پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این پرسشنامه كه در حیطة سنجش انگیزش تحصیلی دانشجویان طراحی شده است شامل ۲۰ سؤال بوده و به صورت طیف لیكرت (از بسیار كم تا بسیار زیاد) اندازه‌گیری می‌شود. پرسشنامة حاضر توسط كامكاری و بهاری (۱۳۸۱)، بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مورد رواسازی و اعتباریابی واقع شده است. در زمینة روایی پرسشنامة حاضر مطرح می‌شود كه این پرسشنامه دارای روایی صوری و روایی سازه بوده و اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از روش بازآزمایی ۸۳/۰ و روش آلفای كرانباخ ۸۴/۰ گزارش شده است. در نهایت، مطرح می‌شود كه پرسشنامة حاضر با جمع تمامی سؤالات و بدست آوردن یك نمرة كل به نام انگیزة تحصیلی محاسبه می‌شود.

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس در ۴ صفحه در قالب word قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

هدف: ارزیابی نوع تعامل اجتماعی فرد

وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند.فهرست زیر افکاری را شامل می شود که چیزی از ایجاد رابطه با یک فرد، به هنگام داشتن رابطه با او و پس از آن به ذهنتان می رسد.البته منظور ما کسی است که میخواهید او را خوب بشناسید

کبایاشی (۲۰۰۰) اعتبار این پرسشنامه را برابر با ۸۵/۰ و هادیان (۱۳۸۷) برابر با ۷۳/۰ گزارش کرده اند (به نقل از یزدخواستی، ۱۳۸۹). پایایی آزمون به روش بازآزمایی روی دانشجویان فرانسوی ۷۰/۰ بوده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)
تعداد گویه ها :
۳۰
تعداد مولفه :
۲ مولفه (افکار مثبت، افکار منفی)
روایی و پایایی:
دارد
نحوه نمره گذاری :
دارد
منبع:
دارد
نوع فایل :
word و قابل ویرایش

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه امنیت اجتماعی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه امنیت اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

این پرسشنامه ۲۵ گویه دارد و هدف آن بررسی میزان امنیت اجتماعی (امنیت اجتماعی، عملکرد نیروی انتظامی، قوانین حکومتی)

است.

مولفه های پرسشنامه:

این پرسشنامه سه بعد دارد. در جدول زیر ابعاد پرسشنامه و نیز سوالات مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

امنیت اجتماعی

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳، ۲۴، و ۲۵

عملکرد نیروی انتظامی

۱۰، ۱۱، ۱۲

قوانین حکومتی

۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲

نمره گذاری پرسشنامه:

طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت میباشد. شیوه امتیازدهی به گزینههای آن در جدول زیر ارائه گردیده است:

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

گزینه

۱

۲

۳

۴

۵

امتیاز

البته در سوالهای شماره ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ این شیوه نمرهگذاری معکوس شده و به صورت جدول زیر در خواهد آمد:

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

گزینه

۵

۴

۳

۲

۱

امتیاز

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی (CT)

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی (CT)

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تست

مهارت و توانایی برای ابداع چیزهای تازه و بدیع را خلاقیت گویند. خلاقیت به عنوان فرایند سهگانه یا سومین فرایند، ترکیب موزونی از فرایندهای اولیه و ثانویه است که در آن، موضوعات متعلق به نهاد، از طرف خود مورد بررسی و استفاده قرار میگیرد. در مطالعه خلاقیت رویکردهای متفاوتی وجود دارد. یکی از این رویکردها، رابطه بین خلاقیت و هوش است که به عنوان مرکز اصلی روانشناسی شناخته میشود (گیلفورد، .(۱۹۵۴

در تعریف دیگر خلاقیت را به عنوان استعدادی که به طور بالقوه در هر فرد یا هر سن و سال وجود دارد در نظر گرفتهاند. این گرایش طبیعی که رابطه تنگاتنگی نیز با محیط خود دارد برای رسیدن به مرحله تحقق نیاز به شرایط مساعد دارد.

مورگان و همکاران (۱۹۸۴)، تفکر خلاق را نوعی از تفکر میدانند که در این تفکر، اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه درازمدت را برای حل کردن مسایل مورد استفاده قرار میدهیم (افروز، کامکاری، .(۱۳۸۷

هورلاک، خلاقیت را شکلی کنترل شده از تخیل می داند که منجر به نوعی ابداع و نوآوری میشود.

مدنیک، خلاقیت را این گونه تعریف میکند: » سازمان دادن به عناصر همخانواده، به صورت ترکیبهای جدیدی که به خواستههای خاص پاسخ میدهند یا اینکه به گونهای مفید هستند.«
گانیه در طبقهبندی خود از انواع یادگیری، بالاترین سطح یادگیری را حل مسئله میداند و معتقد است که آفرینندگی، نوع ویژهای از حل مسئله است (سیف، .(۱۳۸۰

گلیفورد (۱۹۶۲)، در بیان نظریه ساختار ذهنی که وی ارایه داده است میگوید؛ » ویژگی مهم تفکر خلاقانه، واگرایی آن است.« او به طور کلی، شیوه تفکر آدمیان را به دو دسته » واگرا« و » همگرا« تقسیم کرده است. در نظریه گیلفورد، هم تفکر واگرا و هم تفکر همگرا در ساختار ذهنی نقش اساسی دارند اما تفاوت آنها در این است که در تفکر همگرا، نتیجه تفکر از قبل معلوم است، یعنی همیشه یک جواب » درست« یا » غلط« وجود دارد؛ ولی در تفکر واگرا، جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب موجود است که از نظر منطقی ممکن است هر یک از این جوابها درست باشد. گیلفورد در نظریه خود، تفکر واگرا را با سه ویژگی انعطافپذیری یا نرمش، اصالت و سیالی مشخص کرده است و برای اندازهگیری هر یک از آنها تستی ساخته است (سیف، .(۱۳۸۰

معرفی تست و کاربرد آن

آزمون سنجش خلاقیت عابدی براساس آزمون تورنس تدوین شده است. جمال عابدی کوشیده است برای اندازهگیری خلاقیت وسیلهای را تهیه کند که ضمن دارا بودن اعتبار و روایی در حد قابل قبول در زمان نسبتاً کوتاهی نیز اجرا و نمرهگذاری شود. او در سالهای ۱۳۶۲ -۶۳ با تشویق و کمک گروهی از دانشجویان درس روانسنجی گروه روانشناسی دانشگاه تهران و بر پایه نظریه و تعریف تورنس از خلاقیت، یک تست ۷۵ سؤالی (چند گزینهای) برای اندازهگیری خلاقیت تهیه کرد.
مواد این تست در چهار طیف سیالی، ابتکار، انعطافپذیری و بسط قرار گرفت. تست خلاقیت عابدی در بهار سال ۱۳۶۳ روی یک گروه ۶۵۰ نفری از دانشآموزان کلاس سوم راهنمایی در تهران اجرا شد. علاوهبر این تست، تست خلاقیت تورنس نیز روی یک گروه ۲۰۰ نفری از همین دانشآموزان اجرا شد و از تست تورنس به عنوان شاخص همزمان استفاده شد. ضریب پایایی بخشهای سیالی، ابتکار، انعطافپذیری و بسط که از طریق بازآزمایی بدست آمد، به ترتیب ۰/۸۵، ۰/۸۲، ۰/۸۴، ۰/۸۰ بود. ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل تست جمال عابدی (آزمون سنجش خلاقیت) معادل ۰/۶۴ بدست آمد (میرزایی، .(۱۳۸۲

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

رفتار جامعهپسند۱ یعنی هر عملی که به دیگران سود برساند. این اصطلاح در مورد اعمالی به کار میرود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام میدهد نمیرساند و حتی ممکن است حاوی خطراتی برای او باشد (بارون،بیرن و برنسکامپ، ترجمه کریمی، .(۱۳۸۸ رفتارهای جامعهپسند در زنان، بیشتر رابطهای و گروهی است و این رفتارها در مردان بیشتر نمایندهای و به صورت جهتگیری شده مانند تمرکز بر قدرت همکاری است که مبدأ این باورها تحت تأثیر پردازشهای هورمونی، انتظارات اجتماعی و موقعیتهای فردی قرار دارد (ایگلی،.(۲۰۰۹

