثبت ”  می باشد که در حجم ۱۷  اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد. …