روش اجرايي کالیبراسیون / Calibration Procedure

روش اجرايي کالیبراسیون / Calibration Procedure

روش اجرايي کالیبراسیون / Calibration Procedure

هدف از تدوين اين روش اجرايي، تشريح نحوه شناسايي تجهیزات كنترلي مورد نياز براي بازرسي و آزمون و پايش كاليبره كردن آنها و اطمينان از در دسترس بودن ابزار كاليبره و دقت كنترل جهت جلوگيري از استفاده ناخواسته از تجهيزات غير كاليبره مي‌باشد.