پرسشنامه شخصیت جامعهپسند ۳۰ گویهای توسط پنر (۲۰۰۲) طراحی شده است که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی اجتماعی برای ارزیابی گرایشهای جامعهپسند از منظر صفات شخصیتی به کار میرود. این نسخه ۳۰ گویهای، خلاصه مقیاس کامل شخصیت جامعهپسند میباشد. این پرسشنامه در پژوهش صفارینیا و باجلان (۱۳۹۰) ابتدا به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد. این پرسشنامه بر روی ۸۵۰ دانشجوی ۴۶۲) زن و ۳۸۸ مرد) دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۳۰ گویه و ۷ خرده مقیاس »مسئولیت اجتماعی«، »ارتباط همدلانه«، »نگاه از منظر دیگران«، »پریشانی فردی«، »استدلال اخلاقی دوجانبه«، »استدلال اخلاقی جهتگیری شده-دیگران« و »نوعدوستی خودگزارشی« میباشد که دو عامل همحسی جهتگیری شده- دیگران و کمکرسانی را میسنجند. گویههای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، خرده مقیاس »مسئولیت اجتماعی«، گویههای ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵ خرده مقیاس »ارتباط همدلانه«، گویههای ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸ خرده مقیاس »نگاه از منظر دیگران«، گویههای ۱۴، ۱۷، ۱۹ خرده مقیاس »پریشانی فردی«، گویههای ۲۱، ۲۲، ۲۴ خرده مقیاس »استدلال اخلاقی دو جانبه«، گویههای ۲۰، ۲۳، ۲۵ خرده مقیاس »استدلال اخلاقی جهتگیری شده- دیگران« و گویههای ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ خرده مقیاس »نوعدوستی خودگزارشی« را میسنجند. نمره عامل ۱ (همحسی جهتگیری شده- دیگران) حاصل مجموع نمرات مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدلانه، نگاه از منظر دیگران،استدلال اخلاقی دوجانبه و استدلال اخلاقی جهتگیری شده-دیگران و نمره عامل ۲ (کمکرسانی) حاصل مجموع نمرات پریشانی فردی و نوعدوستی خودگزارشی است. نمرهگذاری گویههای ۱ تا ۲۵ براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= و نمرهگذاری گویههای ۲۶ تا ۳۰ به صورت »هرگز«1=، »یکبار«2=، »بیش از یکبار«3=، »اغلب«4= و »بیشتر اوقات«5= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با ۳۰ و ۱۵۰ خواهد بود. اجرای این پرسشنامه بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول میکشد. لازم به ذکر است که گویههای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS)

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS)

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه نشانه‌های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

نمره گذاری

برای این پرسشنامه پاسخهای عددی وجود ندارد، کافی است از خود بپرسید که آیا از ناراحتیهای روانی یا جسمی پیش از قاعدگی، از متوسط تا ناتوانکننده رنج میبرید یا خیر؟

توصیه میشود که هر نوع نشانه مرضی متوسط یا ناتوانکننده را با پزشک، ترجیحاً ژنشناس در میان بگذارید. مخصوصاً برای سلامت شما مهم خواهد بود که هر نوع نشانه مرضی »ناتوان کننده« را با پزشک ژنشناس خود در میان بگذارید. حتی اگر چند نشانه مرضی خفیف دارید، بهتر خواهد بود که آنها را نادیده بگیرید و با پزشک ژنشناس در میان بگذارید. یادتان باشد که از تحمل این نشانهها در سکوت، چیزی عاید شما نخواهد شد.

سندرم پیش از قاعدگی (PMS)

بسیاری از متخصصان بالینی، نشانههای مرضی یا سندرم پیش از قاعدگی را به عنوان مجموعهای از تغییرات رفتاری، خلقی و جسمانی در نظر میگیرند، که پیش از دوره قاعدگی یا در طول آن به صورت قابل پیشبینی و پیوسته رخ میدهد و به قدری شدید است که بعضی جنبههای زندگانی زنان را تحت تأثیر قرار میدهد. زنی که ۵ تا ۱۵ روز پیش از آغاز دوره قاعدگی ماهانه احساس گریه، سردرد و نفخ دارد، مشکوک بهPMSاست. همچنین زنی که معمولاً فرد آرامی است، پیش از قاعدگی امکان دارد به قدری احساس عصبانیت
کند که سر فرزندان خود فریاد بزند و قدرت تمرکز روی کار را از دست بدهد. هر زنی که پیش از قاعدگی یا به هنگام آغاز آن اشتیاق به خوردن مواد قندی دارد، بدخلقی یا گرفتگی عضلانی نشان میدهد، الزاماً به سندرم پیش از قاعدگی مبتلا نیست، مگر اینکه این علایم به قدری شدید باشند که فعالیت طبیعی فرد را مختل کنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس اضطراب کتل

مقیاس اضطراب کتل

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس اضطراب کتل

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مبانی نظری تست

اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم از نوع دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی همراه میگردد. مثل احساس خالی شدن سر دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار. میل برای حرکت نیز از علایم شایع آن است (کاپلان، پورافکاری، .(۱۳۷۵

اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربهآمیز، یعنی موقعیتی که تحت تأثیر شدیدتر شدن تحریکات ( اعم از محرکات بیرونی یا درونی) واقع شده و فرد در مهار کردن آن، ناتوان است (آزاد، .(۱۳۷۴

فروید معتقد است اضطراب بهایی است که بشر کنونی برای تمدن میپردازد. آدلر عقیده دارد که اضطراب بهایی است که بشر کنونی برای بیتمدنی میپردازد (آزاد، .(۱۳۷۴

به نظر رولومی، اضطراب عبارت است از ترسی است که در اثر به خطر افتادن یکی از ارزشهای اصولی زنگی شخصی ایجاد میشود (شاملو، .(۱۳۷۳

اضطراب واکنشی است که گاهی سودمند به شمار میرود؛ زیرا موجب افزایش سودمندی و جدی گرفتن امور یا کارهای مهم میشود و برای ایجاد تغییر و رشد، فرد را به فعالیت وامیدارد. اضطراب زمانی به مشکل تبدیل میشود که در پاسخ به محرکها یا رویدادهای
بیخطر پدید آید یا به شکل ترس غیرواقعی از ضعف در انجام دادن کارها ظاهر شود. راجرز، اضطراب را نتیجه ادراک تهدید ( به مفهوم خودانگاره) میداند. فرانکل، اصل نبودن و نیستی را مطرح نموده و منشا اضطراب را تعارض بین وجود، عدم وجود، تهدید و دلهره نبودن توصیف میکند (شاملو، .(۱۳۷۳

معرفی تست و کاربرد آن

این پرسشنامه توسط کتل تدوین گردیده و امروزه کاربردهای پژوهشی و تشخیصی فراوانی دارد. مقیاس حاضر بر پایه تحقیقات گسترده استوار است و احتمالاً یکی از معتبرترین وسیلههایی است که به صورت پرسشنامه کوتاه ارایه میشود و میتواند تشخیصهای بالینی را تکمیل کند ( گنجی، ۱۳۸۶، ص .(۱۵۹

در این تست ۴۰پرسش درباره مشکلاتی که غالباً افراد گاه به گاه در زندگی خود احساس میکنند، آورده شده است. برای آنکه افراد بتوانند مشکلات خود را درک کنند، بهتر است که پاسخ خود را به هر سؤال با علامت زدن روی پاسخنامه و در جوابهای سهگانه ثبت شده، صراحتاً مشخص کنند تا بدین وسیله توصیف مسایلی که آنها میتوانند داشت باشند، میسر گردد.

پس از این توضیحات، ورقه سؤالات و پاسخنامه در اختیار آزمودنی قرار میگیرد. برای اجرا، آزمونگر سؤالات و ورقه پاسخنامه تست را در مقابل آزمودنی قرار داده و از او میخواهد براساس دستوراتی که داده شده است، پاسخنامه را تکمیل نماید. بدین وسیله، اجرای تست به طریق فردی یا گروهی امکانپذیر است. آزمودنی نباید بداند که به تست تشخیص اضطراب پاسخ میدهد، تست را میتوان به عنوان پرسشنامه چگونگی برداشت از خود، ارایه داد.
آزمونگر میبایست ضرورت صداقت در پاسخ دادن به سؤالهای تست را به آزمودنی بیان کند و سپس اطمینان لازم جهت محرمانه ماندن نتیجه تست را در آزمودنی ایجاد کند.

روش نمرهگذاری تست

پس از تعیین نمرات پاسخهای پرسشنامه، باید مجموع نمرات ۲۰ پرسش نخست (از پرسش ۱ الی (۲۰ و ۲۰ پرسش بعدی (از ۲۱ الی (۴۰، به طور جداگانه مشخص گردد و با مراجعه به جدول (الف)، جمع نمرات آزمودنی در هر عامل، محاسبه میگردد. براساس جدول (ب)، نمرات خام معیارهای مختلف شخصیت، به نمرات تراز شده تبدیل میشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی آزمون

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده آبادی (۱۹۸۸) شامل ۱۲ سؤال پنج ارزشی و در پنج حوزه اصلی آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی تنفسی، قدرت، استقامت عضلانی، انعطافپذیری و ترکیب بدنی است که در فرم تجدیدنظر شده آن به چهار بخش شرایط جسمانی، انعطافپذیری، شرایط عضلانی و ترکیب بدنی تبدیل شد.

مفاهیم و خردهمقیاسها:

-۱ شرایط جسمانی: به عنوان مثال، در آمادگی بدنی خوبی به سر بردن.

-۲ انعطافپذیری: دامنه حرکتی ممکن، پیرامون یک مفصل معین یا گروهی از مفاصل.

-۳ شرایط عضلانی: به عنوان مثال، داشتن قدرت عضلانی بهتر نسبت به افراد همسن خود.

-۴ ترکیب بدنی: توزیع درصد چربی، عضله و استخوان در بدن.

