کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS، مشتمل بر ۱۲ فصل، ۱۶۲۰ صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction Chapter 2: Fundamentals of ANSYS Chapter 3: Fundamentals of Discretization Chapter 4: ANSYS Preprocessor Chapter 5: ANSYS Solution and Postprocessing Chapter 6: Finite Element Equations Chapter 7: Use of Commands in ANSYS Chapter 8: Linear Structural Analysis Chapter 9: Linear Analysis of Field Problems Chapter 10:

کتاب خودآموز نرم افزار ANSYS ED Workbench Tutorial به همراه تمرینات کاربردی

کتاب خودآموز نرم افزار ANSYS ED Workbench Tutorial به همراه تمرینات کاربردی

کتاب خودآموز نرم افزار ANSYS ED Workbench Tutorial به همراه تمرینات کاربردی

کتاب خودآموز نرم افزار ANSYS ED Workbench Tutorial به همراه تمرینات کاربردی، مشتمل بر ۹ فصل، ۴۳۰ صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه کلی تصاویر، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction and Overview Chapter 2: Description of Tutorials Chapter 3: Workbench Basics Chapter 4: Dimensions and Parameters Chapter 5: Named Selections and Localized Loads Chapter 6: Remote and Combined Loads Chapter 7: Assemblies and Contact Chapter 8: Exploring Simulation (Part 2) Chapter 9: Exploring Simulation