کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هفتم)

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هفتم)

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هفتم)

دانلود کتاب تعلىمات ادىان الهى و اخلاق پایه هفتم دوره اول متوسطه پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فهرست قسمت اول خداشناسی و خداپرستی درس اول: هماهنگی جهان آفرینش گواه چیست؟ درس دوم: گردش آب در طبیعت، یکی از زیباترین جلوه های نظم و هماهنگی جهان درس سوم: درس ایمان و عمل درس چهارم: بهترین درس ها درس پنجم: صفات کمال آفریدگار جهان درس ششم: توحید و شِرک قسمت دوم بازگشت به جهان آخرت درس هفتم: برداشت محصول درس هشتم: برداشت محصول درس نهم: هدف نهایی آفرینش جهان قسمت سوم پیامبران یا راهنمایان اسرارآمیزترین سفرها درس دهم: درسی در قلّهٔ کوه درس یازدهم: پیامبران یا

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هشتم)

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هشتم)

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه هشتم)

دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهى و اخلاق پایه هشتم دوره اول متوسطه (ویژه اقلیت هاى دینی) پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فهرست بخش اول: با خدای جهان آفرین بیشتر آشنا شویم به نام تو از مشاهدهٔ نظم و هماهنگی چه می فهمیم؟ در خویش بنگریم نگرشی به جهان آفرینش راهی به سوی خدا خداشناسی دور از پندارهای خام عدل خدا بخش دوم: آشنایی بیشتر با زندگی آینده انسان در جهان آخرت معاد: بازگشت به جهان آخرت و رجوع به سوی خدا زندگی جاوید آثار اعمال بخش سوم: آشنایی بیشتر با پیامبران این راهنمایان راه شناس نبوت: پیامبری غفلت و پشیمانی نیاز انسان به پیامبران ضروری ترین شرط پیامبری برنامه پیامبران مبارزه با بت پرستی

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه نهم)

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه نهم)

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (پایه نهم)

دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم، دوره اول متوسطه (ویژه اقلیت های دینی) پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فهرست بخش اول: توحید دو برهان دربارۀ خداشناسی و مقایسۀ آنها مناجات نظم و هماهنگی در جهان هر پدیده علّتی دارد سرچشمهٔ این آبشار بلند دو برهان دربارهٔ خداشناسی خداجویی آفریننده آسمان ها و زمین بخش دوم: جهان پس از مرگ، روز حساب و سنجش، روز کیفر و پاداش زندگی بازپسین نتایج اعمال سنجش اعمال بخش سوم: پیامبران، انسان هایی برگزیده از سوی خدا و راهنمایانی راه شناس، ارزش انسان پیامبران و یگانگی راه و هدف آنان جهان بینی الهی پیامبران ارزش انسان لقمان حکیم