امتیازدهی

هر کی از سؤالات با مقیاس پنج ارزشی لیکرت ( کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نظری ندارم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز) مورد بررسی قرار میگیرد و مجموع امتیازات فرد در فرم تجدیدنظر شده به ۶۰ میرسد.

-۱ خرده مقیاس شرایط جسمانی، با عبارات ۱-۳-۴-۸-۹-۱۲ سنجیده میشود.

-۲ انعطافپذیری، با عبارات ۶ و ۱۰ سنجیده میشود.

-۳ شرایط عضلانی، با عبارات ۵ و ۱۱ سنجیده میشود.

-۴ ترکیب بدنی، با عبارات ۲ و ۷ سنجیده میشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده

پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس انسجام خانواده

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مبانی نظری مقیاس

ازدواج رکن خانواده است و سلامتی ازدواج، سلامتی خانواده را رقم میزند. در خانوادهدرمانی، خانواده در حکم زمینه برای کمک به مراجعین یا مددجویان نیست، بلکه خود به عنوان نوعی اختلال تلقی میشود. عضو مشکلدار خانواده به عنوان یکی از نشانههای آسیبشناختی خانواده تلقی میشود. خانواده دارای کلیتی است که تحت تأثیر کنش متقابل عناصر مختلف یا اعضای آن قرار میگیرد. خانواده نیز مانند هر نظام اجتماعی دیگر دارای نیازهایی است که اساسی محسوب میشوند. نمونههایی از این نیازها عبارتند از: احساس ارزشمندی، احساس امنیت فیزیکی، احساس صمیمیت و بههموابستگی، احساس مسئولیت، نیاز به انگیزه، نیاز به شادی، نیاز به تأیید و تصدیق و در نهایت وجود انسجام خانوادگی (براوشاو، .(۲۰۰۱

ارضای این نیازها، انسجام خانوادگی را تضمین مینماید و امکانات رشد افراد را فراهم آورده و در نتیجه، زن و مرد هر کدام با استفاده از مهارتهای خاص خود و به اتفاق، موسیقی هماهنگی را مینوازند.

فرونشاندن تعارض و ارایه راهکارهای ارتباطی در روابط صمیمی، نقش مؤثری را در تداوم و بقای روابط صمیمانه زن و شوهر ایفا میکند و این وضعیت میتواند قوانین خاصی را در چارچوب الگوهای اجتماعی تعیین نماید. هماهنگی ارتباط بین زن و شوهر موجبات کاهش تعارض و افزایش صمیمیت توأم با احترام را فراهم میسازد. در انتهای این فرآیند، انسجام خانواده نمایان میگردد و تحکیم این کانون تحقق مییابد (قراچه داغی، .(۱۳۷۵
اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در این است که این نهاد، مهمترین عامل اجتماعیکننده فرد به حساب میآید و کارکردهای مختلفی از قبیل کارکرد زیستی، اقتصادی و روانی- اجتماعی دارد. میتوان گفت که شاید کارکرد »تشکیل شخصیت اجتماعی«، قابل ذکرترین این کارکردها باشد. به عبارتی، اجتماعی شدن اعضای خانواده توسط یک خانواده منسجم صورت میگیرد و بسیاری از محققان و صاحبنظران معتقدند که در این مورد هیچ جانشینی را نمیتوان برای خانواده پیدا کرد (تبریزی، .(۱۳۷۸

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مقیاس خودگسستگی

پرسشنامه مقیاس خودگسستگی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس خودگسستگی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مبانی نظری مقیاس

پارهای از نوجوانان در دوران حساس نوجوانی و به لحاظ کمبودهای عاطفی در خانواده، در وضع خاصی قرار گرفته و دچار ازخودگسستگی میشوند. تحقیرها، سرزنشها و انتقادهای شدید و مداوم، هسته اصلی شخصیت آنها را مورد تهدید و اضمحلال قرار میدهد. این نوجوانان به تدریج فاصله خود را با خداوند و والدین بیشتر میکنند. توکل نمودن در آنها کمرنگ میگردد، سعی نمیکنند با والدین خود همانندسازی کنند و شخصیتی متفاوت و دلخواه برای خود دست و پا میکنند. تمامی این موارد، موجبات ایجاد ازخودگسستگی را برای آنان فراهم میسازد. در این صورت، ثبات شخصیتی آنها مورد تهدید قرار میگیرد و احساس از خودبیگانگی، یأس و ناامیدی بر آنان مستولی میگردد.

یکی از نظریهپردازانی که خودگسستگی نوجوانان را مدنظر قرار داد، آلپورت میباشد. در نظریه وی بر انسجام شخصیت در دوران نوجوانی تأکید میشود و معتقد است، نوجوان در این دوره از طریق ذخیره اطلاعاتی پیرامون بایدها و نبایدها، شخصیت را در خود منسجم میسازد و از این طریق بر کنش فراسویی و شکوفایی شخصیت نایل میگردد. در این میان، چنانچه یافتههای نوجوان از شرایط پیرامونش متناقض بوده و در تعارض با یکدیگر باشند، پدیده ازخودگسستگی در فرد ایجاد میگردد و شخصیت منسجم مقیاس نوجوان در معرض تهدید و ذایل شدن قرار میدهد.
معرفی مقیاس و کاربرد آن

مقیاس براساس نظریه خودگسستگی هگینز (۱۹۸۷) و بر مبنای مطالعهای مقدماتی تهیه گردیده است. در این مطالعه مقدماتی ابتدا پرسشنامه اپنهایمر و اووستروگل (۱۹۹۹) به فارسی ترجمه و از ۱۰ نوجوان خواسته شد تا ویژگیهای موردنظر خود را در آن نوشته و براساس چشمانداز خویش، پدر و مادرشان و با توجه به خود واقعی، خودآرمانی و خود بایسته به این ویژگیها نمره دهند.

همچنین از ۱۰ نوجوان دیگر خواسته شد تا ۱۰ جمله را تحت عنوان » ویژگیها و خصایصی که معتقدم واقعیت وجودی مرا تشکیل میدهند«، ۱۰ جمله تحت عنوان » ویژگیها و خصایصی که دوست دارم در من وجود داشته باشند« و ۱۰ جمله تحت عنوان » ویژگیها و خصایصی که معتقدم باید در من وجود داشته باشند«، بنویسند. از میان جملاتی که این ۳۰ نوجوان نوشته بودند، ۲۰ ویژگی از فراوانی بیشتری برخوردار بودند که با بررسی بیشتر، ۱۳ آیتم، یعنی حضور خدا، احترام به دیگران، دروغ، زودرنج بودن، ابراز خود، نماز خواندن، حسد ورزیدن، اعتماد به نفس داشتن، منطقی یا احساساتی بودن، غیبت کردن، شاد بودن، تقلب در امتحان، دوستی با جنس مخالف و آیتم حجاب (مخصوص دختران) برگزیده شد. مقیاس نهایی ساختارسازی شده در دو فرم طراحی گردیده که به تفکیک جنسیت میباشد. هر یک از فرمهای این مقیاس دارای ۲۷ سؤال است و هر آیتم یک مرتبه در رابطه با خود واقعی، یک مرتبه در ارتباط با خودآرمانی و یک مرتبه نیز با توجه به خود بایسته فرد، مطرح شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل

پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه آزمون۱۶PF

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل

یکی از روشهای بسیار رایج برای ارزیابی شخصیت، روش پرسشنامهای است. ۱۶pf یک پرسشنامه با قابلیت نمرهگذاری عینی است که بر مبنای پژوهشهای بنیادی در روانشناسی جهت فراهم آوردن کاملترین پوشش شخصیت ممکن در یک زمان کوتاه آزمون کردن است.
دستور اجرای آزمون ۱۶Pf

این آزمون حاوی سوالهایی است ۱۸۷) سوال) که رغبتها و احساسهای شما را نسبت به چیزها نشان میدهند. در بسیاری از سوالها، پاسخهای درست و غلط وجود ندارد و شما فقط باید مشخص کنید که چیزی از نظر شما درست است، پس از خواندن هر سوال، پاسخ خود را با انتخاب گزینه مربوطه مشخص نمایید.

حال به سه سوال زیر که به عنوان مثال ارایه شده پاسخ دهید. شما برای هر سوال میتوانید یکی از سه گزینه را انتخاب نمایید.

مثالها
-۱ تماشای مسابقههای ورزشی را دوست دارم الف)بله-غالبا ب)گاهی ج)هرگز
-۲ دیگران مرا بیحوصله میدانند الف)درست ب)نامطمئن ج)غلط
-۳ من دوستانی را ترجیح میدهم که: الف)آرام هستند ب)بین این دو ج)معشرتی و سرزنده هستند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان)

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان)

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم بزرگسالان)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال ۱۹۶۳ جهت سنجش برخی جنبههای شخصیت از جمله درونگرایی و برونگرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روانگسستگی، جامعهستیزی، روانآزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروههای سنی متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرندهی چهل و هشت موضوع میشد، ساخته شد. دو نوع آزمونی که از آیسنک ارایه میشود یکی مخصوص کودکان از ۷ تا ۱۵ سال میباشد و دیگری برای سنین ۱۶ سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص کودکان به جای عامل روانگسستهگرایی، پرخاشگری را میسنجد.

