تحلیل اجزاء میکروجت با استفاده از نرم افزار Fluent

تحلیل اجزاء میکروجت با استفاده از نرم افزار Fluent

تحلیل اجزاء میکروجت با استفاده از نرم افزار Fluent

موتورهاي جت يكي از موتورهاي حرارتي درون سوز است كه عمل تبديل انرژي ها به يكديگر در داخل موتور صورت گرفته و قدرت توليد مي نماید. به طور خيلي ساده موتور جت را مي توان مانند يك سيستم دانست كه از يك طرف هوا وارد مي شود و سپس اين هوا با مقداري سوخت تركيب شده و مي سوزد و بالاخره به صورت گازهايي كه داراي سرعت زيادي هستند از طرف ديگر خارج مي گردد. در حقيقت با اين كار به هواي عبوري از سيستم شتاب داده مي شود وچون داراي جرم است يك نيرو در جهت عقب توليد مي شود. طبق قانون سوم نيوتن (عمل و عكس العمل نيرويي مساوي ولي در جهت مخالف) نیرویی به سمت جلو توليد مي گردد كه اين نيرو را نيروي جلو برنده (Thrust) مي نامند. اختلاف موتورهاي