پاسخ آزمون كارشناس رسمي دادگستري سال ۱۳۹۰

پاسخ آزمون كارشناس رسمي دادگستري سال ۱۳۹۰

پاسخ آزمون كارشناس رسمي دادگستري سال 1390

در اين پاسخنامه سعي شده است جواب سوالات به صورت تشريحي و كامل توضيح داده شود. نمونه اي از پاسخهاي سوالات آزمون فوق به شرح زير مي باشد: ۱- پاسخ صحیح گزینه ۳ می باشد. عوامل موثر براحتمال خطر حسابرسی صورتهای مالی شامل: ۱-ویژگی های مدیریت ( تصمیم گیری های مربوط به امور مالی و مدیریت عملیاتی تنها توسط یک نفر صورت می گیرد – برخورد مدیریت با گزارشگری مالی ،چندان خوب نیست – – تغییر کارکنان رده ی مدیریت (به ویژکارکنان ارشد مالی ) زیاد رخ می دهد – – مدیریت واحد تجاری بیش از اندازه نسبت به دستیابی به پیش