به منظور تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه، آیسنک آن را بر روی گروه واحد در دو زمان مختلف اجرا کرد و روایی و اعتبار آن را بدست آورد.

با توجه به اینکه در سوالهای زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن

هر سوال نظر خود را در ستون بلی یا خیر ضربدر بزنید و درباره معنای دقیق سوالها فکر کنید.

لطفا کنترل کنید تا مطمئن شوید به همه سوالها پاسخ دادهاید”

فعالیت در زمینه آزمونسازی را آیسنک از سال ۱۹۴۷ آغاز کرد و در ابتدا به دو عامل اساسی در سنجش شخصیت شامل روانآزردهگرایی و برونگرایی- درونگرایی توجه داشت. وی پس از تأکید بر دو بعد اولیه، بعد سومی را به آنها افزود و آن را روانگسستهگرایی نام نهاد. این سه عامل، نظریه سه عاملی آیسنک در شخصیت را تشکیل میدهند. آیسنک و لانگ (۱۹۹۶) خاطرنشان میکنند که در مطالعات آنها از فرهنگهای مختلف، شواهد فراوانی دال بر وجود این سه بعد بدست آمده است (پروین و جان، .(۱۳۸۶

پرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال ۱۹۶۳ جهت سنجش برخی جنبههای شخصیت از جمله درونگرایی و برونگرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روانگسستگی، جامعهستیزی، روانآزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروههای سنی متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرندهی چهل و هشت موضوع میشد، ساخته شد. بعدها تغییر شکل پیدا کرده به مرور زمان به شکل امروزی درآمد. دو نوع آزمودنی که از آیسنک ارایه میشود یکی مخصوص کودکان از ۷ تا ۱۵ سال میباشد و دیگری برای سنین ۱۶ سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص کودکان به جای عامل روانگسسته گرایی، پرخاشگری را میسنجد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان)

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان)

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیتی آیسنک (فرم کودکان و نوجوانان)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال ۱۹۶۳ جهت سنجش برخی جنبههای شخصیت از جمله درونگرایی و برونگرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روانگسستگی، جامعهستیزی، روانآزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروههای سنی متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرندهی چهل و هشت موضوع میشد، ساخته شد. دو نوع آزمونی که از آیسنک ارایه میشود یکی مخصوص کودکان از ۷ تا ۱۵ سال میباشد و دیگری برای سنین ۱۶ سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص کودکاان به جای عامل روانگسستهگرایی، پرخاشگری را میسنجد.

به منظور تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه، آیسنک آن را بر روی گروه واحد در دو زمان مختلف اجرا کرد و روایی و اعتبار آن را بدست آورد.
با توجه به اینکه در سوالهای زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن

هر سوال نظر خود را در ستون بلی یا خیر ضربدر بزنید و درباره معنای دقیق سوالها فکر نکنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه طلاق عاطفی از کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج نوشته جان گاتمن گرفته شده است . این پرسشنامه در سال ۲۰۰۸ نوشته شده و شامل جملاتی درباره جنبههای مختلف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف است . این مقیاس ۲۴ سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد.

تعریف مفهومی:

یکی از ویژگیهای بارز ازدواج در جوامع، طلاق عاطفی است.گزارش شده است که آمار طلاق عاطفی در ایران حدود ۳۰درصد است. در طلاق عاطفی زن و شوهر با هم زندگی میکنند ولی همدیگر را در حد لازم دوست ندارند و به دلیل آبروهراسی و یا به دلیل وجود فرزند و یا ترس از طلاق و جدایی در کنار هم زندگی میکنند و در واقع در کنار هم نفس میکشند نه زندگی(به قول دکتر هلاکویی به دلیل چهار ن باهم زندگی میکنند که عبارتند از=نادانی،ناتوانی،نیازمندی و ن چهارم نگرانی).

طلاق عاطفی نتیجه یک رابطه بیمار است که این بیمار(رابطه) درمان نشده است.رابطه مثل یک موجود زنده است که نیاز به مراقبت و محافظت دارد ولی متاسفانه این نکته مهم را اکثر مردم نمیدانند و یا آنرا دست کم میگیرند و بعد از بروز مشکل و خراب کردن پلهای پشت سرشان به فکر چاره بر میآیند که گاه نوش داروی پس از مرگ سهراب آوردی.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

هوش هیجانی بار- آن

در سال ۱۹۸۰ روون بار-آن با طرح این سوًال که » چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر در زندگی موفقترند«آغازشد. وی معتقد است که هوش هیجانی مجموعهای است از تواناییها، قابلیتها و مهارتهایی که فرد را برای سازگاری با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز میکند و صفت هیجان در این نوع هوش رکن اساسی است که آن را از هوش شناختی متمایز میسازد. (مایر ۲۰۰۳، ترجمه نوری، .(۱۳۸۳

نظریهپردازان هوش هیجانی

تاکنون از هوش هیجانی تعاریف متعددی شده است که از این تعاریف میتوان دو خط نظری کلی را برداشت نمود: الف- دیدگاه اولیه هوش هیجانی را به عنوان نوعی از هوش تعریف میکند که هیجان و عاطفه را نیز در برمیگیرد.
ب- دیدگاه ترکیبی است که هوش هیجانی را با سایر تواناییهای تشخیصی نظیر انگیزش ترکیب میکند. از نظریهپردازان دیدگاه اول میتوان »مایر و سالووی« و از نظریهپردازان دیدگاه دوم میتوان »گلمن و بار- آن« را نام برد ( به نقل از سبحانی،.(۱۳۸۳

الف-هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی

هوش هیجانی طبق نظریه مایر و سالووی تنها بازتاب یک توانایی یا خصیصه نیست، بلکه تلفیقی از چند توانایی استدلال و هیجان متمایز است و نسبت به هوش اجتماعی توجه بیشتری به مسائل اساسی هیجانی و فرو نشاندن مشکلات شخصی و اجتماعی افراد دارد. به اعتقاد آنها افراد دارای هوش هیجانی بالا به لحاظ داشتن رضایت بیشتر از محیط خانوادگی – که مشوق یادگیری احساسات و درک زیباییها در آنهاست معمولا افرادی منظم، خونگرم، با انگیزه و خوشبین هستند (اکبرزاده، .(۱۳۸۳

سالووی و مایر (۱۹۹۷) هوش هیجانی را اینگونه تعریف میکنند: »توانایی ظرفیت دریافت، فهم، تنظیم هیجانات و استفاده از آن در افکار و رفتار خود«

ب) هوش هیجانی و موًلفههای آن از دیدگاه »بار- آن:«

یکی دیگر از نظریهپردازان مدل ترکیبی هوش هیجانی، بار- آن است. هوش هیجانی به وسیله بار- آن اینگونه تعریف شده است: » یک دسته از مهارتها، استعدادها و تواناییهای غیرشناختی که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد«بنابراین هوش هیجانی یکی از عوامل مهم در تعیین موفقیت فرد است (در زندگی و شغل) و مستقیما بهداشت روانی فرد را تحت تاًثیر قرار میدهد هوش هیجانی با سایر تعیینکنندههای مهم ( توانایی موفقیت فرد در مقابله با اقتضاهای محیطی) از قبیل: آمادگیهای زیستی- پزشکی، استعدادهای هوش شناختی و واقعیتها و محدودیتهای محیطی در تعامل است ( بار- آن، .(۲۰۰۰ بار- آن۱۵موًلفه هوش هیجانی در ۱۵ خرده مقیاس پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار- آن معرفی کرده است هوش هیجانی و مهارتهای هیجانی طی زمان رشد میکنند، طی زندگی تغییر میکنند و میتوان با آموزش و برنامههای اصلاحی مانند تکنیکهای درمانی آن را بهبود بخشید (مایر، ۲۰۰۳، ترجمه نوری، ۱۵ (۱۳۸۳ عاملی که توسط بار- آن به عنوان عاملهای هوش هیجانی در نظر گرفته شدهاند عبارتند از:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تفسیر پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل

تفسیر پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تفسیر پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل

عوامل مرتبه اول

عوامل مرتبه اول ( یا به اصطلاح رگههای عمقی) نخست از طریق پرسشنامه شناسایی شده و سپس براساس مشاهده در موقعیتهای زندگی روزمره، نهایی شدهاند. توضیح عوامل از راهنمای آزمون ۱۶ عاملی کتل استخراج شده است که در زیر میآید.

عامل :(A) ادواریخویی- گسیختهخویی (مردمآمیزی- مردمگریزی)

( این عامل با تمایز اساسی در روانپزشکی بین ادواری گونگی- گسیخته گونگی مطابقت کامل دارد.)

