پرسشنامه محقق ساخته بررسی تجهیزات مدارس از منظر استانداردهای آموزشی

پرسشنامه محقق ساخته بررسی تجهیزات مدارس از منظر استانداردهای آموزشی

پرسشنامه محقق ساخته بررسی تجهیزات مدارس از منظر استانداردهای آموزشی

پرسشنامه محقق ساخته تجهیزات مدارس از منظر استانداردهای آموزشی با توضیحات کامل برای شرح ابزار پژوهش با روایی و پایایی بالا ۲۱ سوال در سه بعد آموزشی، پرورشی ورزشی در صورت نیاز به راهنمایی با آیدی زیر در تلگرام پیام دهید: Institute_manpet@

پرسشنامه محقق ساخته بررسی تجهیزات مدارس از منظر ارگونومی

پرسشنامه محقق ساخته بررسی تجهیزات مدارس از منظر ارگونومی

پرسشنامه محقق ساخته بررسی تجهیزات مدارس از منظر ارگونومی

پرسشنامه محقق ساخته بررسی تجهیزات مدارس از منظر ارگونومی با توضیحات کامل برای شرح ابزار پژوهش با روایی و پایایی بالا ۲۱ سوال در سه بعد آموزشی، پرورشی ورزشی در صورت نیاز به راهنمایی با آیدی زیر در تلگرام پیام دهید: Institute_manpet@

پرسشنامه استاندارد حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس

پرسشنامه استاندارد حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس

پرسشنامه استاندارد حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس

معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي ( ASI-R ) ( تيلور و کاکس ۱۹۹۸؛ به نقل از دهقان، ۱۳۹۲). تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه حساسيت اضطرابي : حساسيت اضطرابي يك سازه تفاوت­هاي فردي است كه در آن فرد از نشانه­هاي بدني كه با انگيختگي اضطرابي (افزايش ضربان قلب، تنگي نفس، سرگيجه) مرتبط است، مي­ترسد و اصولاً از اين عقيده ناشي مي­شود كه اين نشانه­ها به پيامدهاي بالقوه آسيب­زاي اجتماعی، شناختي، و بدني منجر مي­شود (ديكان و همکاران، ۲۰۰۳؛ به نقل از دهقان، ۱۳۹۲). تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه نمره­اي که آزمودني در مقياس حساسيت اضطرابي (ASI-R)که توسط تيلور و

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

این ابزار یک مقیاس خودسنجی ۳۹ آیتمی است که توسط بائر و همکاران (۲۰۰۶) از طریق تلفیق گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ (والاش [۱] و همکاران، ۲۰۰۶)، مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه (براون و ریان، ۲۰۰۳)، مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی (بائر و اسمیت [۲] ، ۲۰۰۴)، مقیاس تجدیدنظر شده ذهن آگاهی شناختی و عاطفی (کومر [۳] و همکاران، ۲۰۰۵) و پرسشنامه ذهن آگاهی سوتامپتون (چادویک [۴] و همکاران، ۲۰۰۷) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی [۵] تحول یافته است. بائر (۲۰۰۶) تحلیل عاملی اکتشافی را بر نمونه ای از دانشجویان دانشگاه انجام داد. عامل های بدست آمده این چنین نامگذاری گردید: مشاهده، عمل توأم با هوشاری، غیرقضاوتی بودن به تجربه درونی، توصیف و غیر واکنشی بودن. [۱] . Walach, J. [2] .