پایان نامه مقايسه ميزان فلزات سرب و آهن در ماهیان قزل آلا

پایان نامه مقايسه ميزان فلزات سرب و آهن در ماهیان قزل آلا

پایان نامه مقايسه ميزان فلزات سرب و آهن در ماهیان قزل آلا

دانلود پایان نامه رساله مقايسه بين ميزان فلزات سنگين سرب و آهن در انواع غذا، آب ورودي مزارع و عضله ماهيان مزارع مختلف قزل آلاي رنگين كمان ۷۵ ص فرمت word فهرست مطالب: فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق ۱-۱- بيان مسئله۱ ۱-۲- اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق۲ ۱-۲-۱- اهداف تحقيق۲ ۱-۲-۲- فرضيات تحقيق ۲ ۱-۲-۳- سئوالات تحقيق۲ ۱-۳- روش تحقيق و پژوهش۳ فصل دوم : كليات تحقيق ۲-۱- فلزات سنگين۴ ۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگين۵ ۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب ۶ ۲-۲-۱- سابقه تحقيقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگي آن در انسان۶ ۲-۲-۲- اثر آلوده كنندگي سرب در آب دريا و ماهيان۸ ۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن۹ ۲-۳-۱- سابقه تحقيقات راجع به مسموميت با آهن