الف- ادواریخویی

روابط اجتماعی: افرادی که در قطب مثبت این عامل قرار میگیرند، کسانی هستند با علاقهمندی به جامعه انسانی. اجتماع خواهی ادواریخوها با حرارت و توأم با هم احساسی است که میتواند غمگینانه یا شادمانه باشد، نوعی هم احساسی که تشریک مساعی فعال در آن از برجستگی خاصی برخوردار نیست. آنها به خواستههای دنیای بیرونی با شدت بیشتری پاسخ میدهند، در آزمونهای زمان واکنش تحت تأثیر محرکهای مختل کننده قرار میگیرند، و در رفتارشان هیجان خود را به آسانی ابراز میدارند. هنگام درگیری با مشکلات، ادواریخوها دیگران را به کمک میطلبند.
رغبتها و تواناییها: ادواریخوها کسانی هستند که نسبت به سایر اشخاص، بیشتر به اصول انتزاعی رغبت نشان میدهند، توانایی سازماندهی آنها بسیار خوب است و از طرفی به سختی میتوانند یک عامل را از مجموعه کل مجزا سازند. نتایج دوران مدرسه آنان بهتر از دوران دانشگاه میباشد.

ادواریخوها، اگر نویسنده باشند، واقعنگر، شوخطبع و طنزپردازند و در زمینه نقاشی به رنگها بیشتر از شکلها توجه نشان میدهند. ادواریخوها، به وضوح مشاغلی را ترجیح میدهند که در آنها با اشخاص سر و کار داشته و واجد موقعیتهای اجتماعی است. فروشندگان، مدیران باشگاه، مددکاران اجتماعی و معلمین بیشتر از بین ادواریخوها هستند.

ب- گسیختهخویی

روابط اجتماعی: افرادی که در قطب منفی این عامل قرار میگیرند، اشخاصی هستند با علایقی کمتر به جامعه انسانی و نسبت به دیگران سرد و بیتفاوتاند، که سردی و سکوت محجوبانه همراه با تنش آنها گاهی ناشی از کمرویی است. در روابطشان با دیگران خوددار، پنهانکار و فاقد هماحساسیاند و هیچ شخصی مورد علاقه آنها نیست. گسیختهخوها آهنگ شخصی سریعتر و پرتنشتری دارند. پارهای از رگههای گسیختهخویی بدین قرار میباشد: تحقیر کننده، حریص، خردهگیر، اهل مخالفت، بیانعطاف، بدگمان و خشن.

رغبتها و تواناییها: گسیختهخوها به اصول غیرانتزاعی بیش از جزییات اهمیت میدهند. ظرفیت کلامی آنها برتر از هوش کلی آنها است و واجد توانایی پیشبینی آیندهاند. نتایج دانشگاهیشان درخشانتر از دوران مدرسه میباشد. گسیختهخوها روی اصول اخلاقی بیش از وسوسهها و هیجانات تأکید میکنند و از برخورد دیدگاهها اجتناب میورزند.

گسیختهخوها اگر نویسنده باشند، آرماننگرهای حساس و عاشق طبیعتاند و اگر به نقاشی علاقهمند باشند به شکل، بیش از رنگ توجه دارند. علایق هنری آنها بیشتر به زمینههای کلاسیک نزدیکتر است تا زمینههای رمانتیک. در زندگی دانشگاهی بیش از کارهای تجاری، توفیق مییابند و در احراز مقامها اگرچه محبوب دیگران نیستند- زیرا فاقد هم احساسیاند- اما خدمات ارزندهتری

ارایه میدهند؛ زیرا واجد پیشبینی آیندهاند. آنها در مشاغل تولیدی، پاسخگوی سرعت ناگهانی نیستند. حسابدارها، پژوهشگران برجسته و مهندسین بیشتر از بین گسیختهخوها میباشند.

تأثیر سرشت- پرورش: پارای از جنبههای سرشتی در این عامل به وضوح دخالت میکند، آن چنان که در گسیختهخوها، واکنش افراطی سیستم سمپاتیک مشاهده میشود: زود سرخ میشوند و اختلالات ناشی از علل روانشناختی از خود نشان میدهند. همچنین عامل محیطی- محیط اولیه پرورشی- نقش عمدهای در جهتگیری این عامل به عهده دارد اگرچه تغییرات حاصل از این عامل در طول عمر، ناچیز میباشد.

. نقش جنسیت: گرایش به ادواریخویی در زنان و گسیختهخویی در مردان بیشتر است، که رگههای توصیف شده در خصوص این دو قطب را در زنان و مردان توجیه میکند.

مشابهت با تشخیص بالینی: اشباع افراطی در قطب مثبت این عامل، اگرچه معرف شخصی است، خوش برخورد و مردمپسند که خیلی خوب میتواند با هر گونه فرهنگ و شرایطی سازگار شود، اما اگر سایر عوامل نشان دهنده مشکلات عمدهای در خلق و خو باشند، میتواند با تشخیص اختلالات آشفتگی- افسردگی مطابقت یابد.

از سوی دیگر اشباع افراطی در قطب منفی، نشانگر فردی مضطرب است اما با توجه به سایر عوامل میتواند در جهت تشخیص ( اسکیزوفرنی کاتاتونیک) قرار گیرد. عامل A قالب محیطی اسکیزوفرنی میباشد که با گرایش بیشتر زنان به سازمان یافتگی آشفتگی-افسردگی و اسکیزوفرنی در مردان مطابقت دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مهارت های مقابله ای

پرسشنامه مهارت های مقابله ای

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مهارت های مقابلهای

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

-۱یک پاراگراف در رابطه با موضوع آزمون

در خلال دهههای اخیر علاقه و توجه به روانشناسی ورزشی افزایش چشمگیری یافته است. به عبارت دیگر روانشناسی ورزش از روشهای ارزیابی روانشناختی و راهبردهای مداخله ای برای کمک به افراد جهت نیل به عملکرد ورزشی بالاتر استفاده میکند. نقش مهارتهای روانی برای اندازهگیری فعالیتهایی که جنبه ذهنی دارند بیش از همه اهمیت پیدا کرده است. بنابراین مقوله هایی مانند انگیزش اعتماد به نفس تمرکز تصویرسازی ذهنی کنترل حالات روانی و هدف چینی که از متغیرهای مهارتهای روانی هستند در فعالیتهای ورزشی کاربرد فراوانی دارند(کیوان فر .(۱۳۸۸ از آنجا که تفاسیر شناختی افراد از رویدادهای استرسزا بر واکنشهای آنها تاثیر میگذارد افراد در میزان استرسزا تلقی کردن تجارب گوناگون با هم متفاوتند(سندرسون .(۱۳۹۳ پرسشنامه مهارتهای مقابلهای۱ (کنارآمدن) یک آزمون ۲۸ سوالی است که شامل طیف وسیعی از مهارتهای روانی است که در موقعیتهای مختلف بازی و شرایط مسابقه عکس العمل ورزشکاران را مورد ارزیابی قرار میدهد. بطور مثال این پرسشنامه در کشورهای صاحب نام در ورزش بیس بال و سافتبال بسیار کاربرد داشته است و از آنجایی که تاکنون در ایران هنجاریابی نشده بود میتواند اهمیت این پرسشنامه را با روند روبه رشد ورزش های بیس بال و سافتبال در ایران دو چندان کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه وجدان کاری

پرسشنامه وجدان کاری

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه وجدان کاری

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

این پرسشنامه شامل ۱۶ سؤال از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت۱ کاستا و مککرای میباشد؛ ۸ سؤال از این پرسشنامه (سوالهای

(۱-۸ مربوط به زیر مقیاس قابلیت اتکا (برای مثال من فرد بسیار شایسته و کارآیی میباشم) است و ۸ سؤال دیگر (سوالهای -۱۶

(۹، زیرمقیاس موفقیتمداری (برای مثال من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش میکنم) را میسنجد (کاستا و مککرای،

.(۱۹۹۲

مولفههای پرسشنامه:

خرده مقیاس

سوالات

قابلیت اتکا

۸ – ۱

موفقیتمداری

۱۶ – ۹

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN

پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه هراس اجتماعیSPIN

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه هراس اجتماعی نخستین بار توسط کانور۱ و همکاران (۲۰۰۰) به منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردید. .(۲۰۰۰ تلویحات بالینی این پرسشنامه بیانگر آن است که در سه حیطه علایم بالینی ترس، اجتناب و علایم فیزیولوژیکی اطلاعاتی را ارایه میکند و دارای مزیتهای عملی کوتاه بودن، سادگی و آسانی نمرهگذاری میباشد. این ابزار با دارا بودن ویژگیهای باثبات روانسنجی میتواند به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش شدت علایم هراس اجتماعی به کار رود. به علاوه میتواند به عنوان یک ابزار غربالگری و برای آزمودن پاسخ به درمان در اختلال هراس اجتماعی کاربرد داشته باشد و در نهایت این مقیاس میتواند درمانهای با کارآیی متفاوت را از هم تمیز دهد. (کانور و همکاران، .(۲۰۰۰

