حاشیه نشینی درون شهری و چالش امنیت در شهر بومهن

حاشیه نشینی درون شهری و چالش امنیت در شهر بومهن


بحث حاشیه نشینی و معضلات پیرامونی آن جز چالش های لاینفک فضاهای شهری بوده. یکی از انواع متداول حاشیه نشینی، حاشیه نشینی درون شهری است. در این نوع حاشیه نشینی که عموما در چارچوب شهری رخ می دهد سبب بروز مکان هایی در داخل شهر می شود که مشخص کننده نوعی انحطاط در سبک معماری و فضای شهری بوده. شهر بومهن نیز از جمله شهر های مهاجر پذیر است که به خاطر وجود شرایط استراتژیک که دار است. هدف این مقاله بررسی حاشیه نشینی درون شهری در شهر بومهن و اثر آن بر امنیت در این شهر است. نوع مقاله حاظر کاربردی و نوع روش استفاده شده توصیفی و تحلیل بود. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۲ پرسشنامه تهیه و تکمیل گردید. پرسشنامه ای تهیه شده طیفی از ابعاد امنیتی و کالبدی را در سطح شهر بومهن سنجید و مشخص کرد که مهاجرت پذیری درون شهر و عدم برنامه ریزی مناسب سبب رشد نامتوازن شهر بومهن شده و این رشد نامتوازن شهر سبب کاهش امنیت در سطح شهر شده است. از سوی دیگر شهر بومهن با نوعی چالش پنهان بنام وجود اقلیت ها و قشر بندی های خاص مذهبی و قومی رو به رو بوده است. فرمت فایل پی دی اف  تعداد صفحه ۱۵ …