کتاب تایخ کامل ایران

کتاب تایخ کامل ایران

کتاب تایخ کامل ایران

کتاب تاریخ کامل ایران تاریخ ایران رااززمان مادهاوبعدازآن هخامنشیان وپارتهاوسلوکیها وساسانیان تشریح میکند این کتاب میکوشد که به طورکامل اوضاع واحوال ایران را درآن دوره ها توضیح دهد‌