اعتبار و روایی

این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. اعتبار آن با روش بازآزمایی در گروههای با تشخیص اختلال هراس اجتماعی برابر با ۰/۷۸ تا ۰/۸۹ بوده و ضریب همسانی درونی آن (ضریب آلفا) در یک گروه بهنجار ۰/۹۴ گزارش شده است و
برای مقیاسهای فرعی ترس ۰/۸۹، اجتناب ۰/۹۱ و ناراحتی فیزیولوژیکی ۰/۸۰ گزارش شده است. روایی سازه در مقایسه نتایج این آزمون در دو گروه از آزمودنیهای با تشخیص اختلال هراس اجتماعی و آزمودنی های گروه افراد بهنجار بدون تشخیص روان پزشکی بررسی شد که تفاوت معناداری با هم نشان دادند که این خود حاکی از اعتبار سازه بالاست.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ

پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه هیجان تحصیل((AEQ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این ابزار به منظور اندازهگیری هیجانهای تحصیلی دانشآموزان توسط پکران و همکاران (۲۰۰۵) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است که در سه قسمت، شامل بخش هیجانهای مربوط به کلاس، هیجانهای مربوط به یادگیری و هیجانهای مربوط به امتحان تهیه شده است. بخش مربوط به هیجان امتحان تحت عنوان »پرسشنامه هیجانات امتحان« انتشار یافته و یک بخش کامل و مجزا از پرسشنامه را تشکیل میدهد. در هر قسمت ۸ زیرمقیاس وجود دارد. زیرمقیاسهای مربوط به کلاس، که شامل ۸۰ سؤال است و هشت هیجان زیر را اندازهگیری میکند: لذت از کلاس، امیدواری، غرور (افتخار)، عصبانیت (خشم)، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی (بیحوصلگی). قسمت مربوط به هیجانات امتحان، که شامل ۷۷ سؤال است عبارتند از: لذت از امتحان، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، آرامش، شرم و ناامیدی. هیجانات مربوط به یادگیری، که شامل ۷۵ سؤال است؛ لذت از یادگیری، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی را اندازهگیری میکند. باید توجه داشت که پکران و همکاران((۲۰۰۵ به گونهای سؤالات را طراحی کردهاند که هر قسمت تجربههای هیجانی را در سه موقعیت مختلف میسنجد. برای مثال، هیجانات مربوط به کلاس، شامل سه دسته از سؤالات مربوط به هیجانات تجربه شده قبل، هیجانات حین و هیجانات بعد از کلاس است. پژوهش پکران و همکاران (۲۰۰۵) نشان میدهد که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاسهای پرسشنامه از ۰/۷۵ تا ۰/۹۵ بدست آمده است که نشان دهندهی پایایی قابل قبول این ابزار است. کدیور و همکاران (۱۳۸۸)، این پرسشنامه را در جامعه دانشآموزان دبیرستانی ایران مورد اعتباریابی قرارداده و پایایی مقیاس هیجانهای مربوط به کلاس این پرسشنامه را نیز بین ۰/۷۳ تا ۰/۸۴ گزارش نمودهاند (طبق جدول(۱؛ که نشاندهندهی این است که پرسشنامه هیجانهای تحصیلی،

پایایی قابل قبول و کافی دارد و ضرایب حاصل از آن با نتایج پژوهش پکران و همکاران (۲۰۰۵) قابل قیاس است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

راهنمای آزمون SCL-90

راهنمای آزمون SCL-90

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

راهنمای آزمون SCL-90

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این آزمون شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی علائم روانی است که به وسیله پاسخگو گزارش میشود و اولین بار برای نشان دادن جنبههای روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردیده است. فرم اولیه آزمون توسط درگوتیس، لیپمنو کووی (۱۹۷۳) معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیلهای روانسنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهائی آن تهیه گردید ( درگوتیس، ویکلزوراک، .(۱۹۷۶

پاسخهای ارائه شده به هر یک از موارد آزمون در یک مقیاس ۵ درجهای از میزان ناراحتی که از (هیچ) تا به (شدت) میباشد مشخص میگردد. ۹۰ ماده این آزمون ۹ بعد مختلف شکایات جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی را در برمیگیرد. نمرهگذاری و تفسیر آزمون براساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرضی، معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی بدست میآید.

مدت زمان لازم برای اجرا حدود ۱۲ الی ۱۵ دقیقه بوده ولی افراد جدی ممکن است آن را در ۳۰ دقیقه و یا بیشتر تکمیل نمایند. آزمون مذکور حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار میدهد و این زمانی است که فرد برای جواب دادن به آزمون زمان رجوع میکند. بدیهی است در مورد بیماران سایکوتیک، افراد دچار ضایعات عضوی مغز و عقب ماندههای ذهنی این آزمون معتبر نخواهد بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن NEO-PI-R، وجود ابعاد جزیی و متعدد مربوط به هر یک از صفات مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت و ضرورت سرند سریع در مواقع لازم و مهمتر از همه عدم تمایل آزمودنیها به ابزاری طولانی در موقعیتهای بالینی و پژوهشی، نسخه کوتاهی از NEO-PI-R، با عنوان » پرسشنامه پنج عاملی(NEO-FFI) « طراحی شد. این پرسشنامه شامل ۶۰ سؤال است که براساس تحلیل عاملی نمرات NEO-PI که در سال ۱۹۸۶ اجرا شده بود، بدست آمده است.

اعتبار و روایی

در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیرمقیاسهای NEO-FFI، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال: کاستا و مککرا (۱۹۹۲) ضریب آلفای کرونباخ بین ۰/۶۸ (برای موافق بودن) تا ۰/۸۶ (برای روانآزردهگرایی) را گزارش کردهاند. هلدن (۱۹۹۹) نیز ضریب آلفای این ۵ عامل را در دامنه ۰/۷۶ (برای گشودگی) تا ۰/۸۷ (برای روانآزردهگرایی) گزارش میکند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (۱۹۹۵) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روانآزردهگرایی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بوده به ترتیب عبارت است از ۰/۸۴، ۰/۷۵، ۰/۷۴، ۰/۷۵، .۰/۸۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

سیاههی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

در زیر فهرستی از رفتارها و حالات مختلف آورده شده است چنانچه هر کدام از آنها در مورد کودک یا نوجوان شما در حال حاضر یا

در طول ۶ ماه گذشته وجود داشته است، آن را با علامت (×) مشخص نمایید.
معرفی آزمون

سـیاههی رفتاری کودک از مجموعه فرمهای موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در ۸ عامل اضطراب/

افسـردگی، انزوا/ افسـردگی، شـکایتهای جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار

پرخاشـگرانه ارزیابی میکند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل

میدهند.

این پرسـشـنامه مشـکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندیها و شـایستگیهای تحصیلی و اجتماعی کودکان ۶-۱۸ سال را از

دیدگاه والدین مورد سنجش قرار میدهد و نوعاً در ۲۰ الی ۲۵ دقیقه تکمیل میشود (مینائی، .(۱۳۸۴
شیوه نمره گذاری

این پرسـشـنامه ۱۱۵ سـوال در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان تشـکیل شده است. پاسخ به سوالات این پرسشنامه به صورت لیکرت ۳ گزینـهای از ۰ تـا ۲ میباشـــد. بدین ترتیب که نمره “۰” به مواردی تعلق میگیرد که هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره “۱” به حالات و رفتارهایی داده میشود که گاهی اوقات در کودک مشاهده میشود و نمره “۲” نیز به مواردی داده میشود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد.
این فرم، ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری را اندازه میگیرد که عبارت است از:

-۱ اضطراب/ افسردگی (AD) (شامل مواد ۱۲، ۱۴، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۴۵، ۵۰، ۵۲، ۷۱، ۹۱ و (۱۱۲؛ -۲ گوشهگیری/ افسردگی (WD) (شامل مواد ۵، ۴۲، ۶۵، ۶۹، ۷۵، ۱۰۲، ۱۰۳و (۱۱۱؛

-۳ شکایات جسمانی (SC) (شامل مواد ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۴، ۵۶a، ۵۶b، ۵۶c، ۵۶d، ۵۶e، ۵۶f، ۵۶g و در صورت امکان (۵۶h؛ -۴ مشکلات اجتماعی (SP) (شامل مواد ۱۱، ۱۲، ۲۵، ۲۷، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۸، ۶۲، ۶۴ و (۷۹؛

-۵ مشکلات تفکر (TP) (شامل مواد ۹، ۱۸، ۴۰، ۴۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۶، ۷۰، ۷۶، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۹۲ و (۱۰۰؛

