مقدمه
در  زمان  هاي  قدیم  ضرب‌ ا لمثلي  وجود داشت،  كسي    كه  نتواند از  جيبش  خرج كند بايستي  از جانش  مايه بگذارد.  این  ضرب‌المثل،  كاربري  بيرحمانه  كلامي  داشت قانونرم باستان (سال ۴۵۰ قبل از ميلاد) اعلام  كرد كه طرف استقراض كننده  در گرو بستانكار خود مي‌باشد  بدين معني  كه  وثیقه بازپرداخت بدهي،  خود شخص مقروض مي‌باشد و در صورتي كه فرد بدهكار موفق به بازپرداخت نمي‌ شد طلبكار  مي‌توانست او را جلب نماید.
سپس طلبكار در انظار عمومي درخواست میکرد که کسی براي پرداخت طلب او داوطلبشود و اگر  كسي  داوطلب   نمي‌شد،  بستانکار فرد بدهکار را میکشت و  يا   مي‌فروخت.
در يونان باستان (۶۲۳سال قبل از میلاد )  بدهكاري در ردیف  جنایت، توهین به مقدسات وسایر جرم هاي بزرگ  طبقه بندی میشد.
 
 
وقوع ورشکستگی و آثار آن ، مسئله ای حیاتی برای شرکت ها ست.با ورشکسته شدن یک شرکت علاوه بر اینکه سهامداران آن ضرر میکنند و قسمتی ازسرمایه خود را از دست میدهند ،افرادی  که در شرکت مشغول به کار بوده اند نیز بیکارمیشوند و زندگی آن ها و خانواده ها یشان  تحت تاثیر قرار میگیرد ،به  همین دلیل است کهموضوع پیش بینی ورشکستگی و مسائل پیرامون آن یکی از موضوعات اصلی و موردتوجه برای شرکت ها و واحد های تولیدی است. 
پیش بینی ورشکستگی زمانی مفید خواهد بود ﻛﻪ نخست افق زﻣﺎﻧﻲ آن بیشتر ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ،زمان پیش بینی شده ﺑﺮاي ورشکستگی ﺑﺎ زمان حال فاصله ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ شرکت فرصت کافی ﺑﺮاي  اﻧﺠﺎم  اقدام های لازم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورشکستگی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .
 دوم، ﭘیش ﺑﻴﻨـﻲ زﻣﺎﻧﻲ صورت گیرد ﻛﻪ علایم  آشفتگی مالی و اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد چندان واﺿﺢ و آﺷﻜﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ و  ﻧﺘﻮان  ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺳﺎده  وﻗﻮع ورشکستگی را  ﺣﺪس  زد.
 ﺗﻮﻣﺎﺱ  ﻭﻭﺩ  ﻻﻙ (۱۹۰۰) ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ   ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  ﺭﺍ  ﺩﺭ  ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍﻩ ﺁهنﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .
اماپر ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺁﻟﺘﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ (۱۹۶۸)
(ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺁﻟـﺘﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ) . 
وی با به کارگیری ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻟﻲ  ﺭﺍ ﺑـﻪﻧﺎﻡ Z scoreﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ .ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺩﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮﺍﻱﺷـرکﺖ ﻫـﺎﻱ تولیدی و غیر تولیدی  ارائه داد . 
 
و در ادامه داریم:
دلایل ورشکستگی
نشانه های ورشکستگی
مراحل ورشکستگی(نیوتن)
مدل ورشکستگی آلتمن
مدل اسپرینگت
مدل زیمسکی
مدل فالمر
الگوریتم ژنتیک
شبکه های ترکیبی تفکیک عصبی برای پیشگویی ورشکستگی
 
 فایل پاورپوینت ۳۰ اسلاید
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید