IELTS Listening Sample B

IELTS Listening Sample B

IELTS Listening Sample B

حتما این جملرودرمورد یادگیری زبان شنیده اید که "هرچی بیشتر گوش بدی بیشتر میفهمی" . فایل صوتی ارایه شده شامل سه بخش متفاوت با سه نمونه سوال متفاوت به همراه کلید سوالات برای تقویت واشنایی شما با ساختار این بخش "لیسنینگ" از ازمون هست.

IELTS Listening Sample A

IELTS Listening Sample A

IELTS Listening Sample A

حتما این جملرودرمورد یادگیری زبان شنیده اید که "هرچی بیشتر گوش بدی بیشتر میفهمی" . فایل صوتی ارایه شده شامل سه بخش متفاوت با سه نمونه سوال متفاوت به همراه کلید سوالات برای تقویت واشنایی شما با ساختار این بخش "لیسنینگ" از ازمون هست.