-۶ مشکلات توجه (مربوط به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی) (AP) (شامل مواد ۱، ۴، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۴۱، ۶۱، ۷۸، و (۸۰، -۷ رفتار قانون شکنی (RB) (شامل مواد ۲، ۲۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۳، ۸۱، ۸۲، ۹۰، ۹۶، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵ و (۱۰۶؛
-۸ رفتار پرخاشگری (AG) (شامل مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۷، ۵۷، ۶۸، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۷ و .(۱۰۴
علاوه بر شیوه بالا CBCL سه نمره پهنباند۱ شامل -۱ مشکلات رفتاری درونیسازی شده۲، -۲ مشکلات برونیسازی
شده۳ و -۳ مشکلات کلی۴ نیز دارد.
-مقیاس مشـکلات رفتاری درونیسـازی شـده شـامل گویههای خردهمقیاسهای گوشـهگیری/ افســردگی (WD)، شکایات جسمانی (SC) و مقیاس اضطراب/ افسردگی (AD) میباشد.
-مقیاس مشـکلات رفتاری برونیسـازی شده شـامل گویههای خردهمقیاسهای رفتار قانون شکنی (RB) و رفتار پرخاشگری
(AG) میباشد.
-مقیاس مشکلات کلی شامل همهی گویهها به جز گویههای ۲ و ۴ (آلرژی و آسم) میباشد.
در مورد تفســیر نمرات آزمون چنانکه آخنباخ (۱۹۹۱) اذعان میدارد در مقیاسهای مشــکلات رفتاری درونیســازی شــده و برونی سـازی شـده و مشـکلات کلی اگر نمرهی (T score) T فرد کمتر از ۶۰ باشد در محدودهی نرمال یا غیربالینی و اگر نمرهی T بین ۶۰-۶۳ باشد در محدودهی مرزی-بالینی و اگر نمرهی T بزگتر از ۶۳ باشد در محدودهی بالینی قرار دارد.
همچنین در مقیاسهای ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری اگر نمرهی (T score) T فرد کمتر از ۶۵ باشد در محدودهی نرمال یا غیربالینی و اگر نمرهی T بین ۶۵-۶۹ باشد در محدودهی مرزی-بالینی و اگر نمرهی T بزرگتر از ۶۹ باشد در محدودهی بالینی قرار دارد. (طریقه محاسبه نمرهی T در ذیل ارائه شده است)
سـیاههی رفتاری کودکان (CBCL) ابزاری اسـت که توسـط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شــایســتگیها و مشکلات رفتاری کودک به خوبی آشــناســت تکمیل میگردد. این ابزار را هم میتوان به صــورت خودگزارشــی و هم به صــورت مصــاحبه اجرا کرد. همچنین CBCL را میتوان به منظور اندازهگیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شاخص رضایت زناشویی هودسن

شاخص رضایت زناشویی هودسن

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شاخص رضایت زناشویی هودسن

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی آزمون

شاخص رضایت زناشویی هودسن شامل ۲۵ سؤال ۷ گزینهای است توسط هودسن (۱۹۹۲) برای اندازهگیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن یا شوهر در رابطه زناشویی تدوین شده است.

این شاخص ویژگی رابطه را یک کل واحد تلقی نمیکند، بلکه دامنه مشکلات رابطه را از نظر زن یا مرد اندازهگیری میکند. این آزمون میزان سازگاری زناشویی را نمیسنجد، زیرا ممکن است یک زن و مرد علیرغم اختلافات یا نارضایتی شدید، سازگاری خوبی داشته باشند (ثنایی، .(۱۳۷۹

اعتبار آزمون

اعتبار این آزمون به روش آلفای کرونباخ ۰/۹۷ و با استفاده از روش بازآزمایی ۰/۹۳ بهدست آمد (مهانیان خامنه و همکاران، .(۱۳۸۵ اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط والتر و هودسن ۰/۹۶ بهدست آمده است (ثنایی، .(۱۳۷۹

اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط برانک و همکاران ۰/۹۶ (۲۰۰۰)، حسینیان و همکاران ۰/۹۷ (۱۳۸۶) بهدست آمده است که نشان دهنده همسانی درونی بسیار بالای این آزمون است. همچنین اعتبار آزمون با استفاده از روش بازآزمایی (اجرای آزمون اول و دوم با فاصله دو ساعت) نشان میدهد که آزمون از یک اعتبار کوتاهمدت عالی برخوردار است (هودسن، .(۱۹۹۲

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان PWI-SC

مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان PWI-SC

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزانPWI-SC

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه
این ابزار برای استفاده در دوره کودکی و نوجوانی ۱۲) تا ۱۸ سال) طراحی شده و شامل هفت مادهی رضایتمندی است که هر کدام به یک حوزه از کیفیت زندگی مربوط میشوند. این حوزهها عبارتند از پول و سایر تعلقات، سلامتی، موفقیتها، سازگاری با دیگران، ایمنی، فعالیتهای اجتماعی، و اتفاقاتی که ممکن است در آینده روی دهد. . این ابزار دارای هفت سوال اصلی است و یک سوال اضافی که کیفیت زندگی را در مجموع میسنجد. سوالات به صورت لیکرتی از ۰ تا ۱۰ نمره گذاری میشوند.

تعریف مفهومی:

نوجوانی دوره نسبتاً کوتاه و گذرا در فرایند زندگی انسان است. این دوره برای بسیاری از نوجوانان اغلب تجربه ای فشارزا همراه با سازگاری مجدد است. نوجوانی، به لحاظ تغییرات زیستی- اجتماعی همراه با بلوغ، تغییرات از مدرسه ابتدایی به مدرسه متوسطه و از مدرسه به آموزش های بعدی و محیط شغلی، نگرانی راجع به تعلق و همراهی با فشار همتایان و روابط خانوادگی که اغلب در پس این انتقالات است، دوره ای فشارزا می باشد (استنبرگ۱، .(۱۹۹۳ سازمان بهداشت جهانی(WHO) 2، کیفیت زندگی را به عنوان ادراک فرد از موقعیت او در زندگی، در بافتی از سیستم فرهنگی و ارزشی، همراه با اهداف، استانداردها، انتظارات و علاقهمندیهای وی تعریف میکند، و میافزاید کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که به شکلی پیچیده تحت تاثیر سلامت جسمانی، حالت روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی و رابطه شخص با افراد مهم در زندگی او قرار میگیرد ( کادنا۳ و همکاران، .(۲۰۰۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه عملکرد شغلی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده و در سال ۹۶۳۱ نیز توسط شکرکن و ارشدی در ایران ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ۹۱ سؤال می باشد. این پرسشنامه، عملکرد کارکنان را در حوزه وظایف شغلی و سازمانیشان اندازه میگیرد.

روش نمرهگذاری پرسشنامه

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه ۹۱ سوالی به صورت چهار گزینهای است و گزینه های آن شامل؛ «خیلی ضعیف )بهندرت(»، «ضعیف )گاهی(»، «خوب )غلب(»، «عالی )همیشه(» میباشد. در ازای هر یک از گزینهها به ترتیب امتیازات ۰، ۹، ۲، ۶، داده میشود. بنابراین دامنه نمرات و امتیازات هر آزمودنی بین ۰ تا ۵۱ میباشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه فشارزاهای شغلی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

این مقیاس توسط محمدرضا صفارزاده تدوین و در سال ۱۳۷۷ بر روی ۲۹۳ نفر از کارکنان یک واحد بزرگ صنعتی در استان خوزستان ساختارسازی شد. این مقیاس دارای ۳۴ سؤال میباشد و از دو خردهمقیاس تشکیل شده است. این دو خردهمقیاس مشکلات مدیریتی و مشکلات رفاهی کارکنان را میسنجند. این پرسشنامه کاربرد وسیعی در حوزههای پژوهشی داشته و میتواند ملاک مناسبی جهت برآورد میزان فرسودگی شغلی کارکنان در سازمانها باشد.

روش نمرهگذاری پرسشنامه

پاسخهای چهار گزینهای این پرسشنامه به ترتیب با گزینههای »هرگز« دارای امتیاز (۰)، » به ندرت« دارای امتیاز (۱)، »گاهی اوقات« درای امتیاز (۲) و »اغلب اوقات« دارای امتیاز (۳) رتبهبندی میشوند و از جمع امتیازات بدست آمده نیز نمره فشارزاهای شغلی فرد بدست میآید. در پرسشنامه برای هر سوال گزینهای که نمایانگر بیشترین میزان فشار روانی شغلی میباشد، معادل (۳) امتیاز و گزینهای که نمایانگر کمترین میزان فشار روانی شغلی میباشد، معادل (۰) امتیاز در نظر گرفته شده است. گزینههای مابین نیز از سمت بیشترین امتیاز به سوی کمترین امتیاز، به ترتیب ۲ و ۱ داده میشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس ۱DASS)، لاویبوند و لاویبوند۲، (۱۹۹۵، مجموعهای از سه مقیاس خود گزارشدهی برای

ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است.

کاربرد مهم این مقیاس اندازهگیری شدت نشانههای اصلی افسردگی، اضطراب و استرس است. برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند. از آنجا که این مقیاس میتواند مقایسهای از شدت علایم در طول هفتههای مختلف فراهم کند، میتوان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

اعتبار و روایی

آنتونی۳ و همکاران (۱۹۹۸) مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجددا حاکی از وجود سه عامل افسردگی، اضطراب و تنیدگی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که ۶۸ درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار میگیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر ۹/۰۷، ۲/۸۹، و ۱/۳۲ و ضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب ۰/۹۷، ۰/۹۲ و ۰/۹۵ بود. همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) حاکی از ضریب همبستگی ۰/۴۸ میان دو عامل افسردگی و تنیدگی، ضریب همبستگی ۰/۵۳ بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی ۰/۲۸ بین اضطراب و افسردگی بود. روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (۱۳۸۶) مورد بررسی قرار گرفته است که اعتبار بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر ۰/۸۰، ۰/۷۶ و ۰/۷۷ و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر با ۰/۸۱، ۰/۷۴ و ۰/۷۸ گزارش نمودهاند. در بررسی روایی این مقیاس شیوهی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفههای اصلی مورد استفاده قرار گرفت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ۳۳ گویهای توسط کیز (۱۹۹۸) براساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی طراحی شده است که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی سلامت اجتماعی جهت تعیین میزان سلامت و بهزیستی اجتماعی به کار میرود.

