دستورالعمل مدیریت ریسک شرکت

دستورالعمل مدیریت ریسک شرکت

دستورالعمل مدیریت ریسک شرکت

یک از دستورالعمل های مورد نیاز در شرکت/سازمان/پروژه، دستورالعمل مدیریت ریسک است. این دستورالعمل ضمن ارائه روش اجرا کار مدیریت ریسک در شرکت، روش اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک بر اساس استاندارد های مرتبط اقدام نموده است.

مقایسه ابزارهاي مختلف پوشش ریسک نرخ ارز

مقایسه ابزارهاي مختلف پوشش ریسک نرخ ارز

مقایسه ابزارهاي مختلف پوشش ریسک نرخ ارز

شركتهايي كه خود را در معرض ريسك نامطلوب نوسانات نرخ ارز مي بينند، اغلب بدنبال پوشش ريسك ناشي از اين نوسانات بر مي آيند. اصلي ترين ابزارهاي مورد استفاده بدين منظور در اين گزارش مورد مقايسه قرار گرفته اند.