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ابتدا توسط صفارینیا و تبریزی (۱۳۹۱) به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد. پس از آن، قابل فهم و رسا بودن متن، توسط اساتید روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه به تعدادی از دانشجویان داده شد تا اشکالات موجود احتمالی مشخص گردد و به این ترتیب نسخه فارسی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ۳۳ گویهای تهیه و بر روی ۴۰۰ زن و مرد شهر تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۳۳ گویه و ۵ خرده مقیاس »همبستگی اجتماعی«، »انسجام اجتماعی«، »مشارکت اجتماعی«، »شکوفایی اجتماعی« و »پذیرش اجتماعی« میباشد. گویههای ۱، ۱۱، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۹، ۳۳ خردهمقیاس »همبستگی اجتماعی«، گویههای ۲، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۱ خردهمقیاس »انسجام اجتماعی«، گویههای ۳، ۴، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۲ خرده مقیاس »مشارکت اجتماعی«، گویههای ۵، ۷، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۳۰ خردهمقیاس »شکوفایی اجتماعی« و گویههای ۶، ۸، ۱۴، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۳۱ خردهمقیاس »پذیرش اجتماعی« را اندازهگیری میکنند. نمرهگذاری گویهها روی مقیاس لیکرت پنج

درجهای »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2=، »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر

نمرهای که به دست میآید به ترتیب برابر با ۳۳ و ۱۶۵ خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴،

۱۵، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۲، ۳۳ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی SPSI-R)؛ دزوریلا و همکاران۱، (۲۰۰۲،یک ابزار خودگزارشی از نوع لیکرت و دارای ۲۵ سؤال است. مخبری، درتاج و درهکردی (۱۳۸۹) شاخصهای روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. ضریب آلفای ۰/۸۵ را برای پنج عامل سنجیده شده و ضریب پایایی بازآزمایی ۰/۸۸ را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده بهدست آوردند. همچنین در این تحقیق بررسی ساختار عاملی بیانگر وجود پنج عامل است. همه تحلیلهای روایی، SPSI را به عنوان یک مقیاس حل مسئله اجتماعی تایید کرده است. براساس تحقیقات دزوریلا و همکاران (۲۰۰۲ روایی سازه این پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاسهای حل مسئله و سازهای روانشناختی همپوش، تأیید شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه تصور از خدا

پرسشنامه تصور از خدا

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه تصور از خدا- ۲۷ آیتمی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

پرسـشـنامه تصـور از خدا شـامل ۲۷ آیتم و سه خرده آزمون است .حضور خدا در زندگی، مراقبت خداوند و تصور منفی از خداوند.

خرده آزمونهای حضــور خداوند در زندگی و مراقبت خداوند با هم ترکیب شــده و مقیاس تصــور مثبت از خدا را تشــکیل دادهاند .

بنابراین در نهایت پرسـشنامه از دو مقیاس اصلی تصور مثبت از خدا و تصور منفی از خدا تشکیل شده است. این پرسشنامه در سال

۱۳۸۳ توسط خسروی ترجمه شده است.

تعریف مفهومی:

تصـور از خدا یک متغیر پیچیده روان شـناختی است که به نظر میرسد مفهومی چند بعدی و یا چندمتغیری است که تحت حیطه

وسـیعتری به نام دین قرار دارد. لارنس سازه مفهوم خدا را به عنوان راهی برای تشخیص بین فهمهای متفاوت از خدا عنوان کرد و

معتقد اسـت که مفهوم خدا مفهومی شـناختی از خداست. او معتقد است که رشد هر دوی این مفاهیم به طور همزمان اما از طریق فرآیندهای روانشناختی و بین فردی متفاوتی رخ میدهد (اسپلیکا و همکاران،(۲۰۰۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه چند عاملی حافظه توسط تریر و ریچ(۲۰۰۲) ۱ برای اندازهگیری فراحافظه استفاده شد. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط اباذریان طهرانی و زارع ترجمه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه سه بعد حافظهی خودگزارشده۲ را اندازهگیری میکند. این ۳ بعد شامل: خرسندی۳ از حافظه (خرسندی)، ادراک توانایی۴ حافظه روزمره (توانایی حافظه) و استفاده از راهبردها۵ و

کمکهای حافظه روزمره (راهبرد حافظه) است. سؤالات ۱ تا ۱۸ مربوط به عامل رضایت و سؤالات ۱۹ تا ۳۸ مربوط به توانایی و ۳۹ تا ۵۷ مربوط به راهبرد میباشد. مقیاس توانایی= (همیشه۰= و هرگز(۴= راهبرد= (همیشه۴= و هرگز(۰= در عامل رضایت= سؤالات ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ مانند توانایی (همیشه۰= و هرگز(۴= و بقیه مانند راهبرد (همیشه۴= و هرگز(۰= نمرهگذاری میشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه حل مسئله پارکر

پرسشنامه حل مسئله پارکر

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه حل مسئله پارکر

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

این این مقیاس دارای ۲۰ عبارت میباشد که چهار مؤلفه حس کردن، شهود، احساس و تفکر را در مقیاس ۵ درجهای لیکرت مورد ارزیابی قرار میدهد. هر زیر مقیاس دربرگیرنده ۵ سوال میباشد که حداقل نمره در هر زیرمقیاس ۵ و حداکثر نمره ۲۵ میباشد.

حس کردن: ۴، ۵، ۱۰، ۱۶، ۱۹ شهود: ۳، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۸ احساس: ۲، ۶، ۹، ۱۴، ۱۷ تفکر: ۱، ۷، ۱۲، ۱۵، ۲۰
کاملا موافقم ۵
کاملا مخالفک ۱

زارع و برادران (۱۳۹۳) اعتبار و روایی این پرسشنامه را روی ۳۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشت هنجاریابی کردند. به منظور بررسی اعتبار آزمون از روش آلفای کرونباخ، دونیمه کردن و بازآزمایی و جهت سنجش روایی، علاوه بر روایی محتوا از روایی همزمان استفاده گردید. نتایج حاصله از ماتریس چرخش یافته نشان داد که میتوان ۴ عامل را در این آزمون مجزا نمود که هر یک از عوامل در تبیین ۲۰ سؤال آزمون به صورت نزولی دخیل هستند. در این راستا عامل اول بالاترین سهم ۲۵/۵۰۱) درصد)

و عامل چهارم پایینترین سهم ۷)درصد) را دارا بودهاند. در مجموع ۴ عامل توانستهاند ۵۹/۱۷۸ درصد از واریانس ۲۰ سؤال مربوط

به پرسشنامه را تبیین نمایند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه دلبستگی مکان

پرسشنامه دلبستگی مکان

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه دلبستگی مکان

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه دلبستگی مکان توسط صفارینیا((۱۳۹۰ و براساس نظریه لو و آلتمن (۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن (۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت (۲۰۰۴) که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند، طراحی شده است. این پرسشنامه بر روی ۱۰۳۱ زن و مرد شهر تهران ۷۶۲) زن و ۲۶۹ مرد) اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۲۲ گویه میباشد که سه حیطه شناختی (هویت مکان)، عاطفی (دلبستگی عاطفی) و رفتاری (وابستگی مکان و پیوندهای اجتماعی) دلبستگی مکان را میسنجند، به این ترتیب که گویههای ۱، ۲، ۱۱، ۱۶ بعد »هویت مکان«، گویههای ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ بعد »دلبستگی عاطفی«، گویههای ۸، ۹، ۱۲، ۱۵ بعد »وابستگی مکان« و گویههای ۴، ۱۴، ۱۷، ۱۸ بعد »پیوند اجتماعی« را اندازهگیری میکنند. نمرهگذاری گویهها روی مقیاس لیکرت پنج درجهای »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمرهای که به دست میآید به ترتیب برابر با ۲۲ و ۱۱۰ خواهد بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی آزمون

این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال بوده و هدف آن سنجش راهبردهای فراشناختی خواندن (کلی، حمایتی و حل مسأله) است. این پرسشنامه توسط مختاری و ریچارد (۲۰۰۲) تدوین شده است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

هرگزتقریباًیاهرگز

ندرتبه

گاهگاهی

اوقاتبیشتر

همیشهتقریباًیاهمیشه

امتیاز

۱

۲

۳

۴

۵

این پرسشنامه دارای سه بعد بوده که سؤالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سؤالات مربوطه

کلی

۱-۴

حمایتی

۵-۹

حل مسئله

۱۰-۱۳

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سؤالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز

کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سؤالات را با هم جمع کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود